ทฤษฎีการบริหาร และสภาพแวดล้อมทางการบริหาร - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 151

 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ทฤษฎีการบริหาร และสภาพแวดล้อมทางการบริหาร. โดย. ดร.ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์ ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด บรรยายพิเศษ ว่าที่ ดร.กฤษฎา อัครพัทธยากุล. รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ การบริหารราชการ หรือ การบริหารรัฐกิจ. รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารราชการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

ทฤษฎีการบริหาร และสภาพแวดล้อมทางการบริหาร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7089991

.

.

.


7089991

Public Administration


7089991

2

1. 2.

3 1.

2. 3.

(policy)


7089991

()

()


7089991

()

5


7089991

1.


7089991

2.


7089991

3.


7089991

4.


7089991

5.


7089991

Koontz (1968)

TauskyCurt (1978)

(2526)

(25404)


7089991

(2552)


7089991

9 ( )

1.

2.

3.

4.

5.


7089991

6.

7.

8.

9.


7089991

(2526)

1.

2.

3.

4.

5.


7089991


7089991

1. (Classical management approach)

2.(Behavioral management approach)

3. (The quantitative management approach)

(Management science)

(Operation research)

4.

(Recent development in management theory)


7089991

1.

 • (Scientific management)

 • (Bureaucratic management)

 • (Administrative management)


7089991

2.

 • (Industrial psychology approach

 • (Hierarchy of needs theory)

 • X Y

(Douglas McGregor)


7089991

3.

 • (Operations management)

 • (Management System : MIS)


7089991

4.

  • (System theory)

  • Z Ouchi

  • TQM : Total Quality Management


7089991

 • (Bureaucratic management)

 • (Adhocracy)

 • Balanced Scorecard

 • (Benchmarking)

 • ( Core Competence)

 • (Decentralization)

 • ( Empowerment)


7089991

()

 • (Management by objective)

 • (Organizational Excellence)

 • ( Stakeholders)

 • X Y z

 • TQM(total quality management)

 • (System theory)

 • 7s

 • 4m

 • 14


7089991

()

  • Barnard

 • ( Learning Organizational)

 • (results based management; RBM)

  • ( Participative Management)

 • POSDCORB model

 • P4. DRUCBOWBIGSIC Model


7089991

(Bureaucratic managementMax Weber (1864-1920)


7089991


7089991

Weber

1 .

2.

3.

4.

5 .

6.


7089991

1 .

2.

3.

4.

5 .

6.

7.

8.

9.

10.

11.


7089991

 • Weber 3

 • 1.

 • 2.

 • 3.


7089991

Max Weber 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


7089991

(hierarchy)


7089991

(responsibility)


7089991

(rationality)

Weber


7089991

(achievement orientation)


7089991

(Specialization)


7089991

(discipline)


7089991

(Professionalization)


7089991

(Warren G Bennis , 1968) (Alvin Toffler, 1970)


7089991

(Alvin Toffler, 1970)

Toffler


7089991

(Henry Mintzberg , 1979)

4 ()

Henry Mintzberg (2x2)

1.

2.

3.

4.


7089991

Henry Mintzberg (2x2)


7089991


7089991


7089991


7089991


7089991

Balanced Scorecard (BSC)

(Robert S. Kaplan and David Norton)

2 4

1. 2.3. 4.


7089991

?

(...................)

()


7089991

?

1. 2. () 3. 4.


7089991

?

.......


7089991

?

(learning) (training)

..


7089991

Balanced Scorecard 4

Balanced Scorecard


7089991

(Benchmarking)

(Xerox ,1970)

Benchmarking


7089991

Xerox


7089991


7089991

 • 2-3


7089991

Benchmarking


7089991

( Core Competence)

(Hamel and Prahalad,1990)

. Black and Decker .Canon .Honda .3m


7089991

Hamel and Prahalad 3

1.

2.

3.


7089991

(Decentralization)

(Alfred P. Sloan,1963)

2


7089991


7089991

Gerard Seijts and Dan Crim 10CS

 • connect ()

 • career ()

 • clarity ( )

 • convey ()

 • congratulate ( )

 • contribute ()

 • control ()

 • collaborate ()

 • credibility ()

 • confidence()


7089991

 • connect ()

2. career ()


7089991

3. clarity ( )

4. convey ()


7089991

5 .congratulate ( )

6. contribute ()


7089991

7.control ()

8. collaborate ()


7089991

9. credibility ()

10. confidence()


7089991

(Management by objective)

(Peter Drucker,1954)

()


7089991

smart


7089991

Specific ()

Measurable ()

Achievable ()

Realistic ()

Time-related ()


7089991

(Organizational Excellence)Peters and Waterman, 1982

Peters Waterman 8

1.

2.


7089991

3.

4.


7089991

5.

6.

7.

8.


7089991

( Stakeholders)

James E Post , Lee E Preston,1984

Post Preston

7


7089991

1.

2.


7089991

3.

4.


7089991

5.

6.


7089991

 • ()

 • ()


7089991

X Y

(Douglas McGregor,1960)

 • x Y

 • x ()


7089991

x

 • y ()


7089991

y

Z (William Ouchi, 1980)


7089991


7089991

TQM(total quality management)

(W. Edwards Deming, 1951)

TQM


7089991

" " PDCA

PDCA

1. (plan)

2. (do)

3. (check)

4. (action)


7089991

(System theory)

(Richard L Daft,1998)


7089991

2

1.

2.

8


7089991


7089991

5

1.

2.

3.

4.

5.


7089991

(David Easton)

 • (Input)

 • (Transformation process)

 • (Outputs)

 • (Feedback)

 • (External environment)


7089991

7s (Tom Peter and Robert Waterman,1982) ( Mckinsey)

7S


7089991

McKinney 7-S Framework 7

structure

systems

strategy

Shared

values

skills

style

staff


7089991

1. (structure)

2. strategy


7089991

3. (systems)

4. (style)


7089991

5. (staff)

6. (skills)

7. (Share values)


7089991

4 m

4

 • man

 • money

 • material

 • management

Good Services


7089991

(man)


7089991

(money)


7089991

(material)


7089991

(management)


7089991

5. (Market)

6 (Morality)

7 (Message)

8 (Minute)

9 (Measurement)


7089991

14 (HenriFayol,1927)

14


7089991

1. (Divisionofwork)


7089991

2. (Authorityandresponsibility)


7089991

3. (Unityofcommand)

4. (Unityofdirection)


7089991

5. (Centralization)


7089991

 • (Discipline)

 • 7. (Sub-ordinationof individualities to general interest)


7089991

8. (Remunerationofpersonnel)

9. (Order)

10. (Equality)


7089991

11. (Stabilityoftenureofpersonnel)

12. (Initiative)


7089991

13. (Scalarchain) Gang plank Fayol bridge

14. (Espritde corps)


7089991


7089991

Abraham Maslow,1940

5

1.


7089991

2.


7089991

3. 2


7089991

4.


7089991

5.


7089991

Barnard,1968

the function of the executive 8

1.

2.


7089991

 • 3.

 • 4.


7089991

5.

6.


7089991

7.

8.


7089991


7089991

( Learning Organizational) Chris Argyris,1978,Peter Senge ,1990

5


7089991

1. (personal mastery)

human mastery 1 .

2. 3


7089991

2. (mental models)

2.1

2.2


7089991

3. (shared vision)


7089991

1.

2.

3.

4.


7089991

4. (team learning)


7089991

5. (systems thinking)


7089991

1.

2.

3.


7089991

(results based management; RBM)

Richard S. Williams, 1998

(effectiveness)


7089991


7089991

4


7089991

4

1. (SWOT analysis) (vision) (mission) (objective) (target) (strategy) (key performance indicators)


7089991

2. (baseline data) (quantity) (quality) (time) (place)


7089991


7089991

4.


7089991

1.

2.

3.


7089991

4.

5.


7089991

6.


7089991

7.

8.


7089991

( Participative Management)

Mary Parker Follet

(Human Relation Approach) (Participative Management)


7089991

(Swanaburg ,1996 )

1. (Trust)

2. (Commitment)

3. (Goals and objectives)

4. (Autonomy)


7089991

(Likert ,1961 )

1.

2.

3.

4.


7089991

5.

6.

7.


7089991

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


7089991

POSDCORB model

(Luther Gulick Lyndal Urwick ,1937)

7 POSDCORB Model


7089991

1. P = Planning (policy)

2. O = Organization


7089991

 • S = Staff put the right man on the right job

 • 4. D=Direction (leadership making) (human relations) (motivation)


7089991

5. CO=Coordination

6. R=Reporting (public relations)


7089991

7. B=Budgeting


7089991

P4. DRUCBOWBIGSIC Model

( ,2552)

P4. DRUCBOWBIGSIC Model


7089991

P= Politically Leader

P = Planning

P = Participation

P = Political

D = Direction

R = Reporting

U = Unity Management

C= Coordination


7089991

B = Budgeting of local organization .

O = Out incoming

W = wage

B = Budgeting of Government

I = In incoming .

G = Geography surround

S = Society

I = Influence

C = Capacity


ad
 • Login