Izmjene zakona o portu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU. I ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI Sara-Sanela Butorac, dipl. iur. Glavna tajnica Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Osnovna pitanja koja se uređuju.

Download Presentation

IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU

I

ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.

Glavna tajnica

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta


Osnovna pitanja koja se uređuju

 • predlaže se izmjena naziva zakona u Zakon o sportu te riječi šport, športski … u sport, sportski. Te se predlaže i izmjena naziva Hrvatski

  sveučilišni sportski savez u Hrvatski akademski sportski savez

 • Dopunjuje se odredba Zakona o menadžerima u sportu i to na način da se sve odredbe Zakona o sportu koje se odnose na menadžere u sportu, moraju odnositi i na sve fizičke i pravne osobe koje imaju sklopljene ugovore o ulaganju u sportaše i trenere na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu. Isto vrijedi i za članove tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje pa se ograničenja i za njih proširuju na osobe ovlaštene za zastupanje sportskog kluba-udruge za natjecanje.


 • Propisuje se zabrana sudjelovanja u sportskim natjecanjima, organizaciji i vođenju sportskih natjecanja, obavljanja stručnih poslova u sportu, zastupanja pravne osobe, sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva, osobama koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci i to ako je kazneno djelo počinjeno s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda. Dok se za osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djece, odnosno maloljetnika propisuje suspenzija


 • U nastavku se navode članci u pročišćenom tekstu obzirom na izmjene, a koji su bili interesantni sudionicima u sportu :

 • Članak 27.(tiče se sportkih klubova)

 • Sportska udruga osnovana radi obavljanja sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju(u daljem tekstu sportski klub-udruga za natjecanje) obvezno u nazivu sadrži riječ „sportski klub“ il ispred riječi“ klub“ naziv sporta u kojem obavlja djelatnost.

 • 2) Iznimno, sportski klub-udruga za natjecanje koji se tradicionalno naziva društvom, a osnovan je za natjecanje u jednom sportu, može koristiti i taj naziv uz naziv sporta u kojem se natječe.

 • 3) Članovi tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata sportskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti osobe:

 • koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

 • - koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona


 • koje su članovi drugih sportskih klubova-udruga za natjecanje istog sporta

 • koje su dioničari s.d.d. istoga sporta

 • -koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba-udruge za natjecanje istog sporta

 • koje su članovi tijela s.d.d. istoga sporta

 • koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši koji su profesionalni prema članku 8. ovoga Zakona, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana

 • članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine

 • članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

 • koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu članka 23. stavka 3. ovoga Zakona

 • - ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.


Članak 38.

(1)Ista fizička osoba može biti član uprave ili nadzornog odbora samo u jednom s.d.d.-u istoga sporta.

(2)Uz osobe koje ne mogu biti članovi uprave ili nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovi uprave i nadzornog odbora s.d.d.-a ne mogu biti niti osobe:

– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona

-koje su članovi sportskih klubova-udruge za natjecanje istog sporta,

-koje su dioničari s.d.d.-a istog sporta

-koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata sportskog kluba-udruge za natjecanje istog sporta

-koje su članovi tijela s.d.d.-a istoga športa

-koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja

- u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju posljednjih godinu dana,

-članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

-članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

-koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica u smislu članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.


Članak 46.

(1)Sportski savez je udruga u koju se udružuju najmanje tri pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti u istom sportu, a koji radi ostvarivanja zajedničkih interesa u pojedinom sportu osobito: usklađivanje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja,uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad i skrbi o kategoriziranim sportašima.

(2)Na nacionalnoj razini i na razini jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave može se osnovati samo jedan sportski savez za jedan sport.

(3)U slučaju dvojbe, mišljenje što se smatra istim sportom u smislu ovoga Zakona, daje Hrvatski olimpijski odbor.

(4)Članovi županijskog sportskog saveza su pored sportskih saveza osnovanih za područje jedinica lokalne samouprave i pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost u području za koje se osniva županijski sportski savez, a sjedište im je na području županije.

(5)U skupštini i izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju:

-članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

-članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

-osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana

-osobe iz članka 27. stavka 3. i članka 38. stavka 2. ovoga Zakona. (u sportskim klubovima)


Članak 47.

(1)Nacionalni sportski savez osniva se ako na području Republike Hrvatske djeluju najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva sportska saveza osnovana u istom sportu.

(2) Članovi nacionalnog sportskog saveza su sportski savezi županija, Grada Zagreba i gradova te sportski klubovi istoga sporta u Republici hrvatskoj.

(3) Članovi nacionalnih sportskih saveza mogu biti udruge stručnih djelatnika u istome sportu(suci, treneri,zdravstveni radnici) te udruge u koje se udružuju sportaši istoga sporta.

(4)Nacionalni sportski savez uređuje sustav natjecanja u sportu za koji je osnovan i druga pitanja za čije je uređivanje ovlašten prema odredbama ovoga Zakona, te donosi pojedinačne akte kada je za to ovlašten.

(5) Nacionalni sportski savez potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, organizira nacionalna sportska prvenstva, skrbi o nacionalnoj sportskoj ekipi te predstavlja sport za koji je osnovan u odgovarajućem međunarodnom sportskom udruženju.

(6) Nacionalni sportski savez općim aktima pored pitanja iz stavka 4. ovoga članka uređuje i uvjete koje moraju ispunjavati sportski klubovi da bi stekli profesionalni status, pitanja koja se odnose na posljedice koje proizlaze iz nepoštivanja obveze iz članka 24. stavka 7. i članka 45. ovoga Zakona, registraciju sportaša, njihova prava i obveze, pravo nastupa stranih sportaša za hrvatske sportske klubove, stegovne odgovornosti sportaša te prava i obveze sportskih sudaca i zdravstvenih djelatnika ako ova pitanja ne uređuju strukovne udruge ovih osoba i druga pitanja iz područja svog djelovanja.

(7) U skupštini i izvršnom tijelu nacionalnog sportskog saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine

- osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito osobe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, kao i osobe koje su u upravljačkim tijelima pravne osobe koja organizira i vodi natjecanje, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana

- osobe iz članka 27. stavka 3. i članak 38. stavka 2. ovoga Zakona. (u sportskim klubovima)


Iz svega navedenoga može se zaključiti kako će tek ovim izmjenama Zakona i donošenjem Zakona o sportskoj inspekciji, „zaživjeti” Zakon o sportu u svom punom opsegu.

Naime, i dosada su bile propisane neke zapreke tj, nespojivosti u obavljanju više dužnosti od strane iste osobe, ali sada će Sportska inspekcija moći to kontrolirati i utvrditi (kao i odrediti mjeru naredbe ili zabrane) da li su na određenim pozicijama iste osobe za koje je propisano da ne mogu biti npr. članovi izvršnih tijela saveza.


ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

 • po prvi puta se ustrojava sportska inspekcija koja će dovesti do veće funkcionalnosti i provedbe Zakona o sportu

 • propisuje se ustroj, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti sportske inspekcije

 • Sportska inspekcija organizira se na način da poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport (u daljnjem tekstu: inspektori).


 • Sportska inspekcija organizira se na način da poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport uz mogućnost provođenja i prvostupanjskog nadzora drugostupanjskog tijela ukoliko će postojati potreba


Poslovi sportske inspekcije:

 • 1.izvršavaju li se u sustavu sporta zadaće utvrđene Zakonom o sportu,

 • 2.poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajući registar,

 • 3.ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom,


 • 4.je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa zakonom i drugim propisom,

 • 5.postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu,

 • 6.donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa zakonom i drugim propisom,

 • 7.primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i drugih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka,

 • 8.obavlja li stručne poslove u sportu osoba koja za to ne ispunjava propisane uvjete,

 • 9.obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima,


 • 10.obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti bez propisanog odobrenja,

 • 11.organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa zakonom i drugim propisom,

 • 12.imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno zakonu i drugom propisu,

 • 13.poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping).


 • O nadzoru se sastavlja zapisnik kojim se utvrđuju činjenice

 • Inspektor može izreći naredbu ili zabranu te izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ako je povredom propisa počinjen prekršaj.

 • Naredbe i zabrane propisane ovim i drugim zakonom ili drugim propisom izriču se rješenjem.

 • Izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga provodi se pod uvjetima, na način i u postupku koje propisuje zakon o prekršajima.

 • Ako uoči povredu pravila za čiju provedbu je nadležno neko od sportskih tijela, inspektor će o povredi izvijestiti to tijelo.

 • Ako ocijeni da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela, inspektor će o tome izvijestiti nadležno tijelo progona.

 • Ako uoči povredu propisa nad čijom primjenom nadzor obavlja druga inspekcija ili drugo tijelo državne uprave, inspektor će o povredi izvijestiti nadležnu inspekciju odnosno nadležno tijelo državne uprave.


Zahvaljujem na pozornosti !


 • Login