Karel Hynek Mácha - PowerPoint PPT Presentation

Karel Hynek Mcha
Download
1 / 19

  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Karel Hynek Mácha.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Karel Hynek Mácha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karel hynek m cha

Karel Hynek Mcha

Karel Hynek Mcha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litomice) byl esk bsnk a prozaik, pedstavitel eskho romantismu a zakladatel modern esk poezie. Proslavil se jak svm ivotem, tak dlem, jemu dominuje lyrickoepick skladba Mj (1836), jedna z nejvydvanjch eskch knih.


Karel hynek m cha

Karel Hynek Mcha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze.

Mchovm otcem byl Antonn Mcha (17691843), mlynsk tovary, vojk a pozdji majitel krupaskho krmku. Mchova matka Marie Anna Kirchnerov (17811840) pochzela z rodu eskch hudebnk. Dva roky po Hynkovi se manelm Mchovm narodil syn Michal (18121871).

Kvli finann krizi neila rodina na jezd dlouho. Nkolikrt se sthovala, aby se nakonec, kdy bylo Mchovi estnct let, usadila na Dobytm trhu (dnen Karlovo nmst) v dom U Hrbk (proti kostelu sv. Ignce). Zde Mcha bydlel se svmi rodii do konce svch studi a odchodu do Litomic v z 1836; zde vznikla pevn st jeho literrnho dla.


Karel hynek m cha

Socha Karla Hynka Mchy v petnskm parku od J. V. Myslbeka

Vlevo od kostela sv. Ignce v Praze bydlel K.H. Mcha s rodii v letech 1826 a 1836


Karel hynek m cha

Vzdln

V letech 1824 a 1830 studoval piaristick gymnzium na dnench Pkopech. Od podzimu 1830 navtvoval na prask univerzit filozofickou fakultu a mezi roky 1832 a 1836 studoval na te univerzit prva.

Uml vborn nmecky a esky, ve kole se uil latinu; pod vlivem polskch udlost (revoluce v roce 1830) a etby polskch autor (Adam Mickiewicz) se Mcha zaal uit polsky.

V letech 1831 a 1832 navtvoval pednky Josefa Jungmanna, jen povzbuzoval sv ky k literrn innosti a hodnotil jejich prce; Mchovi pochvlil bse Svat Ivan.


Karel hynek m cha

Cestovatel a mal

Mcha byl vniv cestovatel. Chodil vtinou pky a vyhledval zejmna romantick msta spojen s histori a krsy prody. Akoli je asto prezentovn jako osaml poutnk krajinou, dnou z vtch cest nepodnikl sm. Zvltn pvab mly pro Mchu hrady a zceniny. Psal si seznam hrad spatench, kter t na 90 poloek (mnoh hrady navtvil opakovan).

Mcha byl obdaen i vtvarnm talentem. Dochovalo se 115 kreseb a akvarel hrad spatench. Tyto Mchovy prce vznikaly pmo v plenru (doma pak nkter z nich koloroval); hrady kreslil vtinou z dlky za pouit dalekohledu. Patrn z roku 1832 pochz Mchova kresba, je by mohla bt jeho autoportrtem. O Mchov fascinaci vtvarnm umnm vypovdaj poznmky z jeho nvtvy vdesk obrazrny (cestou z Itlie).


Karel hynek m cha

ena a syn

Mchovou prvn doloenou lskou byla Marinka Stichov (18101853), s n se seznmil 15. srpna 1832 v Beneov. Mchovi imponoval nejen jej vzhled, ale i to, e znala a etla esk knihy. Na konci roku 1832 zahoel lskou k mladink herece Rorov, ale vsledkem vzplanut byla jen bse Pann Rorov.

Skutenou Mchovou partnerkou, snoubenkou a matkou jeho syna Ludvka byla Eleonora omkov. Mcha se s n seznmil nkdy v zim 1833/1834 po divadeln zkouce. kavrna U Suchch. K seznmen s Lori dolo za ptomnosti Josefa Kajetna Tyla Charakter jejich vztahu, jej ukonila po tm tech letech Mchova smrt, nastiuje Mchv intimn denk z roku 1835 a jeho dopisy. Podstatnou roli hrla v tomto vztahu Mchova povaha, jeho pecitlivlost a rlivost, sv uinili i rodie mladch partner, ale teba i Loina neochota nauit se esky.

1. jna 1836 porodila Lori Mchovi syna. Naposledy se s Mchou vidla 16. jna 1836. Jejich svatba se mla konat 8. listopadu 1836 v kostele svatho tpna v Praze.


Karel hynek m cha

1.jna se v Praze narodil Lori syn Ludvk. 4. jna jel Mcha do Prahy, aby potomka vidl. V nedli 23. jna si viml poru dole ve mst. Pi obtavm haen se nalokal vody, je mohla bt zdrojem jeho pozdjho infeknho onemocnn

Zatkem listopadu se Mchovo zdrav rychle zhorovalo. Ml prjem, ale dn lky neuval a dl chodil do kancele. 2. listopadu pe dva posledn dopisy rodim a Lori. V noci na 5. listopad se mu velmi pitilo, zvracel a vydal si lkae. Zemel v nedli 6. listopadu 1836 piblin ve ti hodiny rno. edn zznam uvd jako pinu Mchova mrt Brechdurchfall, tedy cholerinu

Poheb se konal na litomickm hbitov 8. listopadu 1836 ve ti hodiny odpoledne za ptomnosti Mchova bratra Michala. Mchovy ostatky zde byly uloeny na tm 102 let.


Karel hynek m cha

Socha K. H. Mchy v Litomicch

http://melcer.biz/img/pohledy/images_big/7937.jpg

http://mm.denik.cz/11/ac/58socha_macha_odhaleni_denik_clanek_solo.jpg


Karel hynek m cha

V roce 1912 byla odhalena dnes ji kultovn Mchova socha od Josefa Vclava Myslbeka na praskm Petn.

Druh Mchv poheb 7. kvtna 1939 se stal nrodn manifestac proti nacismu. Pohben byl na vyehradskm hbitov.


Karel hynek m cha

Dlo

Sv prvn bsnick pokusy psal v nmin

V roce 1830 se definitivn uchlil k etin a cel jeho dal tvorba zstala tomuto jazyku vrn. V prosinci 1831 vychz v asopise Veern vyraen prvn Mchv text, bse Svat Ivan. V prze se vnoval hlavn historickm tmatm. Rozhodl se napsat tydln romn Kat, ale jeho sti Vyehrad, Valdek a Karlv tejn zstaly pouze v nrtcch. Jedin dokonen a asov nejpozdj st zamlen tetralogie z doby Vclava IV. je Kivoklad (1834).

Cyklus Obrazy ze ivota mho (Veer na Bezdzu, Marinka) se odehrv v jeho souasnosti a krom lyrizujcch tendenc v nm nachzme i autobiografick prvky, ostatn jako v cel Mchov tvorb. Ob jeho prce byly uveejnny v roce 1834 v Kvtech.


Karel hynek m cha

Jeho nejrozshlej prac je romn Cikni. Pracoval na nich od jna do prosince 1835. Bohuel neproly cenzurou a poprv vyly kompletn a v roce 1857.

Mcha si rovn vedl literrn zpisnk, denky a psal dopisy; prv tyto prameny jsou dleitmi zdroji o jeho ivot.

Kontroverznm je i jeho intimn denk z roku 1835, sten psan ifrovan. Obsahuje detaily z jeho kadodennosti a oteven pibliuje jeho vztah s Lori. Poprv denk nepln rozlutil Jakub Arbes roku 1884, zcela pak Karel Jansk (18901959) ve 20. letech 20. stolet, kter se zasazoval o jeho nezveejnn


Karel hynek m cha

Mj (1836) zaujm stedn msto jak v jeho tvorb, tak v djinch esk literatury. Na tto skladb intenzivn pracoval na pelomu let 1835 a 1836, ale dochoval se nrt bsn ji z roku 1834. Mj byl jedinou knihou, kter mu vyla za jeho ivota. Musel ji vak vydat sm. Tisk provedla prask tiskrna Jana Spurnho. Mj byl vydn 23. dubna 1836. Vech 600 vtisk se brzy rozprodalo.

Mj je vnovn Hynku Kommovi (17901875), praskmu manovi, pekaskmu mistru, pozdjmu radnmu, s nm byl zejm Machv otec v obchodnm styku.

http://www.youtube.com/watch?v=_6_sbbv8qCM

http://www.youtube.com/watch?v=qn06682K_PA


Karel hynek m cha

Bse m 4 zpvy a 2 intermezza. Bsnick jazyk, pln metafor, oxymoron a dalch prostedk, l tragick pbh, k nmu autora patrn inspirovala reln udlost z roku 1774.

Mj je inspirativnm, meditativnm dlem, kter sice t z motiv lsky, prody, vlasti, ale jeho mylenkov zzem se dotk otzek spe metafyzickch (pedevm druh zpv skladby).

Soudob domc kritika (Josef Kajetn Tyl, Josef Krasoslav Chmelensk) pro Mj nenala pochopen (absence nrodnostnho apelu, dajn koprovn Byrona atd.).

Mj se vak il v opisech a definitivn rehabilitaci mu pinesla generace Mjovc. Dnes je Mj jednou z nejvydvanjch eskch knih.


Karel hynek m cha

Obsah

Obvan vdce loupenk Vilm zabil svho soka vlsce, ani vak vdl, e je to jeho vlastn otec, kter ho vdtstv vyhnal zdomu.

Vze Vilm vnoci ped popravou peml osvm osudu, lou se se ivotem a vzpomn na svou milou Jarmilu. Svou vinu odmt, sm sebe vid jako ob sobeckho, nemilujcho otce. SVilmem souct t alnk, zdrcen tm, co mu osob Vilm vyprvl. Po hodinch plnch samomluv, kde vystupuje smrt jako definitivn konec ivota, je neastn otcovrah brzy rno odveden na popravit, doprovzen modlcm se davem. Uprosted mjov prody se vslzch lou smilovanou zem. Je popraven lmnm vkole a jeho tlo vystaveno pro vstrahu. Tomuto pbhu pedchz v 1.zpvu scna, vn Jarmila marn ek za mjovho veera na Vilma a dozvd se ojeho osudu. Vzvrenm zpvu pichz na msto popravy poutnk Hynek (pedstavujc samotnho Mchu), kterho zashne, kdy uvid kostlivce vkole a ztotouje se sVilmem (na tvi lehk smch, hlubok vsrdci al).


Karel hynek m cha

Zkladnm metrem Mje je jamb. Dlo obsahuje velk mnostv metafor, oxymorn (zbortn harfy tn, ztrhan strny zvuk, zalho vku dj, umel hvzdy svit, zal bludice pou, mrtv milenky cit).

Hojn jsou bsnick pvlastky, spojovn protikladnch pedstav, kontrast (svtlo/tma, ivot/smrt), kombinace barev (rov nebe, modr mlhy), vyjden pohybu a napt dynamickmi slovesy (zasvtnuto), metafory (bled tv luny), metonymie (hrdliin zval ku lsce hlas), inverze (jak holoubtko snhobl), gradace (rychl to lunek, ble a ble), kakofonie (vzen, 2.zpv), eufonie a epizeuxis (3.zpv). Hlavnm literrnm vzorem Mje je poesie polskch romantik, kter Mcha velmi dobe znal.


Uk zka

Dobovm pravopisem: Byl pozdnj weer prwnj mg Weernj mg byl lsky as.Hrdliin zwal ku lsce hlas,Kde borow zawnl hg.O lsce eptal tich mech;Kwtaucj strom lhal lsky el,Swau lsku slawjk ri pl,Rinu gewil wonn wzdech.Gezero hladk w kowjch stinnchZwuelo temn tagn bol,Beh ge obgjmal kol a kol;A slunce gasn swt ginchBlaudila blankytnmi psky,Planaucj tam co slzy lsky.

Pepis: Byl pozdn veer prvn mj Veern mj byl lsky as.Hrdliin zval ku lsce hlas,Kde borov zavnl hj.O lsce eptal tich mech;Kvtouc strom lhal lsky el,Svou lsku slavk ri pl,Rinu jevil vonn vzdech.Jezero hladk v kovch stinnchZvuelo temn tajn bol,Beh je objmal kol a kol;A slunce jasn svt jinchBloudila blankytnmi psky,Planouc tam co slzy lsky.

Ukzka


Karel hynek m cha

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg/220px-Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg

http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2010/11/7.-Hrob-K.-H.-M%C3%A1chy.jpg

http://img.radio.cz/pictures/praha/machax.jpg

http://hrady.me.cz/Macha/Hazmburk%20od%20JZ,%20asi%201833.jpg

http://www.arara.cz/i/imgs_orig/842/183842.jpg

http://www.chytrazena.cz/obrazky/admin/clanek/film-karel-hynek-macha-maj-2.jpg

http://www.iliteratura.cz/Content/Covers/m/macha_MajMayo.jpg

http://www.antikopava.cz/upload/5802eakol.jpg

http://www.antikopava.cz/upload/836e0aa.jpeg


  • Login