slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Measurment System Analysis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Measurment System Analysis - PowerPoint PPT Presentation


  • 209 Views
  • Uploaded on

Measurment System Analysis. MSA. تجزیه تحلیل سیستم های اندازه گیری. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. استاد راهنما: دکتر نعمتی. میلاد مهدوی نکو- زهرا نجدی. بهار91. مقدمه:. MSA& اندازه گیری. در بحث تولید و کیفیت توجه به اندازه گیری برای پیشرفت الزامی است. MSA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Measurment System Analysis' - josh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MeasurmentSystem Analysis

MSA

تجزیه تحلیل سیستم های اندازه گیری

slide2

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

استاد راهنما: دکتر نعمتی

میلاد مهدوی نکو- زهرا نجدی

بهار91

slide3

مقدمه:

MSA&اندازه گیری

در بحث تولید و کیفیت توجه به اندازه گیری برای پیشرفت الزامی است.

MSA

روشی است که بوسیله آن می توان "کل سیستم اندازه گیری" را بررسی کرد و از صحت و دقت عملکرد آن و نتایج حاصله در هر دو دسته اندازه گیری ها کمی و وصفی اطمینان حاصل نمود.

slide8
کالیبراسیون:

تعاریف متعددی برای کالیبراسیون بیان شده است برای مثال:

در ایزو10012: مجموعه ای از عملیات که تحت شرایطی مشخص برقرار می شود ورابطه ی بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می

نماید.

در استاندارد ملی ایران : مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد, جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد و تنظیم آن در مقایسه با استاندارد.

slide9
:MSA تفاوت کالبیراسیون و

در گذشته برای تعیین کیفیت وسایل اندازه گیری از کالیبراسیون استفاده می شد . در کالیبراسیون ابزار اندازه گیری به تنهایی و در شرایطی ایده آل ، مثلاً در یک اتاق اندازه گیری با پرسنل آموزش دیده قطعات ، استاندارد و دستورالعمل استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد .

کالیبراسیون برای تعیین توانایی سیستم اندازه گیری در شرایط واقعی ناتوان است .این در حالی است که در MSA می توان کارایی سیستم اندازه گیری را در شرایط زیر تعیین کرد :

وقتی ابزار اندازه گیری یا گیج در محل واقعی استفاده می شود .

وقتی ابزار توسّط چندین اپراتور مورد استفاده قرار می گیرد .

وقتی قطعات تولیدی واقعی اندازه گیری می شوند .

slide10

بنابراین کالیبراسیون به تنهایی کافی نیست و برای کنترل صحّت و میزان تغییرات وسایل اندازه گیری تحت شرایط واقعی به روش های دیگری نیازمندیم .

وقتی از ابزار در شرایط محیطی متغیر استفاده می شود .

وقتی از ابزار به صورت متوالی و مداوم استفاده می شود .

slide11

کالیبراسیون وسیله اندازه گیری

MSAنکاتی مرتبط با

انتخاب افراد خبره برای آزمایش

انتخاب نمونه ها به صورت آگاهانه

استفاده از نرم افزار مینی تب

slide12

قدرت تشخیص دهی مناسب ابزار و تجهیزات

عدم وجود شرایط غیرمعمول محیطی

slide13

واژه های فنی

هر دستگاهی که برای اندازه گیری مورد استفاده قرار میگیرد,معمولا در سطح و محیط تولیدی و فنی به آن گیج

ابزار دقیق

یاابزار دقیق می گویند.

Gage

فرایند اندازه گیری

مجموعه ای از عملیات با هدف تعیین نمودن مقدار یک کمیت است.

ارزش واقعی

ارزش واقعی مشخصه ای است که مورد اندازه گیری واقع میشود.

slide14

تفکیک پذیری دستگاه اندازه گیری, توانایی دستگاه را در اندازه گرفتن کوچک ترین محدوده نشان می دهد.

تفکیک پذیری

slide16

که با توجه به نمودار واضح است که خطای ناشی از سیستم اندازه گیری فقط منحصر به وسایل وابزار اندازهگیری نیست بلکه بسیاری از فرایندهای تولید و یا حتی تجهیزات تست تاثیر گذارند

slide17
خطاهای سیستم اندازه گیری

خطاهای سیستم اندازه گیری به دو دسته تقسیم میشوند.

درستی و صحت

Accuracy

نزدیکی میان خروجی های یک سیستم نسبت به مبدا مورد نظر, صحت عبارت است از میزان نزدیکی مقدار اندازه گیری شده به مقدار درست است.

دقت

Precision

نزدیکی خروجی های یک سیستم نسبت به یکدیگر

slide18

بررسي انواع خطا را مي توان با تيراندازي به يک هدف مقايسه کرد

تيراندازي بايد با :

دقت (precision)

صحت (accuracy)

انجام پذيرد.

درستي وصحت: نزديکي ميان خروجي هاييک سيستم نسبت به مبدا مورد نظر.

دقت: نزديکي خروجي هاييک سيستم نسبت به يکديگر.

slide20

دقت:

دقت يا پراكندگي ناشي از اندازه گيري معمولا"به دو جزء

تقسیم میشوند.

1- تکرار پذیری (repeatability) :

برابر است با پراكندگي ناشي از سيستم اندازه گيري در هنگامي كه يك قطعه با استفاده از يك ابزار، توسط يك شخص اندازه گيري شود. که برابر است با:

EV=5.15

slide21

2- تکثیر پذیری (reproducibility) :

برابر است با پراكندگي ناشي از تغيير هريك از عوامل موثر در سيستم اندازه گيري ( اپراتور ، روش ، ابزار و ...) كه در اندازه گيريهاي مكرر بدست مي آيد .هنگامي كه اپراتور هاي مختلف نمونه هاي مشابهي را با يك ابزار اندازه گيري مي كنند که برابر است با:

AV=

slide22

نوسانات قطعه به قطعه: (PV)

به همين منظور معمولاً خطاهاي دقت سيستم اندازه گيري را نسبت به تلرانس فرآيند (Process Variation) يا تلرانس طراحي (USL , LSL) مقايسه و تصميمگيري مي نمايند.

يكي از راه هاي تخمين اينمقدار استفاده از قطعات انتخاب شده براي تعيين تكرارپذيري و تجديدپذيري مي باشد.

Rp= برد ميانگين هاي کل قطعات اندازه گيري شده

5.15

slide23

% R&R:

در اين بخش به دنبال محاسبه معياري جهت تصميم گيري راجع به اينكه دقت سيستم اندازه گيري قابل قبول است يا خير مي باشيم.

حال برای محاسبه ی آن به صورت زیر عمل می کنیم:

=دقت کل سیستم

حال براي بررسي قابل قبول بودن اين دقت نياز داريم تا آنرا نسبت به تلرانس طراحي یا تلرانس فرآيند می سنجيم.

slide24

الف) چنانچه اين سيستم اندازه گيري براي بازرسي (قبول يا رد آن قطعات) بكار گرفته مي شود. بايستي شاخص %(R,R) را به طريق زير محاسبه نمود:

ب) چنانچه اين سيستم اندازه گيري جهت تجزيه و تحليل و مطالعات فرآيند (مثل SPC) بكارگرفته مي شود بايستي شاخص%(R,R) را به طريق زير محاسبه نمود:

100

slide26

هدف اصلی از اجرای ابزار MSA اندازه گیری میزان خطا در سیستم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بر روی عوامل موثر بر خطا می باشد.

چه وقت؟

  • هنگامیکه بخواهیم نسبت به اطلاعات و اعداد بدست آمده از فرایند جهت پیاده سازی سایر ابزار آماری (SPA ) اطمینان حاصل نمائیم . هنگامیکه بخواهیم نسبت به قابلیت دستگاه و اپراتور اطمینان حاصل کنیم.

چرا؟؟

  • اجرای این ابزار مشخص می کند که آیا نتایج بدست آمده از وسیله یا روش اندازه گیری قابل قبول ، حاشیه ای (لب مرز ) یا غیر قابل قبول است

چگونه؟؟

ad