Z kon o hospodaren  energi ,  smernice EU

Z kon o hospodaren energi , smernice EU PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Z

Download Presentation

Z kon o hospodaren energi , smernice EU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Zákon o hospodarení energií, smernice EU Ing. František Plechác 1 Jelenovská 2011

2. 2 Zákon o hospodarení energií Zákon byl vydán pod c. 406/2000 Sb. a jeho poslední úplné znení vyšlo pod c. 61/2008 Sb. V rámci posledních novelizací jsou implementovány smernice Evropského parlamentu a Rady c. 2002/91/ES o energetické nárocnosti budov, - smernice EP a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro urcení požadavku na ekodesign energetických spotrebicu, - smernice EP a Rady 2006/32/ES o energetické úcinnosti u konecného uživatele a energetických službách a o zrušení smernice 93/76/EHS. Jelenovská 2011

3. Zákon o hospodarení energií Smernice 2002/91/ES se od 1.2.2012 zrušuje a nahrazuje se smernicí 2010/31/EU ze dne 19.5.2010. Implementace této smernice by mela probehnout cástecne od 1.7.2012 a cástecne od 9.1.2013. Nová smernice 2010/30/EU o uvádení spotreby energie a jiných zdroju na energetických štítcích výrobku, spojených se spotrebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Nová smernice 2009/125/ES o stanovení rámce pro urcení požadavku na ekodesign výrobku spojených se spotrebou energie. Jelenovská 2011 3

4. Zákon o hospodarení energií §3 - Státní energetická koncepce – platná je dána usnesením vlády c. 211/2004. V soucasné dobe se projednává nová. Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potreb Ceské republiky v dlouhodobém horizontu (Pacesova komise). §4 - Územní energetické koncepce – upresnení pusobnosti kraju, statutárních mest a obcí a vztahu na Státní energetickou koncepci, územní energetická koncepce je pro kraje a statutární mesta soucástí územního plánu, pro obce jeho neopominutelnou soucástí. §5 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroju energie - obsahuje na co mohou být poskytovány dotace ze státního rozpoctu 4 Jelenovská 2011

5. Zákon o hospodarení energií a) energeticky úsporná opatrení ke zvyšování úcinnosti užití energie a snižování energetické nárocnosti budov, b) rozvoj využívání kombinované výroby elektriny a tepla a dále druhotných energetických zdroju, c) modernizaci výrobních a rozvodných zarízení energie, d) moderní technologie a materiály pro energeticky úsporná opatrení, e) rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdroju energie, f) rozvoj energetického využití komunálních odpadu, g) osvetu, výchovu, vzdelávání a poradenství v oblasti nakládání s energií, h) vedu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a využití obnovitelných zdroju energie, i) zpracování územní energetické koncepce a nástroju na její realizaci, j) zavádení prukazu energetické nárocnosti budov a provádení energetických auditu, k) pobídky malým, stredním a velmi malým podnikum vyrábejícím energetické spotrebice k zavádení nových postupu vedoucích ke splnení požadavku na ekodesign. 5 Jelenovská 2011

6. Zákon o hospodarení energií Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroju, uvádený pod názvem EFEKT 2011 je k dispozici na stránkách www.mpo.cz. Ministr prumyslu a obchodu vyhlásil nový Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdroju energie EFEKT 2011. Príjem žádostí je zahájen. Veškeré informace o zpusobu podání žádosti o dotaci získáte na webu MPO v oddíle „programy podpory“ vcetne plného znení textu programu EFEKT. 6 Jelenovská 2011

7. Zákon o hospodarení energií PROGRAM EFEKT Program EFEKT je urcen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdroju energie v CR. Dotace jsou poskytovány na osvetovou cinnost, energetické plánování, investicní akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplnkovým programem k energetickým programum podporovaným ze strukturálních fondu Evropské unie. Program EFEKT je soucástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (cást A). Rozpocet programu je 30 mil. Kc. Spravuje: Ministerstvo prumyslu a obchodu 7 Jelenovská 2011

8. Zákon o hospodarení energií Oblasti podpory jsou pro rok 2011: A – výroba energie z OZE – kogenerace na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadu, využití tepelné nebo tlakové odpadní energie a MVE, B – úspory energie – osvetlovací soustavy, výrobní prumyslové procesy a teplárenství, rekonstrukce otopných soustav a zdroju tepla v budove, C – EKIS, D – propagace a vzdelávání – výstavy, kurzy, semináre a publikace, E – úcast v mezinárodních projektech, F – specifické a pilotní projekty. Jelenovská 2011 8

9. Zákon o hospodarení energií PROGRAM EKO-ENERGIE Program podpory pro podnikatele (zejména malé a strední), urcený na snižování energetické nárocnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdroju energie. Program je soucástí Operacního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Spravuje: Czechinvest OPERACNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ Nabízí v letech 2007-2013 financní podporu projektum na ochranu a zlepšování kvality životního prostredí. V rámci prioritní osy 2 a 3 jsou financovány také energetické projekty. Spravuje: Státní fond životního prostredí 9 Jelenovská 2011

10. Zákon o hospodarení energií ZELENÁ ÚSPORÁM Program MŽP s názvem ZELENÁ ÚSPORÁM nabízí obcanum státní dotace na zateplení rodinných a bytových domu, na stavbu pasivního domu a na výmenu ci instalaci zarízení, která využívají obnovitelné zdroje energie pro vytápení a prípravu teplé vody. Spravuje: Státní fond životního prostredí Pozn.: v soucasné dobe je príjem žádostí údajne docasne zastaven, s možností opetného spuštení v únoru? Jelenovská 2011 10

11. Zákon o hospodarení energií PROGRAM PANEL Program poskytuje financní podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domu s dosažením požadavku platných predpisu na energetickou nárocnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor zateplováním, výmenou oken a realizací dalších opatrení ke snížení spotreby tepla na vytápení. Spravuje: Státní fond rozvoje bydlení PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Existence a realizace Programu rozvoje venkova CR prispeje k dosažení cílu stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru Ceské republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostredí a snížení negativních vlivu intenzivního zemedelského hospodarení. Spravuje: Státní zemedelský intervencní fond 11 Jelenovská 2011

12. Zákon o hospodarení energií Intelligent Energy Europe Programme (IEE II) Cílem programu Intelligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotrebu energie a prispívat k dosažení obecných cílu bezpecnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostredí. Program se zameruje na oblast energetické úcinnosti a kombinovaných zdroju tepla a elektriny a na zavádení obnovitelných zdroju energie. Spravuje: Executive Agency for Competitiveness & Innovation/Ministerstvo prumyslu a obchodu CR Jelenovská 2011 12

13. 13 Zákon o hospodarení energií §6 - Kontroly kotlu – od 1.1.2007 – kotle spalující kapalná, plynná a tuhá paliva se musí pravidelne kontrolovat, požadovaná kvalifikace pro prezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Nevztahuje se na RD a individuální rekreaci, kterým je poskytováno poradenství v rámci EKIS. Kontrola kotlu se provádí podle vyhlášky c. 276/2007 Sb., kontrola úcinnosti pro kotle nad 200 kW instalovaného výkonu se stanovuje podle vyhlášky c. 150/2001 Sb.  §6 - Kontrola klimatizacních systému – od 1.1.2009, požadovaná kvalifikace pro prezkoušení ministerstvem je energetický auditor a autorizovaný inženýr. Kontrola klimatizace se provádí podle vyhlášky c. 277/2007 Sb. Jelenovská 2011

14. 14 Zákon o hospodarení energií § 6a - Energetická nárocnost budov Stavebník, vlastník budovy nebo spolecenství vlastníku jednotek musí zajistit splnení požadavku na energetickou nárocnost budovy a splnení porovnávacích ukazatelu, a dále splnení požadavku stanovených príslušnými harmonizovanými ceskými technickými normami, - dokládá se prukazem energetické nárocnosti budovy, - povinnost vyvesit prukaz na verejných budovách od 1.1.2009, - prukaz nesmí být starší 10 let a je soucástí dokumentace podle provádecího právního predpisu pri výstavbe nových budov, pri vetších zmenách dokoncených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivnují jejich energetickou nárocnost a pri prodeji nebo nájmu budov nebo jejich cástí u nových ci rekonstruovaných budov. Jelenovská 2011

15. Zákon o hospodarení energií Soucástí prukazu nové budovy nad 1000 m2 musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti: - decentralizované systémy dodávky energie z OZE, kombinovaná výroba elektriny a tepla, dálkové nebo blokové ústrední vytápení, tepelná cerpadla. Prukaz se zpracovává podle vyhlášky c. 148/2007 Sb. Provozovatelé budov pro školství, zdravotnictví, kulturu, sport, obchod, ubytovací a stravovací služby, zákaznická strediska vodního hospodárství, energetiky, dopravy a telekomunikací a budovy verejné správy nad 1000 m2 umístí prukaz na verejném míste v budove. 15 Jelenovská 2011

16. Zákon o hospodarení energií Požadovaná kvalifikace pro prezkoušení ministerstvem – energetický auditor a autorizovaný inženýr. Požadavky nemusí být splneny pro: - pri prokázání auditem, že je splnení s ohledem na životnost budovy ci provozní úcely technicky nemožné ci ekonomicky nevhodné, - památkove chránené objekty, - budovy docasné, experimentální, náboženské, - pro kratší užívání než 3 mesíce v roce, - u prumyslových ci zemedelských budov s nízkou spotrebou tepla na vytápení, - u budov malých do 50 m2 , - u budov s vnitrními technologickými zdroji tepla. 16 Jelenovská 2011

17. Zákon o hospodarení energií Pravidla pro vytápení jsou dána vyhláškou c. 194/2007 Sb. Merné ukazatele spotreby tepla na vytápení – dtto. Vybavení vnitrních tepelných zarízení budov prístroji regulujícími dodávku tepelné energie konecným spotrebitelum – dtto. Termín pro splnení povinnosti je tedy 31.12.2007. 17 Jelenovská 2011

18. Zákon o hospodarení energií § 7 - Kombinovaná výroba elektriny a tepla Pri budování nových ci zmene dokoncených staveb u zdroju pres 5 MWt a 10 MWe je nutno provést energetický audit na zavedení kombinované výroby elektriny a tepla. Podrobnosti stanovovala vyhláška, která je zrušena a zbytek vcetne zvýhodnení a podpor reší energetický zákon. § 8 – Energetické štítky Podle smernice EP a Rady 2010/30/EU o uvádení spotreby energie na energetických štítcích byla vydána narízení 1059/2010 pro mycky, 1060/2010 pro chladnicky, 1061/2010 pro pracky a 1062/2010 pro televizory. Podle této smernice se bude upravovat zákon. 18 Jelenovská 2011

19. Zákon o hospodarení energií § 8a -Ekodesign – oznacení CE a prohlášení o shode U vybraných výrobku se hodnotí a) výber a použití surovin, b) výroba, c) balení, doprava a distribuce, d) instalace a údržba, e) používání, f) konec životnosti a likvidace. Jelenovská 2011 19

20. Zákon o hospodarení energií § 9 a 10 - Energetický audit a energetický auditor Ustanovení zákona jsou co do obsahu nezmenena, pouze jinak usporádána. § 11a - Rízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditoru § 12, 12a, 12b - Správní delikty Rozdelení na prestupky fyzických osob a správní delikty fyzických osob podnikajících a právnických osob. § 13 - Ochrana zvláštních zájmu Jedná se o stanovení rozsahu pusobnosti pro MPO a SEI ve stavebním i územním rízení. 20 Jelenovská 2011

21. 21 Zákon o hospodarení energií Provádecí predpisy Vyhláška c. 151/2001 Sb., ztráty v rozvodech tepla – je vydána nová pod c. 193/2007 Sb., která obsahuje i ustanovení o chladu. Vyhláška c. 152/2001 Sb., merné spotreby, pravidla pro vytápení, TRV – je vydána nová vyhláška pod c. 194/2007 Sb., obsahuje prílohu o vnitrních výpoctových teplotách z puvodní vyhlášky c. 291/2001 Sb. Vyhláška c. 153/2001 Sb. – byla zrušena – duvodem je praktická nemožnost stanovení závazných hranic ztrát v rozvodech elektriny. Jelenovská 2011

22. 22 Zákon o hospodarení energií Nová vyhláška o kontrole kotlu c. 276/2007 Sb. Nová vyhláška o kontrole klimatizacních systému c. 277/2007 Sb. Vyhláška c. 291/2001 Sb. – byla vydána nová pod c. 148/2007 Sb., a obsahuje metodiku výpoctu energetické nárocnosti budov podle smernice. Nová vyhláška o rozsahu pusobnosti MPO a SEI ve stavebním a územním rízení jako dotcených orgánu státní správy, vydána pod c. 195/2007 Sb. Zrušení vyhlášky o stanovení zdroju energie, které se hodnotí jako obnovitelné – c. 214/2001 Sb. a vyhlášky o kombinované výrobe E a T- c. 212/2001 Sb. Ostatní vyhlášky, tj. c. 150/2001 Sb. a c. 213/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu a c. 442/2004 Sb. platí. Platí i narízení vlády c. 195/2001 Sb., podrobnosti ÚEK a Narízení vlády 63/2002 Sb., ve znení c. 428/2006 Sb., pravidla pro poskytování dotací. Jelenovská 2011

23. Zákon o hospodarení energií Vyhláška c. 148/2007 Sb., o energetické nárocnosti budov Požadavky na energetickou nárocnost budovy jsou splneny, je-li energetická nárocnost celé budovy nižší, než je energetická nárocnost referencní budovy pri dodržení obecných technických požadavku na výstavbu. Energetickou nárocností referencní budovy je celková rocní dodaná energie v GJ, která se stanoví bilancním hodnocením referencní budovy. Bilancní hodnocení se provádí intervalovou výpoctovou metodou nejlépe s mesícním obdobím. Celková rocní dodaná energie je soucet jednotlivých dílcích spotreb dodané energie pro všechny casové intervaly v roce pro všechny zóny s rozlišením energonositelu. 23 Jelenovská 2011

24. Zákon o hospodarení energií Prukaz energetické nárocnosti budovy tvorí protokol a grafické znázornení. Trída energetické nárocnosti budovy : A mimorádne úsporná B úsporná C vyhovující D nevyhovující E nehospodárná F velmi nehospodárná G mimorádne nehospodárná 24 Jelenovská 2011

25. Zákon o hospodarení energií 25 Jelenovská 2011

26. Zákon o hospodarení energií Pro výpocet energetické nárocnosti budovy byl vyvinut Národní kalkulacní nástroj. Autorem je CVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB. Národní kalkulacní nástroj je zdarma k dispozici na www.tzb-info.cz V soucasné dobe se pracuje na novelizaci této vyhlášky. Bylo by asi rozumné provést novelu až po novele zákona vzhledem k nové smernici o EPBD 2010/31. 26 Jelenovská 2011

27. Zákon o hospodarení energií Smernice EP a Rady c. 2010/31/ES o energetické nárocnosti budov - Mení puvodní smernici 2002/91/ES. Obytný a terciární sektor, jehož hlavní cást tvorí budovy, je zodpovedný za více než 40 % spotreby energie v EU. Energetická nárocnost budov by se mela snižovat soucasne se zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdroju. Plnení závazku snížení emise skleníkových plynu o 20% do roku 2020, zvýšení energetické úcinnosti o 20% do roku 2020, podíl obnovitelných zdroju energie na 20% do roku 2020 (viz smernice 2009/28/ES. Jelenovská 2011 27

28. Zákon o hospodarení energií - Energetická nárocnost budov bude vypoctena na základe metody, která se muže na vnitrostátní i regionální úrovni lišit. - Metoda výpoctu ENB zahrnuje i další faktory nad tepelné vlastnosti budovy, jako je zarízení pro vytápení, klimatizaci, OZE, pasivní vytápení a chlazení, stínení, kvalita vnitrního ovzduší, odpovídající denní svetlo a návrh budovy. - Metoda výpoctu ENB by mela zahrnovat celý rok nikoliv jen období, kdy se vytápí. - Clenské státy mají výhradní povinnost stanovit minimální požadavky na ENB a prvku budov (viz smernice o ekodesignu) za úcelem dosažení nákladove optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii usporenými behem životního cyklu budovy. Jelenovská 2011 28

29. Zákon o hospodarení energií - Definice vetší renovace je v kompetenci clenského státu a stanoví se bud procentní podíl plochy obvodového plášte (dnes 25%) nebo na základe hodnoty budovy bez ceny pozemku. - Budovy užívané orgány verejné moci a budovy casto navštevované verejností by mely jít príkladem zohlednení environmentálních a energetických hledisek a mely by být pravidelne certifikovány. Certifikát by mel být vystaven na verejném míste. Jedná se o budovy užívané orgány verejné moci a obchody, nákupní strediska, supermarkety, restaurace, divadla, banky a hotely. Jelenovská 2011 29

30. Zákon o hospodarení energií - Prioritou by mela být strategie zlepšující tepelne technické vlastnosti v léte vzhledem k enormnímu nárustu klimatizacních zarízení. - Spolecný prístup k certifikaci energetické nárocnosti budov, inspekci otopných soustav a klimatizacních zarízení provádených nezávislými odborníky a ustanovení nezávislého kontrolního mechanismu pro zajištení kvality provádených inspekcí. - Pripravuje se urcení jednotných podmínek pro stanovení energetické nárocnosti jiných než obytných budov. - Implementovat do právního rádu clenského státu pouze ta ustanovení,která v porovnání se smernicí 2002/91/ES predstavují podstatnou zmenu. Jelenovská 2011 30

31. Zákon o hospodarení energií Novinky oproti stávající smernici a zákonu: Jsou stanoveny požadavky nejen na stávající budovy ci jejich cásti, ale i na technické systémy budov pri jejich instalaci, nahrazení ci modernizaci. Jsou definovány budovy s témer nulovou spotrebou energie, ta navíc by mela být pokryta ve znacném rozsahu z OZE, vyrábené v míste ci blízkém okolí. Vetší renovace (ci jak jsme zvyklí „vetší zmena dokoncené stavby“) je navíc definována jako ta, jejíž celkové náklady jsou vyšší než 25% hodnoty budovy bez ceny pozemku, zde je možnost volby. - Nákladove optimální úroven – je úroven energetické nárocnosti, která vede k nejnižším nákladum v prubehu odhadovaného ekonomického životního cyklu. Jelenovská 2011 31

32. Zákon o hospodarení energií Minimální požadavky na energetickou nárocnost budov, které si stanoví clenský stát, se prezkoumávají jednou za 5 let. Výpocet nákladove optimálních úrovní minimálních požadavku na energetickou nárocnost stanoví Komise do 30. 6. 2011. Nové budovy – musí splnovat požadavky na energetickou nárocnost. Stávající budovy – snížení energetické nárocnosti na požadovanou úroven se týká jen renovovaných budov nebo jejich cástí. Jelenovská 2011 32

33. Zákon o hospodarení energií Technické systémy budovy – clenské státy stanoví systémové požadavky na celkovou energetickou nárocnost, instalaci, odpovídající dimenzování, úpravu a kontrolu. Jedná se nejméne o: otopné soustavy, systémy pro prípravy teplé vody, klimatizacní systémy, vetrací systémy. - Podporuje se zavádení inteligentních mericích systému pri výstavbe ci vetší renovaci budov, pokud je v souladu se smernicí 2009/72/ES o spolecných pravidlech pro vnitrní trh s elektrinou. Mohou být podporeny i aktivní kontrolní systémy zamerené na úsporu energie. Jelenovská 2011 33

34. Zákon o hospodarení energií Budovy s témer nulovou spotrebou energie: Do 31.12.2020 všechny nové budovy mají být budovami s témer nulovou spotrebou energie. Po 31. prosinci 2018 nové budovy užívané a vlastnené orgány verejné moci dtto. Clenské státy vypracují politiky a prijmou opatrení k transformaci budov na budovy s témer nulovou spotrebou energie. Vydávání certifikátu energetické nárocnosti: Pri výstavbe, prodeji nebo pronájmu novému zájemci. Soucasných 1000 m2 se mení na 500 m2, od 9.7.2015 na 250m2. - Stávající certifikáty, pokud platí, se uznávají. Jelenovská 2011 34

35. Zákon o hospodarení energií www.mojeenergie.cz Energetická legislativa Diskuze Stanoviska Energetické koncepce Energie od A do Z Aktuality Akce Statistiky a prognózy Energetický rádce Komercní produkty pro odberatele verejnou správu výrobce asociace, svazy, sdružení Jelenovská 2011 35

36. 36 Zákon o hospodarení energií Kontakt: [email protected] Dekuji Vám za pozornost Jelenovská 2011

  • Login