OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT OMGREP SOM GIR MEINING Utarbeidd av elevar, foreldre og personal PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT OMGREP SOM GIR MEINING Utarbeidd av elevar, foreldre og personal. Heime viser eg omsorg for barnet når eg…. Er til stades for barnet, gjerne ved å snakke, lytte til det og gi det fysisk nærleik (positiv kommunikasjon og klemmar) i kvardagen.

Download Presentation

OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT OMGREP SOM GIR MEINING Utarbeidd av elevar, foreldre og personal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OMSORG, ANSVAR OG RESPEKT

OMGREP SOM GIR MEINING

Utarbeidd av elevar, foreldre og personal


Heime viser eg omsorg for barnet når eg…

 • Er til stades for barnet, gjerne ved å snakke, lytte til det og gi det fysisk nærleik (positiv kommunikasjon og klemmar) i kvardagen.

 • Trøyster barnet eller hjelper det når han/ ho er sjuk.

 • Kan vere ein trygg rollemodell – slik at barnet sjølv kan bli trygt.

 • Fortel at eg er glad i barnet.

 • Hjelper barnet til å finne ein god balanse mellom åleinetid og tid saman med føresette og venner.

 • Tar barnet med på ulike aktivitetar og utflukter.

 • Deler sorg og glede.

 • Sørgjer for at barnet får i seg sunn mat, nok søvn, reine klede – og ansvar for ulike oppgåver i heimen.

 • Følgjer opp tannlegetimar, legetimar og andre instansar.


Heime viser eg ansvar for barnet når eg…

 • Set grenser for barnet.

 • Gir barnet oppgåver og ansvarsområde det kan klare å meistre (Rydde av bordet, passe små søsken, bere ved, ta vare på tinga sine, rydde, ta ut søppel, ta vare på husdyra og liknande).

 • Lagar og følgjer gode rutinar som gjeld mat, søvn og stell.

 • Lar barnet få være med å bestemme.

 • Tek populære og upopulære avgjerder.

 • Hjelper barnet med lekser, fritidsaktivitetar og leik.

 • Sørgjer for at barnet bruker sykkelhjelm, refleks og rette klede til rett tid.

 • Lærer barnet å halde avtalar og tidspunkt, samt å ta ansvar.

 • Sørgjer for at barnet kjem seg trygt til skole og fritidsaktivitetar.

 • Lærer barnet ulike ting som matlaging, snekring og liknande.

 • Forklarer og rettleiar barnet i korleis det oppfører seg i lag med andre på ulike arenaer.

 • Lærer barnet normer og reglar.

 • Lærer barnet å vere glad i seg sjølv.


Heime viser eg respekt for barnet når eg…

 • Tar barnet mitt på alvor.

 • Høyrer på kva barnet har å seie.

 • Gjer jobben min som forelder så godt eg kan.

 • Gir barnet tid.

 • Gir barnet privattid og privatrom som høver til alderen.

 • Gir barnet høve til å prøve og feile.

 • Ler med, og ikkje av, barnet.

 • Er hyggjeleg og imøtekomande overfor barnet og barnet sine vener.

 • Respekterar at vi kan vere ulike og ha ulike meiningar.

 • Unngår å kritisere og fokusere for mykje på ting som er vanskelege for barnet, men i staden prøver å hjelpe det.


På skolen viser eg som elev omsorg når eg…

 • Spør medelevar om dei vil vere med på ting.

 • Spør korleis det går, og om eg kan hjelpe dersom medelevar har skadd seg eller er triste og leie.

 • Hjelper og støttar medelevar som blir erta eller mobba.

 • Hente hjelp viss nokon slår seg eller treng det av andre grunnar.

 • Spør mine medelevar om korleis dei har det.

 • Seier noko fint til medelevane mine.

 • Gir medelevane mine positiv merksemd ved hjelp av eit smil, ein kommentar eller ein klapp på skuldra.


På skolen viser eg som elev ansvar når eg…

 • Følgjer skolen og klassen sine reglar.

 • Har orden i skolesakene mine.

 • Leverer tilbake utstyr eg har lånt i same stand som då eg lånte det.

 • Er aktiv deltakande i læringa mi.

 • Rekkjer opp handa for å svare på spørsmål eller spørje om noko.

 • Arbeider konsentrert og er roleg i timane.

 • Gjer det eg har får beskjed om å gjere.

 • Tar vare på mitt eige og skolen sitt utstyr.

 • Hjelper medelevar som ønskjer det.

 • Gir beskjed til vaksne når eg ser nokon som ikkje har det så kjekt i timane eller ute i skolegarden.


På skolen viser eg som elev respekt når eg…

 • Lyttar til det dei vaksne og medelevane har å seie.

 • Ler med, og ikkje av, andre.

 • Hjelper andre.

 • Er hyggeleg og imøtekommande overfor andre medelevar og vaksne.

 • Viser nestekjærleik.

 • Respekterar at vi kan vere ulike og ha ulike meiningar.

 • Helsar på medelevar og vaksne. (Seier ”hei” og ”ha det”).

 • Viser omsyn til ”STOPP” - regelen.

 • Unngår å kritisere, lyge og sladre slik at andre medelevar blir lei seg.

 • Unngår å erte, plage og mobbe slik at andre medelevar blir lei seg.


På skolen viser eg som lærar omsorg når eg…

 • Helsar på kvar enkelt elev om morgonen.

 • Spør elevar om dei vil være med på ting.

 • Spør korleis det går og om eg kan hjelpe dersom dei har skadd seg eller er triste og leie.

 • Hjelper og støttar elevar som blir erta eller mobba.

 • Viser interesse for det som elevane interesserer seg for.

 • Seier noko hyggeleg eller fint til eleven.

 • Tar elevane på alvor.

 • Gir elevane positiv merksemd ved hjelp av eit smil, ein kommentar eller ein klapp på skuldra.

 • Hjelper eleven på ein omsorgfull måte med skulearbeidet.

 • Gir dei støtte, tillit og tryggleik både i klasserommet og på andre arenaer.


På skolen viser eg som lærar ansvar når eg…

 • Set grenser og forventar at elevane følgjer skolen og klassen sine reglar.

 • Gir elevane ei undervisning som er tilpassa, og som følgjer dei fagplanane som er pålagde.

 • Gir elevane hjelp, støtte, motivasjon og ”rettleiing” til å meistre det skolekvardagen gir av utfordringar.

 • Er aktiv deltakande i elvane si utvikling.

 • Gir elevane ansvar.

 • Er eit godt forbilde for elevane.

 • Tar vare på mitt eige og skolen sitt utstyr.

 • Informerer elevar, foreldre, lærarar og instansar om ulike saker som kan vere viktig å få vite til ei kvar tid.

 • Kjem førebudd til undervising.

 • Følgjer opp forventa arbeid som gjeld retting, vekeplanar, kartleggingsarbeid og dokumentasjon av ulik art.


På skolen viser eg som lærar respekt når eg…

 • Lyttar til det elevane har å si.

 • Hjelper elevane om dei ønskjer det.

 • Er hyggeleg og imøtekommande overfor elevar og vaksne.

 • Viser nestekjærleik.

 • Respekterar at vi kan vere ulike og ha ulike meiningar.

 • Helsar på elevar og vaksne (Seier hei og ”ha det”).

 • Fokuserar på det positive.

 • Er ærleg med elevane.

 • Viser at eg har tru på elevane.

 • Gir elevane høve til å velje, og hjelper dei med å ta rette val.


 • Login