Erken evre test s t m rler nde tedav ve tak p
Download
1 / 37

Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p. Prof. Dr. Barış Nuhoğlu GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Başlangıç Tedavi Prensipleri Erken evre S eminom T edavisi Erken evre Nonseminomatöz Germ Hücreli Tümör (NSGHT) T edavisi Germ Hücreli Olmayan Tümör Tedavisi Takip.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Erken evre testİs tümörler İ nde tedavİ ve tak İ p

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Erkenevretestİstümörlerİndetedavİvetakİp

Prof. Dr. BarışNuhoğlu

GOP TaksimEğitimveAraştırmaHastanesi


 • BaşlangıçTedaviPrensipleri

 • ErkenevreSeminomTedavisi

 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi

 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi

 • Takip


 • BaşlangıçTedaviPrensipleri

 • ErkenevreSeminomTedavisi

 • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi

 • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi

 • Takip


Testis Tümörü

 • Gençhastalığı

  • 20-35 yaşarası en sıkgörülen solid tümör

 • İnsidansıartıyor

  • 5/100.000

 • Tedavisimümkün

  • Tümevrelerdeuygun, multidisiplineryaklaşımgereklidir

  • Radyoloji (evreleme)

  • Onkoloji (kemoterapi, radyoterapi)


Ancakhalen

Testis tümörüşüphesinde ilk basamaktedavi

RADİKAL ORŞİEKTOMİ

(En hızlışekilde, zamankaybetmeden)


RadikalOrşiektomi

 • İnternal ring hizasındanspermatikkordunerkenkontrolü

 • İnguinal kesi

Histopatolojiktanı, evrelendirmevetümörkontrolü


RadikalOrşiektomi

 • Evre 1 seminomda %80-85

 • Evre 1 NSGHT’de %70-80 küratif

 • En sıkkomplikasyon: kanama (skrotalveya retroperitoneal)

 • Transskrotalyaklaşımkontrendikedir


RadikalOrşiektomi

 • İşlemöncesinde sperm dondurma-saklamakonusundabilgiverilmelidir, çünkü;

  • Tanıanında %52 hasta oligospermik,

   %10 hasta azospermik

  • Kemoterapisonrasıtümhastalarazospermik,

   2-5 yılsonunda %50-80’i normaledöner

  • Radyoterapisonrasıspermatogenezinnormaledönme2-3 yıldır


ParsiyelOrşiektomi

 • Soliter testis

 • Bilateral tümör

 • Benign tümörşüphesi

  olanseçilmişhastalardadüşünülebilir!

 • Kriterler;

  • tm<2 cm

  • Soğukiskemiileuygulanmalı

  • Negatiftümöryatağıbiyopsileri

  • Kalan testis dokusundaİTGHN olmaması


 • KarşıTestistenBiyopsi

  • İTGHN riskiniartırandurumlarda

   • Atrofikkarşı testis

   • İnmemiş testis hikayesi

   • Ailehikayesi

  • PreoperatifUSG’deşüphelilezyonvarlığında

  • Yapılacaksaaçık, inguinal biyopsiyapılmalı


  • BaşlangıçTedaviPrensipleri

  • ErkenevreSeminomTedavisi

  • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi

  • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi

  • Takip


  ErkenEvreSeminomvs NSGHT

  Orşiektomisonrası T1-3 N0 M0 S0 = Evre1

  • Evre 1 hastalık

   • Seminom:%85 (testis tm’in en sıkprezentasyonu)

   • NSGHT:%33

  • Gizlimetastazinsidansı

   • Seminom%10-15

   • NSGHT%25-35

  • Retroperitoneal tedavisonrasısistemikrelaps

   • Seminom%1-4 (RT sonrası)

   • NSGHT%10 (RPLND sonrası)


  ErkenEvreSeminomTedavisi

  • Radyoterapiyeduyarlıdır

  • NSGHT’ekıyaslaplatinbazlıkemoterapiyedahahassastır

  • Tümörbelirteçlerinintedavikararındayeriyoktur


  ErkenEvreSeminomTedavisi

  • Gözlem

  • Primer radyoterapi

  • Tekajankarboplatinile primer kemoterapi

  • Gizlimetastaziçin risk faktörleri

   • Tümörboyutunun > 4 cm

   • Rete testis invazyonu


  ErkenEvreSeminomTedavisi

  • Risk faktörleri

   • Yok

    • Gözlem

    • RT

 • Var

  • RT

  • KT


 • ErkenEvreSeminomTedavisiGözlem

  • 5 yıllıknükssüzsağkalım %80-86

   kansereözgüsağkalım ~ %100

  • Tümörbelirteçlerininsınırlıkullanımındandolayıkomplikedir

  • Uzundönemtakipgerekli

   nükslerin %10-20 sitanı>4 yıl

  • Sadeceuyumuyüksekhastalara


  ErkenEvreSeminomTedavisiGözlem

  • Muayene

  • Akciğergrafisi

  • Tm belirteçleri

  • Abdominopelvik BT

   1-3 yıl = 3-4/sene

   4-7 yıl = 2/sene

   >7 yıl = 1/sene


  ErkenEvreSeminomTedavisiRadyoterapi

  • Retroperiton, ipsilateral pelvis ışınlanmalı (dog-leg konfigürasyonu)

  • İkincilmalignitegelişmeriski %18

  • (25 yılsonunda)


  ErkenEvreSeminomTedavisiKemoterapi

  • 1 veya 2 kürtekajankarboplatin

  • Tekkürkarboplatin KT ileparaaortik RT arasındanüksfarkıyok

   MRC-EORTC ortakçalışması

  • Risk faktörleriolanlardatekküriyibiralternatif


  SpermatositikSeminom

  • Pikinsidans: 6. dekat

  • İTGHN’denkaynaklanmaz (diğerGHT’denfarklı)

  • İnmemiş testis hikayesivebilateraliteileilşkilideğildir

  • Miksttümörlerdeyeralmaz

  • Benign, orşiektomiikekürsağlanır, ektedavigerekmez


  • BaşlangıçTedaviPrensipleri

  • ErkenevreSeminomTedavisi

  • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi

  • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi

  • Takip


  ErkenEvre NSGHT Tedavisi

  • Tümörbelirteçleriorşiektomisonrası, ,  değerlendirmekiçinkontroledilmeli

  • Sadece Preoperatifbelirteçlerinseviyesitedavikararıvermedekullanılmaz


  ErkenEvre NSGHT Tedavisi

  • Gözlem

  • RPLND

  • Primer kemoterapi

  • Gizlimetastaziçin risk faktörleri

   • Lenfovaskülerinvazyon

   • Embryonalkarsinomoranı >%50

   • Proliferasyonoranı >%70


  ErkenEvre NSGHT Tedavisi

  • Risk faktörleri

   • Yok

    • Gözlem

    • RPLND

 • Var

  • KT

  • RPLND


 • ErkenEvre NSGHT TedavisiGözlem

  • (+) %70-80 hasta sadeceorşiektomiile tam kür

  • (-) Relapsolursatanıanındakindendahayoğuntedavigerekir (>3cm LAP, uzakmetastaz vs)

  • >%90 relaps ilk 2 yılda

  • Risk faktörüolmayan, uyumuyüksekhastalara


  ErkenEvre NSGHT TedavisiGözlem

  • Muayene

  • Tm belirteçleri

  • Akciğergrafisi

  • Abdominopelvik BT

   1-2 yıl = 3-4/sene

   3-5yıl = 2/sene

   >5 yıl = 1/sene


  ErkenEvre NSGHT TedavisiRPLND

  (+)

  • Gizlimetastazlar en sıkretroperitonda

  • %15-25 retroperitoneal teratom (KT dirençli)

  • RPLND sonrasıdüşüknüks

  • Kemoterapidenkaçınılır

   (-)

  • Majörbir abdominal cerrahi (morbidite)

  • Deneyimlicerrahgereksinimi


  ErkenEvre NSGHT TedavisiRPLND

  • Tam, bilateral template diseksiyonile abdominal nüks en düşüktür (<%2)

  • Sinirkoruyucuteknikileantegradejekülasyonoranıyüksektir (>%90)

  • Deneyimlimerkezlerceyapılmalıyadagözlemvekemoterapideğerlendirilmeli


  ErkenEvre NSGHT TedavisiKemoterapi

  • Yapılanmerkezlereerişimkolay

  • Standartrejim 2 kür BEP

  • (-)teratom’utedavietmez

   geçtoksisite (kardiyovasküler, ikincilmalignite)

   nükslerkemorezistan


  Evre 1S NSGHT Tedavisi

  • Klinikveyaradyolojikmetastazolmadanorşiektomisonrasıyüksektümörbelirteçleri

  • Bu hastalarevre2 hastalargibikemoterapiiletedaviedilmeli


  • BaşlangıçTedaviPrensipleri

  • ErkenevreSeminomTedavisi

  • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi

  • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi

  • Takip


  SeksKord/Stromal TümörlerLeydigHücreliTümör

  • %90 benign

  • Tedavi: radikal inguinal orşiektomi

  • Malignitekriterleri: >5 cm, nekroz, nükleerpleomorfizm, artmışmitototikaktivite

  • Metastatiktümörlerkemoterapiveradyoterapiyedirençlidir


  SeksKord/Stromal TümörlerSertoliHücreliTümör

  • %90 benign

  • %10 malign

  • Hastaların 1/3’ünde jinekomastigörülür

  • Tedavi: radikal inguinal orşiektomi

  • Maligniteilişkilihistolojikkriteriyoktur, tekkritermetastazdır

  • Kemoterapiveradyoterapiyedirençlidir


  • BaşlangıçTedaviPrensipleri

  • ErkenevreSeminomTedavisi

  • ErkenevreNonseminomatöz Germ HücreliTümör (NSGHT) Tedavisi

  • Germ HücreliOlmayanTümörTedavisi

  • Takip


  Evre 1 Seminom (RT-KT sonrası)


  Evre 1 NSGHT (KT-RPLND sonrası)


  TEŞEKKÜRLER


  ad
 • Login