Sim chong tiong hong
Download
1 / 24

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風 - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風. 第十五組 98026028 蔡思亮 99026035 傅若君. Sim-chōng kái-phòa. Sim-chōng hū-chek kā hueh phah-khì seng-khu so-ū ê khì-koan. Sī chit-chióng tek-sû-hòa ê kin-bah, ē-tàng pháng kui-sì-lâng bián hioh-khùn. Sim-chōng hun chòe chó-iū nng-pêng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sim-chongtiong-hong

98026028

99026035


Sim-chngki-pha

 • Sim-chng h-chek k hueh phah-kh seng-khu so- kh-koan.

 • S chit-ching tek-s-ha kin-bah, -tng phng kui-s-lng bin hioh-khn.


 • Sim-chng hun che ch-i nng-png.

 • Mi chit-png lng keh ch nng keng: sim-png kap sim-sek.

 • Koh moh- -hng sim-png kap sim-sek hueh t-lu.


 • Sng-sh p-t hueh ti h-p tg-li t-png sim-png .

 • Hueh thng-li t sim-png li, tit-ku cheng-b-pin (mitral valve) phah-khui koh sim-png siu-sok.


 • n-ne hoeh lu jip t-png sim-sek .

 • Jin-u chiah- hueh thong-ke

  ch-tng-meh-pin (aortic valve) lu-kh sing ta-tiu hueh-kin, ch-tng-meh, lu ku kui sin-khu.


 • Tng hueh thong-ke seng-khu sn-khon t--tg-li liu-u, i lu-jip-kh chi-png sim-png .

 • Ti hia , hueh thong-khe sa-chiam-pin (tricuspid) lu-jip-kh chi-png sim-sek , jin- u koh thong-ke h-tng-meh-pin lu-kh h-p .


 • T h-p khip-siu sng-so koh lu tg-kh t-sim-png , ku-chia chan-p sn-khon koh-chi tng khi-s.

 • Sim-chng su-iu chh-siok put-tan sng-so kap thng-hn king-kip, chiah

  -tit-thang hoat-hui i kong-lng.


 • Sng-sh p-ti hueh thong-ke koan-chng tng-meh (Coronary artery) sng-ku sim-chng. Koan-chng tng-meh ti ch-tng-meh hun--chhut-kh .

 • Sim-chng t chit-ching siong-tong hiap-tiau chng-hng h, ch-tng teh siu-sok.


 • Tsim-png so-chi tek-s s-pau , sek-hng chhut n-kh sim-png siu-sok tin-li.

 • Tin-li thong-ke tek-s s-pau than-ku sim-sek. Sim-png siu-sok liu-u, koh-i s sim-sek siu-sok .


sim-chongtiong-hong egoan-in

 • Ln hoeh n l, chi-s hoeh li-bn i-chit si-ch, i-ti chi khah t hoeh-kg-piah , ki-ch i-ch-kak .

 • I-ch-kak l chek l ch, hoeh-kg chi pin khah eh, che chi-s tng-meh ng-ha.


 • Sim-chng pn-sin kh koan-chng tng-meh th-kiong sng-so li -chh chng-sing n-chok .

 • N-s i-ti khah-t koan-chng tng-meh l li l ch , chiong k-be koan-chng tng-meh that-s--kh . n-ne hoeh lu b ku sim-chng kin-bah.


 • Sim-chng ki-bah chi in-i b hoeh, b sng-so t-s hoi-s, ch-sng heng-khm bn-thi. Che chi-s sim-k-thi.

 • Hioh-khn 10 hun-cheng u, -s chiah ioh- , sim-k-thi chng-chng chi b--kh.


 • I-ch-kak l li l ta-t, kon-chng tng-meh chi l li l eh. Siong be- k kon-chng tng-meh on-chon that-s .

 • M kh-lng hoeh-kg li sn-seng hoeh-chhoan , k -keng pin eh kon-chng tng-meh on-chon that--tioh.


 • Hoeh-chhoan hoat-seng liu-u, hoeh lu b ke.

 • B hoeh sim-chng kin-bah chi ng-ki si-siong b-tng he-hok.

 • Chechi-si sim-chng ting-hong.


Sim-k-thi vs. Sim-chngTing-hong

 • Sim-chng ting-hong tiu-thu kap sim-k-thi sa chhin-chhi, in tiong-kan ch-iu sa-hng b kng:

 • 1. Thng-thi khah gim-ting.

 • 2. Thng-thi thong-sing chhiau-ke g hun-cheng.

 • 3. Naitororin -s hioh-khn b-hoat-t kim-khin thng-thi.


 • N koan-chng tng-meh pin siu-eh, chi chhut-hin sim-k-thi.

 • N-s koan-chng tng-meh bn-t b khng-ch h-s, l li l gim-ting.

 • Khng-ch chi-s seng-oah hong-sek i ki-pin ch kin-khong--.

 • Ku l-be, - koan-chng tng-meh on-chon cho-that, ch-sng sim-chng

  ting-hong.


 • L teh ch n-tng s n kam-kak heng-khm thi, hioh-khn chit-- chi b thi, che chi-s sim-k-thi. Kn chhe i-seng th-ln.


 • N-s the chiah sim-k-thi ioh-, koh l put-tn b hioh-khn, i b hok-ioh kim-khin thng-thi, l kim-chhi sim-chng ting-hong, ka-kn th ki-peng.


sim-chongtiong-hong e i-hong

 • Beh kin-pn -hng kon-chng tng-meh ng-ha bn-t, m-s chiah ioh-, m m-s chhi-sut.

 • Sing -hu pn-hoat s kin-khong seng-oah hong-sek.


 • Chi-s -bn 9 hng.

 • 1. Mi pok-hun.

 • 2. Chiu i-seng kin-g ch n-tng.

 • 3. Kin-khong chiah-sit, png-kin ng-ing. si chhi-se, i-hun mi siu-ch.


 • 4. Kim-cha t-ko-sn, n siu kon, tioh i khng-ch.

 • 5. Ti-ti png hoeh-ap. N siu kon, tioh i khng-ch.


 • 6. Th-tng n chhiau-ke, tioh i kim-pi.

 • 7. Kim-cha hoeh-thng. N siu kon, tioh i khng-ch.

 • 8. m-s i chhiong-chiok khn-bn.

 • 9. Seng-oah ap-lek kon-l.


 • N-s l sim-k-thi, -s k-tha sim-chng hong-bn chek-p, t l beh khai-s chn-hng n-tng, -s kim-pi k-ek chin-chng, i kap l- i-seng th-ln.


~Thank you for attention~


ad
 • Login