Farmakologi sjukdomsl ra och l kemedelskemi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) termin 5-6 Kardiovaskulär, renal och respirationsfarmakologi Njurfysiologi / cirkulation ”Vad behöver en farmaceut kunna om njuren?” Dick Delbro Ht-10.

Download Presentation

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO)termin 5-6

Kardiovaskulär, renal och respirationsfarmakologi

Njurfysiologi / cirkulation

”Vad behöver en farmaceut kunna om njuren?”

Dick Delbro

Ht-10


Urinbildande organsystemet: njurar, ureterer, urinblåsa, uretra.


Njurens olika funktioner

 • Avlägsna avfallsprodukter.

 • Reglera blodvolym och blodtryck.

 • Reglera plasmakoncentration av joner.

 • Syra-basreglering (stabilisera blod pH).

 • Spara viktiga näringsämnen.

 • Avgifta blodet.

 • Producera hormoner (renin; EPO; vitamin D)


Njuren: Vikt och mått

 • 120 g

 • 10 x 5 x 3 cm


Viktiga makro-anatomiska strukturer i njuren

 • Njurhilus (njurporten)

 • Cortex (bark)

 • Medulla (märg)

 • Njurkolumner

 • Njurpyramid

 • Pelvis renalis (njurbäcken)

 • Njurkalkar


Blodförsörjning: 1200 ml/min genom njurarna


De njurkärl vi måste kunna

 • Afferenta arteriolen

 • Glomeruluskapillär-nätverket

 • Efferenta arteriolen

 • Peritubulära kapillär-nätverket

 • Vasa recta


Nefronet är njurens funktionella enhet

 • 1,25 miljoner nefroner i vardera njuren

 • Två typer av nefron med mycket lika utseende, men delvis olika funktioner: Cortikala nefron och juxtamedullära nefron.


Njurblodflöde och plasmaflöde

 • Blodflödet är 1,2 l/min = 25% av cardiac output (= hjärtminut-volymen)

 • Renalt plasmaflöde (RPF) är 0,65 l/min


I glomerulus filtreras blodet och bildar primärurin

 • Primärurin: 180 l/dygn

 • Drivkraften är trycket i glomeruluskapillären

 • Detta balanseras av det proteinosmotiska suget i glomerulus och mottrycket i glomeruluskapseln. Pnet = 10 mm Hg.

 • Filtrationshastigheten = GFR = 180 l/dygn = 125 ml/min


Vad bestämmer glomerulus-kapillärtrycket (50 mm Hg)?

 • Systemblodtrycket (medelartär-trycket)

 • Flödesmotståndet (= resistansen i den afferenta arteriolen

 • Resistansen i den efferenta arteriolen


Är primärurinen = plasma?

 • 50 ggr högre genomsläpplighet (= permeabilitet) i glomeruluskapillären än i skelettmuskelkapillären

 • GFR = Pnet x Kf

 • Filtrationskoefficienten Kf bestäms av kapillärytans storlek och dess permeabilitet – bestäms av porantal, pordiameter och elektrisk laddning

 • Filtrationsfraktionen (FF) = GFR / RPF = 20%


Vilka plasmakomponenter kommer inte ut i primär-urinen?

 • Röda och vita blodkroppar

 • Molekyler med diameter < 7 nm

 • Albumin har diameter 7,1 nm

 • Vilka läkemedel kommer att filtreras ut till primärurinen?


Vad tyder det på om man har albumin i urinen? Röda blodkroppar?


Hur håller kroppen GFR konstant?

1. Autoreglering – samma GFR trots variationer i blodtryck

2. Hormonell reglering med RAAS. Renin frisätts av:

 • Tryckfall i afferenta arteriolen

 • Sympaticusstimulering till njuren

 • Låg koncentration av Na+ i primär-urinen


Effektorn i RAAS är AngioII. Vad gör AngioII?

 • 1. Perifer vasokonstriktor – mer potent än noradrenalin. Höjer systoliskt och diastoliskt tryck

 • 2. Selektiv vasokonstriktion av efferenta arteriolen

 • 3. Frisätter aldosteron från binjurebarken

 • 4. Stimulerar sympaticus – frisätter NA från sympatiska postganglionärer

 • 5. Stimulerar till ADH-frisättning

 • 6. Aktiverar törstcentrum

 • 7. Ökar natriumreabsorption från njurtubulus-celler


Tre händelser i nefronet mellan bildning av primärurin och utsöndring av final urin

 • Glomerulär filtration av vatten, elektrolyter, urea, glukos, aminosyror, läkemedel

 • Tubulär reabsorption

 • Tubulär sekretion


Vart tar vattnet vägen?

 • Re-absorptionsprocesser längs nefronet. Vattnet följer med när NaCl reabsorberas p.g.a. osmotisk kraft


Hur transporteras joner och andra molekyler över cellmembranet?

1. Enkel diffusion: Molekylen följer koncentrationsgradienten (=skillnaden).

2. Faciliterad diffusion: Ett carrierprotein hjälper till.

3. Aktiv transport: Energikrävande.

4. Cotransport: En molekyl ”hänger på” när en annan transporteras aktivt.

5. Countertransport.


Carrierproteinet har ett transportmaximum (Tm)

 • Varför har man socker i urinen vid diabetes?


Reglering av den finala urinvolymen

 • Ca. 85% av primärurinen reabsorberas i proximala tubulus och nedåtgående slyngan. I distala tubulus och samlingsrören avgörs hur stor den finala urinvolymen skall bli.

 • Aldosteron (från binjurebarken: Frisättningen stimuleras av angiotensin II) ökar natrium-vattenupptag i distala tubulus-samlingsrör, i utbyte mot kalium som förloras till urinen.

 • ADH-mekanismen.


ADH kommer från hypofysens baklob, med blodet till njuren

 • En ökad saltkoncentration i blodet (tydande på vattenbrist) stimulerar hypothalamus till att frisätta ADH till blodkärlen i hypofysbakloben.


ADH (forts.)

 • ADH kommer att öka genomsläpp-ligheten för vatten i samlingsrören, så att primärurinen minskar i volym och mer vatten dras ut, tillbaka till blodbanan.


Vilken kraft drar ut vatten från samlingsrören i närvaro av ADH?

 • I njurvävnaden runt samlingsrören är det en hög koncentration av NaCl.

 • Denna ”hypertona” miljö har skapats genom att NaCl har pumpats aktivt från Henles uppåtstigande ut i extracellulär-rummet. Detta utgör ett osmotiskt sug för vatten, som alltså lämnar samlings-rören i närvaro av ADH, och dras in i vasa recta, och går vidare till cirkulationen.


Sekretion i nefronet - vätejoner

 • Vätejoner utsöndras till primärurinen i hela nefronet. I samlingsrören sker den viktigaste surgörningen av urinen. Intercalated cells utsöndrar vätejoner genom flera mekanismer, bl.a. genom att byta kalium mot väte. Vid kaliumbrist risk för metabol alkalos.


Prostaglandiner i njuren

 • Syntes stimuleras av ischemi, AngioII, ADH, bradykinin.

 • Fr.a. PGI2 (glomerulus) och PGE2 (medulla) – vasodilaterande och natriuretiska.

 • NSAID: Försiktighet vid hjärtsvikt, hypertoni, levercirrhos, njursjukdom.


Clearancebegreppet

 • Clearance (CL) = den volym av plasma som blir fullständigt renad på en viss substans/tidsenhet (ml/min).

 • För läkemedel som utsöndras genom glomerulär filtration (men inte via tubulär sekretion, eller reabsorberas) blir Cl = GFR!

 • Clx = (Ux. V) / Px


Läkemedelsutsöndring via njurarna

 • Se Rang & Dale, kap. 8, Table 8.4; ”Nyckelrutan” s. 119; ” s. 374 (excretion of organic molecules)


Njurbäckenet övergår i ureteren

 • Ureteren består av glatt muskelvävnad, ca. 30 cm lång, som tränger in i bakre delen av urinblåsan.

 • Man blir kissnödig när blåsan fyllts med 200 ml. Vid 500 ml går det inte att hålla emot…


Urinblåsan består av slemhinna och glatt muskulatur

 • Blåshalsen hålls stängd av inre sfinktern (glatt muskel) och ytttre sfinktern (bäckenbotten = tvärstrimmig muskel, viljestyrd).

 • Miktionsreflexen (blåstömningen) är beroende av:

 • Afferenter från blåsväggen till ryggmärgen;

 • Signaler från ryggmärgen till hjärnan;

 • Signaler från hjärnan till ryggmärgen;

 • Parasympatiska efferenter till blåsväggen.

 • Somatiska efferenter till bäckenbotten.


Fig. 26-18


Fig. 26-18


Miktionsreflexen


Urethra (= urinröret) består av slemhinna och glatt muskulatur


 • Login