Ch ng tr nh b n hoa online
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

FlowerShop PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chương trình bán hoa online. FlowerShop. Thân Mậu Quyền Trương Văn An. Thành viên. Giới thiệu về project Các công nghệ chính được sử dụng Các màn hình chính Demo. Nội dung. Website bán hàng onl ine Gồm các chức năng chính : Hiển thị tất cả sản phẩm Hiển thị theo danh mục

Download Presentation

FlowerShop

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chươngtrìnhbánhoa online

FlowerShop


ThânMậuQuyền

TrươngVăn An

Thành viên


Giớithiệuvề project

Cáccôngnghệchínhđượcsửdụng

Cácmànhìnhchính

Demo

Nội dung


 • Website bánhàng online

 • Gồmcácchứcnăngchính:

  • Hiểnthịtấtcảsảnphẩm

  • Hiểnthịtheodanhmục

  • Tìmkiếm

  • Hiểnthị chi tiếtsảnphẩm

 • Chứcnăngsẽpháttriển:

  • Thêmsảnphẩmvàogiỏhàng

  • Thanhtoán

  • Xuất PDF

Giới thiệu về project


Các công nghệ chính


Màn hình Chính


DEMO


 • Login