Pa stwa demokracji ludowej
Download
1 / 43

Państwa „demokracji ludowej ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Państwa „demokracji ludowej ”. Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Państwa „demokracji ludowej ”' - kalare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przyczyny sowietyzacji europy rodkowowschodniej
Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej

II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających przed działaniami wojennymi lub przemieszczających się w różnych kierunkach w wyniku nowego podziału ziem po zakończeniu wojny, ruinę gospodarczą, chaos i destabilizację sytuacji społeczno-politycznej


 • do społeczeństw zmęczonych wojną łatwiej trafiały hasła reformy rolnej, nacjonalizacja przemysłu, powszechnej oświaty i zabezpieczeń społecznych

 • wśród wielu narodowości silne były tradycje rusofilskie i rozczarowanie postawą Zachodu (np. w Czechosłowacji)

 • zwycięstwo Armii Czerwonej, która stacjonowała na zajętych ziemiach, wprowadzała siłą komunizm – „eksport rewolucji”, terror, aresztowania i likwidacja opozycji

 • masowe fałszowanie wyborów, jednoczenie partii, delegalizacja partii niekomunistycznych

 • na konferencji Wielkiej Trójki zagwarantowano Stalinowi wpływy w Europie środkowowschodniej

 • rywalizacja między super mocarstwami w okresie zimnej wojny wpłynęło na przyspieszenie budowy systemu totalitarnego w państwach „demokracji ludowej”


Czechos owacja
Czechosłowacja hasła reformy rolnej, nacjonalizacja przemysłu, powszechnej oświaty i zabezpieczeń społecznych

 • po powrocie z emigracji prezydent Edward Benesz powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków

 • 27 III 1945 rząd ogłosił w Koszycach program, który zapowiadał

 • Reformę rolną

 • Nacjonalizację

 • Demokrację parlamentarną

 • Federacyjny ustrój państwa

 • Sojusz z ZSRR

 • W V 1946 odbyły się wybory

 • Komunistyczna Partia Czechosłowacji uzyskała 38% głosów i utworzyła rząd z komunistą Klementem Gottwaldem


 • Pod naciskiem Stalina następowała likwidacja życia demokratycznego

  - odrzucono plan Marshalla

  - Edward Benesz w II 1948 zmuszony był odwołać niekomunistycznych ministrów w rządzie Klementa Gottwalda

 • W 1948 ogłoszono konstytucję

  - konstytucja określiła „ustrój demokracji ludowej”

 • Edward Benesz odmówił podpisania konstytucji i został zmuszony do dymisji

  - rządy przejęli komuniści, którzy w wyborach w V 1948 wystawili tylko jedną listę wyborczą


W gry
Węgry demokratycznego

 • W czasie wojny stanęły po stronie państw faszystowskich

  - od 1944 Niemcy wprowadzili okupację państwa węgierskiego

 • W XII 1944 na zajętych przez Armię Czerwoną wschodnich terenach Węgier powstał Rząd Tymczasowy z siedzibą w Debreczynie

  - wypowiedział wojnę Niemcom

  - ogłosił reformę rolną

  - brak poparcia aliantów, którzy zgodzili się na wpływy Stalina


Sprawiający poczciwe wrażenie Chruszczow w 1956 kazał krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)


v krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

 • W XI 1945 odbyły się wolne wybory parlamentarne

  - zwycięstwo odniosła Partia Drobnych Rolników 57 %

  - komuniści uzyskali tylko 17%

 • Pod naciskiem Armii Czerwonej na czele rządu stanął komunista Laszko Rajk

 • W I 1946 Węgry ogłoszono republiką

  - aresztowanie opozycji i eliminowanie przeciwników tzw. Taktyką salami

 • Po wyborach w VIII 1947 i V 1949 komuniści przejęli władzę, ogłaszając w VIII 1949 konstytucję


Rumunia
Rumunia krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

 • W czasie wojny była po stronie państw faszystowskich do VIII 1944

 • W 1944 wkroczyła Armia Czerwona, która traktowała państwo jak kraj podbity

 • W X 1944 – założenie przez komunistów Narodowego Frontu Demokratycznego

  - opowiadał się za radykalnymi reformami społeczno-gospodarczymi

  - powołał oddziały milicji patriotycznej


 • Zmuszenie króla Michała do mianowania krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman) w II 1945rządu komunistycznego premiera Petru Grozy

  - sfałszowanie wyborów do parlamentu w 1946, terror, likwidacja opozycji

  - reforma rolna

 • W 1947 król Michał abdykował i udał się na emigrację

 • W III 1948 komuniści uzyskali 98% mandatów do parlamentu i ogłosili nową konstytucję, wprowadzając „ustrój demokracji ludowej”


Bu garia
Bułgaria krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

 • W czasie wojny znalazła się po stronie państw faszystowskich, ale nie brała udziału w wojnie z ZSRR

 • W 1944 – wkroczenie Armii Czerwonej

 • IX 1944 – przejęcie władzy przez Front Ojczyźniany, w którego skład weszli komuniści Bułgarskiej Partii Komunistycznej i ich sojusznicy


- początek terroru krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

- do opozycji przeszli socjaldemokraci i Bułgarski Ludowy Związek Chłopski

 • Fałszowanie wyborów w 1945

  - premierem został przywódca komunistów, Georgi Dymitrow

 • 1946 – sfałszowanie referendum znoszącego monarchię

 • ogłoszenie republiki ludowej

  - nacjonalizacja przemysłu

 • kolektywizacja rolnictwa

 • XII 1947 – konstytucja wprowadziła ustrój „demokracji ludowej”


Jugos awia
Jugosławia krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

 • W czasie wojny prężnie działała komunistyczna partyzantka pod dowództwem Josipa Broz Tito

  - w 1944 wyzwoliła znaczną część państwa

 • W czasie konferencji w Jałcie zdecydowano, że w Jugosławii powstanie koalicyjny rząd złożony z komunistów oraz przedstawicieli rządu emigracyjnego i zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory parlamentarne

  - komuniści jednak nie chcieli się dzielić władzą

 • W III 1945 powołano koalicyjny Rząd Jedności Narodowej


 • W XI 1945 odbyły się wybory parlamentarne krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

  - zwyciężył w nich komunistyczny Front Narodowy, który uzyskał 90% głosów i powołał nowy rząd

 • W I 1946 uchwalono konstytucję i ogłoszono Jugosławię Federacyjną Ludową Republiką

  - terror, likwidacja opozycji, obozy koncentracyjne

  - Josip Broz Tito przeciwstawił się Moskwie

  - chciał stworzyć federację bałkańską z udziałem Jugosławii i Bułgarii

 • Oskarżenie w 1948 JBT o „błędy i odstępstwa” od marksizmu-leninizmu i o nacjonalizm

 • Postawa Tito była nieugięta wobec Moskwy

  - zdobył sobie tym poparcie wśród społeczeństwa


- otworzył państwo na Zachód – układy gospodarcze z USA i Wielką Brytanią

- zaniechano kolektywizacji

- rady robotnicze przejęły zarząd w zakładach pracy

- uchwalono konstytucję – stworzono komunizm samorządowy

- spowodowało to zerwanie stosunków państw „demokracji ludowej” z Jugosławią

 • W VIII 1954 Grecja, Jugosławia i Turcja podpisały Pakt Bałkański, który wprowadził Jugosławię w strefę wpływów NATO

  - pakt nie odegrał większej roli z powodu nowej polityki wobec Jugosławii po 1956

 • Aktywny udział Jugosławii w ruchu państw niezaangażowanych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej


Albania
Albania USA

 • Zwycięstwo komunistów w wyborach parlamentarnych w XII 1945

  - Albania oddała Jugosławii Kosow-Metohiji, w którym mieszkało więcej Albańczyków

 • W I 1946 zniesiono monarchię

 • Całe państwo było pod ścisłą kontrolą i dyktaturą Komunistycznej Partii Albanii na czele z Denverem Hodżą, który skupił w swoich rękach władzę dyktatorską

 • Po 1956 komuniści nie zerwali e stalinowską przeszłością, poparli ideologią chińskiego maoizmu

 • W 1961 Albania zerwała stosunki dyplomatyczne z ZSRR i wystąpiła z RWPG


Rewolucja kuba ska
Rewolucja kubańska USA

 • W 1952 ponownie do dyktatorskiej władzy doszedł Fulgencio Batista

  - wywołało to protest lewicujących intelektualistów z braćmi Castro na czele

 • 26 VII 1953 grupa młodzieży pod przewodnictwem Fidela Castro zaatakowała koszary Santiago de Kuba

  - po nieudanej akcji partyzanci zostali aresztowani, a po dwóch latach udali się na emigrację, gdzie założyli „Ruch 26 lipca”


- niepowodzenie akcji USA

- blokada morska Kuby przez USA

- pomoc ZSRR dla Castro

- rozmieszczenie na wyspie strategicznych wyrzutni rakietowych

- w odpowiedzi 22 X 1962 błyskawiczna, całkowita blokada Kuby przez USA /kryzys karaibski/

- groźbie wybuchu wojny próbowali zapobiec m. in. sekretarz ON U Thant i papież Jan XXIII

 • 28 X 1962 podpisano porozumienie

  - USA zrezygnowały z inwazji na Kubę, a ZSRR wycofał wyrzutnie rakietowe


Podporz dkowanie moskwie
Podporządkowanie Moskwie USA

 • Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych /Kominform/ zostało powołane we IX 1947 na spotkaniu przedstawicieli partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie

  - jego celem była „walka z imperializmem” i wzajemna pomoc

  - w praktyce ingerowało w wewnętrzne sprawy państw

 • Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej


- została utworzona w I 1949 przez: ZSRR, Polskę, Bułgarię, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, Albanię, NRD

- narzucono jednolity system gospodarczy według radzieckiego wzorca, rozwinięto współpracę naukowo-techniczną

 • Budowa „systemu promienistego” na zasadzie dwustronnych kontaktów państw satelickich z Moskwą

  - żadne decyzje nie mogły zapaść bez wiedzy i zgody Stalina

 • „czystki” w partiach satelickich


 • Wprowadzenie cenzury; podporządkowanie oświaty Bułgarię, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, Albanię, NRDi kultury władzy partii; represje wobec kościoła; marksistowska interpretacja dziejów

 • Potępienie przez Stalina i Kominform przywódcy Jugosławii, Josipa Broz Tito za stworzenie modelu komunizmu samorządowego i niepodporządkowanie się Moskwie

 • Powstanie wojskowego sojuszu obronnego

 • Układ Warszawski /14 V 1955 – 1 VII 1991/: Albania /wystąpiła w 1968/ Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry ZSRR

 • Zgoda na czasowe stacjonowanie wojsk radzieckich na terytorium sojusznika


ad