Kształcenie ustawiczne …? - PowerPoint PPT Presentation

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce
Download
1 / 17

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kształcenie ustawiczne …?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kszta cenie ustawiczne

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego*Klucze – 28.05.2010

*Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Kszta cenie ustawiczne

*Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Kszta cenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne …?


Strategia lizbo ska okre la wska niki jakie kraje i regiony powinny osi gn do ko ca 2010 roku

Strategia Lizbońska określa wskaźniki jakie kraje i regiony powinny osiągnąć do końca 2010 roku


Sytuacja w ma opolsce w obszarze kszta cenia ustawicznego

Sytuacja w Małopolsce w obszarze kształcenia ustawicznego

Średnio 25% mieszkańców Małopolski uczestniczy w procesie kształcenia*

Duże znaczenie odgrywa proces uczenia incydentalnego, nieformalnego

*Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Dorosłych


Profil osoby najcz ciej kszta c cej si w formach pozaszkolnych w ma opolsce

Profil osoby najczęściej kształcącej się w formach pozaszkolnych w Małopolsce

 • Młoda

 • Pracująca

 • Mieszkająca w

 • Krakowie/Tarnowie/

 • Nowym Sączu

 • Dobrze zarabiająca

 • Kobieta*

 • * Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Ludności


Pracodawcy o szkoleniu pracownik w

Pracodawcy o szkoleniu pracowników

 • Gotowość do organizacji szkoleń – zwłaszcza specjalistycznych

 • Szkolenia w ramach własnych środków

 • Problem z rekrutacją pracowników o określonych kwalifikacjach


Nasza geneza

Nasza geneza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Kszta cenie ustawiczne

Działania dla instytucjitworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie


Dzia ania dla mieszka c w informacja i promowanie idei uczenia si przez ca e ycie

Działania dla mieszkańcówinformacja i promowanie idei uczenia się przez całe życie


Serwis o us ugach edukacyjno szkoleniowych

Serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Promocja z nagrodami

Promocja… z nagrodami

Konkursy w ramach programu

„Edukacyjna Gmina Małopolski”…

dla aktywnych gmin..

literacki dla uczniów gimnazjów i liceów…

rysunkowy dla uczniów najmłodszych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Kszta cenie ustawiczne

Rozwiązania systemowe dla Regionurealizacja priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w „Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego”


Podnoszenie jako ci szkole ma opolski standard us ug jako ci us ug edukacyjno szkoleniowych

Podnoszenie jakości szkoleń!Małopolski standard usług jakości usług edukacyjno-szkoleniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Kszta cenie ustawiczne

Wzmacnianie Partnerstwazapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków


Wspieramy lokalnie

Wspieramy lokalnie!

Budowanie partnerstw, inspirowanie do wspólnego działania….

Warsztaty partnerstw lokalnych, wrzesień 2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Wi cej informacji zapraszamy

Więcej informacji – Zapraszamy

Małopolskie Partnerstwo Instytucji

w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń –

Biuro Małopolskiego Partnerstwa

na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

pl. Na Stawach 1

30-107 Kraków

Tel. : 12 428 78 53; 12 619 84 82

Fax : 12 422 97 85

E-mail: mpku@wup-krakow.pl

www.wrotamalopolski.pl/doskonalenie

www.wup-krakow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login