TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum) - PowerPoint PPT Presentation

Tanisal bronkoskop mini sempozyum
Download
1 / 23

 • 221 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum). Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR Oturum Başkanları. Çalışma Başlıkları. Otofloresan Bronkoskopi Bakteriyel Translokasyon Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi Transbronşiyal biyopside hemoraji Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TANISAL BRONKOSKOPİ (Mini Sempozyum)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tanisal bronkoskop mini sempozyum

TANISAL BRONKOSKOPİ(Mini Sempozyum)

Doç. Dr. Sedat ALTIN – Doç. Dr. Meltem TOR

Oturum Başkanları


Al ma ba l klar

Çalışma Başlıkları

 • Otofloresan Bronkoskopi

 • Bakteriyel Translokasyon

 • Transbronşiyal İğne Aspirasyon Biyopsisi

 • Transbronşiyal biyopside hemoraji

 • Transbronşiyal lenf nodu aspirasyonu


Fob un tan de eri

FOB’un Tanı Değeri

 • Tanısal amaçlı bronkoskopinin endikasyonlarına bağlı olarak, toplam tanı değeri % 55-75 arasında değişmektedir.

 • FOB, santral hava yollarındaki tümörlerde % 90-95 gibi yüksek tanı değerine sahipken periferik akciğer karsinomlarında bu oran % 50-60’a düşmektedir.

 • 3 cm.den daha küçük periferik tümörlerde tanı değeri % 30 civarındadır.


G n m zde br on k os k op

GÜNÜMÜZDE BRONKOSKOPİ

 • Tanısal bronkoskopi

  • Transbronşiyaliğne aspirasyonu (Santral ve periferik lezyonlara Wang iğnesiyle)

  • Havayolları ve mediastene Endobronşiyal ultrasound

  • Otofluoresan Bronkoskopi: D-light,LIFE sistem

  • Sanal bronkoskopi

The D-light system


G r msel te r apotik bronkoskop

GİRİŞİMSEL(Terapotik) BRONKOSKOPİ

 • Yabancı cisim çıkartılması

 • Lazer bronkoskopi

 • Endobronşiyal Elektrokoter veArgon Plazma Koagulasyon

 • Kriyoterapi

 • Brakiterapi

 • Fotodinamik tedavi

 • Trakeobronşiyal stent


Bronkoskopi endikasyonlar

Bronkoskopi endikasyonları:

 • I. Tanısal

  • Semptomların değerlendirilmesi (hemoptizi,lokalize “wheeze”, açıklanamayan 3 haftadan uzun süren öksürük)

  • Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi (tümör,yabancı cisim,striktür,fistül,mukus tıkaç, termal hasar)

  • Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi (kitle,infiltrasyon,atelektazi,plevral efüzyon).

  • Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason ile değerlendirilmesi

 • II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla

  • Akciğer transplantasyonu

  • Akciğer kanserinin evrelenmesi


Bronkoskopi endikasyonlar1

Bronkoskopi endikasyonları:

 • III.Tedavi amaçlı/girişimsel

  • Yabancı cisim çıkarılması

  • Endobronşiyal lazer, kriyo, argon ve elektrokoter tedavisi

  • Brakiterapi

  • Endobronşiyal stent uygulaması

 • IV. Araştırma amaçlı

  • Difüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması

  • Astımda endobronşiyal biyopsi ve fırçalama


Tanisal bronkoskop mini sempozyum

B r o n k o s k o p i k   t a n ı  y ö n t e m l e r i

I. Endoskopik inspeksiyon

II. Proksimal endobronşiyal örnekleme

            •Bronş lavajı

            •Fırçalama

            •Forseps biyopsi

III. Ekstrabronşiyal ve distal örnekleme

            •Transbronşiyal akciğer biyopsisi

            •Transbronşiyal iğne aspirasyonu

            •Bronkoalveoler lavaj


Major komplikasyonlar

Major komplikasyonlar

 • Solunum depresyonu

 • Pnömoni

 • Pnömotoraks

 • Havayolu obstrüksiyonu

 • Kardiopulmoner arrest

 • Ciddi Aritmiler

 • Pulmoner ödem


Min r komplikasyonlar

Minör komplikasyonlar

 • Vazovagal reaksiyonlar

 • Ateş

 • Aritmiler

 • Hemoraji

 • Bulantı-kusma


Otofloresan bronkoskopi

Otofloresan Bronkoskopi


Tanisal bronkoskop mini sempozyum

 • Anormal floresanslı alanlardan alınan biyopsiler, trakeobronşial ağaçtaki displazilerin ve karsinoma in-situların yakalanma oranını arttırır.


Tanisal bronkoskop mini sempozyum

Otofluoresan prensipleri


Tanisal bronkoskop mini sempozyum

Otofloresanın azalmasının nedenleri

 • Fluorofor konsantrasyonun azalması

 • Matriksteki değişiklik

 • Tümör hiperemesi

 • Epitelin kalınlaşması

Qu J, MacAulay C, Lam S, Palcic B. Optic Engineering 1995; 34: 3334 - 3343


Tanisal bronkoskop mini sempozyum

Otofloresan bronkoskopi Sorunlar/Yan etkiler

 • Bronkoskopi süresini uzatır(~ 10´)

 • Spesifitesinin düşüklüğü

  • Çok sayıda biopsi alınması

   • Komplikasyonlara neden olabilir

   • Maliyeti arttırır

  • Yanlış pozitif sonuçlar

   • İnflamasyon, nedbe, önceki biyopsi yerleri

 • Gerçek sensivitesi?

 • Farklı sistemler

  • Karşılaştırmalı çalışmaların eksikliği


Transbron iyal ne aspirasyonu

Transbronşiyal İğne Aspirasyonu


Lenf bezi haritas

Lenf bezi haritası


Bronkoskopik ne aspirasyonu prakash ubs chest 1999 116 1403 1408

Bronkoskopik İğne AspirasyonuPrakash UBSChest. 1999;116:1403-1408

 • Paratrakeal, subkarinal ve perihiler alanlarda lokalize lenf nodlarının tanısında ve evresinde

 • submukozal ve endobronşiyal kitlelerin tanısında

 • periferik nodüllerin ve kitlelerin tanısında

 • bronkojenik ve mediastinal kistlerin drenajında kullanılmıştır.

 • Aspirasyon iğnesi 18- 22 gauge boyutlarındadır.

 • KHDAK için tanısallık oranı % 43 ile 83 arasında


Tb a ile mediastinal evreleme

TBİA ile Mediastinal Evreleme

TBİA kullanılarak mediastinumun evrelenmesi için yapılan 12 çalışma dahil edilme kriterlerini içermektedir. Bu çalışmalar 906’sının ( % 99.7) akciğer kanseri olduğu kanıtlanmış 910 değerlendirilebilir hastayı içermektedir.

TBİA’nun sensitivitesi 0.76 ve spesifitesi 0.96 olarak bulunmuştur. Ortalama NPV % 71 ve ortalama % 70 prevelans (% 30 ile % 88 arasında) değişmekte.


Transbron iyal biyopsi

Transbronşiyal Biyopsi


Tavsiyeler

Tavsiyeler:

 • Trombosit sayımı ve/veya protrombin zamanı, transbronşiyal biyopsi yapılmayacaksa, bronkoskopi öncesi sadece bilinen risk faktörleri olan hastalarda bakılmalıdır. [B]

 • Bronkoskopide biyopsi alınması planlanıyorsa oral antikoagülanlar işlemden en az 3 gün önce kesilmeli veya düşük doz K vitamini verilmelidir. [B]

 • Antikoagülanlara devam etmek gereken nadir durumlarda INR 2.5’un altında tutulmalı ve heparin başlanılmalıdır. [C]


Komplikasyonlar

Komplikasyonlar:

% 0.1 ile %11 arasında rapor edilmiştir.

 • Hemoptizi, (% 1-4)

 • Aritmiler,

 • Pnömotoraks (% 5)


 • Login