PaedDr. Pavel Schneider
Download
1 / 21

Financování regionálního školství, pohled z praxe - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

PaedDr. Pavel Schneider vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje 6. listopadu 2013. Financování regionálního školství, pohled z praxe Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních. Již druhý pokus o reformu financování školství nevyšel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Financování regionálního školství, pohled z praxe ' - jules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
PaedDr. Pavel Schneidervedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje6. listopadu 2013

 • Financování regionálního školství, pohled z praxe

 • Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních


Ji druh pokus o reformu financov n kolstv nevy el
Již druhý pokus o reformu financování školství nevyšel

 • Jde o reformu školství, nikoli o reformu financování.

 • Vedení ministerstva nedokázalo připravit k diskuzi ucelenou reformu, která by zahrnovala všechny aspekty.

 • Ministerstvo přesouvá odpovědnost a povinnost financování školství na zřizovatele – tedy na kraje, obce, církve a soukromé subjekty.

 • Byla opuštěna základní myšlenka financování na třídu.


 • Základní myšlenkou financování na třídu je rozdělování prostředků podle počtu tříd ve škole, při určení minimálního a optimálního počtu žáků ve třídě. Třídy s optimální velikostí jsou financovány maximálně, větší a menší třídy než

  optimální jsou financovány úměrně méně.

  Pokud takto rozdělené prostředky nestačí na financování školy, musí rozdíl dofinancovat zřizovatel.

  Jaká je však optimální a minimální velikost třídy?

 • Ze stručného výpisu problémů vyplývá, že návrh nového financovaní je zatím nedopracovaný, neodpovídá na mnoho problémů.

 • Ředitelé škol a zřizovatelé by měli velmi pečlivě sledovat probíhající diskusi, měli by MŠMT sdělit své výhrady a své obavy.


 • Nový systém financování by měl jasně definovat vztahy mezi státem a zřizovateli.

 • Nemělo by docházet k dohadům, co kdo má financovat,

 • přímé náklady na vzdělávání by měly být financovány státem, provozní náklady zřizovateli.

 • Je nutná všeobecná shoda nad základními principy rozvoje školství, shoda odborná i politická, projednána tak pečlivě, aby se v dalších letech radikálně neměnila podle momentálních zájmů vítězných politických uskupení.


Financov n roku 2013
Financování roku 2013 mezi státem a zřizovateli.

 • Trvá problém přerozdělení v podstatě stejného objemu finančních prostředků státního rozpočtu v kap. 333 MŠMT s cílem navýšit platy pedagogů, dle nové tabulky - se sníženým ohledem na kvalifikaci a praxi.

 • Vytrácí se odměňování kvality – minimální osobní ohodnocení a odměny

 • Možnost přesunu mzdových prostředků mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky

 • Navýšení prostředků na ONIV o 120%


Postup k sk p i prav rozpo tu 2013
Postup KÚ SK při úpravě rozpočtu 2013 mezi státem a zřizovateli.

 • Prioritou zůstává zafinancování nárokových složek platů – při odpovídajícím počtu zaměstnanců.

 • V říjnové úpravě rozpočtu platů byly zohledněny změny v počtech žáků v novém školním roce.

 • Vzhledem k výraznějšímunárůstu počtu žáků v segmentu základního školství není toto navýšení absolutní.

 • Byl navýšen rozpočet krajských prostředků na opravy a havárie. • Rozvojové programy „Specifika a hustota“ a „Posílení platů pedagogů“ nejsou v tomto roce poskytovány, jejich objem byl přesunut do normativního rozpisu.

 • Komisaře a hodnotitele písemných prací maturitní zkoušky bude odměňovat Centrum. Náhradu mzdy, pracovní volno členům zkušebních komisí bude poskytovat zaměstnavatel z prostředků na platy poskytnutých normativně. Cestovní náhrady bude poskytovat škola, ve které se zkoušky konají.


 • Pokud škola považuje stanovený rozpočet za nedostatečný, může požádat o projednání obec s rozšířenou působností (obecní školy), která požadavek doplněný o vlastní stanovisko postoupí krajskému úřadu. Vzhledem k disponibilním zdrojům je předmětem (nenormativních) úprav rozpočtu v průběhu roku (v rámci dohodovacího řízení, popř. později) dofinancování pouze nárokových složek platu.


Aktu ln probl my rozpo tu kolstv k sk
Aktuální problémy rozpočtu školství KÚ SK nedostatečný, může požádat o

 • Financování asistentů pedagoga

  Diskuse s ombudsmanem, pouze doplnění financování k normativnímu základu, nevyjasněnost státní koncepce péče o děti vyžadující zvláštní péči, podpora inkluze bez hranic z centra bez vazby na financování, chybějící centrální metodické vedení poradenských služeb


 • Nárůst počtu žáků mateřských a základních škol nedostatečný, může požádat o

 • Úbytek počtu žáků v segmentu středních škol – především v oblasti učilišť, částečná stabilizace díky stipendiím

 • Tlak na zvýšení kapacit družin – (v SK strop 75% dětí 1.stupně)

 • Tlak na zvýšení kapacit ZUŠ – (MŠMT nepodporuje, nevnímá specifickou situaci SK)


Probl my spr vn ho zen
Problémy správního řízení nedostatečný, může požádat o

 • Rozhodování o asistentech pedagoga

  KÚ určuje pouze vznik funkce nikoli zajištění 100% financování.

 • Odvolací řízení přijímaní do MŠ a ZŠ

  Kritéria přijetí, individuální rozhodování, kritika ombudsmana, absolutní přednost předškoláků, školské obvody, svazkové školy

 • Odvolací řízení maturit

  Spolupráce s CERMATem


Finan n kontroly ve kol ch a kolsk ch za zen ch
Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních nedostatečný, může požádat o

 • Prováděné nejčastěji ČŠI a zřizovatelem.

 • Závěry kontrol ČŠI řeší zřizovatel (Rada), Krajský úřad ale i policie a soudy !!

 • Porušení rozpočtové kázně – možnost odvolání (MF), žádost o odpuštění odvodu a penále, návrh řešení

 • Porušení zákona a vyhlášek

 • Snížení (zvýšení) nenárokových složek platu, možnost odvolání z funkce


Nej ast j chyby
Nejčastější chyby nedostatečný, může požádat o

 • Špatně vyplněné výkazy – neoprávněné čerpání prostředků

 • Financování do výše kapacity, problém družin

 • Mzdová problematika, přidělování příplatků, tříd a stupňů

 • Nenárokové složky platu řediteli schvaluje a přiděluje zřizovatel (Rada).

 • Jedna pracovní smlouva na více druhů práce – (učitel, vychovatel)


 • Nájemní smlouvy – pravidla zřizovatele, vnitřní předpis, aktivity učitelů, kroužky…

 • Fondy, investiční akce – pravidla zřizovatele, odpisové plány, limity, výběrová řízení, dělené zakázky, vícepráce…

 • FKSP, potravinové doplňky, občerstvení, služební cesty, diáře, pohřební kytice

 • Účtování, investice, neinvestice, soubory (nábytek), časové rozlišení, hospodářský výsledek


 • Evropské projekty předpis, aktivity učitelů, kroužky…

 • Studium příruček, výběrová řízení, dodržení projektu – obsahově, časově i finančně

 • Výkazy práce, obsahová jasnost a výstižnost, kontrola výstupů, dvojí odměna za jednu práci

 • Maximálně 1,5 úvazku u jednoho zaměstnavatele (pouze u učitelů)ad