„ Tak to w projekcie bywało …”
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r. PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„ Tak to w projekcie bywało …” czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego „AS w samorządzie”. Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r. Tak się zaczęło.

Download Presentation

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

„ Tak to w projekcie bywało …”czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego„AS w samorządzie”

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.


Tak si zacz o

Tak się zaczęło ...

2009 r. – spotkanie przedstawicieli trzech starostw z prezesem Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach

Cel –omówienie możliwości opracowania i przygotowania wspólnego projektu dla pracowników starostw


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

Poddziałanie 5.2.1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości jako lider w partnerstwie z Powiatem Koneckim, Skarżyskim i Starachowickim


Cel projektu

Cel projektu

Zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostwa poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników urzędu


Dlaczego podj li my decyzj o przyst pieniu do projektu

Dlaczego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu

 • Potrzeby finansowe – brak pieniędzy na szkolenia w budżecie,

 • Nowatorskie rozwiązania organizacyjne,

 • Wiara, że wpłynie to na wizerunek urzędu,

 • Potrzeba zmiany funkcjonowania urzędu,

 • Zmiana mentalności pracowników i klientów.


By y i obawy

Były i obawy…

 • Czy damy radę?

 • Czy będzie tylu chętnych do udziału często w kilkudniowych szkoleniach?

 • Czy nie zdezorganizujemy pracy urzędu?

 • Sceptycyzm niektórych decydentów,

 • Zachowawcze postawy pracowników,

 • Brak czasu, przeciążenie pracowników.


Dane liczbowe

Dane liczbowe


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

154 uczestników projektu ( 93 pracowników)

Przeszkolonych 76,2 % pracowników urzędu

Blisko 600 godzin szkoleń – 4128 osobogodzin


Wykaz szkole

Wykaz szkoleń

Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej:

 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi” - 32 godziny

  - 15 osób,

 • „Zarządzanie jakością w urzędach” - 32 godziny

  - 14 osób,

 • „Zamówienia publiczne” - 32 godziny dydaktyczne

  - 9 osób,


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

„Finanse publiczne” - 16 godzin dydaktycznych- 10 osób,

„Obsługa klienta i etyka urzędnika” - 16 godzin dydaktycznych- 15 osób,

„Ochrona danych osobowych” - 8 godzin dydaktycznych – 30 osób,

„Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST” - 16 godzin dydaktycznych – 40 osób.


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

„Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju powiatu” - 32 godziny dydaktyczne - 12 osób,

Doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz aktualizacji obowiązujących strategii powiatowych - 25 godzin dydaktycznych – 20 osób.


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

Szkolenie komputerowe związane z obsługą oprogramowania wykorzystywanego w JST - 112 godzin dydaktycznych – 12 osób.

Usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procedur aktualizacji informacji w BIP - 20 godzin – 30 osób.


Szkolenie kt re najbardziej si podoba o

Szkolenie, które najbardziej się podobało

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi


Najbardziej oblegane szkolenie

Najbardziej oblegane szkolenie

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST – 40 uczestników


Ulubiony trener

Ulubiony trener

 • Rafał Kula – doradztwo w zakresie BIP


Najwi ksza niespodzianka

Największa niespodzianka

 • Dodatkowe szkolenie z zakresu wdrażania i procedur kontroli zarządczej w JST – prowadzący Łukasz Widomski


Najbardziej przera aj ce szkolenie

Najbardziej przerażające szkolenie

 • Zdecydowanie szkolenie komputerowe (dwie osoby w jego trakcie zrezygnowały z udziału)


Efekty szkole

Efekty szkoleń

 • Zadowolenie pracowników,

 • Zwiększona motywacja do pracy i wdrażania nowych pomysłów,

 • Coraz mniej skarg na urzędników,

 • Lepsze wyniki kontroli wewnętrznej,

 • Brak decyzji wydawanych po terminach.


Efekty szkole1

Efekty szkoleń

 • Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizacji kart usług w BIP,

 • Powstanie zespołu monitorującego strategię rozwoju powiatu,

 • Wdrożenie systemu monitorowania strategii,

 • Zakup nowego sprzętu – rzutnik, tablica interaktywna, laptop, ekran – na potrzeby szkoleń – koszt ok. 16 tys. zł


Efekty szkole2

Efekty szkoleń

 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności,

 • Nabycie umiejętności poszukiwania rozwiązań,

 • Optymalizacja pracy,

 • Integracja pracowników danej jednostki,

 • Wymiana doświadczeń z innymi urzędami,

 • Lekcja partnerstwa i komunikacji.


Ponadto

Ponadto …

 • Chcemy zmienić stronę Biuletynu Informacji Publicznej, aby był bardziej przyjazny dla klientów urzędu


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

Opracowujemy wskaźniki do monitorowania strategii rozwoju powiatu

W miesiącach wrzesień – październik chcemy dokonać jej aktualizacji

CAF już realizowaliśmy – teraz czas na ISO 9001

Rozpoczynamy długotrwały proces doskonalenia


Atuty naszych pracownik w

Atuty naszych pracowników

 • Merytoryczne przygotowanie,

 • Zaangażowanie w pracę,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dobry kontakt z klientem,

 • Lepsza praca – mniej wpadek,

 • Lepsza praca – mniej skarg,

 • Kompetentny urzędnik – wizytówka urzędu.


Jeszcze strona finansowa

Jeszcze strona finansowa …


Opinie uczestnik w o szkoleniach

Opinie uczestników o szkoleniach

 • Świetna organizacja,

 • Szkoda, że się skończyło…

 • Nie należy organizować szkoleń w urzędzie,

 • Żaden podręcznik tego nie zastąpi,

 • Znakomity trener,

 • Beznadziejny trener,

 • Kiedy kolejny projekt? ( najczęściej stawiane pytanie)


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

To już jest prawie koniec …


Tylko jeszcze kilka wspomnie

Tylko jeszcze kilka wspomnień…

Spotkanie inaugurujące projekt-marzec 2011


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

 • O realizacji projektu opowiada nam prezes Akademii Przedsiębiorczości - Michał Zatorski


Spotkania komitetu steruj cego

Spotkania Komitetu Sterującego


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

Szkolenie, które wywarło na nas największe wrażenie, czyli jak istotny w pracy każdego urzędu jest Biuletyn Informacji Publicznej


Poznajemy mo liwo ci wykorzystania tablicy interaktywnej

Poznajemy możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej


Na koniec podzi kowania

Na koniec podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

„ Nie oczekuj perfekcji bo nigdy jej nie osiągniesz, a świadomość porażki będzie wywoływała u ciebie brak akceptacji siebie i innych”

„ Nie oczekuj perfekcji, bo gdyby ci się zaczęło wydawać, że ją osiągnąłeś, byłby to koniec twojego rozwoju

„Oczekuj postępu” ( teoria KAZEIN)


Skar ysko kamienna dn 28 maja 2012 r

Dziękuję za uwagę

Małgorzata Łakomiec

sekretarz powiatu skarżyskiego


 • Login