san pietru u san pawl appostli 29 ta unju
Download
Skip this Video
Download Presentation
San Pietru u San Pawl Appostli 29 ta’ Ġunju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

San Pietru u San Pawl Appostli 29 ta’ Ġunju - PowerPoint PPT Presentation


  • 354 Views
  • Uploaded on

ofm.org.mt. San Pietru u San Pawl Appostli 29 ta’ Ġunju. L-1 Qari Qari mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli Atti 12, 1-11. Għall-ħabta ta\' dak iż-żmien, is-sultan Erodi qatagħha li jaħbat għal xi wħud minn ħdan il-Knisja. Qatel ’il Ġakbu, ħu Ġwanni, bis-sejf.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' San Pietru u San Pawl Appostli 29 ta’ Ġunju' - kaiser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Għall-ħabta ta\' dak iż-żmien, is-sultan Erodi qatagħha li jaħbat għal xi wħud minn ħdan il-Knisja. Qatel ’il Ġakbu, ħu Ġwanni, bis-sejf.
slide4
Mbagħad, billi ra li dan il-ħaġa għoġbot lil-Lhud, qatagħha li jaqbad ’il Pietru wkoll. Dan kien f’jiem l-Ażżmi.
slide5

Meta arrestah u tefgħu l-ħabs, qiegħed għassa miegħu erba\' għaqdiet ta’ suldati ta’ erbgħa kull waħda, bil-ħsieb li, wara l-Għid, iressqu quddiem il-poplu.

slide6
Pietru, mela, kien arrestat fil-ħabs, bil-għassa miegħu. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob ’l Alla għalih bil-ħeġġa.
slide7

Fil-lejl stess ta\' qabel ma Erodi kellu joħroġ ’il Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ suldati, marbut b\'żewġ ktajjen, waqt li xi għassiesa kienu għassa mal-bieb tal-ħabs.

slide8
F\'daqqa waħda ġie hemm anġlu tal-Mulej, u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta lil Pietru daqqa fuq ġenbu, qajmu u qallu: "Qum malajr."
il ktajjen waqg u minn ma idejh mbag ad l an lu qallu t a em u ilbes il qorq pietru hekk g amel
Il-ktajjen waqgħu minn ma\' idejh. Mbagħad l-anġlu qallu: "Tħażżem u ilbes il-qorq." Pietru hekk għamel.
bla ma nteba li dak li kien qieg ed ji ri permezz ta l an lu kien tassew aseb li kienet xi olma
bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz ta\' l-anġlu kien tassew; ħaseb li kienet xi ħolma.
slide12
Għaddew l-ewwel għassa, u t-tieni waħda wkoll, u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid, li kien jagħti għall-belt, u dan infetaħ waħdu.
mbag ad pietru ie f tieg u u qal issa qieg ed ninduna tabil aqq li l mulej bag at l an lu tieg u u
Mbagħad Pietru ġie f\'tiegħu u qal: "Issa qiegħed ninduna, tabilħaqq, li l-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u
slide18
Kull ħin inbierek il-Mulej; tifħiru dejjem fuq fommi.Bil-Mulej tiftaħar ruħi; jisimgħu l-fqajrin u jifirħu.
slide19

R/.

Dawk li jibżgħu mill-Mulej, l-anġlu tiegħu jeħlishom.

slide20
Kabbru’l-Mulej miegħi; u ngħollu ismu flimkien.Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, U minn kull biża\' ħelisni.
slide21

R/.

Dawk li jibżgħu mill-Mulej, l-anġlu tiegħu jeħlishom.

slide22
Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ, u wiċċkom ma jistħix.Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu, u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu.
slide23

R/.

Dawk li jibżgħu mill-Mulej, l-anġlu tiegħu jeħlishom.

slide24

L-anġlu tal-Mulej jgħammar madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej; hieni l-bniedem li jistkenn fih.

slide25

R/.

Dawk li jibżgħu mill-Mulej, l-anġlu tiegħu jeħlishom.

slide27

Għażiż: Jiena ngħid għalija, demmi ġa mxerred b\'sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi.

mill bqija hemm merfug a g alija l kuruna tal ustizzja li biha f dak il jum i allasni l mulej
Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f\'dak il-Jum iħallasni l-Mulej,
slide29
l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-Dehra tiegħu.
slide30
Il-Mulej, waqaf miegħi u tani l-qawwa, biex bis-saħħa tiegħi, il-kelma tiġi mxandra sa l-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha.
slide31

Hekk jien ġejt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni, sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta\' dejjem! Amen.

slide33
Hallelujah, Hallelujah.Inti Pietru, u fuq din il-ġebla jiena nibni l-Knisja tiegħi, u l-bibien ta\' l-infern ma jegħlbuhiex.Hallelujah
f dak i mien meta wasal fl in awi ta esarija ta filippu es staqsa lid dixxipli tieg u u qalilhom
F’dak iż-żmien : Meta wasal fl-inħawi ta\' Ċesarija ta\' Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom:
slide36

"In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?" U huma weġbuh: "Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti."

slide37
"Imma intom", qalilhom, "intom min tgħidu li jien?". U qabeż Xmun Pietru u qallu: "Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla ħaj."
slide38
U wieġbu Ġesù u qallu: "Imbierek int, Xmun bin Ġona, għax mhux il-laħam u d-demm urewk min jien, imma Missieri li hu fis-smewwiet.
slide39
U min-naħa tiegħi ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u l-biebien ta\' l-infern ma jegħlbuhiex.
slide40

Lilek nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet."

slide42

ofm.org.mt

San Pietru u San Pawl Appostli

29 ta’ Ġunju

ad