PaedDr. Pavel Schneider
Download
1 / 21

Financování regionálního školství, pohled z praxe - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PaedDr. Pavel Schneider vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje 6. listopadu 2013. Financování regionálního školství, pohled z praxe Finanční kontroly ve školách a školských zařízeních. Již druhý pokus o reformu financování školství nevyšel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Financování regionálního školství, pohled z praxe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PaedDr. Pavel Schneidervedouc Odboru kolstv, mldee a sportu Krajskho adu Stedoeskho kraje6. listopadu 2013

 • Financovn regionlnho kolstv, pohled z praxe

 • Finann kontroly ve kolch a kolskch zazench


Ji druh pokus o reformu financovn kolstv nevyel

 • Jde o reformu kolstv, nikoli o reformu financovn.

 • Veden ministerstva nedokzalo pipravit kdiskuzi ucelenou reformu, kter by zahrnovala vechny aspekty.

 • Ministerstvo pesouv odpovdnost a povinnost financovn kolstv na zizovatele tedy na kraje, obce, crkve a soukrom subjekty.

 • Byla oputna zkladn mylenka financovn na tdu.


 • Zkladn mylenkou financovn na tdu je rozdlovn prostedk podle potu td ve kole, pi uren minimlnho a optimlnho potu k ve td. Tdy soptimln velikost jsou financovny maximln, vt a men tdy ne

  optimln jsou financovny mrn mn.

  Pokud takto rozdlen prostedky nesta na financovn koly, mus rozdl dofinancovat zizovatel.

  Jak je vak optimln a minimln velikost tdy?


 • Princip financovn na tdu je dlouhodob kolami preferovn.

 • Ovem spor by se ml vst o velikost ideln tdy a o konkrtnch pravidlech financovn.


 • Nejasn je popsno financovn slueb a kol neposkytujcch stupe vzdln (jdelny, druiny, kluby, DDM, ZU, dtsk domovy, pedagogickopsychologick poradny) a nepedagogickch pracovnk .


 • Neeena je problematika specilnch kol, asistent pedagoga, prostedky na integraci k se specifickmi potebami.


 • Ze strunho vpisu problm vyplv, e nvrh novho financovan je zatm nedopracovan, neodpovd na mnoho problm.

 • editel kol a zizovatel by mli velmi peliv sledovat probhajc diskusi, mli by MMT sdlit sv vhrady a sv obavy.


 • Nov systm financovn by ml jasn definovat vztahy mezi sttem a zizovateli.

 • Nemlo by dochzet kdohadm, co kdo m financovat,

 • pm nklady na vzdlvn by mly bt financovny sttem, provozn nklady zizovateli.

 • Je nutn veobecn shoda nad zkladnmi principy rozvoje kolstv, shoda odborn i politick, projednna tak peliv, aby se vdalch letech radikln nemnila podle momentlnch zjm vtznch politickch uskupen.


Financovn roku 2013

 • Trv problm perozdlen vpodstat stejnho objemu finannch prostedk sttnho rozpotu vkap. 333 MMT sclem navit platy pedagog, dle nov tabulky - se snenm ohledem na kvalifikaci a praxi.

 • Vytrc se odmovn kvality minimln osobn ohodnocen a odmny

 • Monost pesunu mzdovch prostedk mezi pedagogickmi a nepedagogickmi pracovnky

 • Naven prostedk na ONIV o 120%


Postup K SK pi prav rozpotu 2013

 • Prioritou zstv zafinancovn nrokovch sloek plat pi odpovdajcm potu zamstnanc.

 • V jnov prav rozpotu plat byly zohlednny zmny v potech k v novm kolnm roce.

 • Vzhledem k vraznjmunrstu potu k v segmentu zkladnho kolstv nen toto naven absolutn.

 • Byl naven rozpoet krajskch prostedk na opravy a havrie.


 • Nemocensk po dobu tech tdn se i nadle hrad zONIV, vppad nedostatku finannch prostedk na nemocenskou bude nutn dat o pesun zlimitu prostedk na platy pedagog/nepedagog (kola-kraj-MMT).


 • Rozvojov programy Specifika a hustota a Poslen plat pedagog nejsou vtomto roce poskytovny, jejich objem byl pesunut do normativnho rozpisu.

 • Komisae a hodnotitele psemnch prac maturitn zkouky bude odmovat Centrum. Nhradu mzdy, pracovn volno lenm zkuebnch komis bude poskytovat zamstnavatel zprostedk na platy poskytnutch normativn. Cestovn nhrady bude poskytovat kola, ve kter se zkouky konaj.


 • Pokud kola povauje stanoven rozpoet za nedostaten, me podat o projednn obec srozenou psobnost (obecn koly), kter poadavek doplnn ovlastn stanovisko postoup krajskmu adu. Vzhledem kdisponibilnm zdrojm je pedmtem (nenormativnch) prav rozpotu vprbhu roku (vrmci dohodovacho zen, pop. pozdji) dofinancovn pouze nrokovch sloek platu.


Aktuln problmy rozpotu kolstv K SK

 • Financovn asistent pedagoga

  Diskuse s ombudsmanem, pouze doplnn financovn k normativnmu zkladu, nevyjasnnost sttn koncepce pe o dti vyadujc zvltn pi, podpora inkluze bez hranic z centra bez vazby na financovn, chybjc centrln metodick veden poradenskch slueb


 • Nrst potu k mateskch a zkladnch kol

 • bytek potu k v segmentu stednch kol pedevm v oblasti uili, sten stabilizace dky stipendim

 • Tlak na zven kapacit druin (v SK strop 75% dt 1.stupn)

 • Tlak na zven kapacit ZU (MMT nepodporuje, nevnm specifickou situaci SK)


Problmy sprvnho zen

 • Rozhodovn o asistentech pedagoga

  K uruje pouze vznik funkce nikoli zajitn 100% financovn.

 • Odvolac zen pijman do M a Z

  Kritria pijet, individuln rozhodovn, kritika ombudsmana, absolutn pednost pedkolk, kolsk obvody, svazkov koly

 • Odvolac zen maturit

  Spoluprce s CERMATem


Finann kontroly ve kolch a kolskch zazench

 • Provdn nejastji I a zizovatelem.

 • Zvry kontrol I e zizovatel (Rada), Krajsk ad ale i policie a soudy !!

 • Poruen rozpotov kzn monost odvoln (MF), dost o odputn odvodu a penle, nvrh een

 • Poruen zkona a vyhlek

 • Snen (zven) nenrokovch sloek platu, monost odvoln z funkce


Nejastj chyby

 • patn vyplnn vkazy neoprvnn erpn prostedk

 • Financovn do ve kapacity, problm druin

 • Mzdov problematika, pidlovn pplatk, td a stup

 • Nenrokov sloky platu editeli schvaluje a pidluje zizovatel (Rada).

 • Jedna pracovn smlouva na vce druh prce (uitel, vychovatel)


 • Njemn smlouvy pravidla zizovatele, vnitn pedpis, aktivity uitel, krouky

 • Fondy, investin akce pravidla zizovatele, odpisov plny, limity, vbrov zen, dlen zakzky, vceprce

 • FKSP, potravinov doplky, oberstven, sluebn cesty, die, pohebn kytice

 • tovn, investice, neinvestice, soubory (nbytek), asov rozlien, hospodsk vsledek


 • Evropsk projekty

 • Studium pruek, vbrov zen, dodren projektu obsahov, asov i finann

 • Vkazy prce, obsahov jasnost a vstinost, kontrola vstup, dvoj odmna za jednu prci

 • Maximln 1,5 vazku u jednoho zamstnavatele (pouze u uitel)


 • vechno je jinak.


ad
 • Login