Vincer inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za msp
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

VINCER Inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VINCER Inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP. INN VIN ČA Laboratorija za materijale Mr ing Dušan Kićević.

Download Presentation

VINCER Inovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VINCERInovacioni centar za razvoj i transfer tehnologija materijala za MSP

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


RAZVOJ I TRANSFER TEHNOLOGIJEInovacioni centar - Naučno-tehnološki park - Biznis inkubator - Klaster - Tehnološki inkubator - Tehnološki centar - Tehnopolis ....

Različiti načini i nivoi organizovanja

Jedinstveni cilj: povećanje konkurentnosti

kroz primenu rezultata naučno-istraživačkog rada u kompetitivnom okruženju globalnog tržišta

Šta VINČA / VINCER može da ponudi?

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA750 zaposlenih400 istraživača135 doktora nauka117 magistara nauka120 istraživača pripravnikaPark 61 hektar75 infrastrukturno povezanih objekata36.000 kvm laboratorijskog i poslovnog prostoraOptička mreža 100 Mb/s - 10 km700 računara u mreži

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČALABORATORIJA ZA MATERIJALE55 zaposlenih33 istraživača 7 doktora nauka15 magistara nauka6 istraživača pripravnika2 infrastrukturno povezana objekta4.000 kvm laboratorijskog i poslovnog prostora2 hale sa kompletnom infrastrukturomOptička mreža 100 Mb/s 25 računara u mreži

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


NOVA POLITIKA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG RAZVOJA SRBIJE* Razvoj zasnovan na znanju* Izgradnja istraživačke infrastrukture*Usmerena osnovna istraživanja* Objedinjena istraživanja/ razvoj tehnologije* Integracija obrazovanja i istraživanja* Povećanje izdvajanja za istraživanja/razvoj* Uključivanje u jedinstveni Evropski istraživački prostor

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČAZA RAZVOJ SRBIJE* Znanje: koordinacija 75 projekata MNT * Programi istraživanja: Osnovna istraživanja – Tehnološki razvoj – Nacionalni programi (Energetska efikasnost, Biotehnologije)* Infrastruktura: Optička mreža – brzi Internet Nova kapitalna oprema Mreža akreditovanih laboratorija i Biro za sertifikaciju proizvoda

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČAZA RAZVOJ SRBIJE* Integracija: Univerzitet VINCA * Prihodovanje: 2000 – 2003. Godišnji rast oko 100 %* Medjunarodna saradnja: FP6 program Evropske unije (15 % budžeta za MSP)Prioritetni pravci, Marie Curie, CRAFT, INCO – W. BalkansEUREKA, COSTIAEA, UNESCO-ROSTEUSA – NTI, DOE – NETL, NSF, NIST, Nac. LaboratorijeInstituti, univerziteti, kompanije

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


INN VINČA - Proces transformacije


PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA I:Poslovno udruženje/konzorcijum proizvođača

  i korisnika tehničke keramike VINALOX (VINCER grupa)

 • FAZA II:Proizvodno – razvojni centar VINCER

  (nacionalni naučni park)

 • FAZA III:VINCER - Materials Science Park

  (internacionalni naučni park)

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA I:Poslovno udruženje/konzorcijum proizvođača

  i korisnika tehničke keramike VINALOX

  Iskorišćenje svih postojećih resursa Laboratorije za materijale i kooperanata/korisnika radi proširenja ponude proizvoda/usluga/primene

  Formiranje akreditovane laboratorije za atestiranje tehničke keramike

  Obezbeđivanje sredstava za članstvo u stručnim asocijacijama, za stručnu literaturu, za posete sajmovima i sl.

  Zajedničko učešće na konkursima MNT za inovacione projekte

  Proširenje kruga kooperanata/korisnika i načina finansiranja

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA II:Proizvodno-razvojni centar VINCER

  Definisanje više različitih programa na pilot-plant nivou

  Formiranje malih firmi ili odeljaka drugih firmi (istraživačko- razvojne jedinice)

  Uspostavljanje višekorisničkih projekata

  (predkompetitivna faza)

  Zajedničko planiranje i upravljanje razvojem malih i srednjih firmi članica VINCER grupe

  Nabavka nove opreme

  Uvođenje sistema kvaliteta ISO 9000 i 14 000

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


PROGRAM VINCER - VINČA CERAMICS (Osnovna ideja i prvobitna koncepcija 1997 – 98.)

 • FAZA III:VINCER - Materials Science Park

  Formiranje internacionalnog naučnog parka

  Strana ulaganja

  Internacionalizacija upravljačlih i nadzornih funkcija

  Uvodjenje sistema totalnog upravljanja/kontrole kvaliteta (TQM/TQC)

  Formiranje centra izvrsnosti

  Razvoj saradnje sa inostranim firmama (projekti, kooperacija, zajednička proizvodnja i dr.)

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


Mart - juni 1999.

VINČA - Legitimna meta

INN VINČA

Laboratorija za materijale

Mr ing Dušan Kićević


INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINALOX keramike

 • PRIMER 1: PNEUMO-LOGIC, N.Pazova MSP

  Proizvodnja sistema za grejanje/hladjenje autobusa

  Sopstveni razvoj sa kratkoročnim komercijalnim kreditima, bez podsticajnih sredstava države

  Saradnja sa domaćim kooperantima/dobavljačima za kritične komponente

  VINALOX keramika za tvrde zaptivke u cirkulacionim pumpama (projekat MNT – razvoj uz proizvodnju)

  WEBASTO, Nemačka - od konkurenta do kooperanta

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINALOX keramike

 • PRIMER 2: LOLA Fluidomatik, Zemun MSP

  Supstitucija uvoznih komponenti za gasne armature

  Sopstveni razvoj iz tekućih prihoda

  VINALOX keramika za kontrolno-merne dizne na eruptivnim bušotinama gasa

  (projekat MNT – razvoj uz proizvodnju)

  MET, Valjevo – izvozni program za Nemačku

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINALOX keramike

 • PRIMER 3: INSTITUT MIHAJLO PUPIN, Beograd MSP

  Razvoj merača pritiska za agresivne sredine

  Sopstveni razvoj iz tekućih prihoda

  VINALOX keramika za tanke membrane (100 mikrona) za senzore pritiska (projekat MNT – razvoj uz proizvodnju)

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINCER Inovacionog centra u osnivanju

 • PRIMER 1: Centar za vakuum VINČA MSP

  Servisni centar za vakuumsku tehniku

  SZR za dopunsku delatnost – osnivači 2 tehničara (I&M Group)

  Saradnja sa firmama SCAN, Slovenija, i PFEIFFER VACUUM AUSTRIA, Beč

  Period priprema i formiranja: 18 meseci

  Sopstvena sredstva i pomoć Laboratorije za materijale

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINCER Inovacionog centra u osnivanju

 • PRIMER 2: Livnica titanskih implantata

  Osnivači: INN Vinča, Laboratorija za materijale i

  UNA Ortopedija, Beograd MSP

  Razvoj tehnologije preciznog livenja titanskih legura

  (projekat MNTR)

  Sopstvena sredstva za opremu (cca 200.000 eura)

  Period priprema i formiranja: 12 meseci

  Saradnja: ugovor o kooperaciji i participaciji

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


INDUSTRIJSKI PARTNERI - Korisnici VINCER Inovacionog centra u osnivanju

 • PRIMER 3: Centar za plazma prevlake

  Osnivači: INN Vinča, Laboratorija za materijale i

  PLASMAJET, Beograd MSP

  Razvoj plazma tehnologije i konstrukcija vakuumske plazma instalacije

  Sopstvena sredstva za izradu opreme

  Period priprema i formiranja: 12 meseci

  Saradnja: ugovor o kooperaciji

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


REALIZACIJA INOVACIONOG CENTRA VINCER

 • Početno stanje:1 (pre)zaposleni

  Postojeći resursi Laboratorije za materijale

 • Ulaganja:“Grant” 100.000 Eura 2003/2004

  “Soft loan” 1.000.000 Eura 2004

  (10 godina, 2 godine “grace” perioda,

  kamata 5,5-6% godišnje)

 • Nefinansijska pomoć: Obuka/konsalting/biznis plan

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


REALIZACIJA INOVACIONOG CENTRA VINCER

 • Rezultat (2010.):50 kompanija-partnera/centara/projekata MSP

  100-120 zaposlenih (većinom VSS)

  1.500.000 Eura godišnji prihod

  (anuiteti 10%)

  “break-even point” 2007. Godinavrhunske tehnologije specijalnih legura, high-tech keramike, karbonskih i kompozitnih materijala

  P/M materijali i tehnologije

  INN VINČA

  Laboratorija za materijale

  Mr ing Dušan Kićević


 • Login