Psychologie ii neverb ln komunikace 2
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Psychologie II Neverbální komunikace (2) PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Psychologie II Neverbální komunikace (2). Přednáška 6. Obsah přednášky. 1. Základní výrazové prostředky 1.1 Mimika 1.2 Gesta 1.3 Postoje 1.3.1 Bariéry 1.3.2 Prostředky k ovládání prostoru 2. Dotykové, kontaktní chování (haptika) 2.1 Intimní zóny a tabu

Download Presentation

Psychologie II Neverbální komunikace (2)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Psychologie ii neverb ln komunikace 2

Psychologie IINeverbální komunikace (2)

Přednáška 6


Obsah p edn ky

Obsah přednášky

 • 1. Základní výrazové prostředky

  • 1.1 Mimika

  • 1.2 Gesta

  • 1.3 Postoje

   • 1.3.1 Bariéry

   • 1.3.2 Prostředky k ovládání prostoru

 • 2. Dotykové, kontaktní chování (haptika)

  • 2.1 Intimní zóny a tabu

  • 2.2 Funkce ruky v kontaktním chování

 • 3. Dvojná vazba


1 1 mimika

1.1 MIMIKA

 • Woodworth, Experimentální psychologie (1938)

 • Neverbálními prostředky vyjádříme čitelně sedm základních emocí:

  • Štěstí (radost), překvapení, strach, smutek, hněv, znechucení (opovržení) a emoční zájem o něco.


V raz emoc v obli eji woodworth

Výraz emocí v obličeji (Woodworth)


Rozpozn n z kladn ch emoc

Rozpoznání základních emocí

 • Základní emoce projevují lidé většinou spontánně a bez zábran

 • Na jejich rozpoznání z výrazu obličeje se shodne většina pozorovatelů.

 • Dají se rovněž rozpoznat ze zabarvení hlasu a dalších paralingvistických signálů.


Je d le it j zabarven hlasu nebo v raz obli eje

Je důležitější zabarvení hlasu nebo výraz obličeje?

 • E.A. Levitt


Prozrad n s v ce hlas nebo mimika

Prozradí nás více hlas nebo mimika?

Shrnutí:

 • Náš emocionální stav lépe prozradí výraz obličeje než hlas. Z obličeje lépe vyčteme konkrétní emoci než ze zvuku hlasu.

 • Z výrazu tváře nejsnáze rozpoznáme radost.

 • Z výrazu tváře nejhůře rozpoznáme opovržení.

  • Doporučení: Pokud nechcete dát před druhou stranou příliš najevo své skutečné emoce (vyjma strachu), raději s ní telefonujte.


Strach

Strach

 • Při strachu je možné s určitým úsilím ovládnout mimiku („kamenná tvář“)

 • Mnohem hůře se ovládá hlas.

 • Bránice, dechový systém - rozechvěje hlas.


Interkultur ln srovn v n

Interkulturální srovnávání

 • P. Ekman prováděl srovnání vyjádření emocí pomocí mimiky ve všech světových kulturách.

  (P. Ekman a W. Friesen, Unmasking the face, Englewood Cliffs, (NJ, USA), Prentice Hall, 1975)

 • Všichni lidé rozliší z obličejové mimiky čtyři emoce: strach, zlobu, smutek, potěšení


1 2 gesta

1.2 GESTA

 • Gestikulace doprovází řeč,

  • zdůrazňuje význam sdělení - ilustrativní gesta nebo

  • nahrazuje slovo či tvrzení - gesta sémantická


N kter z typ gest

Některá z typů gest:

 • Symbolická gesta

  • Předvádí nápady nebo myšlenky, avšak stejná gesta mohou mít odlišné významy, cizinci takovým gestům obvykle nerozumí.

 • Technická gesta

  • Dorozumívání v určitých profesích, kromě specialistů jim nikdo nerozumí (námořníci, hasiči …)

 • Kódovací gesta

  • Znakový jazyk (např. Morseova abeceda)

 • „Velitelská gesta“

  • Zdůrazňují význam pronášených slov, rytmus řeči. Často jej používají řečníci.


Gestikulace e n k

Gestikulace řečníků


E nick gesto otev enost

Řečnické gesto: otevřenost

 • Otevřená nabídka. Demonstrativní čestnost, „Dovolte mi hovořit otevřeně…“


E nick gesto tok

Řečnické gesto: útok

 • Útok, úder argumenty, ve kterých je skryta velká agresivita. Verbální bodnutí dýkou.


Kontrola emo n ch projev

Kontrola emočních projevů

 • Výcvik v kontrole emocionálních projevů.

 • Kontrola všech oblastí těla v případě silné emoce je téměř nemožné.

 • Volní kontrole se vzpírá: třes rukou, chvění hlasu, celkový tělesný tonus, změny barvy kůže, některé bezděčné pohyby.

 • Přeskokové chování. Je možné pozorovat i u zvířat.

  • Chtěli bychom fyzicky zaútočit, což z různých důvodů není možné, proto začneme vykonávat činnost, která je v daném okamžiku zcela zbytečná nebo nesmyslná.


1 3 postoje

1.3 POSTOJE

 • Bariéry

 • Ovládání prostoru


1 3 1 p iny a funkce bari r

1.3.1 Příčiny a funkce bariér

 • Odmítání komunikace

  • Člověk se zabarikáduje, znemožní druhému iniciovat kontakt.

 • Úkryt

  • V pozadí strach, úzkost či výraz sociálního stresu

 • Předstírání

  • Bariéry jsou součástí koketérie, cílem pravý opak – vzbudit zájem, navodit představu, že v iniciaci kontaktu je aktivní partner.

   • Typické – nepoměr mezi jednotlivými komunikačními prostředky.


Odm t n kontaktu bari ry

Odmítání kontaktu - bariéry

 • Člověk může z různých důvodů odmítat pokusy druhého o navázání kontaktu (společenského nebo fyzického).

 • Pro zabránění kontaktu používá nejrůznější bariéry včetně vlastního těla.

 • Využívá verbální i neverbální prostředky, neverbální prostředky mohou být jednoznačnější.

 • Bariéra může být hmotná (schování za reálný předmět) nebo obrazná.


Bari ry

Bariéry

 • Fylogenetický základ bariér- chránit nejdůležitější části těla:

 • Pomocí paží: hlavu, obličej, srdce

 • Zkříženýma nohama: oblast genitálií a vnitřní orgány


Prost edky k vytv en bari r pomoc rukou

Prostředky k vytváření bariérPomocí rukou:

 • Ruce se zkříží před tělem

 • Zakrývají se ústa.

 • Zakrývání celého obličeje

 • Zakrývání očí.


Bari ry1

Bariéry

 • Interpretace: Žena si nevěří, nechce nic riskovat a ze židle se ani nepohne (Thiel,1993)


Bari ry dr en z p st druh ruky zk en nohy

Bariéry – držení zápěstí druhé ruky, zkřížené nohy


Bari ry2

Bariéry

 • Interpretace: Těžko si ho získáte. Něco ho rozladilo. (Thiel,1993)


Zk en rukou p ed t lem dvoustrann komunikace

Zkřížení rukou před tělem – dvoustranná komunikace


Bari ry3

Bariéry

 • Interpretace: Zasažené sebevědomí. Muž je středem pozornosti a potřebuje úkryt. Obal na spisy slouží jako bariéra.


Zk en rukou p ed t lem spole ensk akce

Zkřížení rukou před tělem – společenské akce


N znaky bari r u v znamn ch lid lenov britsk ho panovnick ho rodu

Náznaky bariér u významných lidí(členové britského panovnického rodu)


Bari ra zakr v n st

Bariéra: zakrývání úst


Prost edky k vytv en bari r nohy

Prostředky k vytváření bariérNohy:

 • Bariéra pomocí zkřížení nohou

 • Současné zkřížení paží a nohou je ještě výmluvnější


Prost edky k vytv en bari r naklon n t la

Prostředky k vytváření bariérNaklonění těla:

 • Tímto postojem je možné vyjádřit odmítání kontaktu.

 • Jako by se člověk schovával za pomyslnou překážku.


Prost edky k vytv en bari r pou v n p edm t ve funkci bari r

Prostředky k vytváření bariérPoužívání předmětů ve funkci bariér:

 • Dopravní prostředky: noviny, kniha

 • Kouření – „zahalení“ do kouře, člověk je méně viditelný

 • Předstírání, že se něčím zaměstnává – nemůže momentálně navazovat kontakty

 • U žen – pletení, kdysi vějíř


1 3 2 prost edky na ovl d n prostoru

1.3.2 Prostředky na ovládání prostoru

 • „Diktátorský“ postoj


Kritika spekulativn interpretace neverb ln ch projev

Kritika spekulativní interpretace neverbálních projevů

 • Existuje mnoho „Průvodců řečí těla“

  • Návody, na co si máme dát pozor a co bychom měli pozorovat u druhých

  • Přesná vysvětlení, co které gesto znamená.

  • (podobné jako spojování anatomických zvláštností jedince s jeho psychickými vlastnostmi)

 • Avšak každému neverbálnímu projevu lze nezkresleně porozumět teprve v jeho situačním kontextu. (Vybíral, 2000)


2 dotykov kontaktn chov n

2. Dotykové (kontaktní) chování

 • Dotyk patří mezi základní formu komunikace živočichů.

  • Intimní chování

  • Dotyky mimo intimní kontakt

 • Různé dotyky, úmyslné i nechtěné, které nemají funkci intimního kontaktu

 • Tělesný kontakt je nejzákladnější forma komunikace.


Kontaktn a distan n ivo i n druhy

Kontaktní a distanční živočišné druhy

 • Živočišné druhy se mezi sebou liší v potřebě tělesné blízkosti.

 • Kontaktní

  • např. hlodavci, opice, člověk

 • Distanční

  • Mnozí ptáci i savci

 • Proč člověka byla v průběhu evoluce dotyková komunikace důležitá.

 • Dnešní lidé jsou na dotykové komunikaci méně závislí. Stávají se více distančními tvory.

  • Odklon od dotykové komunikace může mít vztah k citovému odtržení.


2 1 intimn z ny a tabu

2.1 Intimní zóny a tabu

 • Některé zóny lidského těla jsou „tabu“ pro jedince stejného pohlaví.

 • Avšak za určitých okolností jsou povoleny druhému pohlaví.

  • Tyto zóny jsou vyhrazeny pouze pro intimní kontakty, pokud by se jich dotýkal člověk stejného pohlaví, mohou být chápány jako homosexuální projev.


Intimn z ny a tabu lewis 1989

Intimní zóny a tabu, Lewis, 1989


2 2 funkce ruky v kontaktn m chov n

2.2 Funkce ruky v kontaktním chování

 • Ruka je důležitá při iniciování fyzického kontaktu

  • Kořeny tohoto chování - rituál, při kterém se ukazuje, že člověk nemá nepřátelské úmysly, že nemá v ruce zbraň.

   • Podobný základ má i rituál

    salutování u vojáků.


Informace kter d v podan ruka

Informace, které dává podaná ruka

 • Vzhled ruky: Informace o osobnosti podává dlaň, prsty, nehty, osobní hygiena.

  Vzhled ruky ukazuje genetické charakteristiky i způsob života.

 • Hmatový vjem stisku – měkkost či tvrdost podávané ruky. U dospělých osob informuje hmatový vjem o dlouhodobě převládající pracovní činnosti (fyzická, duševní)


Informace kter d v podan ruka pokra

Informace, které dává podaná ruka (pokrač.)

 • Stupeň suchosti nebo vlhkosti:

  • Suchá ruka se stejnoměrným stiskem – výraz jistoty a sebeúcty.

  • Vlhká, studená ruka - potní žlázy na rukou vlhnou v reakci na stres, napětí, úzkosti

 • Síla stisku – u mužů zpravidla síla stisku větší než u žen. Velmi silný stisk mají feministky. Představy o síle stisku se mění (dříve dívky vychovávány v tom, že silný stisk je neženský)


Psychologie ii neverb ln komunikace 2

 • Trvání uchopení ruky

  • Průměrná doba stisku asi 5 sec, 4-5 potřesení

  • Kratší stisk – chápán jako nedostatek zájmu

  • Delší stisk – signalizuje zvýšený zájem

  • Příliš dlouhý stisk – dotěrnost, nedává možnost úniku

 • Při všech kontaktech má mít člověk pocit, že může kontakt kdykoli ukončit a uniknout, jinak cítí ohrožení, agresivní reakce. Vrozený automatismus.


Styl uchopen ruky

Styl uchopení ruky


Psychologie ii neverb ln komunikace 2

 • Aktivity druhé, nedominantní ruky

  • Při formálním stisku zůstává viset podél boku.

  • Při důvěrnějším kontaktu se začíná zdvihat k zápěstí, paži, až k rameni. Může se připojit poklepávání na rameno, držení lokte partnera.

  • Velké geografické a kulturní rozdíly.


Aktivity druh nedominantn ruky

Aktivity druhé, nedominantní ruky


3 dvojn vazba

3. Dvojná vazba

 • Dvojná vazba (angl. double bind)

 • Původně spojováno s diagnostikou patologické komunikace v tzv. schizofrenních rodinách.

 • Takový komunikační produkt, který je vysílán souběžně ve dvou úrovních.

 • Nejčastěji ve verbální a neverbální rovině.

 • V obou úrovních je sdělováno něco, co je spolu v paradoxním vztahu a logicky se vylučuje.


Psychologie ii neverb ln komunikace 2

Obvykle existují tři podmínky:

 • Mezi komunikujícími existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti (matka-dítě, nadřízený-podřízený).

 • Jedno sdělení popírá druhé, souběžně vyslané sdělení.

 • Situace je beznadějná v tom smyslu, že se matení adresáta nedá v dané situaci vyjasnit a ze vztahu není úniku.


 • Login