In tit t vzdel vania veterin rnych lek rov
Download
1 / 36

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov. Košice, 26. -27. Jún 2006. NARIADENIE ( ES ) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY Z 28. 01. 2002,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov' - kalani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nariadenie es 178 2002 eur pskeho parlamentu a rady z 28 01 2002
NARIADENIE ( ES )č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY Z 28. 01. 2002,

ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín


Nariadenie es 178 2002
Nariadenie ( ES ) 178/2002

 • Je výsledkom Bielej knihy o bezpečnosti potravín publikovanej Európskou komisiou

  ( 2000 )

  ( je jedným z bodov iniciatív Bielej knihy )

 • Jasne stanovuje princípy príslušnej legislatívy EÚ

 • Ustanovuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ( EFSA )


Nariadenie 178 2002 bolo prijat z nasledovn ch d vodov
Nariadenie č. 178/2002 bolo prijaté z nasledovných dôvodov :

 • Voľného pohybu bezpečných a zdravých potravín ( prispieva k zdraviu a dobrej životnej úrovni občanov )

 • Vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia

 • Zjednocovanie koncepcie, zásad a postupov prijatých v členských štátoch

 • Požiadavky na krmivá , vrátane ich výroby a použitia, ak sú tieto určené pre zvieratá určené na produkciu potravín

 • Zabezpečiť, že nebezpečné potraviny nebudú umiestňované na trhy


Pokra ovanie
Pokračovanie : dôvodov :

 • Existencia systémov zisťujúcich problémy bezpečnosti potravín

 • Posudzovanie všetkých aspektov reťazca výroby potravín, počnúc a vrátane prvovýroby

 • Z toho dôvodu je nevyhnutné posúdiť produkciu , výrobu, prepravu a distribúciu krmív ( môžu vyvolať priamy alebo nepriamy dopad na bezpečnosť potravín )

 • Posudzovanie vstupov na úrovni prvovýroby


Pokra ovanie1
Pokračovanie : dôvodov :

 • Vytvorenie spolupráce s laboratóriami ( cieľ – zabezpečiť nepretržité monitorovanie potravinovej bezpečnosti )

 • Opatrenia založené na analýze rizika

 • Tri vzájomne prepojené analýzy rizika :

  vyhodnocovanie rizika

  riadenie rizika

  oznámenie rizika

 • informovanosť verejnosti

 • Bezpečnosť a dôvera spotrebiteľov

 • Požiadavky dovážajúcej krajiny


Pokra ovanie2
Pokračovanie : dôvodov :

 • Zavedenie komplexného systému vysledovateľnosti v potravinárskych a krmovinárskych podnikoch

 • Zriadenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, by malo posilniť súčasný systém vedeckej a technickej podpory

 • Poskytuje stanoviská k sporným vedeckým problémom

 • Úrad by mal byť nezávislým vedeckým zdrojom rád, informácií a oznámení o rizikách, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľa


Pokra ovanie3
Pokračovanie : dôvodov :

 • Úrad by mal na objednávku robiť vedecké výskumy

 • Úrad je poverený predbežnou úlohou zhromažďovania

  informácií

 • Úrad by mal byť predovšetkým schopný prideľovať organizáciám v členských štátoch úlohy

 • Poskytovať objektívne, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie

 • Úrad by mal byť organizáciou otvorenou pre kontakty so spotrebiteľmi a inými zainteresovanými skupinami


Pokra ovanie4
Pokračovanie : dôvodov :

 • Úrad financovaný z celkového rozpočtu Európskej únie

 • V rámci smernice Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov už existuje systém rýchleho varovania

 • Zavedenie vhodných opatrení v mimoriadnych situáciách

 • Výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat


Nariadenie es v znamne prispieva
Nariadenie ( ES ) významne prispieva : dôvodov :

 • K vysokému stupňu ochrany spotrebiteľa

 • K voľnému pohybu bezpečných potravín

 • K identifikácii – vysledovateľnosti všetkých potravín

 • K záväznej implementácii HACCP v potravinárskom a krmovinárskom priemysle

 • Aplikuje sa vo všetkých vzťahoch v reťazci

  „ z maštale na stôl“


Rozsah a defin cie l nok 1 cie a rozsah
Rozsah a definície : dôvodov : Článok 1 ( Cieľ a rozsah )

 • Toto nariadenie poskytuje základ na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov vo vzťahu k potravinám, pričom berie do úvahy najmä rozmanitosť v zásobovaní s potravinami vrátane tradičných výrobkov

 • Nariadenie ustanovuje všeobecné zásady, ktoré sa vzťahujú na potraviny a krmivá vo všeobecnosti a najmä bezpečnosť potravín a krmív na úrovni spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni

  Zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín


Pokra ovanie5
Pokračovanie : dôvodov :

3. Toto nariadenie sa bude uplatňovať na všetky stupne výroby, spracúvania a distribúcie potravín a krmív. Nebude sa uplatňovať na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín pre súkromnú domácu spotrebu.


Nariadenie 178 2002 v eobecn ciele
Nariadenie 178/2002 – Všeobecné ciele dôvodov :

 • Vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a života

 • Dosiahnutie voľného pohybu potravín a krmív v spoločenstve

 • Ochrana záujmov spotrebiteľa

 • Správna prax v obchode s potravinami

 • Ochrana zdravotného stavu zvierat a ochrana zvierat


L 6 7 8 9
čl. 6,7,8,9 dôvodov :

 • Analýza rizika

 • Princíp preventívnosti

 • Ochrana záujmov spotrebiteľa ( predchádzanie : podvodným – klamlivým postupom, falšovaniu potravín a akýmkoľvek iným postupom , ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu )

 • Princíp transparentnosti ( konzultácie s verejnosťou, informácie pre verejnosť

 • Názor širokej verejnosti

 • Informovanie širokej verejnosti o potravinách, ktoré nie sú bezpečné


Al ie nariadenia
Ďalšie nariadenia dôvodov :

Nariadenie je doplnené ďalšími nariadeniami, a to sú nariadenia tzv. „Hygienického balíčka „

 • Nariadenie 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín ( platí pre všetky potravinárske prevádzky a prvovýrobu )

 • Nariadenie 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu


 • Nariadenie 854/2004 dôvodov : Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

 • Nariadenie 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá


 • Smernica 2004/41/ES, dôvodov : ktorou sa rušia určité smernice, ktoré sa týkajú hygienu potravín a podmienok zdravia pre výrobu a uvádzanie na trh určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi a ktorou sa menia Smernice Rady 89/662/EHS/ a 92/118/EHS a Rozhodnutie Komisie 95/408/ES.

  ( Do nariadení bolo zakomponovaných 17 smerníc )

  Smernice musia byť implementované do národného systému .

  Nariadenia platia priamo a musia implementované tak, ako sú napísané


V eobecn po iadavky potravinov ho pr va oddiel 4
Všeobecné požiadavky potravinového práva : oddiel 4 dôvodov :

 • Požiadavky na bezpečnosť potravín

 • Požiadavky na bezpečnosť krmív

 • Uvádzanie na trh

 • Zodpovednosti

 • Vysledovateľnosť

 • Zodpovednosti za potraviny : prevádzkovatelia potravinárskych podnikov

 • Zodpovednosti za krmivá : prevádzkovatelia krmivárskych podnikov


Po iadavky na bezpe nos potrav n
Požiadavky na bezpečnosť potravín : dôvodov :

 • Potraviny sa nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné

 • Za nebezpečné sa považujú : zdraviu škodlivé

  nevhodné na ľudskú spotrebu

 • Pri stanovovaní toho, či je potravina nebezpečná, resp. škodlivá, nevhodná pre ľudskú spotrebu , berú sa do úvahy mnohé aspekty....


Po iadavky na bezpe nos krm v
Požiadavky na bezpečnosť krmív : dôvodov :

 • Krmivo sa nesmie skrmovať žiadnym zvieratám určeným na výrobu potravín, ak je nebezpečné

 • Krmivo je nebezpečné na jeho určené použitie , ak sa predpokladá, že :

  - má nepriaznivý účinok na zdravie ľudí a zvierat

  - spôsobuje, že potravina pochádzajúca zo zvierat určených na produkciu potravín je nebezpečná pre ľudskú spotrebu


Uv dzanie na trh
Uvádzanie na trh : dôvodov :

 • Označovanie etiketami, reklama a uvádzanie potravín alebo krmív na trh , vrátane ich tvaru, vzhľadu, balenia , použitých obalových materiálov , spôsobu akým sú propagované a úpravy v akej sú vystavované a informácií, ktoré sa o nich sprístupňujú prostredníctvom akýchkoľvek médií, nesmú zavádzať spotrebiteľov


Zodpovednosti
Zodpovednosti : dôvodov :

 • Prevádzkovatelia zabezpečia, aby potraviny a krmivá spĺňali požiadavky potravinového práva, ktoré sa týkajú ich činností a budú overovať, či sa také požiadavky plnia.

 • Členské štáty budú monitorovať a overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov plnia požiadavky potravinového práva vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie .


Pokra ovanie6
Pokračovanie : dôvodov :

Budú viesť systém úradných kontrol a iných činností tak, ako to vyžadujú okolnosti, vrátane informovania verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív , dohľadu nad bezpečnosťou potravín a krmív a iných monitorovacích aktivít týkajúcich sa všetkých stupňov výroby, spracúvania a distribúcie.

Členské štáty tiež ustanovia pravidlá o opatreniach apokutách uplatniteľných na porušenia potravinového práva a práva týkajúceho sa krmív. Opatrenia a pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.


Vysledovate nos
Vysledovateľnosť : dôvodov :

 • Vysledovateľnosť sa musí zaviesť vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie

 • Prevádzkovatelia musia mať zavedené také systémy a postupy, ktoré umožnia aby všetky informácie boli na požiadanie sprístupnené príslušným orgánom.

 • Potraviny alebo krmivá musia mať vhodnú etiketu alebo označenie umožňujúce ich vysledovateľnosť prostredníctvom príslušnej dokumentácie.


Zodpovednosti za potraviny prev dzkovatelia potravin rskych podnikov
Zodpovednosti za potraviny : prevádzkovatelia potravinárskych podnikov :

 • Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku domnieva alebo má dôvod veriť, že potravina , ktorú doviezol, vyprodukoval, spracoval,...alebo didtribuoval nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín, neodkladne začne postupy na stiahnutie príslušnej potraviny z trhu, ak sa potravina dostala spod bezprostrednej kontroly tohto východiskového prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a informuje o tom príslušné orgány.


Pokra ovanie7
Pokračovanie : potravinárskych podnikov :

 • Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný za maloobchodné alebo distribučné aktivity, postúpi príslušné informácie potrebné pre vysledovanie potraviny, pričom bude spolupracovať na krokoch, ktoré uskutočnia producenti, spracovávatelia a výrobcovia .

 • Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neodkladne informuje príslušné orgány o krokoch prijatých na predchádzanie rizikám pre konečného spotrebiteľa.


Zodpovednos v robcu
Zodpovednosť výrobcu : potravinárskych podnikov :

 • Prvotná zodpovednosť za zaručenie bezpečnosti potravín

 • Má najlepšiu pozíciu na zabezpečenie tejto úlohy

 • Je to v súlade so záujmami priemyslu

 • Zodpovednosť nemôže byť nahradená úradnými alebo inými kontrolami

 • Podstatné je plánovanie

 • Riadenie krízy a informovanie

 • Riešenie naliehavých situácií


Pokra ovanie8
Pokračovanie potravinárskych podnikov :

Implementácia :

 • Analýza rizika

 • Princípy preventívnosti

 • Ochrana spotrebiteľa

 • Poskytovanie informácií širokej verejnosti

 • Systém vysledovateľnosti

 • Program sťahovania z trhu


Zodpovednos pr slu n ch org nov
Zodpovednosť príslušných orgánov : potravinárskych podnikov :

 • Monitoring a overovanie implementácie požiadaviek platnej legislatívy potravinárskym a krmivovým priemyslom

 • Zavedenie systému úradných kontrol

 • Dozor nad bezpečnosťou potravín a krmív

 • Informovanie širokej verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív

 • Systém sankcií


Eur psky rad pre bezpe nos potrav n efsa
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ( EFSA ) : potravinárskych podnikov :

 • Je zodpovedný za hodnotenie rizika

 • Koordinuje príslušné národné úrady

 • Konzultuje s príslušnými národnými úradmi

  Príslušné národné orgány :

 • Sú zodpovedné za riadenie rizika

 • Sledujú účinnosť vlastných kontrol


Poslanie radu
Poslanie úradu : potravinárskych podnikov :

 • Vedecké poradenstvo a vedecká a technická podpora

 • Ochrana ľudského života a zdravia

 • Zhromažďovanie a analyzovanie údajov k monitorovaniu rizík

 • Vedecké stanoviská k iným záležitostiam týkajúcim sa zdravotného stavu zvierat a ochrany zvierat a zdravotného stavu rastlín

 • Vedecké stanoviská k iným výrobkom ako sú potraviny a krmivá

 • Referenčné pracovisko

 • Úzka spolupráca s príslušnými orgánmi v členských štátoch

 • Spolupráca na podporovaní efektívnej spojitosti medzi funkciami vyhodnocovania rizika, riadenia rizika a oznamovania o riziku.


Lohy radu
Úlohy úradu : potravinárskych podnikov :

 • Poskytovať vedecké stanoviská

 • Podporovať a koordinovať vypracovávanie jednotných metodík vyhodnocovania rizika

 • Poskytovať vedeckú a technickú podporu Komisii

 • Vypracovávať zadané vedecké štúdie

 • Vyhľadávať, zhromažďovať, overovať, analyzovať a sumarizovať vedecké a technické údaje

 • Zaviesť systém spolupráce organizácií

 • Zabezpečiť, aby verejnosť a zainteresované strany dostávali rýchle, spoľahlivé, objektívne a komplexné informácie


Org ny radu
Orgány úradu : potravinárskych podnikov :

 • Správna rada

 • Výkonný riaditeľ a jeho pracovníci

 • Poradné fórum

 • Vedecký výbor a vedecké pracovné skupiny


Innos radu
Činnosť úradu : potravinárskych podnikov :

Úrad vydáva :

 • Vedecké stanoviská

 • Rozdielne vedecké stanoviská ( sporné vedecké problémy )

 • Vedecká a technická pomoc

 • Vedecké štúdie

 • Zhromažďovanie údajov

 • Zisťovanie vznikajúcich rizík

 • Systém rýchleho varovania

 • Vytvorenie spolupráce organizácií pôsobiacich v oblastiach v rámci poslania úradu


Syst m r chleho varovania
Systém rýchleho varovania : potravinárskych podnikov :

 • Systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív sa týmto ustanovuje ako spolupráca. Bude zahŕňať členské štáty, Komisiu a úrad. Za riadenie spolupráce bude zodpovedná Komisia.

 • Členské štáty neodkladne informujú Komisiu o realizovaných krokoch alebo o opatreniach prijatých po obdržaní oznámení a doplnkových informácií zasielaných podľa systému rýchleho varovania. Komisia neodkladne postúpi tieto informácie členom spolupráce.


Ozn menie o riziku je spolo n zodpovednos e a pr slu n ch org nov lensk ch t tov
Oznámenie o riziku je spoločná zodpovednosť EÚ a príslušných orgánov členských štátov

Siete EÚ :

 • Rýchly výstražný systém

 • Opatrenia v naliehavých situáciách

 • Všeobecný plán pre riadenie krízy

 • Národné opatrenia v naliehavých situáciách sú ustanovené


ad