Ch a nh t 1 m a v ng n m a 2013 12 01
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 79

Chúa Nhật 1 Mùa V ọng Năm A 2013-12-01 PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Chúa Nhật 1 Mùa V ọng Năm A 2013-12-01. M Ù A V Ọ N G. Lễ Phục. 1. CA NHẬP LỄ Tv 24, 1-3 Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, Xin Ngài đừng để con tủi nhục, Đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. Chẳng ai trông cậy Chúa,

Download Presentation

Chúa Nhật 1 Mùa V ọng Năm A 2013-12-01

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cha Nht 1Ma Vng Nm A2013-12-01

M

A

V

N

G

L Phc

1


CA NHP L

Tv 24, 1-3

Con nng tm hn ln cng Cha,

Ly Thin Cha ca con, con tin tng ni Ngi,

Xin Ngi ng con ti nhc,

ng qun th c ch nho ci con.

Chng ai trng cy Cha,

M li phi nhc nhn.

2


NGHI THC U L

Lm: Nhn danh Cha, v Con v Thnh Thn.

C: A-men.

Lm: Nguyn xin n sng c Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu ca Cha Cha v n thng hip ca Cha Thnh Thn cng tt c anh ch em.

Hoc: Cha cng anh ch em

C: V cng cha.

3


Lm: Anh (ch) em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh.

4


C: Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh (ch) em: ti phm ti nhiu trong t tng, li ni, vic lm, v nhng iu thiu st.

Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng. V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc Thin Thn, cc Thnh v anh (ch) em, khn cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta.

5


Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i.

C: A-men.

6


Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

7


LI NGUYN NHP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha Cha ton nng, xin cho on tn hu chng con hng quyt tm lm vic thin, n cho Con Cha ang ng n xt x trn gian. Nh , chng con s c Ngi cho bn hu, v gi vo hng phc Nc Tri.

8


Ngi l Thin Cha hng sng v hin tr cng Cha hip nht vi Cha Thnh Thn n mun thu mun i.

C:A-men.

9


BI C I

Is 2, 1-5

Trch sch Tin tri Isaia.

im Isaia con trai ca Amos thy v Giua v Giru-salem. im s xy ra trong nhng ngy sau ht, l ni ca nh Cha c xy p trn nh cc ni, v ni y s cao hn cc i, v cc dn nc s v .

10


Nhiu dn tc s n v ni rng: "Hy n, chng ta hy ln ni Cha v ln nh Thin Cha ca Giacp. Ngi s dy chng ta ng li ca Ngi, v chng ta s i theo nh ca Ngi"; v lut php s ban ra t Sion, v li Cha s pht ra t Girusalem.

Ngi s xt x cc dn ngoi v khin trch nhiu dn tc.

11


H s ly gm m rn nn li cy, ly gio rn nn li lim. Nc ny khng cn tut gm ra nh nc kia na; ngi ta cng s khng cn thao luyn chin u na. Hi nh Giacp, hy n, v chng ta hy bc i trong nh sng ca Cha.

l li Cha.

C:T n Cha.

12


p Ca

Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9

p: Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha" (c. 1)

13


1) Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha". Hi Girusalem, chn chng ti ang ng ni ca thnh ri.

p: Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha.

14


2) Girusalem c kin thit nh thnh tr, c cu to kin c trong ton th. Ni y cc b lc, cc b lc ca Cha tin ln. p: Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha.

15


3) Theo lut php ca Israel, ngi khen danh Cha. Ti y t ngai to thm phn, ngai to ca nh avt.

p: Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha.

16


4) Hy nguyn cu cho Girusalem c thanh bnh, nguyn cho nhng k yu mn ngi c an ninh. Nguyn cho trong thnh lu c bnh an, v trong cc lu i ca ngi yn n.

p: Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha.

17


5) V anh em v bng hu ca ti, ti nguyn chc: bnh an cho ngi! V nh Cha l Thin Cha chng ta, ti khn cu cho ngi nhng iu thin ho. - p: Ti vui mng khi ngi ta ni vi ti: "Chng ta s tin vo nh Cha.

18


BI C II

Rm 13, 11-14

Trch th Thnh Phaol Tng gi tn hu Rma.

Anh em thn mn, bit rng thi ny l lc chng ta phi thc dy. V gi y, phn ri chng ta gn n, hn lc chng ta mi tin o. m sp tn, ngy gn n.

19


Chng ta hy t b nhng hnh vi m mui v mang kh gii nh sng. Chng ta hy i ng ng hong nh gia ban ngy, khng n ung say sa, khng chi bi dm ng, khng tranh chp ganh t. Nhng hy mc ly Cha Gisu Kit, v ch lo lng tho mn nhng dc vng xc tht.

20


l li Cha.

C:T n Cha.

21


TUNG H TIN MNG

Tv 84, 8

Ha-l-luia, Ha-l-lui-a - Ly Cha, xin t lng t bi Cha cho chng con, v ban n cu ri cho chng con.- Ha-l-lui-a.

22


PHC M:

Mt 24, 37-44

Lm: Cha cng anh ch em.

C: V cng Cha.

Lm: Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Mt-thu.

C: Ly Cha, vinh danh Cha.

23


Khi y, Cha Gisu phn cng cc mn rng: "S c nhng im l trn mt tri, mt trng v cc ngi sao; di t, cc dn tc bun su lo lng, v bin gm sng v. Ngi ta s hi kinh hn ch Khi y, Cha Gisu phn cng cc mn rng: "Trong thi ng Noe xy ra th no, th lc Con Ngi n cng nh vy.

24


Cng nh trong nhng ngy trc i hng thu, ngi ta n ung, dng v g chng, mi n chnh ngy ng Noe vo tu m ngi ta cng khng ng, thnh lnh i hng thu n v cun i tt c, th khi Con Ngi n, cng s xy ra nh vy.

25


Khi y s c hai ngi n ng ang ngoi ng, mt ngi c tip nhn, mt ngi b b ri. V c hai ngi n b ang xay bt, mt ngi c tip nhn, cn ngi kia b b ri. Vy hy tnh thc, v khng bit gi no Cha cc con s n.

26


"Nhng cc con phi bit iu ny, l nu ch nh bit gi no k trm n, hn ng ta s canh phng, khng cho o ngch khot vch nh mnh. Vy cc con cng phi sn sng, v lc cc con khng ng, Con Ngi s n". l li Cha.

C: Ly Cha Ki-t, ngi khen Cha.

27


KINH TIN KNH

Ti tin knh mt Thin Cha l Cha ton nng, ng to thnh tri t, mun vt hu hnh v v hnh. Ti tin knh mt Cha Gisu Kit, Con Mt Thin Cha, Sinh bi c Cha Cha t trc mun i. Ngi l Thin Cha bi Thin Cha, nh Sng bi nh Sng,

28


Thin Cha tht bi Thin Cha tht, c sinh ra m khng phi c to thnh, ng bn th vi c Cha Cha : nh Ngi m mun vt c to thnh.

V loi ngi chng ta v cu chng ta, Ngi t tri xung th. Bi php c Cha Thnh Thn, Ngi nhp th trong lng Trinh N Maria,

v lm ngi.

29


Ngi chu ng inh vo thp gi v chng ta,

thi quan Phongxi Philat; Ngi chu kh hnh v mai tng, ngy th ba Ngi sng li nh li Thnh Kinh.

Ngi ln tri, ng bn hu c Cha Cha, v Ngi s li n trong vinh quang phn xt k sng v k cht, Nc Ngi s khng bao gi cng.

30


Ti tin knh c Cha Thnh Thn l Thin Cha v l ng ban s sng,

Ngi bi c Cha Cha v c Cha Con m ra,

Ngi c phng th

v tn vinh cng vi c Cha Cha v c Cha Con:

31


Ngi dng cc tin tri m phn dy.

Ti tin Hi Thnh duy nht, thnh thin, cng gio v tng truyn.

Ti tuyn xng c mt Php Ra tha ti. Ti trng i k cht sng li v s sng i sau.

C:A-men.

32


LI NGUYN GIO DN

Cha Nht 1 Ma Vng

LM: Bt u Ma Vng, chng ta trng ch Cha n cu chng ta, chng ta quyt tm tnh thc v tha thit cu nguyn.

33


Xng Vin: 1. Cha Gisu thit lp Hi Thnh v giao cho s mng rao ging, chun b mi ngi n Cha n cu . Xin cho mi thnh phn Hi Thnh lun chu ton s mng Cha ph giao.

Chng ta cu xin Cha.

C: Xin Cha nhm li chng con.

34


2. Nhiu ngi cha bit Cha l ng cu duy nht ca loi ngi. Xin Cha thng soi lng m tr cho h tin rng ch c Cha mi cu c hn xc mi ngi.

Chng ta cu xin Cha.

C: Xin Cha nhm li chng con.

35


3. Cha s n bt ng, vo ngy gi chng ta khng bit trc. Xin cho chng ta lun tnh thc, chun b sn sng, n rc Cha.

Chng ta cu xin Cha.

C: Xin Cha nhm li chng con.

36


4. Thnh Phaol dy tnh thc l dt b mi vic xu xa v thc hnh cc nhn c theo gng Cha Gisu. Xin cho cng on tn hu chng ta bit vng nghe v lm theo li thnh nhn truyn dy.

Chng ta cu xin Cha.

C: Xin Cha nhm li chng con.

37


LM:Ly Cha Gisu, Cha thng n cu ri chng con. Xin cho chng con lun tnh thc ci thin i sng, sn sng n rc Cha.

Chng con cu xin nh c Kit, Cha chng con.

A-men.

38


PHNG V THNH TH

Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con bnh ny l hoa mu rung t v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn bnh trng sinh cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

CT: Nh du ch nc ha ru ny, xin cho chng con c tham d vo thn tnh ca ng oi thng thng phn nhn tnh ca chng con.

39


Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con ru ny

l sn phm t cy nho v cng lao ca con ngi,

chng con dng ln Cha

tr nn ca ung thing ling cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

40


t chn thnh ln khn thnh

Ly Cha l Thin Cha, xin thng nhn chng con ang ht lng khim nhng thng hi, v xin cho hy l chng con dng trc Tn Nhan hm nay c p lng Cha.

Linh mc ra tay

Ly Cha, xin ra con sch ht li lm, ti con phm, xin Ngi thanh ty.

41


Anh ch em hy cu nguyn

hy l ca ti cng l ca anh ch em c Thin Cha l Cha ton nng chp nhn.

C: Xin Cha nhn hy l bi tay cha, ca tng tn vinh danh Cha, v mu ch cho chng ta cng ton th Hi Thnh Ngi.

42


LI NGUYN TIN L

Ly Cha, y l bnh ru chng con chn la trong mun vn phc lc chnh Cha thng ban. Ci xin Cha vui lng chp nhn, v lm cho Thnh L t n gi y chng con dng tin, tr nn bo chng n cu mun i cho chng con.

43


Chng con cu xin nh c Ki-t, Cha chng con.

C:A-men.

44


- Cha cng anh ch em

- V cng cha

- Hy nng tm hn ln

- Chng con ang hng v Cha

- Hy t n Cha l Thin Cha chng ta

- Tht l chnh ng

45


Li Tin Tng Ma Vng I

Ly Cha l Cha ch thnh, l Thin Cha ton nng hng hu, chng con t n Cha mi ni mi lc, nh c Ki-t, Cha chng con, tht l chnh ng, phi o v em li n cu cho chng con.

46


Khi ng n ln th nht, mc ly thn xc yu hn, Ngi thc hin hng n m Cha d nh t xa/ v m ng cu i i cho chng con: khi Ngi n ln th hai trong uy linh, nh hng n by gi c t hin, chng con s lnh nhn iu Cha ha/ m ngy nay chng con ang tnh thc vng d i ch.

47


V th cng vi cc Thin thn v tng lnh thin thn, cc B thn v Qun thn, cng ton th o binh thin quc, chng con khng ngng ht bi ca chc tng vinh quang Cha rng:

48


Thnh! Thnh! Thnh!

Cha l Thin Cha cc o binh. Tri t y vinh quang Cha. Hoan h Cha trn cc tng tri.

Chc tng ng ng n nhn danh Cha.

Hoan h Cha trn cc tng tri.

49


KINH T N II

Ly Cha, Cha tht l ng Thnh, l ngun mi s thnh thin. V th, chng con ni xin Cha dng n Thnh Thn Cha thnh ha nhng ca l ny, tr nn cho chng con

+ Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con.

50


Khi t nguyn np mnh chu kh hnh, Ngi cm ly bnh, t n, b ra v trao cho cc mn m ni:

Tt c cc con hy nhn ly m n:

V ny l Mnh Thy,

s b np v cc con.

51


Cng mt th thc y, sau ba n ti, Ngi cm ly chn, cng t n, trao cho cc mn m ni: Tt c cc con hy nhn ly m ung:

V ny l chn Mu Thy,

Mu giao c mi v vnh cu, s ra cho cc con v nhiu ngi c tha ti. Cc con hy lm vic ny m nh n Thy.

52


Ch t: y l mu nhim c tin.

C: Ly Cha, chng con loan truyn Cha chu cht,

v tuyn xng Cha sng li, cho ti khi Cha n.


V vy, ly Cha, khi knh nh Con Cha chu cht v sng li, chng con dng ln Cha bnh trng sinh v chn cu t n Cha, v Cha thng cho chng con c xng ng hu cn trc Tn Nhan v phng s Cha.

54


Chng con tha thit ni xin Cha cho chng con khi thng phn Mnh v Mu c Kit, c quy t nn mt nh Cha Thnh Thn.

55


Ly Cha,

xin nh n Hi Thnh Cha lan rng khp hon cu,

kin ton Hi Thnh trong c mn, cng vi c Gio Hong Bnict,

c Gim Mc (N) chng con v ton th hng gio s.

56


Xin nh n ti t Cha l

(N)

m (hm nay) Cha gi ra khi i ny v vi Cha.

Xin ban cho k cht nh Con Cha, th cng c sng li nh Ngi.

57


Xin Cha cng nh n anh ch em chng con

ang an ngh trong nim hy vng sng li,

v mi ngi, c bit cc bc t tin, ng b, cha m

v thn bng quyn thuc chng con ly trn trong tnh thng ca Cha.

58


Chng con ni xin Cha thng xt tt c chng con, cho chng con c ng hng s sng i i, cng vi c Trinh N Maria, M Thin Cha, cc Thnh Tng (cc thnh TVN) v ton th cc thnh, sng p lng Cha qua mi thi i, v cng vi cc Ngi, chng con c ca ngi v tn vinh Cha, nh c Gisu Kit, Con Cha.

59


Chnh nh Ngi, vi Ngi v trong Ngi,

M mi danh d v vinh quang u qui v Cha

L Cha ton nng,

trong s hp nht ca Cha Thnh Thn n mun i.

C: A-men.

60


NGHI THC HIP L

Ch t: Vng lnh Cha Cu Th, v theo th thc Ngi dy, chng ta dm nguyn rng:

61


Ly Cha chng con trn tri,

chng con nguyn danh Cha c sng, Nc Cha tr n, Cha th hin di t cng nh trn tri.

Xin Cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy,/ v tha n chng con / nh chng con cng tha k c n chng con;

xin ch chng con sa chc cm d,/ nhng cu chng con cho khi s d.

62


Ly Cha, xin cu chng con khi mi s d,

xin oi thng

cho nhng ngy chng con ang sng c bnh an.

Nh Cha rng lng thng cu gip,

Chng con s lun lun thot khi ti li v c an ton khi mi bin lon,

63


ang khi chng con mong i nim hy vng hng phc, v ngy tr li ca Cha Gisu Kit, ng Cu chng con.

C: V vng quyn, uy lc v vinh quang l ca Cha n mun i.

64


Ly Cha Gisu Kit, Cha ni vi cc Tng rng: "Thy li bnh an cho cc con, Thy ban bnh an ca Thy cho cc con". Xin ng chp ti chng con, nhng xin nhn n c tin ca Hi Thnh Cha; xin oi thng ban cho Hi Thnh c bnh an v hp nht theo thnh Cha.

Cha hng sng v hin tr mun i. C: A-men.

65


Lm: Bnh an ca Cha hng cng anh ch em.

C: V cng cha.

Lm: Anh ch em hy chc bnh an cho nhau.

CT: Xin cho vic ha Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con m chng con sp lnh nhn em li cho chng con s sng mun i.

66


Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin ban bnh an cho chng con.

67


Ch t chp tay c thm:

Ly Cha Gisu Kit, Con Thin Cha hng sng, bi thnh Cha Cha v nh s hp tc ca Cha Thnh Thn, Cha cht ban cho th gian c sng, xin dng Mnh v Mu Thnh Cha y cu con khi mi ti li v mi s d; xin cho con hng tun gi gii rn Cha, v ng con la xa Cha bao gi.

Hay l:

Ly Cha Gisu Kit, con sp rc Mnh v Mu Thnh Cha, xin ng con v th m b xt x v lun pht, nhng nh lng Cha nhn t, xin che ch v cu cha hn xc con.

68


Ly Cha, con chng ng Cha ng vo nh con, nhng xin Cha phn mt li, th linh hn con s lnh mnh.

y Chin Thin Cha, y ng xa ti trn gian, phc cho ai c mi n d tic Chin Thin Cha.

69


Ch t rc Mnh Thnhc thm

Xin Mnh Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Ch t rc MuThnh

Xin Mu Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Trong lc trng chn

LM: Ly Cha, ming chng con va rc Mnh v Mu Cha, xin cho chng con tip nhn vi tm hn trong sch, v xin cho n hu i ny tr nn linh dc cho chng con c sng mun i.

70


CA HIP L

Tv 23, 1-3

Cha s ban phc lc di do, v t chng ta tr sinh hoa tri.

71


LI NGUYN HIP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, Cha dng b tch Thnh Th dy chng con l nhng k l hnh di th bit mn yu v gn b vi nhng thc ti bn vng trn tri. Xin cho b tch chng con va c hnh em li cho chng con mun vn n sng.

72


Chng con cu xin nh c Ki-t, Cha chng con.

C:A-men.

73


NGHI THC KT L

Lm: Cha cng anh (ch) em

C: V cng cha.

Lm: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C A-men.

Lm: L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

74


c Gm Mc ch t hoc ch ta ban php lnh

NGHI THC KT L

GM: Cha cng anh (ch) em.

C: V cng cha.

GM: Hy chc tng Danh Cha.

C: T by gi v cho n mun i.

GM: n ph tr chng ta ni Danh Cha.

C: L ng to thnh tri t.

75


GM: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C: A-men.

Thy Su (hoc GM): L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

76


KINH TRNG CY

Chng con trng cy rt thnh c M Cha Tri, xin ch ch ch b li chng con nguyn/ trong cn gian nan thiu thn, c N ng trinh hin vinh sng lng.

: Hng cha chng con cho khi s d. A-men.

77


Ly rt thnh Tri Tim c Cha Gi-su,

thng xt chng con.

Ly Tri Tim cc thanh cc tnh rt thnh c B Maria,

cu cho chng con.

Ly ng thnh Giuse l bn thanh sch c B Maria trn i ng trinh,

cu cho chng con.

78


Ly c M La-vang,

* cu cho chng con.

Ly cc Thnh T V o nc Vit Nam.

* cu cho chng con.

N Vng ban s bnh an.

* cu cho chng con.

Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn. A-men.

(Kt thc Thnh L)

79


  • Login