Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić     FIZIKA 1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1 PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1.

Download Presentation

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

…ne znam kakav se činim svijetu, ali sebi izgledam poput kakva dječaka koji se igra na obali mora, zabavljajući se da tu i tamo nađe neki glatki oblutak ili neku neobično lijepu školjku, dok se pred njim, još poptpuno neotkriven, stere veliki ocean istine. Isaac Newton(1642-1727)


Mehanika

Mehanika

kinematika

dinamika

statika

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Opis gibanja

ne uzroci gibanja

Uzroci gibanja:

sila, utjecaj okoline


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

sila – međudjelovanje - interakcija

Događaj između dva tijela/objekta koji jedan na drugoga

utječu u smislu promjene stanja gibanja ili promjene stanja

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Promjena brzine

Postojanje ubrzanja

Deformacija tijela


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

NEWTONOVI ZAKONI

Problem gibanjaiuzrokagibanja

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Galilei i Newton, 17 st.


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Newton,

otac klasične mehanike

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, 1686. g


1 newtonov zakon

1. Newtonovzakon

Predgalilejanske koncepcije (Aristotel):

“prirodno stanje” tijela je mirovanje

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

“dokaz” pokus: naš svakodnevni zor

Oči i uši su slabi svjedoci….

(Heraklit)


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Galileo Galilei

1564 - 1642

† 8. siječnja 1642 god.

Dr. Đuro Drobac, Institut za fiziku, Zagreb, predavanje održano u Rijeci 30.11. 2006.

“U pitanjima znanosti, tisuću autoriteta nije vrijedno skromna razmišljanja jednog pojedinca” (1632)


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

1. Newtonovzakon - doprinosGalileja

Uzmimosavršenoglatkupodlogu…

Otacmisaonogpokusa, fizikekaoznanosti...

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Ključna ideja za formulaciju zakona mehanike:

Vanjska sila je potrebna da bi izmijenila brzinu tijela,

ali za održavanje gibanja NIJE potrebna


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

1. Newtonovzakon - iskaz

Tijeloustraje u stanjumirovanjailijednolikoggibanjapopravcu, ukoliko se to stanjene izmijenidjelovanjemsile.

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

1. Newtonovzakon - inačice

- govori o odsustvu sile F=0

- ne čini razliku između situacija:

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

1. F = 0

2. sile postoje, ali im je rezultanta 0

Akonatijelo ne djelujesila <=> ubrzanje je 0


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

1. Newtonovzakon - inačice

- pripisujetijelusvojstvotromosti (inercije, ustrajnosti)

Tromost je otportijeladjelovanjusile

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

U odsustvusiletijelomirujeili se jednoliko

pravocrtnogiba,u suprotnom se odlikujetromošću.


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

1. Newtonovzakon - posljedice

1. Newtonovzakonnaziva se

ZAKONOM INERCIJE

a sustavinakoje se odnosi

INERCIJALNIM SUSTAVIMA.

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Oprez, dakle:

- u inercijalnomsustavu : F=0

- u neinercijalnomsustavu :F0


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

1. Newtonovzakon - inercijalnisustavi

Inercijalnisustavi - AhilovapetaGalilej-Newtonovemehanike

Postoje li inercijalni sustavi ?

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Ako postoje, kako ih prepoznati, detektirati ?

Odgovorisadržecirkularnost:

GN: Prepoznaju se poodsustvusile.

Mi: Kakoznamodanemasile ?

GN: Po tome štotijelomirujeili se jednolikopravocrtnogiba.

Mi: Kakodefinirammirovanjeijednolikopravocrtnogibanje ?

GN: To je gibanje u odsustvusile !!!


2 newtonov zakon

Operacijskadefinicijasile

2. Newtonovzakon

Egzistencijasile:

1. Akotijeloimaubrzanjedefiniram: nanjdjelujesila.

2. Smjersileisti je kaosmjerubrzanja

3. AkopostojivišesilanatijeloFi, svakauzrokujesvojeubrzanjeai

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Zaključak:

silaiubrzanjesurazmjerni


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

2. Newtonov zakon - različita tijela

Razmotrimo učinak sile na različita tijela

Što određuje ubrzanje tijela ?

Masa je mjera za otpor promjeni gibanja (mjera za tromost) !

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

m1

m2

a1

a2

F

m1

m2

a2

a1

Opažamo:

=

m1

m2

a’1

a’2

m1

m2

a’2

a’1

F’

Opažamo:

=

Omjermasadvajutijelaneovisan je o siliprimijenjenojnanjih.


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

2. Newtonov zakon -iskaz

Objedinjeno...

F= ma

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Vektorski zbroj svih sila

koje djeluju na tijelo

dv

a =

dt

d

dv

F = m

(mv)

=

dt

dt

Količina gibanja

Vremenska promjena količine gibanja jednaka je sili

i događa se u smjeru sile


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

2. Newtonov zakon - napomene

1. N.z. sadržan je u 2. N.z. kao specijalan slučaj za F=0

Dakle, od 3 N.z. samo u dva nezavisni !

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Statika

Granamehanikekoja se bavifizičkimsistemima u kojima je

rezultantasilajednaka 0.


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

3.N.z. iskaz

3. Newtonovzakon

Sile imaju porijeklo u drugim tijelima iz okoline.

Svaka je sila rezultat međudjelovanja dvaju tijela.

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Izolirana sila nije moguća.

akcija <=> akcija

Uzajamnesu akcijedvajutijelajednakeisuprotnogsmjera.


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

3. Newtonov zakon - napomene

Oprez...

silesuusmjerenedužspojnice, a hvatištasuim….

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

…u različitimtijelima ! Djelovanje akcije i reakcije se ne poništava jer one djeluju na različita tijela.


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Newtonovi zakoni - posljedice

Iz N.z. proizlazi jedan od temeljnih prirodnih zakona:

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

Zakonočuvanjakoličinegibanja


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Zakonočuvanjakoličinegibanja

Količina gibanja p = mv

d(mv)

dp

= F

2. Newtonov zakon F =

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

tj.

dt

dt

Međusobnim silama tijela mijenjaju svoje količine gibanja,

jer mijenjaju svoje brzine.

dp1

dp2

Prema 3. N.z. F1= - F2

Dakle:

= -

dt

dt

Odnosno:

d

(p1 + p2) = 0 tj. p1 + p2 = konst.

dt


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Ukupnakoličinagibanja je invarijantasustava.

(R. Descartes)

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Impuls sile

FDt

vremenski interval

djelovanja sile

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

I= F (t) dt


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Impuls sile i količina gibanja

I= F (t) dt

I = m(v2-v1)

I= F (t) dt=

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1

dp

= F

dt

Impuls sile jednak je

promjeni količine gibanja tijela


Izv prof dr sc rajka jurdana epi fizika 1

Rad

Energija

Kinetička

Potencijalna energija

Konzervativne sile

Zakon očuvanja energije

Snaga

Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1


  • Login