Kontrola užitkovosti - PowerPoint PPT Presentation

Kontrola uitkovosti
Download
1 / 46

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kontrola užitkovosti. Historie kontroly užitkovosti (KU). V ČR se s prováděním a využíváním ústřední kontroly užitkovosti prasat, řízenou Českou zemědělskou radou, začalo v roce 1926.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kontrola užitkovosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kontrola u itkovosti

Kontrola uitkovosti


Kontrola u itkovosti

Historie kontroly uitkovosti (KU)

V R se sprovdnm a vyuvnm stedn kontroly uitkovosti prasat, zenou eskou zemdlskou radou, zaalo vroce 1926.

Kontrolou uitkovosti se zjiuj daje o uitkovch vlastnostech prasat a tm se zskvaj objektivn podklady pro plemenn vbr jedinc snejlepmi uitkovmi vlastnostmi a dobrm zdravm.

Kontrolou uitkovosti a ddinosti bezprostedn zjiujeme uitkovou, tj. fenotypovou hodnotu jednotlivho zvete.


Kontrola u itkovosti

Plemenn hodnota (PH)

 • Je vrazem aditivnho psoben gen,

 • je tvoena prmrnmi genovmi efekty piazenmi k jednotlivm alelm,

 • PH se rovndvojnsobku prmrn odchylky znak jeho potomstva odpopulanho prmru.


Kontrola u itkovosti

Co je hodnota?

Hodnota je vyjden sledovan vlastnosti vmitelnch jednotkch.

Jde o fenotypov hodnoty, znich se odvozuj

stedn hodnota,

variance,

kovariance.

Fenotypov hodnota ( P) se rozdluje na komponenty:

 • genotyp - G (geny tvoc ddin zklad jedince),

 • odchylky zpsoben prostedm - E (vechny negenetick zdroje).


Kontrola u itkovosti

Stedn hodnota populace

Je dna vrazem: = a (p q) + 2pq

Za pedpokladu aditivnho psoben gen:

= a (p q) + 2 dpq

a - genotypov hodnota,

p,q, d - relativn etnost gen.


Kontrola u itkovosti

Efekt genu

Rodie nepedvaj potomstvu genotypy ale geny.

Jim se piazuje tzv. prmrn inek genu, tedy efekt genu.

Prmrn efekt genu je prmrnou odchylkou od populanho prmru

Pomoc genov substituce:

= a + d ( q p )


Kontrola u itkovosti

Plemenn hodnota

Je to souet prmrnch efekt gen nalzajcch se u sledovanho jedince.

Vrovnovn populaci:

 • jsou plemenn hodnoty vyjdeny vodchylkch od stedn hodnoty populace,

 • prmrn plemenn hodnota = 0,

 • vabsolutnch jednotkch se prmrn plemenn hodnota rovn prmrn genotypov hodnot a prmrn fenotypov hodnot.

Vztah mezi prmrnm efektem genu a plemennou hodnotou:

yij = + 1 + j

Souet prmrnch genotypovch efekt (1 + j) nazvme aditivn genotypovou hodnotou, resp. plemennou hodnotou jedince.


Kontrola u itkovosti

Plemenn hodnota

Pm zjitn plemenn hodnoty nen mon.

Fenotypov miteln vlastnosti zvat jsou vsledkem:

 • genetickch efekt: aditivita, dominance, interakce, epistze,

 • prosteovch efekt:

  • nhodnch ( nesystematickch),

  • fixnch ( systematickch),

   • vnitnch - lze je kvantifikovat a korelovat,

   • vnjch.


Kontrola u itkovosti

Kontrola uitkovosti (KU) zahrnuje:

 • Testy jedinc.

 • Testy populac.

U uitkovch vlastnost majcch:

 • ekonomickou hodnotu,

 • jsou dostaten ddiv,

 • jsou snadno zjistiteln.


Kontrola u itkovosti

Hlavn uitkov vlastnosti prasat:

 • reprodukce,

 • vkrmnost,

 • jaten hodnota.

  Pomocn vlastnosti:

 • zdrav,

 • pohlavn vraz a vyjden sekundrnch pohlavnch znak,

 • poet, rozmstn a kvalita struk,

 • utven a funknost konetin,

 • tlesn rmec,

 • plemenn a uitkov typ,

 • citlivost na stres.


Kontrola u itkovosti

Podklady pro odhad plemenn hodnoty prasat obsahuj vsledky:

I. z kontroly reproduknch vlastnost kanc a prasnic,

II. ze zkouek vlastn uitkovosti prasat,

III. ze zkouek vkrmnosti a jaten hodnoty prasat.


Kontrola u itkovosti

Ad I. Kontrola reproduknch vlastnost kanc aprasnic

 • Provd se vNCH, CHOP a RCH.

 • Provd se ve spoluprci schovatelem.

 • KU zajiuje , provd a kontroluje oprvnn organizace.

 • Plemenn prasniky se do KU zaazuj prvnm zaputnm.

 • Plemenn kaneci se do KU zaazuj po piznn registru kance.


Kontrola u itkovosti

U kadho vrhu se vCH a RCH sleduje:

datum zaputn,

totonost piputnho kance,

datum oprasen,

poet vech narozench selat,

poet iv narozench selat,

poet pravideln vyvinutch struk selat ( vRCH jen u prasniek),

poet dochovanch selat ve vku 18-24 dn.


Kontrola u itkovosti

Ad II. Zkouky vlastn uitkovosti prasat

-je mono provdt temi metodami:

a) unifikovanm polnm testem ve lechtitelskch chovech (CH),

b) zkladnm polnm testem vrozmnoovacch chovech (RCH),

c) stanin metodou vtestanch stanicch.


Kontrola u itkovosti

Ad II.a. Zkouky VU dle unifikovanho polnho testu veCH

Provd se u kanek a prasniek vech kategori.

Dlka testu je 9 1 tden.

Zahjen testu ve vku zvat 12 tdn ( 4 dny ).

Naskladnn o 1-2 tdny dve zdvodu adaptace.

Velikosttestovan skupiny:

- 6 12 ks prasat (v jednom kotci),

- vppad testace prasniek i 15 ks,

 • stejnho pohlav,

 • stejnho genotypu,

  - po 2 otcch u mateskch plemen,

  - po 1 otci u otcovskch plemen.

  Krmen je ad-libitn KKS TESTA.


Kontrola u itkovosti

Sleduje se:

 • datum zahjen testu,

 • individuln hmotnost selat,

 • individuln hmotnosti za elem zjitn prmrnho dennho prstku od narozen do dne ven,vtestanm obdob,

 • ultrazvukov test pro uren:

  • vky hbetnho tuku,

  • procenta libov svaloviny.

   Zjitn hodnoty se koriguj:

  • dle plemen,

  • dle pohlav.

   na jednotnou hmotnost:

  • 100 kg u kanek,

  • 90 kg u prasniek,

  • 100 kg u % libov svaloviny bez ohledu na pohlav.

Do ukonen testu VU nesm bt provdna nezdvodniteln

negativn selekce.


Kontrola u itkovosti

Ad II.b. Zkouky VU na zklad polnho testu vRCH

Provd se u prasniek vRCH pop. v CH urench jako chovn.

Test probh vrozmez jejich iv hmotnosti 70 110 kg.

U kadho zvete se na konci testu sleduje:

 • prmrn denn prstek od narozen do dne ukonen testu,

 • vka hbetnho tuku men ultrazvukem.

  Pracovnk oprvnn organizace:

 • m,

 • kontroluje objektivnost a sprvnost daj,

 • pen data do PC.

Do ukonen testu VU nesm bt provdna nezdvodniteln

negativn selekce.


Kontrola u itkovosti

Ad II.c. Provdn zkouek vkrmnosti a jaten hodnoty ( VJH ) potomk plemennch prasat

Zkouky VJH probhaj vuznanch testanch zazench o minimln kapacit:

 • 200 kotc pro dvojice,

 • 2,60 m2 podlahovou plochou pro jednu dvojici,

 • svlastnmi testanmi jatkami,

 • s turnusovm provozem sekc,

 • s kotci pro dvojice je jsou vybaveny samokrmtkem s vestavnou napjekou.

Testy VJH se provdj u prasat:

II.c.1. istokrevnch,

II.c.2. hybridnch,

II.c.3. finlnch hybrid zdomcch a zahraninch hybridizanch program.


Kontrola u itkovosti

Ad II.c.1. Zkouky VJH istokrevnho potomstva

Testuj se selata pochzejc:

 • zprvnch vrh,

 • odpovdajcho vvinu ( vhmotnosti 20-28 kg a vku 90 dn ),

 • hmotnostn vyrovnan (rozdl mezi prasaty ve dvojici men 2 kg ),

 • zdrav ( okovan a oeten dle veterinrnch pedpis),

 • dn oznaen ( namtkov se provd test paternity ),

 • vepci po kastraci mus bt zcela vyhojeni.


Kontrola u itkovosti

Dlka testu : 30 100 kg v hmotnost.

Naskladnn: turnusov.

Krmen: ad-libitn KKS GENT.

Velikost skupiny: dle proven rodi,

 • otce - 5 dvojic potomk ( po pti matkch).

 • matky - 1 dvojice potomk ( 1 dvojice = 1 vepk + 1 prasnika ).

  Ven skupin:

 • 1x msn,

 • 1x tdn na zatku a konci testu.

  Ukonen testu : vhmotnosti 98 105 kg .


Kontrola u itkovosti

Sledovan ukazatele:

Pro kadou skupinu se stanov propotem vlastnosti vkrmnosti:

a) prmrn denn prstek vtestu ( Pt ) vg,

b) spoteba ME vMJ/kg prstku hmotnosti ( SV ),

c) podl HM v % zhmotnosti plky prasete (H),

d) prmrn vka hbetnho tuku vmm ( T ).


Kontrola u itkovosti

Navc se u kadho prasete sleduje:

1. prvn den post mortem:

 • zdravotn stav,

 • ist hmotnost,

 • hmotnost obou plek za tepla,

 • jaten vtnost,

 • vka hbetnho tuku,

 • podl libov svaloviny,

 • kvalita masa:

  • pH1 u MLLT,

  • pH2 u MLLT.

   2. druh den post mortem:

 • prmrn vka hbetnho tuku,

 • HM rozborem prav plky na partie: plec, kotleta, krkovice, kta.


 • Kontrola u itkovosti

  Ad II.c.2. Zkouky VJH hybridnho potomstva

  Provd se v testanch stanicch hybridnch prasat (TSHP).

  Podlhaj jim:

  • kanci zinseminanch stanic,

  • kanci zvybranch chov,

  • finln hybridi zdomcch a zahraninch hybridizanch program.

   Testuj se selata pochzejc:

  • zprvnch vrh,

  • odpovdajcho vvinu (vhmotnosti 20-28 kg a vku 90 dn ),

  • hmotnostn vyrovnan ( rozdl mezi prasaty ve dvojici men 5 kg),

  • zdrav ( okovan a oeten dle veterinrnch pedpis),

  • dn oznaen,

  • vepci po kastraci mus bt zcela vyhojeni.


  Kontrola u itkovosti

  Dlka testu: od 30 kg po dobu 105 4 dny.

  Krmen: ad-libitn KKS GENT.

  Velikost skupiny: pro provovan kance je vtestu 10 potomk stejnho pomru pohlav od 3 5 matek.

  Ven: - 1x msn,

  - 1x tdn na zatku testu.

  Ukonen testu : stanov se - vlastnosti vkrmnosti,

  - vlastnosti jaten hodnoty.

  Pro vyhodnocen provovanch kanc se uv vsledk zkouek VJH nejmn 8 hybrid ze skupiny.


  Kontrola u itkovosti

  Pro zabezpeen objektivnho odhadu plemenn hodnoty pro masnou uitkovost mus bt po kadm plemennm kanci odeslno do testanch stanic:

  • u mateskch plemen minimln 8 prasat ( 4 dvojice) svyhodnocenm minimln 6 kus,

  • u otcovskch plemen minimln 10 prasat ( 5 dvojic) svyhodnocenm minimln 8 kus.

   Testovan dvojice nesm pochzet od matek, kter jsou vlastnmi sestrami, piem nejmn 1 ztestovanch dvojic mus bt testovna vjin testan stanici.


  Kontrola u itkovosti

  Ad II.c.3. Zkouky VJH finlnch hybriddomcch a zahraninch hybridizanch program

  Testace probhaj ve dvouletch cyklech v zazench schvlench MzeR majc:

  • vlastn jatky,

  • dostatenou kapacitu,

  • odborn, technick a provozn pedpoklady.

   Provd je uren organizace, kter je schopna:

  • dodret metodiku testace,

  • koordinovat testace,

  • zpracovvat a publikovat vsledky.

   Vbr hybridizanch program ( HP) ktestaci:

  • provd esk inspekce pro lechtn a plemenitbu hospodskch zvat,

  • majiteli HP vydv osvden o proveden testaci, jako tzv. test zbo.


  Kontrola u itkovosti

  Dlka testu: od 30 kg po dobu 105 4 dny.

  Krmen: ad-libitn KKS GENT.

  Poadavky na skupiny selat:

  • mus pochzet nejmn po 5 otcch,

  • jejich naskladovac hmotnost je vrozmez 20 28 kg,

  • jejich vk cca 90 dn,

  • pomr pohlav 1:1,

  • jejich minimln poet vrmci testovanho genotypu je

   30 prasniek + 30 vepk,

  • mus bt umstna ve stejn hale (eliminace prosted).


  Kontrola u itkovosti

  Ukonen testu: Pro kad genotyp se stanov :

  vlastnosti vkrmnosti, tedy:

  • prmrn denn prstek od narozen a vtestaci,

  • spoteba KKS GENT a ME na 1 kg prstku hmotnosti.

   vlastnosti jaten hodnoty:

  • jaten dlka trupu,

  • plocha MLLT,

  • podl HM zjaten plky,

  • podl kty zjaten plky,

  • vka hbetnho tuku dle SN,

  • prmrn vka hbetnho tuku,

  • kvalita masa ( pH, EV, barva, vaznost),

  • procento libov svaloviny ( SEUROP).

   Ve se koriguje na jednotnou hmotnost 100 kg.


  Kontrola u itkovosti

  Kontrola ddinosti


  Kontrola u itkovosti

  Odhad plemenn hodnoty

  Pro odhad PH existuj metodiky, jejich clem je realizovanou hodnotu nhodn promnn veliiny odhadnout spokud mono nejvt pesnost.

  Jednou znich jemetoda nejmench tverc.

  Principem je:

  • rozklad zjitn uitkovosti na linern kombinaci pevnch a nhodnch efekt,

  • efekt, kter nedokeme odhadnout ( reziduum),

  • matematick vyjden jejich hodnot,

  • een soustav linernch rovnic.


  Kontrola u itkovosti

  Odhad plemenn hodnoty

  Je zkladem metody :

  • odhadu fixnch (prostevch) efekt, oznaovan jako BLUE,

  • odhadu nhodnch (genetickch) efekt oznaovan jako BLUP,

  • Animal modelu (AM) vppad zahrnut do BLUP pbuznosti zvat.

   Nhodn efekt zvete pedstavuje jeho PH.


  Kontrola u itkovosti

  Metoda BLUP AM umouje:

  1. v souasn dob:

  • vrmci jednoho plemene porovnat vechna zvata mezi sebou,

  • porovnat kvalitu genetickho materilu zrznch podnik,

  • porovnat kvalitu managementu podnik,

  • brt ohled na korelan vztahy sledovanch znak,

  • maximln vyut informac o pbuznosti zvat (vsledky testac vech pbuznch zvat),

  • pracovat sdaty souasnmi, minulmi,

  • zskat presti.


  Kontrola u itkovosti

  2. pro funknost systmu bude urychlen nutn provst

  doeen problematiky:

  • managementu dat ( star data, nov data ),

  • jednotnho systmu oznaovn zvat ( intern databzov slo ),

  • vvoje softwaru pro tdn a zpracovn dat, kter je sloit,

  • vysok rovn vybavenosti PC,

  • adaptability systmu, jeho kompatibility databzovch soubor ( jde o SQL 92 standardn systm zpracovvajc db. soubory i dal systmy sbru dat i zwww strnek),

  • pouitelnosti stejnho softwaru pro vechny stupn lechtn spropojenm farem, testanch stanic, apod.,

  • vypracovn normalizovan datov struktury a sady pravidel organizace,

  • vyeen mezinrodn kompatibility systmu,

  • pstupnost vsledk vInternetu.


  Kontrola u itkovosti

  3. v budoucnu bude nutn zapracovat do AM dal aspekty

  pro zkvalitnn hodnocen zvat typu:

  • kvality masa,

  • konverze a dennho pjmu krmiva,

  • hmotnosti vrhu,

  • reprodukn uitkovosti za asovou jednotku,

  • dalch ukazatel reprodukce,

  • znak vyjadujcch dlouhovkost a fittness, exterier,

  • animal model pro plemeno PC a importy plemen,

  • jak nejlpe podchytit prosted vmodelech,

  • vyuit informace ztestac kenc, apod.


  Kontrola u itkovosti

  Struktura systmu:

  Poln test Stanin test Reprodukn vlastnosti

  ( data ) ( data )( data )

  Soubor rodokmen

  Datov soubor

  Checktrade ( program)

  Nov datov

  soubor

  Nov soubor rodokmen

  PEST program propotv:

  ( RPH pro jednotliv vlastnosti)

  ( RPH odchylky od bze)

  Parametrick soubor (modely, genetick parametry)

  Soubor vsledk

  Dal zpracovn


  Kontrola u itkovosti

  Metoda BLUP AM umouje

  Provdn odhadu PH pomoc smenho linernho modelu (BLUP), jeho obecn podoba je:

  y = Xb + Zu + e, kde:

  y - fenotypov uitkovost,

  X - matice koeficient pro pevn efekty,

  Z - matice koeficient pro nhodn efekty,

  b - vektor pevnch efekt,

  u - vektor nhodnch efekt,

  e - zbytkov ( nhodn ) efekt.

  PH je vyjdena jako odchylka od prmru populace za stanoven obdob vjednotkch uitkovosti hodnocen vlastnosti.

  Pak dl plemenn hodnoty jsou:

  PH = PHs PH95 kde:

  PH - plemenn hodnota,

  PHs - plemenn hodnota vypoten vmodelu,

  PH95 - prmrn hodnota populace narozen vroce 1995.


  Kontrola u itkovosti

  Metoda BLUP AM umouje:

  • sledovat vvoj plemenn hodnoty v ase,

  • spnost provdn selekce ve stdech, vpopulacch.

   Pro odhad PH se pouvaj vsledky:

  • VU zvat narozench od roku 1990,

  • z testac VJH zvat narozench od roku 1988,

  • reprodukce prasnic narozench od roku 1989 ( matesk plemena ),

  • pbuznosti zvat od roku 1985.


  Kontrola u itkovosti

  Odhad dlch plemennch hodnot

  Pro matesk plemena BU a L se jedn o vlastnosti z

  • reprodukce:

   • poet iv narozench selat v 1. vrhu ( IV1),

   • poet iv narozench selat ve 2. a dalch vrzch ( IV2).

 • testace VU:

  • prmrn denn prstek od narozen do dne ukonen testu vg ( PR-VU),

  • procento libov svaloviny zjitn ultrazvukem vdob ukonen testu ( %LM).

 • testace VJH:

  • prmrn denn prstek vtestu vg (PR-VJH),

  • hmotnost HM zjaten plky vkg ( HM).


 • Kontrola u itkovosti

  Kodhadu PH mateskch plemen se uv 6 znakov AM

  F-fixn efekt, R-nhodn efekt, C-doprovodn promnn, A-nhodn efekt s matic pbuznosti.


  Kontrola u itkovosti

  Odhad dlch plemennch hodnot

  Pro otcovsk plemena se jedn o vlastnosti z

  • testace VU:

   • prmrn denn prstek od narozen do dne ukonen testu vg ( PR-VU),

   • procento libov svaloviny zjitn ultrazvukem vdob ukonen testu ( %LM).

 • testace VJH:

  • prmrn denn prstek vtestu vg (PR-VJH),

  • hmotnost HM zjaten plky vkg ( HM).


 • Kontrola u itkovosti

  Kodhadu PH otcovskch plemen se uv

  4 znakov AM


  Kontrola u itkovosti

  Odhad dlch plemennch hodnot

  Pro hybridn kance v otcovsk pozici se jedn o vlastnosti z

  • testace VU:

   • prmrn denn prstek od narozen do dne ukonen testu vg ( PR-VU),

   • procento libov svaloviny zjitn ultrazvukem vdob ukonen testu ( %LM).


  Kontrola u itkovosti

  Kodhadu PH se uv 2 znakov AM


  Kontrola u itkovosti

  Odhad celkov plemenn hodnoty

  Dl plemenn hodnoty se integruj do tzv. sumrn plemenn hodnoty jedince, tedy celkov plemenn hodnoty podle obecn linern rovnice:

  n

  CPH = ai PHikde

  i=1

  CPH - celkov plemenn hodnota

  ai - ekonomick vha, koeficient dleitosti hodnocen vlastnosti

  PHi - dl plemenn hodnota vlastnosti i ( i = 1,2,a )

  CPH se podle pslunosti plemene skld z PHi, a to :

  a) u mateskch plemen (lini) zPH za vybran vlastnosti:

  • reprodukn,

  • vkrmnosti,

  • jaten hodnoty.

   b)u otcovskch plemen (lini) zPH za vybran vlastnosti:

  • vkrmnosti,

  • jaten hodnoty.


  Kontrola u itkovosti

  Vyjaduje se vK a ekonomick vhy jsou stanoveny nsledovn:


  Kontrola u itkovosti

  Relativn vyjden plemenn hodnoty

  Provd se pro snadnj identifikaci postaven hodnocenho jedince vpopulaci.

  Pro jej vyjden se pouv:

  • prmrn celkov plemenn hodnota populace (CPHp),

  • celkov plemenn hodnota jedince (CPH),

  • normovan celkov plemenn hodnota ( CPHr),

   CPH - CPHp

   a je dna vrazem CPHr = ------------------

   s

   MinimlnCPH, s, a CPHp se pepotvaj tvrtletn a jsou publikovny vkatalozch pro kance.


 • Login