Sim chong tiong hong
Download
1 / 24

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風 - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風. 第十五組 98026028 蔡思亮 99026035 傅若君. Sim-chōng kái-phòa. Sim-chōng hū-chek kā hueh phah-khì seng-khu so-ū ê khì-koan. Sī chit-chióng tek-sû-hòa ê kin-bah, ē-tàng pháng kui-sì-lâng bián hioh-khùn. Sim-chōng hun chòe chó-iū nng-pêng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sim-chong tiong-hong 心臟 中風' - judith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sim chong tiong hong

Sim-chongtiong-hong心臟中風

第十五組

98026028蔡思亮

99026035 傅若君


Sim ch ng k i ph a
Sim-chōngkái-phòa

 • Sim-chōng hū-chek kā hueh phah-khì seng-khu so-ū ê khì-koan.

 • Sī chit-chióng tek-sû-hòa ê kin-bah, ē-tàng pháng kui-sì-lâng bián hioh-khùn.
 • Án-ne hoeh lâu jip tò-pêng ê sim-sek . tò-pêng ê sim-pông .

 • Jiân-āu chiah-ê hueh thong-kòe

  chú-tōng-meh-piān (aortic valve) lâu-khì siōng tōa-tiâu ê hueh-kin, chú-tōng-meh, lâu kàu kui sin-khu.


 • Tng hueh thong-kòe seng-khu ê sûn-khoân tò--tńg-lâi liáu-āu, i ē lâu-jip-khì chiàⁿ-pêng ê sim-pông .

 • Tùi hia , hueh ē thong-khòe saⁿ-chiam-piān (tricuspid) lâu-jip-khì chiàⁿ-pêng ê sim-sek , jiân- āu koh thong-kòe hì-tōng-meh-piān lâu-khì hì-pȱ .


 • Tī hì-pȱ khip-siu sng-so koh lâu tńg-khì tò-sim-pông , kàu-chia chôan-pȱ ê sûn-khoân koh-chài têng khái-sí.

 • Sim-chōng su-iàu chhî-siok put-tōan ê sng-so kap thng-hūn ê kióng-kip, chiah

  ē-tit-thang hoat-hui i ê kong-lêng.


 • Sàng-sȯh pá-tiⁿ ê hueh thong-kòe koan-chōng tōng-meh (Coronary artery) sàng-kàu sim-chōng. Koan-chōng tōng-meh tùi chú-tōng-meh hun--chhut-khì .

 • Sim-chōng tī chit-chióng siong-tong hiap-tiau ê chêng-hêng hā, chū-tōng teh siu-sok.


 • koan-chōng tōng-meh (Coronary artery) sàng-kàu sim-chōng. Koan-chōng tōng-meh tùi chú-tōng-meh hun--chhut-khì .sim-pông ê so-chāi ū tek-sû ê sè-pau , ē sek-hòng chhut ín-khí sim-pông siu-sok ê tiān-liû.

 • Tiān-liû thong-kòe tek-sû ê sè-pau thôan-kàu sim-sek. Sim-pông siu-sok liáu-āu, koh-âi sī sim-sek siu-sok .


Sim chong tiong hong e goan in
sim-chong koan-chōng tōng-meh (Coronary artery) sàng-kàu sim-chōng. Koan-chōng tōng-meh tùi chú-tōng-meh hun--chhut-khì .tiong-hong egoan-in

 • Lán ê hoeh nā lô, chiū-sī hoeh lāi-bīn ê iû-chit siūⁿ-chē, iû-tái chiū ē khah tī hoeh-kńg-piah , kiò-chò iû-chí-kak .

 • Iû-chí-kak lú chek lú chē, hoeh-kńg chiū piàn khah eh, che chiū-sī tōng-meh ngē-hòa.


 • Sim-chōng pún-sin khò koan-chōng tōng-meh thê-kiong sng-so lâi î-chhî chèng-siông ê ūn-chok .

 • Nā-sī iû-tái khah-tī koan-chōng tōng-meh lú lâi lú chē , chiong kî-bóe koan-chōng tōng-meh ē that-sí--khì . Án-ne hoeh lâu bē kàu sim-chōng ê kin-bah.


 • Sim-chōng ê ki-bah chiū in-ūi bô hoeh, bô sng-so tì-sú hoāi-sí, chō-sêng heng-khám būn-thiàⁿ. Che chiū-sī sim-ká-thiàⁿ.

 • Hioh-khùn 10 hun-cheng āu, á-sī chiah ioh-á , sim-ká-thiàⁿ chèng-chōng chiū ē bô--khì.


 • Iû-chí-kak lú lâi lú tōa-tè, koān-chōng tōng-meh chiū lú lâi lú eh. Siong bóe-á kā koān-chōng tōng-meh oân-choân that-sí .

 • Mā ū khó-lêng hoeh-kńg lāi sán-seng hoeh-chhoan , kā í-keng piàn eh ê koān-chōng tōng-meh oân-choân that--tioh.Sim k thi vs sim ch ng ti ng hong
Sim-ká-thiàⁿ tōng-meh chiū lú lâi lú eh. Siong bóe-á kā koān-chōng tōng-meh oân-choân that-sí . vs. Sim-chōngTiòng-hong

 • Sim-chōng tiòng-hong ê tiāu-thâu kap sim-ká-thiàⁿ saⁿ chhin-chhiūⁿ, in tiong-kan chú-iàu ū saⁿ-hāng bô kāng:

 • 1. Thàng-thiàⁿ khah giâm-tiōng.

 • 2. Thàng-thiàⁿ thong-siông ē chhiau-kòe gȱ hun-cheng.

 • 3. Naitororin á-sī hioh-khùn bô-hoat-tȱ kiám-khin thàng-thiàⁿ.


 • Nā koan-chōng tōng-meh piàn siuⁿ-eh, chiū ē chhut-hiān sim-ká-thiàⁿ.

 • Nā-sī koan-chōng tōng-meh ê būn-tê bô khòng-chè hó-sè, ē lú lâi lú giâm-tiōng.

 • Khòng-chè chiū-sī seng-oah hong-sek ài kái-piàn chò kiān-khong--ê.

 • Kàu lȱ-bóe, ū-ê koan-chōng tōng-meh ē oân-choân cho-that, chō-sêng sim-chōng

  tiòng-hong.
Sim chong tiong hong e i hong
sim-chong lí put-tān bô hioh-khùn, iā bô hok-ioh kiám-khin thàng-thiàⁿ, lí kiám-chhái ē sim-chōng tiòng-hong, kóaⁿ-kín thó kiù-peng.tiong-hong e i-hong

 • Beh kin-pún ī-hông koān-chōng tōng-meh ngē-hòa ê būn-tê, m-sī chiah ioh-á, mā m-sī chhiú-sut.

 • Siōng ū-hāu ê pān-hoat sī kiān-khong ê seng-oah hong-sek.


 • Chiū-sī ē-bīn 9 hāng. lí put-tān bô hioh-khùn, iā bô hok-ioh kiám-khin thàng-thiàⁿ, lí kiám-chhái ē sim-chōng tiòng-hong, kóaⁿ-kín thó kiù-peng.

 • 1. Mài pok-hun.

 • 2. Chiàu i-seng ê kiàn-gī chò ūn-tōng.

 • 3. Kiān-khong ê chiah-sit, pêng-kin ê êng-ióng. Ū si ê chhài-se, iû-hun mài siuⁿ-chē.

~Thank you for attention~ sim-chōng hong-bīn ê chek-pēⁿ, tī lí beh khai-sí chìn-hêng ūn-tōng, á-sī kiám-pûi kè-ek ê chin-chêng, ài kap lí-ê i-seng thó-lūn.


ad