Państwa „demokracji ludowej ” - PowerPoint PPT Presentation

Pa stwa demokracji ludowej
Download
1 / 43

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Państwa „demokracji ludowej ”. Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Państwa „demokracji ludowej ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pa stwa demokracji ludowej

Państwa „demokracji ludowej”


Przyczyny sowietyzacji europy rodkowowschodniej

Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej

II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających przed działaniami wojennymi lub przemieszczających się w różnych kierunkach w wyniku nowego podziału ziem po zakończeniu wojny, ruinę gospodarczą, chaos i destabilizację sytuacji społeczno-politycznej


Pa stwa demokracji ludowej

 • do społeczeństw zmęczonych wojną łatwiej trafiały hasła reformy rolnej, nacjonalizacja przemysłu, powszechnej oświaty i zabezpieczeń społecznych

 • wśród wielu narodowości silne były tradycje rusofilskie i rozczarowanie postawą Zachodu (np. w Czechosłowacji)

 • zwycięstwo Armii Czerwonej, która stacjonowała na zajętych ziemiach, wprowadzała siłą komunizm – „eksport rewolucji”, terror, aresztowania i likwidacja opozycji

 • masowe fałszowanie wyborów, jednoczenie partii, delegalizacja partii niekomunistycznych

 • na konferencji Wielkiej Trójki zagwarantowano Stalinowi wpływy w Europie środkowowschodniej

 • rywalizacja między super mocarstwami w okresie zimnej wojny wpłynęło na przyspieszenie budowy systemu totalitarnego w państwach „demokracji ludowej”


Czechos owacja

Czechosłowacja

 • po powrocie z emigracji prezydent Edward Benesz powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków

 • 27 III 1945 rząd ogłosił w Koszycach program, który zapowiadał

 • Reformę rolną

 • Nacjonalizację

 • Demokrację parlamentarną

 • Federacyjny ustrój państwa

 • Sojusz z ZSRR

 • W V 1946 odbyły się wybory

 • Komunistyczna Partia Czechosłowacji uzyskała 38% głosów i utworzyła rząd z komunistą Klementem Gottwaldem


Pa stwa demokracji ludowej

 • Pod naciskiem Stalina następowała likwidacja życia demokratycznego

  - odrzucono plan Marshalla

  - Edward Benesz w II 1948 zmuszony był odwołać niekomunistycznych ministrów w rządzie Klementa Gottwalda

 • W 1948 ogłoszono konstytucję

  - konstytucja określiła „ustrój demokracji ludowej”

 • Edward Benesz odmówił podpisania konstytucji i został zmuszony do dymisji

  - rządy przejęli komuniści, którzy w wyborach w V 1948 wystawili tylko jedną listę wyborczą


W gry

Węgry

 • W czasie wojny stanęły po stronie państw faszystowskich

  - od 1944 Niemcy wprowadzili okupację państwa węgierskiego

 • W XII 1944 na zajętych przez Armię Czerwoną wschodnich terenach Węgier powstał Rząd Tymczasowy z siedzibą w Debreczynie

  - wypowiedział wojnę Niemcom

  - ogłosił reformę rolną

  - brak poparcia aliantów, którzy zgodzili się na wpływy Stalina


Pa stwa demokracji ludowej

Sprawiający poczciwe wrażenie Chruszczow w 1956 kazał krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)


Pa stwa demokracji ludowej

v

 • W XI 1945 odbyły się wolne wybory parlamentarne

  - zwycięstwo odniosła Partia Drobnych Rolników 57 %

  - komuniści uzyskali tylko 17%

 • Pod naciskiem Armii Czerwonej na czele rządu stanął komunista Laszko Rajk

 • W I 1946 Węgry ogłoszono republiką

  - aresztowanie opozycji i eliminowanie przeciwników tzw. Taktyką salami

 • Po wyborach w VIII 1947 i V 1949 komuniści przejęli władzę, ogłaszając w VIII 1949 konstytucję


Rumunia

Rumunia

 • W czasie wojny była po stronie państw faszystowskich do VIII 1944

 • W 1944 wkroczyła Armia Czerwona, która traktowała państwo jak kraj podbity

 • W X 1944 – założenie przez komunistów Narodowego Frontu Demokratycznego

  - opowiadał się za radykalnymi reformami społeczno-gospodarczymi

  - powołał oddziały milicji patriotycznej


Pa stwa demokracji ludowej

 • Zmuszenie króla Michała do mianowania w II 1945rządu komunistycznego premiera Petru Grozy

  - sfałszowanie wyborów do parlamentu w 1946, terror, likwidacja opozycji

  - reforma rolna

 • W 1947 król Michał abdykował i udał się na emigrację

 • W III 1948 komuniści uzyskali 98% mandatów do parlamentu i ogłosili nową konstytucję, wprowadzając „ustrój demokracji ludowej”


Bu garia

Bułgaria

 • W czasie wojny znalazła się po stronie państw faszystowskich, ale nie brała udziału w wojnie z ZSRR

 • W 1944 – wkroczenie Armii Czerwonej

 • IX 1944 – przejęcie władzy przez Front Ojczyźniany, w którego skład weszli komuniści Bułgarskiej Partii Komunistycznej i ich sojusznicy


Pa stwa demokracji ludowej

- początek terroru

- do opozycji przeszli socjaldemokraci i Bułgarski Ludowy Związek Chłopski

 • Fałszowanie wyborów w 1945

  - premierem został przywódca komunistów, Georgi Dymitrow

 • 1946 – sfałszowanie referendum znoszącego monarchię

 • ogłoszenie republiki ludowej

  - nacjonalizacja przemysłu

 • kolektywizacja rolnictwa

 • XII 1947 – konstytucja wprowadziła ustrój „demokracji ludowej”


Jugos awia

Jugosławia

 • W czasie wojny prężnie działała komunistyczna partyzantka pod dowództwem Josipa Broz Tito

  - w 1944 wyzwoliła znaczną część państwa

 • W czasie konferencji w Jałcie zdecydowano, że w Jugosławii powstanie koalicyjny rząd złożony z komunistów oraz przedstawicieli rządu emigracyjnego i zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory parlamentarne

  - komuniści jednak nie chcieli się dzielić władzą

 • W III 1945 powołano koalicyjny Rząd Jedności Narodowej


Pa stwa demokracji ludowej

 • W XI 1945 odbyły się wybory parlamentarne

  - zwyciężył w nich komunistyczny Front Narodowy, który uzyskał 90% głosów i powołał nowy rząd

 • W I 1946 uchwalono konstytucję i ogłoszono Jugosławię Federacyjną Ludową Republiką

  - terror, likwidacja opozycji, obozy koncentracyjne

  - Josip Broz Tito przeciwstawił się Moskwie

  - chciał stworzyć federację bałkańską z udziałem Jugosławii i Bułgarii

 • Oskarżenie w 1948 JBT o „błędy i odstępstwa” od marksizmu-leninizmu i o nacjonalizm

 • Postawa Tito była nieugięta wobec Moskwy

  - zdobył sobie tym poparcie wśród społeczeństwa


Pa stwa demokracji ludowej

- otworzył państwo na Zachód – układy gospodarcze z USA i Wielką Brytanią

- zaniechano kolektywizacji

- rady robotnicze przejęły zarząd w zakładach pracy

- uchwalono konstytucję – stworzono komunizm samorządowy

- spowodowało to zerwanie stosunków państw „demokracji ludowej” z Jugosławią

 • W VIII 1954 Grecja, Jugosławia i Turcja podpisały Pakt Bałkański, który wprowadził Jugosławię w strefę wpływów NATO

  - pakt nie odegrał większej roli z powodu nowej polityki wobec Jugosławii po 1956

 • Aktywny udział Jugosławii w ruchu państw niezaangażowanych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej


Albania

Albania

 • Zwycięstwo komunistów w wyborach parlamentarnych w XII 1945

  - Albania oddała Jugosławii Kosow-Metohiji, w którym mieszkało więcej Albańczyków

 • W I 1946 zniesiono monarchię

 • Całe państwo było pod ścisłą kontrolą i dyktaturą Komunistycznej Partii Albanii na czele z Denverem Hodżą, który skupił w swoich rękach władzę dyktatorską

 • Po 1956 komuniści nie zerwali e stalinowską przeszłością, poparli ideologią chińskiego maoizmu

 • W 1961 Albania zerwała stosunki dyplomatyczne z ZSRR i wystąpiła z RWPG


Rewolucja kuba ska

Rewolucja kubańska

 • W 1952 ponownie do dyktatorskiej władzy doszedł Fulgencio Batista

  - wywołało to protest lewicujących intelektualistów z braćmi Castro na czele

 • 26 VII 1953 grupa młodzieży pod przewodnictwem Fidela Castro zaatakowała koszary Santiago de Kuba

  - po nieudanej akcji partyzanci zostali aresztowani, a po dwóch latach udali się na emigrację, gdzie założyli „Ruch 26 lipca”


Pa stwa demokracji ludowej

- niepowodzenie akcji

- blokada morska Kuby przez USA

- pomoc ZSRR dla Castro

- rozmieszczenie na wyspie strategicznych wyrzutni rakietowych

- w odpowiedzi 22 X 1962 błyskawiczna, całkowita blokada Kuby przez USA /kryzys karaibski/

- groźbie wybuchu wojny próbowali zapobiec m. in. sekretarz ON U Thant i papież Jan XXIII

 • 28 X 1962 podpisano porozumienie

  - USA zrezygnowały z inwazji na Kubę, a ZSRR wycofał wyrzutnie rakietowe


Podporz dkowanie moskwie

Podporządkowanie Moskwie

 • Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych /Kominform/ zostało powołane we IX 1947 na spotkaniu przedstawicieli partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie

  - jego celem była „walka z imperializmem” i wzajemna pomoc

  - w praktyce ingerowało w wewnętrzne sprawy państw

 • Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej


Pa stwa demokracji ludowej

- została utworzona w I 1949 przez: ZSRR, Polskę, Bułgarię, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, Albanię, NRD

- narzucono jednolity system gospodarczy według radzieckiego wzorca, rozwinięto współpracę naukowo-techniczną

 • Budowa „systemu promienistego” na zasadzie dwustronnych kontaktów państw satelickich z Moskwą

  - żadne decyzje nie mogły zapaść bez wiedzy i zgody Stalina

 • „czystki” w partiach satelickich


Pa stwa demokracji ludowej

 • Wprowadzenie cenzury; podporządkowanie oświaty i kultury władzy partii; represje wobec kościoła; marksistowska interpretacja dziejów

 • Potępienie przez Stalina i Kominform przywódcy Jugosławii, Josipa Broz Tito za stworzenie modelu komunizmu samorządowego i niepodporządkowanie się Moskwie

 • Powstanie wojskowego sojuszu obronnego

 • Układ Warszawski /14 V 1955 – 1 VII 1991/: Albania /wystąpiła w 1968/ Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry ZSRR

 • Zgoda na czasowe stacjonowanie wojsk radzieckich na terytorium sojusznika


 • Login