Bl imsieba mixg ula
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA. 32 Ħadd matul is-sena. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Għerf. Għerf 6, 12-16. Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh, u jsibuh dawk li jfittxuh. U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.

Download Presentation

BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BL-IMSIEBAĦ MIXGĦULA

32 Ħadd matul is-sena


L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Għerf.Għerf 6, 12-16


Il-Għerf jiddi, bla ma qatt inemnem; ma jridux wisq biex jagħarfuh dawk li jħobbuh,u jsibuh dawk li jfittxuh.U hu jħabrek biex jidher lil dawk li jixtiquh.


Min ibakkar ifittxu ma jitħabatx,għax ħdejn biebu bilqiegħda jsibu.L-aqwa tal-għaqal hu li wieħed iżomm ħsiebu fil-Għerf, u min jishar għalih jeħles malajr mill-hemm.


Il-Għerf idur u jfittex lil dawk li jixirqilhom, fit-toroq jidhrilhom dħuli, u jiltaqa’ magħhom f’kull ħsieb li jagħmlu.


Il-Kelma tal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.


SALM RESPONSORJALISalm 62

Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


O Alla, intAllatiegħi!Għalikinbakkarjiena.Għalikgħatxanaruħi, ġismiqediningħalik,bħal art niexfa, maħruqa, blailma. R/.


Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Irridniġinaħsebfikfit-tempju,biexnara s-setgħatiegħek u l-glorjatiegħek.Għaxil-grazzjatiegħekaħjarmill-ħajja,xofftejjajfaħħruk. R/.


Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Hekk imbierkek ħajti kollha,u f’ismek nerfa’ idejja.Bħalma jien nimtela b’ikel li jsemmen,hekk fommi jgħanni b’xofftejn ferrieħa. R/.


Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Meta, mimdudfuqfriexi, fikniftakar,naħsebfuqekfil-ħinijiettal-lejl;għaxintkontgħajnunagħalija;għad-dell ta’ ġwenħajkngħannibil-ferħ. R/.


Għalikgħatxanaruħi, Mulej, Allatiegħi


Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlulit-Tessalonkin.1 Tess 4, 13-18


Ħuti, ma rriduxli ma tkunuxtafudwardawkliraqdu, biex ma titnikktuxbħaldawk l-oħrajnli ma għandhomx tama.


Jekk aħna nemmnu li Ġesù miet u rxoxta, hekk ukoll Alla għad jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f’Ġesù.


Aħnangħidulkomdanfuqil-kelmatal-Mulej, liaħnaligħadnaħajjin, lestigħat-tienimiġjatal-Mulej, ma ngħadduxlildawkliraqdu.


Ma’ l-ordnita’ Alla, mal-leħenta’ l-arkanġlu u mad-diwi tat-trombata’ Alla


il-Mulejstessjinżelmis-smewwiet, u l-mejtinfiKristujkunu l-ewwellijqumu;


imbagħadaħnalinkunuħajja, linkunubqajna, ninbelgħumagħhomfis-sħabbiexniltaqgħu mal-Mulej fl-arja u hekkinkunu mal-Mulejgħaldejjem. Farrġulilxulxinb’danil-kliem.


Il-Kelmatal-Mulej.

Irroddu ħajr lil Alla.


Hallelujah. Halleluljah.Ishru, u itolbu l-ħin kollu,biex tieqfu bla biża’ quddiem Binil-bniedem.Hallelujah.


Qari mill-Evanġelju ta’ SanMattew.Mt 25, 1-13


F’dak iż-żmien: Ġesùqallid-dixxiplitiegħu din il-parabbola: “Is-Saltnatas-Smewwietissirtixbahlilgħaxarxebbietliħarġubl-imsiebaħtagħhombiexjilqgħu l-għarus.


Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ u ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwies.


Il-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom in-ngħas u raqdu. Imbagħad f’nofs il-lejl instema’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’


Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u hejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin: ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew.’


Qabżu l-għaqlin u qalu: ‘Għandumnejn ma jibqaxbiżżejjed, la għalina u anqasgħalikom! L-aħjarmorrugħandtal-ħanut u ixtrugħalikom.’


Xħindawkmarrubiexjixtrujiġi l-għarus,

u dawklikienulestidaħlumiegħufis-sala, u l-biebingħalaq.


Saflaħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra, u bdew jgħidu: “Mulej, Mulej, iftħilna!’


Iżdahuweġibhom u qal: ‘Tassew, ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u anqas is-siegħa. ”


Il-Kelmatal-Mulej.

Tifħir lilek Kristu.


  • Login