Software & Opera č n é Syst é my - PowerPoint PPT Presentation

Software opera n syst my
Download
1 / 28

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Software & Opera č n é Syst é my. A. Software. Soft ware je súhrnné označenie pre programové vybavenie počítača. Softv ér rozdeľujeme na: Ope r ačné systémy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Software & Opera č n é Syst é my

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Software opera n syst my

Software & Operan Systmy


A software

A. Software

 • Software je shrnn oznaenie pre programov vybavenie potaa.

 • Softvr rozdeujeme na:

  • Operan systmy

  • Ostatn druhy programov(naprklad textov editory a in kancelrske aplikcie, grafick aplikcie, aplikcie na prehrvanie multimdi, utility, aplikcie na prcu so sietou/internetom).


B aplika n s oftware

B. Aplikan software

 • Sietov softvr(Computer-Mediated Communication)

  • Webov prehliadae

  • E-mail / FTP / P2P klienti

 • Multimdi(text, audio, video , 3D grafika , vektorova grafika , hry ...)

 • Kancelrsky softvr(textov editory , tabulkov procesory ... )

 • Databzov softvr(SQL , Oracle , MS Access)

 • Bezpenostn softvr(Antivrusov/Antimalware programy , Firewally ...)

 • Ostatn(vubov a analytick programy ...)


C programovacie jazyky

C. Programovacie jazyky

 • je nstroj sliaci na opis rieenia problmu, ktor umon jeho vykonanie pomocou potaa.

 • Proces vytvrania programu sa nazva programovanie. lovekom itaten forma programu napsan v programovacom jazyku sa nazva zdrojov kd.


D malware

D. Malware

 • Je to shrn oznaenie pre softvr, ktor bez vedomia pouvaa pokodzuje nielen jeho ale ostatn potae v sieti.

 • Rozdeujeme ho na:

  • Vrusi

  • ervy

  • Trjske kone

  • Adware

  • Spyware

  • Spam

  • Backdoor


E o je to opera n syst m

E. o je to operan systm?

 • Operan systm (OS) je program fungujci ako prostrednk medzi pouvatemi a hardvrom (technickm vybavenm) potaovho systmu. Vytvra prostredie pre spanie programov pouvateov. Hlavnm cieom je zabezpeenie pohodlnho prstupu pouvateov kprogramom a efektvne vyuvanie hardvru. Poda irej defincie je operan systm vetko, o dostanete vkrabici s OS kompiltory, editory, GUI nadstavby... Poda odbornej defincie je OS iba program, ktor neustle be na potai tzv. vkonn jadro (kernel) operanho systmu.


B s asti os

B. Sasti OS

 • Exekutva - Jadro (kernel) - vkonn as - je umiestnen v pamti, poda potreby sa inicializuje alebo nahrva do pamte ostatn dleit asti OS.

 • Interpreter prkazov (Monitor) - zabezpeuje komunikciu systmu s uvateom. Prijma a analyzuje impulzy z klvesnice, zisuje vznam systmovch prkazov, vypisuje prslun odozvy a oznamy na zobrazovacie (vstupn zariadenie).

 • Drivery ovldae obslun programy periferi = vstupno-vstupnch zariaden.


C zakladn funkcie os

C: Zakladn funkcie OS

 • komunikcia s uvateom prostrednctvom perifrnych zariaden

 • prideovanie prostriedkov systmu uvateom alebo aplikcim

 • prideovanie asu uvateom (tzv. timesharing)alebo aplikcim (multitasking)

 • organizcia programov a sborov dajov na vonkajch pamovch mdich

 • vytvranie a spanie uvateskch programov

 • sprva pamte

 • diagnostick funkcie- autokontrola systmu, monos analzy a odstraovania chb

 • zabezpeovacie funckie ochrauje systm proti strate dajov pri vpadku naptia, proti neoprvnenej alebo neodbornej manipulcii, ktor by mohla pokodi programov produkty

 • komunikcia s inmi systmami(potami) v sieti


D multitasking

D. Multitasking

 • Termnom multitasking (z angl. multi, mnoho + task, loha) sa oznauje schopnos potaa vykonva (aspo zdanlivo) niekoko loh sasne. Vina dnench operanch systmov je viaclohov patr sem naprklad Linux , MacOS alebo Windows. Naopak DOS je prkladom jednolohovho systmu, na ktorom vdy be len jedin program.

 • Zkladn delenie je na:

  • skuton multitasking

  • zdanliv multitasking


E vrstvy os

E. Vrstvy OS

 • Sprva procesov

 • Sprvapamte (primrnej t.j. RAM a sekundrnej t.j. diskovch jednotiek)

 • Sprva perifrnych zariaden

 • Sprva sborov

 • Komunikan systm (sieov podpora)

 • Pouvatesk rozhranie (textov alebo grafick = Graphic User Interface)


F bios

F. BIOS

 • Skratka BIOS znamen Basic Input/Output System , o je v preklade zkladn systm vstupu a vstupu.

 • lohy BIOSu po tarte potaa:

  • Uskutouje jeho diagnostiku (Power On Self Test)

  • Umouje nastavi zkladn parametre PC

  • Zabezpe zavedenie OS

  • Poskytuje OS prostriedky na realizciu viaclohovho prostredia


Software opera n syst my

Operan systmy meme rozdeli poda jadra na

jednouvatesk

viacuvatesk

a

jednolohov

viaclohov

Poda inho kritria rozoznvame systmy:

pamovo rezidentn OS

diskovo orientovan OS

Poda urenia, akmu elu m operan systm sli, rozoznvame univerzlne operan systmy a systmy pecializovan na konkrtny el vvojov, riadiace, komunikan, diagnostick a pod.


Software opera n syst my

 • Operan systmy osobnch potaov typu PC

 • Unix

  • vetva AT&T - Unix System V

   • AIX

   • HP-UX

   • Solaris

  • vetva BSD

   • BSD/OS

   • FreeBSD

   • NetBSD

   • OpenBSD

  • Vetva GNU

   • Linux

   • Hurd

 • QNX

 • OS/2


Software opera n syst my

 • DOS

 • Microsoft Windows

  • nadstavby nad MS-DOS (od verzie 95 je DOSov prostredie skryt)

   • Windows 1.0 a 1.01

   • Windows 2.0, 2.1/286 a 2.1/386

   • Windows 3.0, 3.1 a 3.11

   • Windows 95

   • Windows 98 a 98 SE

   • Windows Me

  • s jadrom Windows NT

   • Windows NT

   • Windows 2000 (interne oznaovan ako Windows NT 5.0)

   • Windows XP (interne oznaovan ako Windows NT 5.1)

   • Windows Vista (tyv. Longhorn)

   • Windows Blackcomb

  • ReactOS (Lindows)


Software opera n syst my

 • Operan systmy osobnch potaov Apple

  (Apple / Apple Computer)

 • prv kroky, 1984-1987:

  • Systm 1-4

 • 1988-1999:

  • Systm 5 (multitasking)

  • Systm 6 (32bit)

  • Systm 7 (7.5 s oznaenm Mac OS)

  • Mac OS 8 (HFS+)

  • Mac OS 9 (APIs, Carbon)

 • aktulny:

  • Mac OS X (na bzi NeXTSTEP, Unix)

  • Debian Linux


G bsd

G. BSD

 • FreeBSD je operany systm zaloen na Unixe. Vznikol ako sada zplat pre systm 386BSD, potom o sa 386BSD prestal vyvja. V neskorch verzich bol prepsan na zklade verzie 4.4BSD-lite, ktor neobsahovala sporn kd z hdky medzi Kalifornskou univerzitou v Berkeley a firmou Novell.

 • Z tohoto systmu sa neskr odtiepili (tzv. fork, poda unixovho systmovho prkazu, ktor vytvor nov proces a okopruje do neho ten aktulny) systmy NetBSD a OpenBSD.


Software opera n syst my

Stopy po FreeBSD sa najdu v mnohch komernch operanch systmoch. Operan systm firmy Apple Mac OS X, je zaloen na derivte FreeBSD , km jeho grafick nadstavba je komern. Operan systm JunOS pre routre je odvoden od FreeBSD. Vina dnench OS vrtane MS Windows obsahuj asti zdrojovch kdov BSD


H windows

H. Windows

Microsoft Windows je sria komernch operanch prostred pre osobn potae. Tto sria bola prvkrt uveden spolonosou Microsoft ktor zaloil v roku 1985 Bill Gates a postupne sa stala dominujcou na svetovom trhu s osobnmi potami. Vetky posledn verzie Windows s plnohodnotn operan systmy.


Software opera n syst my

 • Najviditenej rys ostatnch verzi systmu Windows (od Windows 95 a NT 4.0) je tzv. pracovn plocha (desktop) a typick pouvatesk rozhranie (shell), ktor s podobn prostrediu Workplace Shell uvedenom pre operan systm OS/2 2.0 v roku 1992 od spolonosti IBM, o je objektovo-orientovan grafick pouvatesk rozhranie (GUI) beiace na OS/2Presentation Manager. Rozhranie systmu Windows vak umonilo obrovsk zmenu v spsobe, akm udia a potae navzjom komunikuj. Aj udia, ktor maj len vemi mlo sksenost s potami, doku vykonva vemi vea loh, a to aj vrtane tch zloitejch.

 • Systm Windows XP uviedol nov vizulny tl prezvan Luna, ktor upravil klasick tl Windows na viac grafick a pralivej. Pouvatelia si mu stle zvoli star vizulny tl z Windows 95/2000.


I linux

I. Linux

V roku 1984 zaloil Richard Matthew Stallman projekt GNU, ktorho cieom bolo vytvori plnohodnotn free softvrov vybavenie, ktor by bolo kompatibiln s Unixom.


Software opera n syst my

Linus Torvalds naprogramoval zaiatkom devdesiatch rokov jadro Linuxu. Zaujmal sa o operan systm Minix (mal systm Unix) a rozhodol sa vytvori systm, ktor by predstihol Minix.


Software opera n syst my

 • Distribcie:

  von: Debian, Gentoo, Slackware, Ubuntu

  projekt komunity: Fedora Core, OpenSuSE, TurboLinux

  komern: Mandriva, Red Hat, SuSE, Lindows, Linspire

  LiveCD distribcie: Knoppix, Kanotix, Knoppix STD, Slax

  pecialne distribcie: Leaf


L mac os

L. Mac OS

Napriek tomu, e Mac OS X je nazvan jednoducho verzia 10 operanho systmu Mac OS, jeho pvod je z vekej asti nezvisl na predchdzajcich verzich Mac OS. Je zaloen na jadre Mach a unixovej implementcii BSD, ktor boli vlenen do objektovo-orientovanho operanho systmu NeXTSTEP, vytvorenho spolonosou NeXT Steva Jobsa.


Software opera n syst my

 • Mac OS X je zatia poslednou verziou Mac OS, operanho systmu pre potae Macintosh. Tento operan systm bol prvkrt komerne sprstupnen v roku 2001. Pozostva z dvoch hlavnch ast - z Darwinu, slobodnho operanho prostredia zaloenho na BSD, ktor bol prispsoben a alej vyvjan spolonosou Apple Computer s prispenm nezvislch vvojrov; a vlastnho grafickho rozhrania znmeho ako Aqua, vytvorenho spolonosou Apple.


Software opera n syst my

 • Vznamn rty

 • Pouva podsadu Portable Document Format (PDF) ako zklad svojho zobrazovacieho modelu (Quartz); Mac OS vie PDF nielen otvori, ale vetky aplikcie, ktor podporuj prkaz tla, vedia PDF aj vytvori

 • Tie pod oknami a izolovanmi textovmi elementami na vytvorenie dojmu hbky

 • Globlna kontrola pravopisu

 • Vyhladzovanie textu, grafiky a sast okien

 • Nov elementy grafickho rozhrania

 • Prelnanie okien

 • ColorSync - nastavovanie farieb zabudovan do zkladneho zobrazovacieho systmu (pre profesionlov z oblasti tlae a multimdi)

 • OpenGL pre hardvrovo urchovan vykresovanie. Tto technolgia sa nazva Quartz Extreme a po prv raz bola pouit v Mac OS X v10.2 Jaguar.

 • Expos (od verzie 10.3, "Panther") prehadne zobraz otvoren okn na ploche

 • Pouvanie systmu Unicode v celom operanom systme


Windows verzus linux

Windows verzus Linux

Vhody Linuxu:-stabilita-bezpenos-rchlos-grafick dokonalos-obrovsk mnostvo softvru, ktor je zadarmo-lokalizcia-sloboda a nezvislos od vekch korporci-komunita-cenaNevhody Linuxu:-mnoh zko pecializovan programy sa zatia vyrbaj len pre Windows-uvate sa mus naui nieo nov-nemonos hra niektor hry pre Windows

Keby nejak firma mala plati za vvoj benej distribcie, dostala by sa k astronomicky vysokej hodnote: 1 074 713 481 USD


 • Login