Franc zsko stavy v vojov preh ad
Download
1 / 22

Francúzsko Ústavy- vývojový prehľad - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Francúzsko Ústavy- vývojový prehľad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1.1789 DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA (Deklarácia ľudských a občianskych práv)2.1791 KONŠTITUČNÁ MONARCHIA3.1792 vyhlásenie REPUBLIKY 4.1793 JAKOBÍNSKA ÚSTAVA REPUBLIKA (Konvent) Jednota štátnej moci

Francúzsko

Ústavy- vývojový prehľad


5. 1795 THERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA

DIREKTÓRIUM

6.1799 KONZULSKÁ ÚSTAVA

TRIUMVIRÁT

7.1804I. CISÁRSTVO

Organický senatus – konzult

Plebiscit 1802

 • 1814 ÚSTAVNÁ CHARTA

  Oktrojovaná Reštaurácia Bourbonovcov


9.1830CHARTA

Filip Orleánsky

Zrušenie monarchie

10.1848 ÚSTAVA II. REPUBLIKY

11.1851ÚSTAVA

a)Prezidentská (REPUBLIKY)

12.1852b) II. CISÁRSTVA

13.1870 pád cisárstva

vyhlásená REPUBLIKA

Január 1871 - Paríž kapituloval

Parížska KOMÚNA (3. – 5. 1871)

10. máj 1871 - mier s Nemeckým cisárstvom


13. 1875 vyhlásená TRETIA REPUBLIKA

ÚSTAVA : tri organické zákony

1940 okupácia Francúzska (wehrmacht)

Francúzsko rozdelené:

a) okupovaná časť

b) neokupovaná časť ; Vichy

ÉtatdeFrance : Pétain

Hnutie Slobodné Francúzsko - Ch. deGaulle – 1940

14. FRANCÚZSKO 1944 - 1946 (dočasná vláda)


1946 ÚSTAVA ŠTVRTEJ REPUBLIKY

(parlamentná republika)

1958 ÚSTAVA (prijatá referendom)

PIATA REPUBLIKA

NEOPREZIDENTSKÁ forma štátu

(doteraz – so zmenami)


DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA

1789

Vyhlásenie – „prirodzené, neodňateľné, nescudziteľné práva“

a ich výpočet :

Princípy: ROVNOSTI a  INDIVIDUÁLNEJ SLOBODY

 • práva človeka (osobné práva)

  a) rovnosť pred zákonom

  b) nedotknuteľnosť osoby

  c)slobodu prejavu, tlač,

  d)nedotknuteľnosť a posvätnosť súkromného vlastníctva („proprieté sacré et inviolable“

  II. práva občana (politické práva)

  - právo voliť, petičné, zhromažďovacie, atď.


Deklarácia práv človeka a občana:

SLOBODA a) robiť všetko čo neškodí inému

b) robiť všetko čo nie je zákonom zakázané; c) zákon je prejavom všeobecnej vôle

(všetci účasť na tvorbe zákona)

SLOBODA a ROVNOSŤ (pred zákonom všetci rovní) - ALE

 • ľudia sú a zostávajú od narodenia slobodnými a rovnými v PRÁVACH

 • sociálne rozdiely sú oprávnené iba vo „Všeobecnom záujme“


ÚSTAVA 1791

Konštitučná monarchia = obmedzená monarchia

1. NIE: parlamentná forma vlády

áno: obmedzená demokracia - volebné právo, 25 % ; obyvateľov

CENZUS – vysoký majetkový ; aktívni a pasívni občania

2. UNITÁRNY ŠTÁT - centralizovaný  

3.Základné práva:

a) osobné práva

rovnosť pred zákonom, sloboda vlastníctva (nerovnosť majetková)

konštatácia práv a slobôd + odkazovacie ustanovenie

odkaz na riešenie, obmedzenie pozastavenie v zákone.

b) politické práva

- zákaz spolčovania (La Chapellierov zákon)

Povoľovací princíp, obmedzenia zákazy, represie, policajná kontrola; regulácia i zákazy.


Ú S T A V A 1793 (JAKOBÍNSKA)

Forma štátu R e p u b l i k a

Forma vlády a) JEDNOTA ŠTÁTNEJ MOCI

(nie parlament. forma vlády):

zásada : suverenity ľudu

KONVENT - volený vo všeobecných voľbách

- mal zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc

nepretržite fungujúci, jednokomorový orgán

-volil VÝKONNÝ VÝBOR - (skladal účty, vymeniteľnosť)

b)Všeobecná demokracia

(všetci občania volebné právo – NIE cenzy)

PLEBISCIT - forma priamej demokracie

Forma štátneho zriadenia : UNITÁRNY ŠTÁT (decentralizovaný)

Jakobínska ústava NESTALA SA ÚČINNOU (cudzia vojenská intervencia, občianska vojna)


ŠTÁTNY REŽIM:

TEROR - NIE garancie osobných práv (nedotknuteľnosť osoby ...; )

Kategórie osôb :

 • PODOZRIVÍ

 • NESPOĽAHLIVÉ osoby : nemali politické práva

  - stačilo na naplnenie TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI -

  - (výkon trestu)

  Teror – ako nutná obrana (revolúcie) ?


THERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA - 1795

Forma štátu :Republika - OLIGARCHICKÁ(timokracia, plutokracia)

Forma vlády:

A. DIREKTORIÁT (neskôr) Triumvirát - exekutívna moc

Piati členovia (Pentarchia) Zákonodarného zhromaždenia

Zákonodarná moc (bikameralizmus) – a) navrhovacia  b) schvaľovacia KOMORA

B. obmedzená demokracia

t.j. volebné právo – vysoký majetkový CENZUS

Voľby: a) nepriameb) dvojstupňové

Štátny režim -represie proti roajalistom, babeufovcom, korupcia,rozkrádanie, plebejské vrstvy, bezprávne

ochrana záujmov elity.


PRVÉ CISÁRSTVO 1804 – 1814Zákonný základ : Senátuskonzult a plebiscit

1. AUTOKRACIA (cisára) - spojená s PARLAMENTARIZMOM

volebné právo - cenzus majetku

Plus Plebiscit

2.Forma štátneho zriadenia - IMPERIUM

(centralizované územie Francúzska)

(anexie – vazalské štáty)

 • Štátny režim

  a) osobné práva - obč. zákonník

  (rovnosť, sloboda, vlastníctvo – posvätné)

  obch. zák. - sloboda podnikania

  trestný zák.,a tr. proces

  - nedotknuteľnosť OSOBY, OBYDLIA, listové tajomstvo

  b) politické práva – volebné, cenzúra tlače

  (sieť špicľov a konfidentov) Všeobecná vojenská povinnosť


ÚSTAVNA CHARTA 1814

Charta - OKTROJOVANÁ

REŠTAURÁCIA BOURBONOVCOV KONŠITUČNÁ, DUALISTICKÁ MONARCHIA

(priorita kráľa)

KRÁĽ a) veliteľ armády, b) bola mu zodpovedná vláda, ministri

„celá moc je stelesnená v osobe kráľa“

Ministri: aristokratickí LOKAJI kráľa.

„To je nás názor“- vláda „To je moje vôľa“ (kráľ).

PARLAMENT – bikameralizmus :

a) Snemovňa pairov (menovaná kráľom),

b) Snemovňa poslancov (dvojstupňové voľby, teda nepriame, CENZUS – majetkový, vekový (vysoký)

2. UNITÁRNY štát,

3. REŽIM REŠTAURÁCIE - (obdobie pred Industrializáciou)

Moc - aristokracia a veľký kapitál

Cirkev – zákon o svätokrádeži (trest smrti)


ÚSTAVNÁ CHARTA 1830

Zmenilo sa zákonodarstvo a volebné právo

PARLAMENTNÁ MONARCHIA – podľa vonkajších znakov

A/ rozšírili sa právomoci snemovní

B/ a) panovník nemohol vydávať zákony mimo parlamentu

b) zachoval si právo zákonodarnej iniciatívy.

C/ znižil sa CENZUS - majetkový

(pre pasívne volebné právo, do snemovne poslancov)

D/zrušila sa DEDIČNOSŤ PAIROV

– pre členstvo v Hornej snemovni.

E/ Práva katolíckej cirkvi sa zmenšili


ÚSTAVA II. REPUBLIKY (1848)(júlová revolúcia)

ZA SOCIÁLNU REPUBLIKU ! ZA VOLEBNÚ REFORMU !

ÚSTAVA zo 4. novembra 1848REPUBLIKA . - Forma štátu

PRINCÍPY : suverenita ľudu, sloboda, rovnosť, bratstvo ;

ZÁKLADY : rodina, vlastníctvo, práca, verejný poriadok.

VLASTNÍCTVO je nedotknuteľné - voliteľnosť a ROTÁCIA – štátnych ÚRADNÍKOV

A/ Forma vlády: - DEĽBA MOCI

Národné zhromaždenie – JEDNOKOMOROVÉ

VŠEOBECNÉ VOLEBNÉ PRÁVO (voľby do NZ – všeob., priame, tajné),

CENZY: - iba vek (21 r.) , a pobytu.

PASÍVNE volebné právo – 25 rokov.

Počet VOLIČOV sa zvýšil z 240 000 na 9. miliónov (37,5 x)

vo voľbách zvolených – prvýkrát 26 rob.

VÝKONNÁ MOC - PREZIDENT - (silné postavenie) až contra republika.

B/ ŠTÁTNY REŽIM – základné práva a slobody občanov.

Úprava protikladná – téza v čitateľovi,

Antitéza – v menovateľovi.


ZMENY v ÚSTAVE II. Republikyv priebehu dvoch rokov (do konca roku 1851)

 • Zrušené všeobecné volebné právo

 • Zlikvidovaná sloboda spolčovania

 • Obmedzená sloboda slova

 • Školy postavené po kontrolu katolíckeho duchovenstva

 • Postupne zlikvidovaný republikánsky režim


ÚSTAVA z roku 1875

 • skladala sa z TROCH ústavných organických zákonov – nemala Preambulu

  • netvorila celkový text

 • preto hodnotenie: NEPÍSANÁ ústava - POLYLEGÁLNA ústava

 • FORMA ŠTÁTU - Republika (mohla to byť aj Monarchia, konštitučná)

  Rozhodol tzv. WALLONOV dodatok

  a/ FORMA VLÁDY - PARLAMENTNÁ REPUBLIKA

  všeobecná demokracia - „Všeobecné volebné právo“ (mužov) Bikameralizmus: NZ: ab/ Poslanecká SNEMOVŇA - vol. na 4.roky , zák. inic., prij. z. SENÁT - 75 neodvolateľných senátorov

  225 senátorov – volených – v dvojstupňových voľbách –volili ich volitelia, starostovia a delegáti obecných rád

  proporcionálny volebný systém

  ac/ PREZIDENT – volený NZ, na 7 rokov (septenát)

  nebol politicky zodpovedný – kontrasignácia ministrom

  II. Francúzske IMPÉRIUM

  III. Štátny režim - a/ osobné práva , b/ politické práva


ÚSTAVA 1946 (štvrtá republika)

PRÁVNY a SOCIÁLNY ŠTÁT

I. Forma štátu - PARLAMENTNÁ REPUBLIKA

(parlamentný či snemovný režim, zvažovacia, druhá komora)

PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY

(absolútna väčšina na vyslovenie nedôvery ministrom)

NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE , Prezident , VLÁDA.

Všeobecné volebné právo

II. Forma štátneho zriadenia – Unitárny, centralizovaný štát, - plus –

Francúzska ÚNIA

(pridružené Departamenty, býv. Protektoráty, býv. mandátne územia)

III.ŠTÁTNY REŽIM - nová Preambula ÚSTAVY - Právny a sociálny štát

Ľudské práva: - neodňateľné, nezrušiteľné, nescudziteľné

Podľa : Deklarácia prác človeka a občana z r. 1789

(opäť PLATNÉ a ÚČINNÉ)


ÚSTAVA z r. 1958

prijatá v referende - 80 % za

NEOPREZIDENTSKÁ FORMA ŠTÁTU

PRÁVNY a SOCIÁLNY štát

Zostali ústredné orgány štátu

zákonodarné:

a) NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE - volené na 5. r.

b)SENÁT - volili volitelia/ teda nepriame volebné právo/ dvojstupňové na 9 rokov

VLÁDA - zodpovedná snemovni (v tom znak parlamentnej formy vlády)

PREZIDENT - volený na 7 rokov (septenát) ; znovuzvoliteľný

od r. 1962 - volený vo všeobecných voľbách

 • má právo vyhlásiť REFERENDUM (obmedzené)

 • výnimočné právomoci v prípade krízy (čl. 16)

 • má právo ROZPUSTIŤ Národné zhromaždenie


ad
 • Login