Software opera n syst my
Download
1 / 28

Software & Opera č n é Syst é my - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Software & Opera č n é Syst é my. A. Software. Soft ware je súhrnné označenie pre programové vybavenie počítača. Softv ér rozdeľujeme na: Ope r ačné systémy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Software & Opera č n é Syst é my

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Software & Operan Systmy


A. Software

 • Software je shrnn oznaenie pre programov vybavenie potaa.

 • Softvr rozdeujeme na:

  • Operan systmy

  • Ostatn druhy programov(naprklad textov editory a in kancelrske aplikcie, grafick aplikcie, aplikcie na prehrvanie multimdi, utility, aplikcie na prcu so sietou/internetom).


B. Aplikan software

 • Sietov softvr(Computer-Mediated Communication)

  • Webov prehliadae

  • E-mail / FTP / P2P klienti

 • Multimdi(text, audio, video , 3D grafika , vektorova grafika , hry ...)

 • Kancelrsky softvr(textov editory , tabulkov procesory ... )

 • Databzov softvr(SQL , Oracle , MS Access)

 • Bezpenostn softvr(Antivrusov/Antimalware programy , Firewally ...)

 • Ostatn(vubov a analytick programy ...)


C. Programovacie jazyky

 • je nstroj sliaci na opis rieenia problmu, ktor umon jeho vykonanie pomocou potaa.

 • Proces vytvrania programu sa nazva programovanie. lovekom itaten forma programu napsan v programovacom jazyku sa nazva zdrojov kd.


D. Malware

 • Je to shrn oznaenie pre softvr, ktor bez vedomia pouvaa pokodzuje nielen jeho ale ostatn potae v sieti.

 • Rozdeujeme ho na:

  • Vrusi

  • ervy

  • Trjske kone

  • Adware

  • Spyware

  • Spam

  • Backdoor


E. o je to operan systm?

 • Operan systm (OS) je program fungujci ako prostrednk medzi pouvatemi a hardvrom (technickm vybavenm) potaovho systmu. Vytvra prostredie pre spanie programov pouvateov. Hlavnm cieom je zabezpeenie pohodlnho prstupu pouvateov kprogramom a efektvne vyuvanie hardvru. Poda irej defincie je operan systm vetko, o dostanete vkrabici s OS kompiltory, editory, GUI nadstavby... Poda odbornej defincie je OS iba program, ktor neustle be na potai tzv. vkonn jadro (kernel) operanho systmu.


B. Sasti OS

 • Exekutva - Jadro (kernel) - vkonn as - je umiestnen v pamti, poda potreby sa inicializuje alebo nahrva do pamte ostatn dleit asti OS.

 • Interpreter prkazov (Monitor) - zabezpeuje komunikciu systmu s uvateom. Prijma a analyzuje impulzy z klvesnice, zisuje vznam systmovch prkazov, vypisuje prslun odozvy a oznamy na zobrazovacie (vstupn zariadenie).

 • Drivery ovldae obslun programy periferi = vstupno-vstupnch zariaden.


C: Zakladn funkcie OS

 • komunikcia s uvateom prostrednctvom perifrnych zariaden

 • prideovanie prostriedkov systmu uvateom alebo aplikcim

 • prideovanie asu uvateom (tzv. timesharing)alebo aplikcim (multitasking)

 • organizcia programov a sborov dajov na vonkajch pamovch mdich

 • vytvranie a spanie uvateskch programov

 • sprva pamte

 • diagnostick funkcie- autokontrola systmu, monos analzy a odstraovania chb

 • zabezpeovacie funckie ochrauje systm proti strate dajov pri vpadku naptia, proti neoprvnenej alebo neodbornej manipulcii, ktor by mohla pokodi programov produkty

 • komunikcia s inmi systmami(potami) v sieti


D. Multitasking

 • Termnom multitasking (z angl. multi, mnoho + task, loha) sa oznauje schopnos potaa vykonva (aspo zdanlivo) niekoko loh sasne. Vina dnench operanch systmov je viaclohov patr sem naprklad Linux , MacOS alebo Windows. Naopak DOS je prkladom jednolohovho systmu, na ktorom vdy be len jedin program.

 • Zkladn delenie je na:

  • skuton multitasking

  • zdanliv multitasking


E. Vrstvy OS

 • Sprva procesov

 • Sprvapamte (primrnej t.j. RAM a sekundrnej t.j. diskovch jednotiek)

 • Sprva perifrnych zariaden

 • Sprva sborov

 • Komunikan systm (sieov podpora)

 • Pouvatesk rozhranie (textov alebo grafick = Graphic User Interface)


F. BIOS

 • Skratka BIOS znamen Basic Input/Output System , o je v preklade zkladn systm vstupu a vstupu.

 • lohy BIOSu po tarte potaa:

  • Uskutouje jeho diagnostiku (Power On Self Test)

  • Umouje nastavi zkladn parametre PC

  • Zabezpe zavedenie OS

  • Poskytuje OS prostriedky na realizciu viaclohovho prostredia


Operan systmy meme rozdeli poda jadra na

jednouvatesk

viacuvatesk

a

jednolohov

viaclohov

Poda inho kritria rozoznvame systmy:

pamovo rezidentn OS

diskovo orientovan OS

Poda urenia, akmu elu m operan systm sli, rozoznvame univerzlne operan systmy a systmy pecializovan na konkrtny el vvojov, riadiace, komunikan, diagnostick a pod.


 • Operan systmy osobnch potaov typu PC

 • Unix

  • vetva AT&T - Unix System V

   • AIX

   • HP-UX

   • Solaris

  • vetva BSD

   • BSD/OS

   • FreeBSD

   • NetBSD

   • OpenBSD

  • Vetva GNU

   • Linux

   • Hurd

 • QNX

 • OS/2


 • DOS

 • Microsoft Windows

  • nadstavby nad MS-DOS (od verzie 95 je DOSov prostredie skryt)

   • Windows 1.0 a 1.01

   • Windows 2.0, 2.1/286 a 2.1/386

   • Windows 3.0, 3.1 a 3.11

   • Windows 95

   • Windows 98 a 98 SE

   • Windows Me

  • s jadrom Windows NT

   • Windows NT

   • Windows 2000 (interne oznaovan ako Windows NT 5.0)

   • Windows XP (interne oznaovan ako Windows NT 5.1)

   • Windows Vista (tyv. Longhorn)

   • Windows Blackcomb

  • ReactOS (Lindows)


 • Operan systmy osobnch potaov Apple

  (Apple / Apple Computer)

 • prv kroky, 1984-1987:

  • Systm 1-4

 • 1988-1999:

  • Systm 5 (multitasking)

  • Systm 6 (32bit)

  • Systm 7 (7.5 s oznaenm Mac OS)

  • Mac OS 8 (HFS+)

  • Mac OS 9 (APIs, Carbon)

 • aktulny:

  • Mac OS X (na bzi NeXTSTEP, Unix)

  • Debian Linux


G. BSD

 • FreeBSD je operany systm zaloen na Unixe. Vznikol ako sada zplat pre systm 386BSD, potom o sa 386BSD prestal vyvja. V neskorch verzich bol prepsan na zklade verzie 4.4BSD-lite, ktor neobsahovala sporn kd z hdky medzi Kalifornskou univerzitou v Berkeley a firmou Novell.

 • Z tohoto systmu sa neskr odtiepili (tzv. fork, poda unixovho systmovho prkazu, ktor vytvor nov proces a okopruje do neho ten aktulny) systmy NetBSD a OpenBSD.


Stopy po FreeBSD sa najdu v mnohch komernch operanch systmoch. Operan systm firmy Apple Mac OS X, je zaloen na derivte FreeBSD , km jeho grafick nadstavba je komern. Operan systm JunOS pre routre je odvoden od FreeBSD. Vina dnench OS vrtane MS Windows obsahuj asti zdrojovch kdov BSD


H. Windows

Microsoft Windows je sria komernch operanch prostred pre osobn potae. Tto sria bola prvkrt uveden spolonosou Microsoft ktor zaloil v roku 1985 Bill Gates a postupne sa stala dominujcou na svetovom trhu s osobnmi potami. Vetky posledn verzie Windows s plnohodnotn operan systmy.


 • Najviditenej rys ostatnch verzi systmu Windows (od Windows 95 a NT 4.0) je tzv. pracovn plocha (desktop) a typick pouvatesk rozhranie (shell), ktor s podobn prostrediu Workplace Shell uvedenom pre operan systm OS/2 2.0 v roku 1992 od spolonosti IBM, o je objektovo-orientovan grafick pouvatesk rozhranie (GUI) beiace na OS/2Presentation Manager. Rozhranie systmu Windows vak umonilo obrovsk zmenu v spsobe, akm udia a potae navzjom komunikuj. Aj udia, ktor maj len vemi mlo sksenost s potami, doku vykonva vemi vea loh, a to aj vrtane tch zloitejch.

 • Systm Windows XP uviedol nov vizulny tl prezvan Luna, ktor upravil klasick tl Windows na viac grafick a pralivej. Pouvatelia si mu stle zvoli star vizulny tl z Windows 95/2000.


I. Linux

V roku 1984 zaloil Richard Matthew Stallman projekt GNU, ktorho cieom bolo vytvori plnohodnotn free softvrov vybavenie, ktor by bolo kompatibiln s Unixom.


Linus Torvalds naprogramoval zaiatkom devdesiatch rokov jadro Linuxu. Zaujmal sa o operan systm Minix (mal systm Unix) a rozhodol sa vytvori systm, ktor by predstihol Minix.


 • Distribcie:

  von: Debian, Gentoo, Slackware, Ubuntu

  projekt komunity: Fedora Core, OpenSuSE, TurboLinux

  komern: Mandriva, Red Hat, SuSE, Lindows, Linspire

  LiveCD distribcie: Knoppix, Kanotix, Knoppix STD, Slax

  pecialne distribcie: Leaf


L. Mac OS

Napriek tomu, e Mac OS X je nazvan jednoducho verzia 10 operanho systmu Mac OS, jeho pvod je z vekej asti nezvisl na predchdzajcich verzich Mac OS. Je zaloen na jadre Mach a unixovej implementcii BSD, ktor boli vlenen do objektovo-orientovanho operanho systmu NeXTSTEP, vytvorenho spolonosou NeXT Steva Jobsa.


 • Mac OS X je zatia poslednou verziou Mac OS, operanho systmu pre potae Macintosh. Tento operan systm bol prvkrt komerne sprstupnen v roku 2001. Pozostva z dvoch hlavnch ast - z Darwinu, slobodnho operanho prostredia zaloenho na BSD, ktor bol prispsoben a alej vyvjan spolonosou Apple Computer s prispenm nezvislch vvojrov; a vlastnho grafickho rozhrania znmeho ako Aqua, vytvorenho spolonosou Apple.


 • Vznamn rty

 • Pouva podsadu Portable Document Format (PDF) ako zklad svojho zobrazovacieho modelu (Quartz); Mac OS vie PDF nielen otvori, ale vetky aplikcie, ktor podporuj prkaz tla, vedia PDF aj vytvori

 • Tie pod oknami a izolovanmi textovmi elementami na vytvorenie dojmu hbky

 • Globlna kontrola pravopisu

 • Vyhladzovanie textu, grafiky a sast okien

 • Nov elementy grafickho rozhrania

 • Prelnanie okien

 • ColorSync - nastavovanie farieb zabudovan do zkladneho zobrazovacieho systmu (pre profesionlov z oblasti tlae a multimdi)

 • OpenGL pre hardvrovo urchovan vykresovanie. Tto technolgia sa nazva Quartz Extreme a po prv raz bola pouit v Mac OS X v10.2 Jaguar.

 • Expos (od verzie 10.3, "Panther") prehadne zobraz otvoren okn na ploche

 • Pouvanie systmu Unicode v celom operanom systme


Windows verzus Linux

Vhody Linuxu:-stabilita-bezpenos-rchlos-grafick dokonalos-obrovsk mnostvo softvru, ktor je zadarmo-lokalizcia-sloboda a nezvislos od vekch korporci-komunita-cenaNevhody Linuxu:-mnoh zko pecializovan programy sa zatia vyrbaj len pre Windows-uvate sa mus naui nieo nov-nemonos hra niektor hry pre Windows

Keby nejak firma mala plati za vvoj benej distribcie, dostala by sa k astronomicky vysokej hodnote: 1 074 713 481 USD


ad
 • Login