Prev dzkovate nos operable
Download
1 / 86

Prevádzkovateľnosť Operable - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prevádzkovateľnosť Operable. Doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD. Obsah kritéria. Komponenty užívateľského rozhrania a navigácia musia byť prevádzkyschopné. 2.1 Prístupnosť z klávesnice : Zaistite všetky funkcie dostupné z klávesnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Prevádzkovateľnosť Operable

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prev dzkovate nos operable

PrevdzkovatenosOperable

Doc. Ing. Juraj Vaculk, PhD.


Obsah krit ria

Obsah kritria

Komponenty uvateskho rozhrania a navigcia musia by prevdzkyschopn.

 • 2.1 Prstupnos z klvesnice: Zaistite vetky funkcie dostupn z klvesnice.

 • 2.2 dostatok asu: Poskytnite pouvateom dostatok asu na tanie a pouvanie obsahu.

 • 2.3 Zchvaty: Nepouvajte prvky, u ktorch je znme, e spsobuj zchvaty.

 • 2.4 Jednoduch navigcia: Uahite uvateom navigciu, hadanie obsahu a zisti, kde s.


2 1 pr stupnos z kl vesnice

2.1Prstupnos z klvesnice

Zaistite vetky funkcie dostupn z klvesnice.


2 1 1 kl vesnica

2.1.1 Klvesnica

 • Vetky funkcie obsahu je mon ovlda cez rozhranie klvesnice, bez vyadovania zvltne asovanie pre jednotliv stlaenia klvesov, okrem prpadov, ke zkladn funkcie vyaduj vstup, ktor je zvisl na uvateom pohybe a nie je v koncovom bode.

 • (rove A)


Prev dzkovate nos operable

 • Zmerom tohto kritria spechu je zabezpei, aby tam, kde je to mon, bol obsah ovldan pomocou klvesnice alebo klvesnicovho rozhrania (tzv. mono poui alternatvne klvesnice).

 • Ak mono obsah ovlda cez klvesnicu alebo nhradn klvesnica mu obsluhova udia s problmami zraku (ktor nemu poui zariadenia, ako s myi, ktor si vyaduj koordinciu oko - ruka), rovnako ako udia, ktor ich pouvaj alternatvne klvesnice alebo vstupn zariadenie, ktor psobia ako emultory klvesnice.


Prev dzkovate nos operable

 • Klvesov emultory je softvr pre vkladanie, sip-and-puff softvr, na obrazovke klvesnice, softvr pre skenovanie a rad podpornch technolgi a alternatvnych klvesnc. Jedinci s chybami zraku mu ma tie akosti sledovania ukazovatea a njs vyuitie softvru ovea jednoduchie (alebo len je to mon), pokia mu ovlda z klvesnice.

 • Poznmka: Sip-and-Puff alebo SIP 'n' Puff (SNP) technolgia je metda pouvan na vyslanie signlu do zariadenia s pouitm tlak vzduchu (vdchnutia), alebo (vdych) na slmky, rrky alebo "paliky . To je primrne pouvan umi, ktor nemaj monos vyuitia rk.


Prev dzkovate nos operable

 • Poznmka 1: Tto vnimka sa vzahuje na zkladn funkciu, nie techniky vstupu. Naprklad, ak pouvate zadanie textu (formulr) vyaduje zadanie na vstupe ale nie je to zkladn funkcia.

 • Poznmka 2: Nezakazuje a nesmie odrdza od poskytovania vstupu prostrednctvom myi alebo inej metdy vstupu okrem vstupu klvesnice.


Posta uj ce techniky

Postaujce techniky

 • G202: Zaistenie ovldanie z klvesnica pre vetky funkcie

 • Zaistenie ovldanie klvesnicou pomocou jednho z nasledujcich postupov.

  • H91: Pouvanie ovldacch prvkov formulra HTML a odkazy (HTML)

 • G90: Poskytovanie klvesnicou span obsluhy udalost, pomocou jednho z nasledujcich postupov:

  • SCR20: Pouitie klvesnice a alch zariaden na vykonvanie pecifickch funkci (skriptovanie)

  • SCR35: Tvorba akci z klvesnica prstupnch pomocou udalosti onclick a tlaidiel (skriptovanie)

  • SCR2: Pouitie klvesnice a redundandn rutiny udalosti myi (skriptovanie)


Poradensk techniky

Poradensk techniky

 • Pouvanie XHTML prvky, stavy a hodnoty atribty, ak statick prvky predefinujeme ako interaktvne komponenty uvateskho rozhrania a SCR29: Pridanie prstupn akcie klvesnica na statickch HTML prvkov (skriptovanie)

 • Poskytovanie klvesovej skratky pre dleit odkazy a ovldacie prvky formulrov

 • Pomocou uniktnych kombinci psmen na zaiatku kadej poloky zoznamu

 • Vber abstraktnej obsluhy udalost (skriptovanie)

 • Pouitie udalosti OnActivate (skriptovanie)

 • Vyhn sa pouvaniu klvesovch skratiek User agenta pre in ely


2 1 2 kl vesnica no trap

2.1.2 Klvesnica No Trap

 • Ak fokusu me by presunut z klvesnice pomocou rozhranie klvesnice (TAB), potom zameranie sa me pohybova od tejto sasti iba pomocou rozhrania klvesnice, a ak to vyaduje viac ne pky, tabeltor alebo alie tandardn vstupn metdy, je uvate informovan o tomto spsobe pohybu. (rove A)

 • Keyboard trap - Pasca klvesnice" nastane, ke lovek, ktor pouva klvesnicu neme presun pozornos od interaktvneho prvku pomocou klvesnice.


Cie techniky

Cie techniky

 • zabezpei, aby pouvatelia klvesnice nemohli by zachyten v podmnoine obsahu, ktor je mon opusti iba pomocou myi alebo polohovacieho zariadenia.

 • Typickm prkladom je obsah vyjadren prostrednctvom plug-inov.

 • Plug-iny s uvatesk programy, ktor prezentuj obsah vntri hostiteskho okna agent, ktor reaguje na vetky akcie uvatea, ktor vykon ak m plug-in fokus.

 • Ak plug-in neposkytuje mechanizmus aby z klvesnice vrtil fokus do nadradenho okna, pouvatelia, ktor musia pouva klvesnicu zostan v obsahu plug-in-u.


2 1 3 kl vesnica bez v nimky

2.1.3 Klvesnica (bez vnimky):

 • Vetky funkcie obsahu je mon ovlda cez rozhranie klvesnice, bez toho aby bolo nutn vyadova zvltne asovanie pre jednotliv stlaenia klvesov. (rove AAA)


Prev dzkovate nos operable

 • Zmerom tohto spechu kritria je zabezpei, aby vetok obsah bol ovldaten z klvesnice.

 • To je rovnak ako kritrium spechu 2.1.1, s vnimkou, e nie s povolen iadne vnimky.

 • To neznamen, e obsah, kde podkladov funkcia vyaduje vstup, ktor je zvisl na postupe uvateovho pohybu a nie je koncovm bodom musia by prstupn z klvesnice.

 • Skr to znamen, e obsah, ktor pouva spsoby zvisl na vstupe (postupnosti) nemu by v slade s tmto kritriom spechu a preto neme splni pokyn 2.1 na rovni AAA.


2 2 dostatok asu

2.2Dostatokasu


2 2 dostatok asu1

2.2dostatokasu

 • Poskytnite pouvateom dostatok asu na tanie a pouvanie obsahu.

 • Mnoho uvateov, ktor maj zdravotn postihnutie potrebuj viac asu na dokonenie loh, ne vina uvateov: me trva dlhie fyzicky reagova, mu ma slab zrak a trva dlhie njs veci, alebo ta, alebo mu pristupova k obsahu prostrednctvom pomocnch technolgi, ktor vyaduj viac asu.

 • Tento metodick pokyn sa zameriava na zabezpeenie toho, aby uvatelia mohli dokoni lohy vyadovan obsahu s ich vlastnm individulnym asom odozvy.

 • Hlavnmi prstupmi je rieenie na odstrnenie asovho obmedzenia alebo poskytnutie uvateom dos viac asu, aby mohli dokoni svoje lohy. Vnimky s stanoven v tch prpadoch, kedy to nie je mon.


2 2 1 nastavite n asovanie

2.2.1 Nastaviten asovanie

 • Zmerom tohto kritria spechu je zabezpei, aby uvatelia so zdravotnm postihnutm mali poskytnut dostatok asu na komunikciu s webovm obsahom kedykovek je to mon.

 • Osoby so zdravotnm postihnutm, ako je slepota, slabozrak, poruchami kognitvnych zrunosti a obmedzenia mu vyadova viac asu na tanie obsahu alebo vykonva funkcie, ako je vypanie on-line formulrov.

 • Ak webov funkcie v zvislosti na ase, je ak pre niektorch uvateov na vykonanie poadovanej akcie, ne djde k lehota.

 • To me spsobi sluby s pre nich neprstupn.


Kognit vne schopnosti

Kognitvneschopnosti

 • Poznmka: Kognitvneschopnosti s definovan ako schopnos nadobda samostatne nov poznatky.

 • Kognitvnymi schopnosami je mon nazva ist formu vnmania, na zklade ktorho bude mc by vykonan rozhodnutie, zjednoduene je mon poveda, e sa jedn o vubov evolciu kadho loveka o uenie.


Prev dzkovate nos operable

 • Projektovanie funkcie, ktor nie s zvisl na ase pome uom so zdravotnm postihnutm uspie na dokonenie tchto funkci.

 • Poskytnutie monosti zakza lehoty, prispsobi dku leht, alebo potrebujete viac asu, ne lehota nastane pomha tch uvateov, ktor vyaduj viac asu, ne sa oakvalo spene dokoni lohy.

 • Tieto monosti s uveden v porad, v ktorom bud vemi uiton pre uvateov.

 • Vypnutie leht je lep ako prispsobenie dky leht, o je lepie, ne iados o viac, ne lehota nastane.


Prev dzkovate nos operable

Pre kad asov limit, ktor je nastaven v obsahu, plat aspo jeden z nasledujcich: (Level A)

 • Vypnutie: uvate me vypn asov limit pred jeho koncom, alebo

 • Nastavenie: uvate me nastavi asov limit, pred ukonenm v irokom rozsahu, ktor je aspo desakrt dlh ne vchodiskovho nastavenie alebo

 • Rozrenie: Uvate je varovan pred vyprm asu a poskytn mu aspo 20 seknd na predenie doby s jednoduch akciu (naprklad "stlaenm medzernka"), a uvateovi je umonen predi lehotu aspo desakrt , alebo


Prev dzkovate nos operable

 • Real-time vnimka: asov limit je povinn as udalost v relnom ase (naprklad aukcie), a iadna in alternatva lehote je mon, alebo

 • Zkladnvnimka: asov limit je zsadn a rozrenie by znehodnotilo innos, alebo

 • 20 hodinov Vnimka: lehota dlhia ako 20 hodn.

 • Poznmka: Toto kritrium spechu pomha zabezpei, aby uvatelia mohli splni lohy bez neakanch zmien v obsahu alebo kontextu, ktor s vsledkom asovho limitu.

 • Toto kritrium spech je potrebn zvi v svislosti s spechom kritri 3.2.1, ktor kladie obmedzenia na zmeny obsahu alebo kontextu v dsledku akcie uvatea.


Posta uj ce techniky1

Postaujce techniky

Situcia A: V prpade ak existuje obmedzenie asu relcie:

 • G133: Poskytovanie checkboxu na prvej strnke viacdielneho formulra, ktor umouje uvateom poiada o dlhie asov limitu relcie alebo monos bez limitu

 • G198: Poskytovanie spsobu ako aby sa mohol vypn asov limit


Prev dzkovate nos operable

Situcia B: Ak je lehota je riaden skriptom na strnke:

 • G198: Poskytovanie spsobu ako aby sa mohol vypn asov limit

 • G180: Poskytovanie prostriedku pre nastavenie asovho limitu na 10-nsobok predvolen doby

 • SCR16: Poskytovanie skriptu, ktor varuje uvatea oskoro skon asov obmedzenie (skriptovanie) A SCR1: umouje uvateovi rozri predvolen asov limit (skriptovanie)


Prev dzkovate nos operable

Situcia C: Ak s lehoty na tanie:

 • G4: Povolenie aby obsah sa pozastavil a znovu spustil od miesta, kde bol pozastaven

 • G198: Poskytovanie spsobu ako aby sa mohol vypn asov limit

 • G133: Poskytovanie checkboxu na prvej strnke viacdielneho formulra, ktor umouje uvateom poiada o dlhie asov limitu relcie alebo monos bez limitu

 • SCR36: Poskytovanie mechanizmus, ktor umouje uvateom zobrazova pohybujce sa, posvanie alebo automatick aktualizcie texte v statickom okne alebo oblasti (skriptovanie)


2 2 2 pauza stop skry

2.2.2 pauza, stop, skry

 • Zmerom tohto kritria spechu je vyhn sa ruenia uvatea poas interakcie s webov strnku.

 • "Sahovanie, blikanie a rolovanie" sa vzahuje k obsahu, v ktorej viditen obsah vyvolva dojem pohybu.

 • Ben prklady zahaj filmy, synchronizovan medilne prezentcie, animcie v hry v relnom ase a rolovacie akcie.

 • "Automatick aktualizcie" sa vzahuj k obsahu, ktor aktualizuje alebo zmizne na zklade vopred nastavenom asovom intervale.

 • Spolon obsah zaloen na ase zaha zvuk, automaticky aktualizovan informcie o poas, sprvy, aktualizcie cien akci, a auto-postupujcu prezentciu a sprvy.


Prev dzkovate nos operable

 • Obsah, ktor sa pohybuje alebo automatickej aktualizcie me by prekkou pre kadho, kto m problm s tanm textu stacionrne rchlo, rovnako ako kad, kto m problmy sledovania pohybujcich sa objektov.

 • To me tie spsobi problmy pri tan obrazovky.


Prev dzkovate nos operable

 • Poiadavky na pohybe, blikanie a posvanie obsahu a automatick aktualizcie obsahu s rovnak okrem toho, e:

  • Autori maj monos poskytn pouvateovi prostriedky na kontrolu frekvencie aktualizci, ke obsah je automatick aktualizcie a

  • neexistuje troj sekundov vnimka pre automatick aktualizcie, pretoe to nem zmysel, aby auto - update iba za tri sekundy a potom sa zastav


Prev dzkovate nos operable

 • Pre pohybliv, blikajce, posvajce alebo automatick aktualizcie informci s pravdiv vetky nasledujce prvky: (rove A)

 • Moving, blinking, scrolling: Pre kad pohybujcu sa, blikajcu alebo scrolovaciu informciu ktor sa (1) automaticky spust, (2) trv dlhie ako p seknd a (3) je prezentovan sbene s inm obsahom, je mechanizmus pre uvatea k pozastaveniu zastaveniu alebo skrytiu, ak nie je pohyb, blikanie alebo posvanie je sasou innosti, kde je to nevyhnutne potrebn, a

 • Automatickaktualizcia: Pre kad automatick aktualizciu informci, ktor sa (1) automaticky spust a (2) prebieha sbene s inm obsahom, existuje mechanizmus, ktor umon uvateovi zastavi, skry alebo ovlda frekvenciu aktualizovania pokia je automatick aktualizcia sasou innosti, ktor s nevyhnutne potrebn.


Pozn mky

Poznmky

 • 1: Pokia ide o poiadavky tkajce sa blikanie obsahu pozri aj pravidlo 2.3.

 • 2: Pretoe akkovek obsah, ktor nespa tento spech kritrium me ovplyvni schopnos uvatea pouva cel strnku, mus by cel obsah webovej strnky (i sa pouva na splnenie inch kritri spechu alebo nie) spa tohto kritrium spechu. Pozri poiadavku na zhodu 5: nezasahovanie.

 • 3: Obsah, ktor je pravidelne aktualizovan pomocou softvru, ktor je alebo streamovan do uvateskho agenta nie je potrebn na zachovanie i prezentova informcie, ktor s vytvoren alebo prijat medzi zaatm pauzy a obnovenie prezentciu, pretoe to nemus by technicky mon, a v mnohch situcich by mohlo by zavdzajce, aby tak urobili.


Prev dzkovate nos operable

 • Poznmka 4: animcia, ktor sa vyskytuje ako sas preload fzy alebo podobnej situcie mono povaova za nevyhnutn, pokia k interakcii pre vetkch uvateov neme djs v tejto fze, a ak neukazuje postup aktivity (progres bar) mohol by pouvatea mias alebo spsobi, aby si myslel, e obsah bol zmrazen alebo pokoden.


2 2 3 bez asovania

2.2.3 Bez asovania

 • asovanie nie je nevyhnutnou sasou udalosti alebo innosti prezentovanch obsahom s vnimkou neinteraktvnych synchronizovanch mdi a real-time akci. (rove AAA)

 • Zmerom tohto kritria spechu je minimalizova vskyt obsahu, ktor vyaduje asovan interakcie.

 • To umouje uom so slepotou, zhorenm zrakom, kognitvnymi obmedzeniami alebo poruchami hybnosti interakciu s obsahom. Li sa od rovne kritria spechu A v tom, e jedinou vnimkou je v udalosti v relnom ase.


2 2 4 preru enie

2.2.4 Preruenie

 • Preruenie me by odloen alebo potlaen uvateom, s vnimkou preruenia zahajcich ndzov stav. (rove AAA)

 • Zmerom tohto kritria spechu je umoni uvateom vypn aktualizcie od autora / serveru s vnimkou ndze.

 • Mimoriadne udalosti by mali zaha ndzov sprvy, upozornenia alebo akkovek in sprvy, ktor varuj pred nebezpeenstvom pre zdravie, bezpenosti alebo majetku, vrtane straty dt, straty spojenia a tak alej.

 • To umouje prstup ud s kognitvnymi obmedzenia alebo poruchami pozornosti tm, e im umon sstredi sa na obsah.

 • Tie umouje uvateom, ktor s slep alebo maj slab zrak, ako udra "pozornos" zameranie na obsah, ktor prve taj.


2 2 5 opakovan overovanie

2.2.5 Opakovan overovanie

 • Pri overen ak vypr preddefinovan as relcie, uvate me pokraova v innosti bez straty dt po re-autentizcie. (rove AAA)

 • Zmerom tohto kritria spechu je umoni vetkm uvateom dokoni overen transakcie, ktor maj obmedzenie doby neinnosti alebo in okolnosti, ktor by spsobili odhlsenie alebo ukonenie poas transakcie.


Prev dzkovate nos operable

 • Z bezpenostnch dvodov, mnoho strnok implementuje overovanie asovho limitu po uritej dobe neinnosti.

 • Tieto lehoty mu spsobi problmy pre osoby so zdravotnm postihnutm, pretoe me trva dlhie km dokonia innos.

 • Na in strnky sa prihlsi osoba z inej relcie, lovek prihlsi na webov strnky z inho potaa, alebo ak vznikn in innosti, ktor vyvolaj podozrenie, i osoba je rovnak legitmne osoba, ktor je pvodne prihlsen.

 • Ak s uvatelia odhlsen uprostred transakcie - je dleit, aby im bolo umonen schopnos znovu overi a pokraova v transakcii bez straty akchkovek dt, ktor u boli zadan.


Pr klady

Prklady

 • Kontrola nkupnho miesta - Uvate s obmedzenm pouitm naprklad rk je prihlsen do nkupnho miesta.

 • Trv dlho, km zad daje o kreditnej karte do aplikcie, poas tejto doby nastane odhlsenie ...

 • Ke sa uvate vrti do procesu kontroly vo formulri sa vrti prihlasovacie okno znova overi.

 • Potom, o sa uvate prihlsi, je proces obnoven s rovnakmi informciami s v rovnakej fze.

 • Uvate nestratil iadne dta, pretoe server bol doasne prijal a uloil podanie, aj ke u vypral asov limit relcie a obnovil uvatea do rovnakho stavu, po optovnej overen.


Prev dzkovate nos operable

 • Overovanie e-mailov program - E-mailov program m overovanie time-out po 30 mintach. Program vyzve uvatea, niekoko mint pred vypran asovho limitu a obsahuje odkaz kde sa otvor nov okno, aby sa znova autentizova. Pvodn okno s rozpracovanou sprvou zostane bezo zmeny, a po optovnom overen, me uvate pokraova a odosla.

 • Dotaznk s asovm limitom - Dlh dotaznk v rmci jednej webovej strnky m na zaiatku informciu, ktor oznauje, e na vyplnenie bude asov limit 15 mint. Uvate je tie informovan, e dotaznk je mon uloi v kadom bode a dokoni neskr. V rmci webovej strnky existuje niekoko tlaidiel pre uloenie iastone vyplnenho formulru. Okrem toho, pomocou JavaScriptu me by uvate oboznmen, e dochdza k ukoneniu asovho limitu..


2 3 z chvaty

2.3 Zchvaty

Nepouvajte prvky, u ktorch je znme, e spsobuj zchvaty


Prev dzkovate nos operable

 • Niektor udia s kovmi stavmi mu ma zchvat vyvolan blikajcim vizulnym obsahom.

 • Vina ud si neuvedomuje, e maj toto ochorenie pokia takto situcia nenastane.

 • V roku 1997, v televzii v Japonsku blikajca karikatra poslala viac ako 700 det do nemocnice, vrtane asi 500, ktor mali zchvaty.

 • Varovanie nefunguje dobre, pretoe s asto opomnan, a to najm u det, ktor v skutonosti neboli schopn ho preta.


Dostato n techniky

Dostaton techniky

 • G19: zabezpei, aby iadna zloka obsahu blik viac ako trikrt poas 1 sekundy,

 • G176: blikajce plocha je dostatone mal

 • G15: pomocou nstroja s cieom zabezpei, e obsah neporuuje prahov hodnoty veobecnho blesku alebo prah ervenho blesku

 • prahov hodnota - Najmenia hodnota (naprklad vstupnej veliiny), ktor doke vyvola pozorovaten reakciu prstroja nebo pozorovatea alebo hodnota uritej veliiny, ktor je rozhodujca pre vznik danho javu nebo zmeny vlastnosti (mechanick, fyziklnej).


Pojmy

Pojmy

 • blesk - pr protiahlch zmien relatvneho jasu, ktor mu spsobi zchvaty u niektorch ud, ak je zmena dostatone vek a v sprvnom rozsahu frekvenci

 • veobecn blesk a prahy ervenho svetla

 • blesk alebo rchlo sa meniace sekvencie obrazov je pod prahom (t. j prechodom obsahu), ak niektor z nasledujcich podmienok:

 • existuj viac ako tri veobecn zblesky a / alebo viac ako tri erven zblesky poas akejkovek jednej sekundy, alebo

 • kombinovan plocha bleskov dochdza sasne zaber viac ako celkovo 0,006 Steradinov v kadom 10 stupovom zornom poli na obrazovke (25% vetkch 10 stupovch zornch pol na obrazovke) pri typickej vzdialenosti sledovania kde:


Prev dzkovate nos operable

 • blesk je veobecne definovan ako dvojica protikladnch zmien v relatvnom jase 10% alebo viac percent maximlneho relatvneho jasu, kedy relatvny jas tmavieho obrazu je ni ako 0,80 a kedy "dvojica protikladnch zmien" je zvenie nasleduje znenie alebo pokles nasledovan nrastom a

 • ervenblesk je definovan ako dvojica protikladnch prechodov zahajce stu erven.


2 4 jednoduch navig cia

2.4Jednoduch navigcia

Uahite uvateom navigciu, hadanie obsahu a

zisti, kde s


Prev dzkovate nos operable

 • Cieom tohto pokynu je pomc uvateom njs obsah, ktor potrebuj, a umoni im sledova ich pozciu.

 • Tieto lohy s asto aie pre ud so zdravotnm postihnutm.

 • Pre zistenie navigcie a orientcie je dleit, aby sa pouvate mohol zisti aktulnu polohu.

 • Pre navigciu musia by k dispozcii informcie o monch cieoch.

 • Pre tanie z obrazovky previes obsah syntetickej rei, ktor, pretoe ide len o zvuk, mus by predloen v linernom porad.


Prev dzkovate nos operable

 • Niektor kritri spechu v tomto nvode vysvetuj ako je potrebn narba s tm, aby uvatesk taka obrazovky mohla spene prechdza obsah.

 • In umouj uvateom ahie rozpozna navigan lity a hlaviky a obs opakovan obsahu a pod.

 • Neobvykl vlastnosti pouvateskho rozhrania alebo sprvanie me mias ud so zdravotnm postihnutm kognitvnych funkci.


2 4 1 bypass bloku

2.4.1 Bypass bloku

 • je k dispozcii mechanizmus, aby sa vyhlo blokom obsahu, ktor sa na viacerch webovch strnkach opakuje.

 • (rove A)


Prev dzkovate nos operable

 • Zmerom tohto kritria spechu je umoni uom, ktor naviguj postupne prostrednctvom obsahu priamej prstup k hlavnmu obsahu na webovej strnke.

 • Webov strnky a aplikcie maj asto obsah, ktor sa objav na inch strnkach alebo obrazovkch.

 • Prkladom opakovanch blokov obsahu patria grafika hlaviky a reklamn rmy ak nie s obmedzen na navigan prepojenia.

 • Mal opakovan seky, ako s jednotliv slov, frzy alebo jednotliv odkazy niespovaovan za bloky na ely tohto ustanovenia.


Prev dzkovate nos operable

 • To je v protiklade k schopnosou ignorova opakovan bloky so zameranm na stred obrazovky (kde hlavn obsah zvyajne objav) pri osobm so poruchami zraku, alebo monos myou si vybra odkaz s jedinm kliknutm, alebo odkaz a ovldac prvok formulra.

 • Nie je zmerom, aby spechu tohto kritri poadoval od autorov uvdza metdy, ktor s nadbyton k funkcim poskytovanm uvateskm agentom.

 • Vina webovch prehliadaov poskytuje klvesov skratky pre pohyb uvatea na horn asti strnky, tak mu by tieto funkcie zbyton.


Posta uj ce techniky2

Postaujce techniky

Vytvranie vzieb pre preskoenie blokov opakovanho materilu pomocou jednho z nasledujcich postupov:

 • G1: Pridanie odkazu na hornej asti kadej strnky, ktor ide priamo do hlavnej oblasti obsahu

 • G123: Pridanie odkazu na zaiatku bloku opakovan obsahu a na koniec bloku

 • G124: Pridanie odkazov v hornej asti strnky na kadej oblasti obsahu


Prev dzkovate nos operable

Zoskupenie blokov opakovanho materilu takm spsobom, e je mon preskoi, pomocou jednho z nasledujcich postupov:

 • H69: Poskytovanie nadpisov prvky na zaiatku kadej asti obsahu (HTML)

 • H50: Pouitie mapy pre zoskupenie odkazov (HTML)

 • H70: Pouitie elementov frame pre zoskupenie bloky opakovan materilu (HTML) a H64: Pouitie atribtu title frame a iframe prvkov (HTML)

 • SCR28: Pouitie rozriten a skladaciu ponuku pre obdenie bloku obsahu (skriptovanie)


Poradensk techniky1

Poradensk techniky

 • Poskytovanie prstupu z klvesnice na dleit odkazy a ovldacie prvky formulrov

 • Poskytovanie preskoenia odkazov na zlepenie strnok navigcie

 • Poskytovanie prstupovch klves

 • Pouitie technolgi na podporu prstupu, ktor umouj truktrovan navigciu uvateskmi agentmi a pomocnmi technolgiami

 • C6: Umiestnenie obsahu na zklade trukturlneho znaenie (CSS)


2 4 2 str nka s n zvom

2.4.2 strnka s nzvom

 • Webov strnky maj nzvy, ktor popisuj tmu alebo el. (rove A)

 • Zmerom tohto kritria spechu je pomc uvateom njs obsah a orientova sa v om tm, e kad webov strnka m popisn nzov.

 • Tituly uruj aktulnu polohu, bez toho aby uvatelia museli ta alebo interpretova obsah strnky.

 • Ke sa titulok objav v mieste mapy alebo zozname vsledkov vyhadvania mu uvatelia rchlejie identifikova obsah, ktor potrebujete.

 • Uvatesk agenti robia nzov strnky ahko dostupn pre identifikciu strnku. Naprklad, uvatesk agent strnky zobraz jej nzov v zhlav okna alebo ako nzov zloky, ktor obsahuje strnku.


Posta uj ce techniky3

Postaujce techniky

 • G88: Poskytovanie popisn nzvy pre webov strnky a pridruenia titul s webovej strnky za pouitia jednho z nasledujcich technk:

  • H25: Poskytovanie titulu pomocou nzvu prvku (HTML)


2 4 3 radenie

2.4.3 Radenie

 • Ak webov strnka me by navigovan sekvenne a navigan postupnosti maj vplyv na vznam alebo prevdzku, komponenty s monosou focusu dostan fokus v porad, ktor zachovva zmysel a funknos.

 • (rove A)


Prev dzkovate nos operable

 • Zmerom tohto kritria spechu je zabezpei, aby ke pouvatelia prechdzaj postupne obsah, s ktormi sa stretvaj s informciami v porad, ktor je v slade s vznamom obsahu a mono ho ovlda z klvesnice.

 • Tento postup zjednoduuje tm, e pouvatelia vytvraj jednotn mentlny model obsahu.

 • Mu existova rzne prkazy, ktor odraj logick vzahy v obsahu.

 • Naprklad, pohybujce sa sasti v jednom riadku tabuky v ase, alebo jednho stpca v ase odraj logick vzahy v obsahu.


Prev dzkovate nos operable

 • Spsob kedy sekvenn navigcia uruje webov obsahu je definovan pomocou technolgie obsahu.

 • Naprklad jednoduch HTML definuje sekvenn navigciu prostrednctvom tab-bing poradia.

 • Dynamick HTML mu upravi navigan postupnos pomocou skriptovanie spolu s pridanm atribtu tabindex, aby umonili prenos riedenia na alie prvky.

 • Ak nie je skriptovanie alebo atribty tabindex pouit poradie navigcie by malo by tak, ako sa zobrazia v toku obsahu.


Posta uj ce techniky4

Postaujce techniky

 • G59: Umiestnenie interaktvnych prvkov v porad, ktor nasleduje sekvencie a vzahy v obsahu

 • Zamera sa na prvky v porad, ktor nasleduje sekvencie a vzahy v rmci obsahu pomocou jednho z nasledujcich postupov:

  • H4: Vytvorenie logickho poradia prvkov cez odkazy, ovldacie prvky formulrov a objekty (HTML)

  • C27: urenie poradia DOM aby zodpovedalo vizulnemu poradiu (CSS)


Prev dzkovate nos operable

 • Zmena webovej strnky dynamicky pomocou jednej z nasledujcich technk:

  • SCR26: Vloenie dynamickho obsahu do objektovho modelu dokumentu okamite po jeho aktivcii

  • SCR37: Vytvorenie vlastnho dialgu v nezvislom zariaden

  • SCR27: zmena poradia sekci strnok pomocou Document Object Model


Poradensk techniky2

Poradensk techniky

 • Poskytovanie vysoko flexibilnho mechanizmus pre zvraznenie odkazov alebo ovldacch prvkov, ke dostane fokus klvesnice

 • Vytvranie alternatvneho prezentanho poradia


2 4 4 el odkazu

2.4.4 el odkazu

 • el kadho odkazu mono uri zo samotnho textu odkazu, alebo z textu odkazu spolu s jeho programovo urenm kontextom odkazu, okrem prpadov, ke je elom tohto odkazu veobecne nejednoznanos. (rove A)


Prev dzkovate nos operable

 • Zmerom tohto kritria spechu je pomc pouvateom pochopi el kadho odkazu, aby sa mohli rozhodn, i chc nasledova odkaz.

 • Kedykovek je to mon, poskytn text odkazu, ktor uruje el vzby bez nutnosti alieho kontextu.

 • Asistenn technolgie maj schopnos poskytova uvateom zoznam odkazov, ktor s na webovej strnke.

 • Text odkazu, ktor je zmyslupln aby pomohol uvateom, ktor chc zvoli z tohto zoznamu odkazov.

 • Zmyslupln text odkazu tie pomha tm, ktor chc prechdza z odkazu na odkaz (tab).

 • Zmyslupln odkazy pomhaj pouvateom zvoli, ktor spojenie nasledova bez nutnosti zloitej stratgie pochopi strnku.


Posta uj ce techniky5

Postaujce techniky

 • G91: Poskytovanie textu odkaz, ktor popisuje el odkazu

 • H30: Poskytovanie textu odkazu, ktor popisuje el vzby pre kotevn prvky (HTML)

 • H24: Poskytovanie textovch alternatv pre oblasti prvkov obrazovej mapy (HTML)

 • Umouje uvateovi vybra krtke alebo dlh texty odkazu pomocou jednej z niie uvedench metd:

  • G189: Poskytovanie ovldanie na zaiatku webovej strnky, ktor zmen text odkazu

  • SCR30: Pouitie skriptov zmenu text odkazu (skriptovanie)


Prev dzkovate nos operable

 • G53: Identifikcia elu odkazu pomocou textu odkazu v kombincii s textom priklada vety

 • Poskytovanie doplnkovej popis elu odkazu pomocou jednej z nasledujcich metd:

  • H33: Doplnenie textu odkazu s atribtom title (HTML)

  • C7: Pouitie CSS na skrytie asti textu odkazu (CSS)

 • Identifikcia elu odkazu pomocou textu odkazu v kombincii s programovo urenm odkazom kontextu pomocou jednho z nasledujcich postupov:


Prev dzkovate nos operable

 • H77: Identifikcia elu odkazu pomocou textu odkazu v kombincii s polokou zoznamu LI (HTML)

 • H78: Identifikcia elu odkazu pomocou textu odkazu v kombincii odsekom P

 • H79: Identifikcia elu odkazu pomocou textu odkazu v kombincii s jeho obklopujcimi bunkami tabuky a svisiaceho zhlavia tabuky

 • H80: Identifikcia elu odkazu pomocou textu odkazu v kombincii s predchdzajcim zhlavm prvku

 • H81: Identifikcia elu odkaz vo vnorenej zoznamu pomocou textu odkazu v kombincii s polokou materskou zoznamu, pod ktorm je vnoren zoznam


2 4 5 viac sp sobov

2.4.5 Viac spsobov

 • je dostupn viac ako jeden spsob ako njs webov strnky v sade webovch strnok, okrem prpadov, ke je webov strnky je vsledok postupu, kroku vpred alebo procesu. (rove AA)

 • Zmerom spechu tohto kritria je, aby bolo mon uvateom njs obsah spsobom, ktor najlepie vyhovuje ich potrebm.

 • Uvatelia mu chpa jednu techniku jednoduchie a zrozumitenejie ako in.


Pr klady1

Prklady

 • Vyhadvac mechanizmus

 • Vzby medzi webovmi strnkami

 • Tam, kde obsah je vsledkom procesu alebo lohy

 • potvrdenie prenosu - strnkaOn-line bankovnctva umouje prevody peaz medzi tami prostrednctvom webu.

 • vsledky vyhadvania - vyhadva poskytuje vsledky vyhadvania na zklade vstupu pouvatea


Posta uj ce techniky6

Postaujce techniky

Pouitie dvoch alebo viacerch z nasledujcich postupov:

 • G125: Poskytovanie odkazov prechodu na svisiacich webovch strnok

 • G64: Poskytovanie tabuky obsahu

 • G63: Poskytovanie mapy strnok

 • G161: Poskytovanie vyhadvacch funkci, ktor pomu pouvateom njs obsah

 • G126: Poskytovanie zoznamu odkazov na vetky ostatn webov strnky

 • G185: Odkazy na vetky strnky na webe z domovskej strnky


Poradensk techniky3

poradensk techniky

 • H59: Pouitie elementu odkazu (link) a naviganch nstrojov

 • Pridanie informci o reimoch prezentcie v tabukch obsahu a koncepcie mp


2 4 6 nadpisy a t tky

2.4.6 Nadpisy a ttky

 • Nadpisy a popisky popisu tmu alebo el. (rove AA)

 • Zmerom tohto kritria spechu je pomc pouvateom pochopi, ak informcie s obsiahnut na webovch strnkach a ako s tieto informcie organizovan.

 • Ke nadpisy s jasn a popisn, mu uvatelia njs informcie, ktor hadaj ahie a mu pochopi vzahy medzi jednotlivmi asami obsahu ahie.

 • Popisn ttky pomhaj pouvateom identifikova jednotliv komponenty v rmci obsahu.

 • Popisky a nadpisy nemusia by zdhav. Slovo, alebo dokonca jedin znak, me stai, ak sa vhodnm podnetom k tomu, hadanie a navigcia obsahu.


2 4 7 vidite n zameranie

2.4.7 Viditen zameranie

 • Kad uvatesk rozhranie prostrednctvom klvesnice poskytuje reim prevdzky, kedy je viditen indiktor zamerania.

 • (rove AA)

 • Zmerom tohto spechu kritria je zabezpei, aby existoval aspo jeden prevdzkov reim, kde me by indikcia klvesovho zamerania vizulne umiestnen.


Posta uj ce techniky7

Postaujcetechniky

 • G149: Pouvanie komponentov pouvateskho rozhrania, ktor s zvrazuj prvok, ke dostane fokus

 • C15: Pouitie CSS pre zmenu prezentciu komponenty uvateskho rozhrania, kedy dostane fokus

 • G165: Pouitie preddefinovanho indiktora zamerania pre platformu tak, aby sa viditen indiktory predvolenho zameranie prenalo

 • G195: Pouitie autorskho, dobre viditenho indiktoru zamerania

 • SCR31: Pouitie skriptu na zmenu farby pozadia alebo ormovania elementu so zameranm


Poradensk techniky4

Poradensk techniky

 • Zvraznenie odkaz alebo ovldacieho prvku, ke sa my pohybuje nad nm

 • Poskytovanie vysoko flexibilnho mechanizmu pre zvraznenie odkazov alebo ovldacch prvkov, ke dostane fokus klvesnice


2 4 8 umiestnenie

2.4.8 Umiestnenie

 • s k dispozcii informcie o polohe uvatea v sade webovch strnok. (rove AAA)

 • Zmerom tohto kritria spechu je poskytn spsob, aby sa uvate orientoval sm v sade webovch strnok alebo webovej aplikcie a njs svisiace informcie.


Pr klady2

Prklady

 • Odkazy na pomoc uvateovi uri ich umiestnenie v mieste - Vskumn skupina je sasou vzdelvacieho oddelenia na univerzite. lohou skupiny je spojenie domovsk strnka na domovsk strnku oddelen a univerzity domovsk strnku.

 • Omrvinkov navigcia (breadcrumb trail) - Portl Webu organizuje tmy do kategri. Ako sa uvate dostane prostrednctvom kategri a podkategri, tento typ navigcie ukazuje aktulnu pozciu v hierarchii kategri.


Posta uj ce techniky8

Postaujce techniky

 • G65: Poskytovanie omrvinkovej (drobekovej) navigcie

 • G63: Poskytovanie mapy strnok

 • G128: Zobrazovacie aktulnej pozcie v naviganej lite

 • G127: Identifikcia vzahu webovej strnky na viu kolekciu strnok pomocou jednej z nasledujcich metd:

  • H59: Pomocou prvku odkazu a naviganch nstrojov


Poradensk techniky5

poradensk techniky

 • Poskytovanie odkaz na domovsk strnku alebo na hlavnej strnke

 • Poskytuje ahko itaten verziu informci o organizcii sboru webovch strnok

 • Poskytovanie oznaenia jazykovej verzie informci o organizcii sboru webovch strnok

 • Poskytuje ahko itaten zhrnutie na zaiatku kadho oddielu obsahu


2 4 9 el odkazu link

2.4.9 el odkazu (link)

 • je k dispozcii mechanizmus na umonenie identifikcie elu kadho odkazu zo samotnho textu odkazu, okrem prpadov, ke je elom tohto odkazu nejednoznanos. (rove AAA)

 • Zmerom tohto kritria spechu je pomc pouvateom pochopi el kadho odkazu v obsahu, take sa mu rozhodn, i ho chc nasledova. Najlepia prax je, e spojenie s rovnakm cieom by mal ma rovnak opisy, ale spojenie s rznymi elmi a ciemi by ma rzne opisy


Posta uj ce techniky9

Postaujce techniky

 • G91: Poskytovanie odkaz text, ktor popisuje el odkazu

 • H30: Poskytovanie text odkazu, ktor popisuje el vzby pre kotevn prvky (HTML)

 • H24: Poskytovanie textovch alternatv pre oblasti prvkov obrazovej mapy (HTML)

 • Umouje uvateovi vybra krtke alebo dlh texty odkazu pomocou jednej z niie uvedench metd:

  • G189: Poskytovanie ovldania na zaiatku webovej strnky, ktor zmen text odkazu

  • SCR30: Pouitie skriptov na zmene text odkazu (skriptovanie)

 • Poskytovanie doplnkovej popis elu odkazu pomocou jednej z nasledujcich metd:

  • C7: Pouitie CSS skry as textu odkazu (CSS)


Poradensk techniky6

poradensk techniky

 • H2: Kombincia obrazovho a textovho odkazu pre rovnak zdroj

 • H33: Doplnenie textu odkazu s atribtom title


2 4 10 nadpisy

2.4.10 Nadpisy

 • Nadpisy sli na usporiadanie obsahu. (rove AAA)

 • Zmerom spechu tohto kritria je poskytn poloky pre seky webovej strnky, ak je strnka usporiadan do sekci.

 • Naprklad, dlh dokumenty asto rozdelen do rznych kapitol, kapitoly s iastkov tmy a podtmy s rozdelen do rznych sekci, sekcia do odsekov, at.

 • Ak existuj seky, musia ma zhlavie, ktor ich uvdza. To jasne ukazuje organizciu obsahu, uahuje navigciu v obsahu, a poskytuje mentlne "spojenie", ktor napomha pri pochopen obsahu.

 • Ostatn prvky strnky mu dopa hlaviku pre lep vzhad (napr. horizontlne pravidl a boxy), ale vizulne prezentcie nesta na identifikciu dokumentu sekci.


Posta uj ce techniky10

Postaujce techniky

 • G141: Organizcia strnky pomocou nadpisov


Trukt ra dokumentov wcag

truktra dokumentov WCAG

Web Content Accessibility Guidelines


Prev dzkovate nos operable

WCAG

 • How to meet WCAG2.0 - Ako zoznmi WCAG 2.0 - prispsobiten rchla referenn metodika WCAG 2.0, ktor obsahuje vetky pokyny, kritri spenosti a techniky pre autorov na pouitie tak, ako s rozvjanie a vyhodnocovanie webovho obsahu.

 • Understanding WCAG2.0 - Pochopenie WCAG 2.0 - prruka k pochopeniu a vykonvanie WCAG 2.0. Obsahuje krtke pochopenie - dokument pre kadho pokynu a spech kritriom pri WCAG 2.0, ako aj kovch tm.

 • Techniques for WCAG2.0 - Techniky WCAG 2.0 - zbierka technk a spolon zlyhanie, kad v samostatnom dokumente, ktor obsahuje popis, prklady kdu a testy.

 • WCAG 2.0 Dokumenty - diagram a popis toho, ako s tieto technick dokumenty tkaj a svis.


R zne dokumenty pre r zne ely

Rzne dokumenty pre rzne ely


Ako sa dosta sa z jedn ho dokumentu do druh ho

Ako sa dosta sa z jednho dokumentu do druhho


Understanding wcag

UnderstandingWCAG

 • zmer kritria spechu [Intent of this Success Criterion]

  • pecifick vhody [Specific Benefits]

 • prklady [Examples of Success Criterion]

 • techniky a chyby [Techniques and Failures for Success Criterion]

  • dostaton techniky [Sufficient Techniques]

  • alie techniky [Additional Techniques (Advisory)]

  • ben chyby [Common Failures]

 • kovpojmy [Key Terms]


Techniques for wcag

Techniques for WCAG

 • Applicability - pouitenos

 • Description - popis

 • Examples - prklady

 • Resources - zdroje

 • RelatedTechniques - svisiace techniky

 • Tests - testovanie


Akujem za pozornos

akujem za pozornos


ad
 • Login