Tanisal bronkoskop mini sempozyum
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum) PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum). Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR Oturum Başkanları. Çalışma Başlıkları. Otofloresan Bronkoskopi Bakteriyel Translokasyon Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi Transbronşiyal biyopside hemoraji Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu.

Download Presentation

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TANISAL BRONKOSKOPİ(Mini Sempozyum)

Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR

Oturum Başkanları


Çalışma Başlıkları

 • Otofloresan Bronkoskopi

 • Bakteriyel Translokasyon

 • Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi

 • Transbronşiyal biyopside hemoraji

 • Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu


FOB’un Tanı Değeri

 • Tanısal amaçlı bronkoskopinin endikasyonlarına bağlı olarak, toplam tanı değeri % 55-75 arasında değişmektedir.

 • FOB, santral hava yollarındaki tümörlerde % 90-95 gibi yüksek tanı değerine sahipken periferik akciğer karsinomlarında bu oran % 50-60’a düşmektedir.

 • 3 cm.den daha küçük periferik tümörlerde tanı değeri % 30 civarındadır.


GÜNÜMÜZDE BRONKOSKOPİ

 • Tanısal bronkoskopi

  • Transbronşiyaliğne aspirasyonu (Santral ve periferik lezyonlara Wang iğnesiyle)

  • Havayolları ve mediastene Endobronşiyal ultrasound

  • Otofluoresan Bronkoskopi: D-light,LIFE sistem

  • Sanal bronkoskopi

The D-light system


GİRİŞİMSEL(Terapotik) BRONKOSKOPİ

 • Yabancı cisim çıkartılması

 • Lazer bronkoskopi

 • Endobronşiyal Elektrokoter veArgon Plazma Koagulasyon

 • Kriyoterapi

 • Brakiterapi

 • Fotodinamik tedavi

 • Trakeobronşiyal stent


Bronkoskopi endikasyonları:

 • I. Tanısal

  • Semptomların değerlendirilmesi (hemoptizi,lokalize “wheeze”, açıklanamayan 3 haftadan uzun süren öksürük)

  • Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi (tümör,yabancı cisim,striktür,fistül,mukus tıkaç, termal hasar)

  • Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi (kitle,infiltrasyon,atelektazi,plevral efüzyon).

  • Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason ile değerlendirilmesi

 • II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla

  • Akciğer transplantasyonu

  • Akciğer kanserinin evrelenmesi


Bronkoskopi endikasyonları:

 • III.Tedavi amaçlı/girişimsel

  • Yabancı cisim çıkarılması

  • Endobronşiyal lazer, kriyo, argon ve elektrokoter tedavisi

  • Brakiterapi

  • Endobronşiyal stent uygulaması

 • IV. Araştırma amaçlı

  • Difüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması

  • Astımda endobronşiyal biyopsi ve fırçalama


B r o n k o s k o p i k   t a n ı  y ö n t e m l e r i

I. Endoskopik inspeksiyon

II. Proksimal endobronşiyal örnekleme

            •Bronş lavajı

            •Fırçalama

            •Forseps biyopsi

III. Ekstrabronşiyal ve distal örnekleme

            •Transbronşiyal akciğer biyopsisi

            •Transbronşiyal iğne aspirasyonu

            •Bronkoalveoler lavaj


Major komplikasyonlar

 • Solunum depresyonu

 • Pnömoni

 • Pnömotoraks

 • Havayolu obstrüksiyonu

 • Kardiopulmoner arrest

 • Ciddi Aritmiler

 • Pulmoner ödem


Minör komplikasyonlar

 • Vazovagal reaksiyonlar

 • Ateş

 • Aritmiler

 • Hemoraji

 • Bulantı-kusma


Otofloresan Bronkoskopi


 • Anormal floresanslı alanlardan alınan biyopsiler, trakeobronşial ağaçtaki displazilerin ve karsinoma in-situların yakalanma oranını arttırır.


Otofluoresan prensipleri


Otofloresanın azalmasının nedenleri

 • Fluorofor konsantrasyonun azalması

 • Matriksteki değişiklik

 • Tümör hiperemesi

 • Epitelin kalınlaşması

Qu J, MacAulay C, Lam S, Palcic B. Optic Engineering 1995; 34: 3334 - 3343


Otofloresan bronkoskopi Sorunlar/Yan etkiler

 • Bronkoskopi süresini uzatır(~ 10´)

 • Spesifitesinin düşüklüğü

  • Çok sayıda biopsi alınması

   • Komplikasyonlara neden olabilir

   • Maliyeti arttırır

  • Yanlış pozitif sonuçlar

   • İnflamasyon, nedbe, önceki biyopsi yerleri

 • Gerçek sensivitesi?

 • Farklı sistemler

  • Karşılaştırmalı çalışmaların eksikliği


Transbronşiyal İğne Aspirasyonu


Lenf bezi haritası


Bronkoskopik İğne AspirasyonuPrakash UBSChest. 1999;116:1403-1408

 • Paratrakeal, subkarinal ve perihiler alanlarda lokalize lenf nodlarının tanısında ve evresinde

 • submukozal ve endobronşiyal kitlelerin tanısında

 • periferik nodüllerin ve kitlelerin tanısında

 • bronkojenik ve mediastinal kistlerin drenajında kullanılmıştır.

 • Aspirasyon iğnesi 18- 22 gauge boyutlarındadır.

 • KHDAK için tanısallık oranı % 43 ile 83 arasında


TBİA ile Mediastinal Evreleme

TBİA kullanılarak mediastinumun evrelenmesi için yapılan 12 çalışma dahil edilme kriterlerini içermektedir. Bu çalışmalar 906’sının ( % 99.7) akciğer kanseri olduğu kanıtlanmış 910 değerlendirilebilir hastayı içermektedir.

TBİA’nun sensitivitesi 0.76 ve spesifitesi 0.96 olarak bulunmuştur. Ortalama NPV % 71 ve ortalama % 70 prevelans (% 30 ile % 88 arasında) değişmekte.


Transbronşiyal Biyopsi


Tavsiyeler:

 • Trombosit sayımı ve/veya protrombin zamanı, transbronşiyal biyopsi yapılmayacaksa, bronkoskopi öncesi sadece bilinen risk faktörleri olan hastalarda bakılmalıdır. [B]

 • Bronkoskopide biyopsi alınması planlanıyorsa oral antikoagülanlar işlemden en az 3 gün önce kesilmeli veya düşük doz K vitamini verilmelidir. [B]

 • Antikoagülanlara devam etmek gereken nadir durumlarda INR 2.5’un altında tutulmalı ve heparin başlanılmalıdır. [C]


Komplikasyonlar:

% 0.1 ile %11 arasında rapor edilmiştir.

 • Hemoptizi, (% 1-4)

 • Aritmiler,

 • Pnömotoraks (% 5)


 • Login