Szczecin , 24 kwietnia 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation

Szczecin , 24 kwietnia 2013 r.
Download
1 / 15

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szczecin , 24 kwietnia 2013 r. Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali w dniu 24 kwietnia 2013 r. PRZEBIEG ZDARZEŃ. Wystąpienie awarii – 3 marca 2013 r. godz. 14.08 Powiadomienie dyrektora szpitala, kierownika kliniki. godz. 16.30

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Szczecin , 24 kwietnia 2013 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Szczecin , 24 kwietnia 2013 r.

Spotkanie z pracownikami Obrony Cywilnej szpitali

w dniu 24 kwietnia 2013 r.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

PRZEBIEG ZDARZEŃ

 • Wystąpienie awarii – 3 marca 2013 r. godz. 14.08

 • Powiadomienie dyrektora szpitala,

 • kierownika kliniki. godz. 16.30

 • Częściowa likwidacja awarii. godz. 17.30

 • Ewakuacja 18 noworodków i 8 osób dorosłych.

  • godz. 20.00 – 22.00

  • Przywrócenie zasilania we wszystkich.

  • obiektach szpitala. godz. 22.00

  • Naprawa uszkodzenia – 4 marca 2013 r. godz. 19.30


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

15.00

16.00

17.00

18.00

14.00

14.08

godz.

14.40

15.21

16.30

17.30

17.40

18.15

1, 2

3

4

5, 6

7, 8

czynność

 • OBIEG INFORMACJI O ZDARZENIU

Powiadomienie dyżurnego elektryka szpitala.

Powiadomienie pracowników działu technicznego.

Powiadomienie z-cy dyrektora ds. lecznictwa.

Powiadomienie dyrektora szpitala i kierownika kliniki Patologii Noworodków.

Przybycie dyrektora do szpitala i powiadomienie Rektora PUM oraz szpitali w Zdrojach i Policach.

Powiadomienie KM PSP i KMP

Powiadomienie WSPR

Przyjazd ZRM i patroli Policji w celu zabezpieczenia ewakuacji.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

 • U W A G I

 • Niewłaściwie funkcjonujący system powiadamiania.

 • Brak powiadomienia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego o możliwości przeprowadzenia ewakuacji.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Koncepcja kierowania akcją ratunkową w szpitalu

/przykład/

SZPITAL

Przyłącza i urządzenia techniczne

Zagrożony obiekt

 • Zespół ds. likwidacji technicznych przyczyn awarii

 • Kierownik działu technicznego

 • Personel techniczny szpitala

 • Serwisy, specjaliści z firm zewnętrznych

 • Zespół ds. ewakuacji

 • Zca dyr. ds. lecznictwa

 • Ordynator / kierownik kliniki

 • Pracownicy wyznaczeni do ewakuacji

 • Zespoły Ratownictwa Medycznego

 • Policja, PSP

Obiekt administracyjny

SK

Wymiana informacji

Izba Przyjęć SOR

 • Zespól kierowania akcją ratunkową

 • Dyrektor / zca ds. administracyjnych

 • 2-3 pracowników administracji

 • Rzecznik prasowy

SMS

 • Zespół powiadamiania i uruchomienia działań

 • Lekarz dyżurny szpitala

 • 2-3 osoby personelu medycznego

Wjazd do szpitala

/zakaz/

Pracownicy ochrony

Punkt informowania mediów


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Zadania Zespołów

 • Zespół powiadamiania i uruchamiania działań.

  • Realizacja procedury powiadomienia:

   • służb będących w systemie powiadamiania ratunkowego,

   • dyrekcji szpitala,

   • nieobecnego personelu do kierowania i zabezpieczenia akcji ratunkowej (ewakuacyjnej),

   • Kierowanie akcją do czasu przybycia przedstawiciela dyrekcji.

   • Organizacja zabezpieczenia medycznego akcji ratunkowej (ewakuacyjnej).

   • inne (w zależności od potrzeb lub specyfiki działalności).

   • Zespół kierowania akcją ratunkową.

    • Bieżąca ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń, podejmowanie decyzji o uruchomieniu kolejnych działań.

    • Określenie zadań i wyznaczenie do ich realizacji personelu.

    • Utrzymywanie kontaktu ze służbami zewnętrznymi.

    • Udzielanie informacji.

    • Kontrola i monitorowanie realizowanych zadań przez zespoły.

    • Inne.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Zadania Zespołów

 • Zespół ds. ewakuacji.

  • Kierowanie przygotowaniem i prowadzeniem ewakuacji.

  • Współdziałanie ze służbami ratunkowymi spoza szpitala uczestniczącymi w ewakuacji.

  • Inne.

   • Zespół ds. likwidacji technicznych przyczyn awarii.

    • Diagnozowanie przyczyn wystąpienia awarii.

    • Uruchomienie sił i środków (serwisów, firm, sprzętu specjalistycznego i materiałów, itp.) niezbędnych do likwidacji awarii i jej skutków.

    • Stałe informowanie dyrektora o postępie prac.

    • Inne czynności w zależności od specyfiki świadczonych usług lub potrzeb.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

STRUKTURA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DYREKTOR

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KIEROWNIK

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STANOWISKO PRACY DS. ZAGROŻEŃ NATURALNYCH

STANOWISKO PRACY DS. PLANOWANIA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

STANOWISKO PRACY DS. ZAGROŻEŃ POWODZIOWYCH

STANOWISKO PRACY DS. ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH

STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

DYŻURNE STANOWISKO PRACY

Tel. 91 430 33 42

Kom. 696 031 168

STANOWISKO PRACY DS. SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

STANOWISKO PRACY LEKARZA KOORDYNATORA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tel. 91 480 88 52

Kom. 602 484 528

STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

W sytuacji, gdy w ocenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób – lekarz koordynator działając z upoważnienia Wojewody, w drodze decyzji administracyjnej stawia placówki szpitalne w stan podwyższonej gotowości. Decyzje w tym zakresie przekazuje niezwłocznie do „punktu kontaktowego” placówki drogą telefaksową.

W celu przygotowania placówki szpitalnej do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dotyczącego postawienia w stan podwyższonej gotowości, kierownicy wszystkich placówek szpitalnych włączonych do Systemu zobowiązani są do unormowania pracy podległych jednostek w oparciu o ustalenia zawarte w „Planie działania szpitala na wypadek zdarzeń masowych”.

Obowiązek sporządzenia planu wynika z Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zasad i zakresu współpracy Lekarz Koordynatora Ratownictwa Medycznego z jednostkami systemu PRM oraz jednostkami współpracującymi.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Punkt Kontaktowy

 • Zgodnie z Wytycznymi Wojewody kontakt Lekarza Koordynatora z jednostką szpitalną następuje za pośrednictwem „punktu kontaktowego, w którym zapewniona jest:

 • całodobowa aktywność służb organizacyjnych placówki (obsada osobowa),

 • dostępność telefonu, faksu, łącza internetowego i kanału sieci radiowej.

 • Za skuteczną łączność z placówką szpitalną odpowiada kierownik jednostki


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

 • Informacja o zdarzeniu

 • źródło:

  • Dyspozytor medyczny.

  • Lekarz koordynator ratownictwa medycznego.

 • Pierwszy poszkodowany zgłaszający się na izbę przyjęć (konieczność potwierdzenia danych ozdarzeniu i jego skali).

Punkt kontaktowy

wdraża procedury na wypadek zdarzenia masowego z uruchomieniem przyjętej w danym szpitalu siatki powiadomień

Lekarz dyżurny szpitala

Dyrektor Szpitala

Schemat powiadamia w wypadku zdarzeń masowych

Zgodnie z przyjętymi w danej placówce szpitalnej procedurami osoby wyznaczone przez dyrektora szpitala przekazują do punktu kontaktowego informacje dotyczące liczby i wstępnie ocenionego stanu pacjentów z wypadku masowego oraz informacje dotyczące potrzeby wsparcia działań szpitala przez odpowiednie służby (w tym lekarza koordynatora ratownictwa medycznego)


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Personel szpitala który powziął informację o zdarzeniu

Lekarz dyżurny szpitala

Punkt kontaktowy

Dyrektor Szpitala

Lekarze dyżurni odpowiednich oddziałów szpitalnych

Właściwe dla zdarzenia służby ratownicze i techniczne

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

(jeśli wskazuje na to skala zdarzenia)

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

Schemat powiadamia w sytuacji zaistnienia zagrożeń wewnątrz szpitala

Uwaga

Powiadamianie personelu medycznego i technicznego szpitala następuje zgodnie z obowiązująca w placówce szpitalnej siatce powiadomień


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Grupa ds. zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych

Wyznaczenie centrum kierowania w szpitalu, tj. określonego miejsca przygotowanego do przeprowadzenia i koordynacji działań ratunkowych w całym szpitalu i wyposażonego w skuteczne środki komunikacji.

Wyznaczenie osoby kierującej, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie i koordynację

Wyznaczenie zastępców dyrektorów oraz kierujących, aby zapewnić ciągłość działania systemu kierowania i kontroli

Sprawdzenie w kluczowych dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych (np. publikacjach krajowego organu ds. zdrowia oraz WHO) kwestii dotyczących zarządzania pogotowiem ratunkowym w szpitalach, aby zapewnić zastosowanie podstawowych zasad oraz zatwierdzonych strategii planowania i wdrażania szpitalnego planu działań w sytuacjach kryzysowych.

Wdrożenie lub opracowanie karty czynności, wyszczególniającej niezbędne obowiązki w zakresie kwalifikacji, zadań i zasobów do pełnienia przez członków grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kierownictwo szpitala i oraz personel wykonujący czynności w sytuacjach kryzysowych .

Zapewnienie, że wszyscy członkowie grupy ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie struktury i funkcjonowania systemu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych oraz że pozostały personel szpitala oraz organizacje społeczne znają swoje role w grupie.


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Jasna, precyzyjna i punktualna komunikacja jest niezbędna, aby zapewnić odpowiedzialne podejmowanie decyzji, skuteczną współpracę oraz świadomość społeczną i zaufanie

Należy rozważyć podjęcie następujących działań.

Powołanie rzecznika publicznego do koordynowania komunikacji pomiędzyszpitalem a ludnością, mediami i organami zdrowia publicznego.

Wyznaczenie miejsce dla potrzeb konferencji prasowych (położonego z dala ododdziału ratunkowego, miejsca selekcji pacjentów, poczekalni czy centrum dowodzenia).

Skierowanie krótkich komunikatów do odpowiednich odbiorców (np. pacjentów, personelu, opinii publicznej) w czasie przygotowań do najbardziej prawdopodobnychsytuacji kryzysowych.

Zapewnienie, że wszelka komunikacja skierowana do opinii publicznej, mediów, ogółu personelu oraz organów zdrowia publicznego będzie kierowana przez grupę ds. zarządzania kryzysowego lub jej szefa.

Zapewnienie mechanizmów sprawnej wymiany informacji pomiędzy administracją szpitala, szefami oddziałów/jednostek oraz personelem.

Zawiadomienie personelu szpitala o jego roli i obowiązkach w ramach planu działania w sytuacji kryzysowej.

Zapewnienie dostępności niezawodnych i wystarczających systemów komunikacji/ podstawowej i zapasowej (telefony mobilne, wewnętrzne i zewnętrzna linie telefoniczne).


Szczecin 24 kwietnia 2013 r

Dziękuję

za uwagę


 • Login