Download
1 / 91

Prakata - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Prakata. SETIAP KANAK-KANAK ITU ADALAH ANAK KITA Every Child is Our Child. Kemuncak keinsanan itu ialah dengan memelihara dan mengasihi anak-anak yang tiada berdaya , yang memerlukan kasih – sayang dan perlindungan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prakata' - josef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prakata

SETIAP KANAK-KANAK ITU ADALAH ANAK KITA

Every Child is Our Child

Kemuncakkeinsananituialahdenganmemeliharadanmengasihianak-anak yang tiadaberdaya, yang memerlukankasih–sayangdanperlindungan.

Kita sebagaidewasa, pendidik, pemimpindanibubapabertanggungjawabmemastikanituberlakukepadaanak-anak yang merupakanaset paling berhargadan paling mudahterpedayadenganberbagaielemen yang bolehmencemarsahsiah, keselamatandanmasadepanmereka.

Kedudukandankekuasaan yang adapadakitawajarlahmenjamintiadaeksploitasi, penderaandankeganasanterhadapkanak-kanak, khususnya di negeri Selangor.

Turutdiutamakanialahbahawausaha-usahareaktifseperti di atas, perludiselarikanbersamausaha-usahapreventif yang melibatkankepekaanparaprofesionalkesihatan, pegawai-pegawaikebajikandananggotamasyarakat (sepertiketuakampung, guru-guru agama, dan guru-guru sekolah, parapenyelia PWB jugadll.) tentangkeadaanfisiologi, emosi, dan mental kanak-kanak agar dapatdijaminkesejahteraanmereka di manadanpadabila-bilamasajua.

Ahli-Ahli yang Berhormatadalahjugadiseruuntukmengambilberatisudankebajikankanak-kanak.

Semugasetiapkanak-kanakakanmerasaibahawamerekamendapat yang serupadarikitasepertiibubapa yang mengasihimereka.   

SetiapKanak-KanakItuAdalahAnak Kita. Every Child Is Our Child.

Yang BerhormatRodziah Ismail

PengerusiJawatankuasaTetapKebajikan

Negeri Selangor

ExcoKerajaanNegeriSelangor


 • Tiadakeganasankeataskanak-kanak yang dibenarkan, segalakeganasanterhadapkanak-kanakbolehdielakkan.”

 • Kofi Annan, mantanSetiausahaAgungPertubuhanBangsa-BangsaBersatu (Oktober 2006)

 • Kanak-kanakadalahhartakitadankuncikepada Malaysia menujukearahnegaramajusepenuhnya. Kemampanankualitikehidupanadalahsebuahkomponenpentingdalampembangunankebangsaan, daniahanyabolehdicapaidenganmelindungisetiapkanak-kanakdalammasyarakatkitadanmemberimerekapeluanguntukmencapaitahappotensimerekasepenuhnya.

 • Inilahvisipembangunanyang dicanangkandenganpiawaianKonvensyenHakTerhadapKanak-KanakdantelahdisahkanolehKerajaansebagaitandakomitmenkearahmenjadikankanak-kanak di Malaysia selamatdangembira.


 • Peksokonganinimengandungi:-

 • Lembaranfaktaberkenaanbentukkeganasanlazimkeataskanak-kanak di Malaysia;

 • Idea-idea untukmembantupenggubalperundanganmempromosiperlindungankanak-kanaksebagai agenda nasional;

 • Idea-idea bagaimana orang ramaibolehmelindungikanak-kanak;

 • SoalselidikuntukAhli-AhliDewanUndanganNegeridan orang ramai.

 • “Kanak-kanakmempunyaihakuntukdilindungidaripadadisakitidandizalimi, samaadafizikalatau mental.”

 • Artikel 19, KonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak


PERLINDUNGAN KANAK-KANAK: FAKTA UTAMA

Sekiranyakitamembiarkankanak-kanakdiabaikan, dideradandieksploitasi, makakitatelahmenafikanhak-hakmerekauntukmeneruskankehidupan, membangunkanpotensimerekasepenuhnyadankeceriaanzamankanak-kanak.

Kita mestiberusahamemastikan “persekitaran yang melindungi” untukkanak-kanakbagimengelakkanpenderaandaneksploitasi, danmembantusekiranyamerekabersemukadengankeganasandalamkehidupanmereka.


MITOS DAN FAKTA berkenaankeganasanterhadapkanak-kanak

MITOS: Hanyakanak-kanakdaripadakeluargamiskindantidakberpendidikan yang didera.

FAKTA: Keganasan, deradanpengabaianbolehberlakudalammana-manakeluarga, tanpamengirakumpulanetnikataulatarbelakangsosio-ekonomikeluargatersebut

MITOS: Kanak-kanaktidakmempunyaihakdankitatidakperlukisahdengancaralayananterhadapmereka.

FAKTA: Setiapkanak-kanakdilahirkandenganhakuntukhidup, membangunkandanmencapaipotensimerekasepenuhnya. Menghalangdanbertindakbalaskepadakeganasan, ekplotasidanpenderaanadalahpentingbagimemastikanhak-hakmerekadipenuhi.


MITOS: Memukulkanak-kanakuntukmendisplinkanmerekaadalahbukanpenderaan.

FAKTA: Perlumenghormatimaruahseseorangkanak-kanakapabilamendisiplinkannya di rumahatausekolah. Sebarangbentukpenyalahgunaankeatasprinsipinisamaadasecarafizikal, lisanataupencabulanemosidikirasebagaipenderaan.

MITOS: Penderaankeataskanak-kanaktidakmemberikesanaspeklain dalamkehidupanmereka.

FAKTA: Keganasandanpengabaianadalahmencabulsetiaphakzamankanak-kanak. Seseorang yang telahberimunisasitetapitelahdipukuladalahseorangkanak-kanak yang tidaksihat. Kanak-kanakperempuan yang dicabulsecaraseksualadalahdikirakanak-kanak yang tidakberpelajaran.


KEGANASAN TERHADAP KANAK-KANAK DI MALAYSIA

Malaysia dilihatmengalami trend menaikdalamkes-kesseksualdan lain-lain penderaansertapengabaiankepadakanak-kanak.

Rajah 1: Kes-kespenderaankanak-kanakmengikutjantinadanjenispenderaan (1999-2008) – JabatanKebajikanMasyarakat • Walaupun PENDERAAN (1999-2008peningkatankejadianpenderaandanpengabaiankanak-kanakmungkindisebabkanmeningkatnyalaporan yang diterimaberbandingmeningkatnyakejadiansebenar di negaraini, adalahmasihmenjadikeutamaankepadanegarakitauntukmenanganisebarangdankeseluruhankes-keskeganasanterhadapkanak-kanak.

 • Terdapatkira-kira 13 jutakanak-kanak di Malaysia.

 • Padatahun 2008, JabatanKebajikanMasyarakatmerekodkan 2,780 kes-kespenderaankanak-kanak.

 • Kes-kespenderaankanak-kanaktelahmenunjukkanpeningkatansejaktahun 2005.

 • Antarabentuk-bentukpenderaankanak-kanak yang lazimdilaporkankeJabatanKebajikanMasyarakatadalahpengabaian, penderaanfizikaldanpenderaanseksual (termasuksumbangmahram).

 • Pengabaiankanak-kanakmunculsebagaisatukebiasaansepertikeganasanfizikal di mana 952 kes-kespengabaiandirekodkandalamtahun 2008 berbandingdengan 863 kes-kespenderaanfizikalpadatahun yang sama.

 • Penderaanfizikal, termasuklahpenderaanseksual, keataskanak-kanakadalahjenayahlazim yang dilaporkan.

 • Laporankes-kespenderaanterhadapkanak-kanakadalahdipercayaipecahankecilkepadabilangankes-kessebenar.


SELANGOR – GAMBARAN PENDERAAN KANAK-KANAK DALAM PENDERAAN (1999-2008NEGERI

Selangor mendudukitempat lima negeriteratasdenganpecahantertinggikes-kespenderaankanak-kanaksejakbeberapatahunlepas.

Jadual: Statistikpenderaankanak-kanakuntuknegeri Selangor (2007-2010)


PERANAN WAKIL-WAKIL RAKYAT PENDERAAN (1999-2008

Parlimendandewan-dewanundangannegerimempunyaikuasauntukmenciptaperubahansebenardanberkekalanuntukkanak-kanak, melaluipelbagaifungsimerekasebagaiwakilrakyat.

Satu-satunyacarauntukmelindungikanak-kanakialahuntukmengurangkankelemahankanak-kanakmelaluiundang-undang, perkhidmatan, tingkahlakudanamalan yang menumpukankepadahakdankepentingankanak-kanak.

Ahli-ahlidewanundangannegeribolehmenyumbangkepadaperlindungankanak-kanakdenganmewakilikepentingankanak-kanakdalamhal-ehwalperundangannegeridanmemberikaninspirasikepadakawasanmerekamelakukansesuatu yang lebihuntukmelindungikanak-kanak.


KENAPA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK ITU PENDERAAN (1999-2008PENTING

-MEMPROMOSI HAK KANAK-KANAK DAN KUALITI KEHIDUPAN NEGARA

Berpuluhjutakanak-kanak di seluruhduniaadalahmangsakepadaeksploitasi, penderaandankeganasansetiaptahun. Apabilakitagagalmelindungianak-anakkita, merekaakanmenderitadalamsenyapdantanpadilihat.

KonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak (‘The Convention on the Rights of the Child (CRC)’) jelasmenetapkantanggungjawab-tanggungjawabKerajaan, keluargadanibubapauntukmelindungikanak-kanakdaridisalahgunakandalamapacara pun.

Sebagaisalahsatupenandatangandalam CRC, Kerajaanbukansahajawajibuntukmelindungikanak-kanak yang dibahayakan, tetapijugaakanmengambilsegalalangkah yang perluuntukmenyokongkeluarga-keluargadanmasyarakatdalammencegahpenderaan, pengabaiandaneksploitasikanak-kanak.

Perlindungankanak-kanak di Malaysia akanmenjaminkemampanankualitikehidupandanmenyumbangkepadakejayaannegarakearahWawasan 2020.


Digunapakai PENDERAAN (1999-2008olehPerhimpuanAgung PBB padatahun 1989, KonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak (CRC) mendahulukanpiawaianantarabangsaberhubunghak-hakkanak-kanakuntukmeneruskankehidupan, pembangunan, perlindungandanmengambilbahagiansebagaisahdisisiundang-undang. Antarapolisiutama CRC adalahtiadakanak-kanakyang didiskriminasikan, dandalamsetiapkeputusan yang melibatkankanak-kanak, makakepentinganmerekaperludiutamakan.


Penderaan PENDERAAN (1999-2008kanak-kanakadalahpencabulansegalahak-hak

Keganasanterhadapkanak-kanakkinitersebarluas, tetapisebahagiannyamasihlagidisembunyikandantidakdilaporkan. Samaadaiaberlaku di rumah, sekolah, komunitiataudalaminstititusi, iabiasaberlaku di belakangpintutertutupdanolehmereka yang seharusnyadipercayaiolehkanak-kanak – ibubapa, ahlikeluargadanpenjaga. Kanak-kanakselalunyamenderitadalamdiam, takutuntukbersuaradisebabkanmaluataukhuatirakandihukum.

Keganasanterhadapkanak-kanakbukansahajamelanggarihak-hakmereka yang perludilindungi, tetapijugahalanganbesarkepadakesihatankanak-kanakdanpembangunanmerekadalamjangkamasapanjang.


Kecederaan PENDERAAN (1999-2008ataukematianhanyalahsatupenghujung. Bagikanak-kanakini, masadepanmerekabergantungkepadakeseimbangan, dibelenggudengankecederaanfizikal, trauma emosidanmasalahtingkahlaku. Bagaimanamerekaakanbelajardanbersosial, ataumemasukialamdewasa yang sempurna, sekiranyatahapkeselamatanmerekadiragui, ataudicalardenganparut yang tidakakanhilang? Bagaimanamerekaakansedarbahawakeganasanadalahsesuatu yang tidakbolehditerimasamasekali, sedangkanitulahsatu-satunya yang merekatahu?

Penderaankanak-kanakmenyebabkanparutfizikal, emosidan mental yang akanmeninggalkankesanjangkapanjangdalamkehidupankanak-kanakdankeluarga. Iamerompakpeluangkanak-kanakuntukmemenuhipotensimerekasepenuhnyadanakanmeneruskankitarankeganasan.

Keganasanmenjejaskankeseluruhanzamankanak-kanakdanjugagenerasiakandatang.


Persekitaran PENDERAAN (1999-2008 yang melindungi

Semuakanak-kanakadalahterdedahkepadarisikokeganasanatassebabmerekaadalahkanak-kanak.

Perlindungankanak-kanakmelibatkanpencegahankeatasmasalahdalamkehidupankanak-kanakdanjugaperkhidmatan yang diperlukanapabilasesuatuitutidakberlakusepertisepatutnya. Iajugamengandungiperkhidmatanuntukkanak-kanak yang terdedahkepadakeadaan yang merbahaya.

Untukmelindungikanak-kanakdaripadabahaya, kitatidakbolehmenungguuntuksesuatuituberlaku. Kita perlumembinapersekitaranmelindungi, denganitumerekaakanmembesardenganselamatdanmenikmatikebebasandalamzamankanak-kanak.

Membinapersekitaran yang melindungiuntukkanak-kanakmemerlukanperubahansosialdalamtingkahlaku, peranandantanggungjawab; memastikanperaturandanperundangan yang bersesuaianberadapadalandasannya, bersama-samadengansistemperundangan yang aktifdanadilsebagaisebahagiandarisistemkebajikansosialuntukkanak-kanakdankeluarga.


Daripada PENDERAAN (1999-2008melihatisu-isuindividukeganasandankategorikanak-kanak, sistemtersebutmengambilpendekatanbahawaperlindungankanak-kanakmemerlukanpandangan yang lebihluaskeataskontekssosio-ekonomik, kebudayaandanpolitikal, termasuklahsistemresponsifdankeadaanpersekitarankanak-kanak, yang menyumbangkepadamasalah-masalahperlindungankanak-kanak.

Persekitaran yang melindungibukanlahmeletakkankanak-kanak di belakangpintu yang tertutup, ataumembuatkanmerekatakutkepadadunialuar. Persekitaran yang melindungiialah di manakanak-kanakbolehmenjadikanak-kanak.


Mencegah PENDERAAN (1999-2008keganasanterhadapkanak-kanak

Ahli-ahlidewanundangannegerimempunyaiperananutama yang perludimainkanbagimembolehkanpersekitaran yang melindungi. Perananmerekaialahuntukmelaksanakankeazamanpolitikdalammembangunkanpolisidanrangkaperundangan, sertabersamadenganKerajaandanpihakberkuasadalammenyediakanperkhidmatan.

Padaperingkatakarumbi, penggubalundang-undangbolehmendorongperubahantingkahlakudanmewujudkankesedaran di kalangan orang ramaiuntukmencegahkeganasandanakseskepadaperkhidmatanintervensi.

Denganmencegahkeganasanhariini, kitamampumembinamasahadapan di manakeganasantidaklagibolehditerimapakai.

Kita tidakbolehmenggagalkananak-anakkitalagidankitatidaksepatutnyamerompakpotensinegarakitauntukmemenuhiaspirasi yang telahdibentangkandalamWawasan 2020.


SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apa yang ahlidandewanundangannegeribolehlakukan

KesimpulanpemerhatianolehJawatankuasaHak-hakTerhadapKanak-Kanak

 • Membangunkan, sebagaisebahagiandaripadaPelanKebangsaanTindakanKanak-kanak, stratregikomprehensifnegeri/negarauntukmencegahdanresponkepadakeganasandomestikdanpenderaankanak-kanak, termasuklangkah-langkahuntukmenukarkantingkahlakudanamalankebudayaan.

 • Mengukuhkansistemsediaadabagiresponkepadakes-kespengabaiandanpenderaankanak-kanak, sekaligusmenjaminkanak-kanak yang teraniayaakandilindungidantidakmenjadimangsaprosidingperundangan.

 • Mengharamkansegalaundang-undangberbentukhukumansebatan di rumahdanmenjalankankajianmenyeluruhuntukmenilaisifatdantahapfenomenaini.


 • Mendidik PENDERAAN (1999-2008ibubapa, penjagadanprofesional yang berkerjabersamakanak-kanakdenganmenjalankankempenpendidikanawamtentangkesanburukbentuk-bentukkeganasan ‘disiplin’ danmempromosikankaedahkeibubapaan yang positifdantidakganas.

 • Memastikansemuakanak-kanak yang menjadimangsakeganasandanpenderaanmendapatpenjagaan yang mencukupi, kaunselingdanbantuanpemulihandanintegrasisemula.

 • Mewujudkantalianbebastol, 24 jam, talianbantuan 3 digit untukkanak-kanak, danmemudahkankolaborasitalianbantuaninidengan polis, sistemkesihatandankebajikanmasyarakatdanjuga NGO fokus-kanak-kanak.


AKTA KANAK-KANAK 2001 PENDERAAN (1999-2008

Di Malaysia, sesiapa di bawahusia 18 tahunadalahkanak-kanakdandilindungi di bawahAktaKanak-Kanak 2001.

Malaysia telahmenggubalkanAktaKanak-Kanak 2001 bagimemenuhituntutan di bawahKonvensyenHak-hakTerhadapKanak-Kanak (CRC), di manaArtikel 19 CRC menyatakanKerajaanperlumengambillangkah-langkahbersesuaianuntukmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukpenganiayaan, penderaan, pengabaiandankeganasan, olehibubapaatausesiapa yang menjagamereka.

Matlamatasasperlindungankanak-kanakialahuntukmemastikansetiap orang yang dipertanggungjawabkanuntukmemeliharadanmelindungikanak-kanakakanmengiktiraftugasinidanberusahauntukmemenuhinya.

DenganAktaKanak-Kanak 2001, iabukansahaja moral tetapisatuundang-undangpentinguntukahlimasyarakatmelindungikanak-kanakdaripadasemuabentukpenderaan.


Perlindungan PENDERAAN (1999-2008 yang diberikanolehAktaKanak-Kanak 2001 meliputistrategidanlangkah-langkahbagimengelakkandaripadadanresponsifkepadainsidenpenganiayaandanbahayakeataskanak-kanak, samaadabolehatautidakmelibatkankeganasan.

PeruntukkanAkta

PeruntukkanAktaKanak-Kanak 2001 adalahberasaskanempatprinsiputama CRC, iaitu: (i) tiadadiskriminasi; (ii) kepentinganterbaikkanak-kanaktersebut; (iii) hakuntukhidup, meneruskankehidupandanpembangunan; dan (iv) menghormatipandangankanak-kanak.

AktatersebutjugatelahmewujudkanMajlisKebangsaanPerlindunganKanak-Kanak, yang menasihatiKerajaanberhubungisu-isuperlindungankanak-kanakmanakalaMajlisPerundingandanPenasihatuntukKanak-Kanakbertindaksebagaititiktumpuankepadapembangunandankesejahteraankanak-kanak.


Akta PENDERAAN (1999-2008inimenetapkan Kumpulan PerlindunganKanak-KanakdanPusatAktivitiKanak-Kanakdiwujudkanpadaperingkatnegeridandaerah. Bermatlamatuntukmenggerakkanpenyertaanmasyarakatdalammelaksanakan program-program pencegahandanpemulihan, inisiatif-inisiatifinimensasarkankanak-kanakberisikoatauterdedahkepadasegalabentukpenganiayaandaneksploitasi.

Daripadasegipentadbirankeadilanjuvana, Aktamemperuntukkantatacara di MahkamahKanak-Kanak, yang mesrakanak-kanak, denganmengambilkirakematangan mental danemosiseseorangkanak-kanak.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apadewanundangannegeridanahlinyabolehlakukan:

 • TahuperuntukkanAktaKanak-Kanak 2001 (http://www.unicef.org/malaysia/Child-Act-2001.pdf);

 • Memahamicabaran-cabaranuntukmelaksanakanAktaKanak-Kanak 2001;

 • Melawatkes-kesperbicaraanmahkamah-mahkamahtempatanuntukmengkajisemulasamaadaterdapatperlindungan yang bersesuaianuntukmangsa-mangsadansaksi-saksikanak-kanak.

 • Menganjurkansebuahjawatankuasabagimengkajisemulaundang-undang – memastikansegalabentukkeganasanterhadapkanak-kanakadalahdilarang, termasuklahhukumansebat, amalantradisional yang merbahayadankeganasanseksual – danmencadangkanpembaharuan yang diperlukan.


PENGABAIAN DAN DITINGGALKAN PENDERAAN (1999-2008

Pengabaianmungkintidakakanmeninggalkanparut, tetapikitasepatutnyatidakterikatkepadakerosakan yang dilakukankepadakehidupanseseorangkanak-kanak.

Pengabaianberlakuapabilaibubapaataupenjagadengansengajagagaluntukmemenuhikeperluanfizikaldanemosi(daripadasegikesihatan, pendidikan, pembangunanemosi, khasiatpemakanan, tempatberteduh, dankeadaantempattinggal yang selamat), ataugagalmelindunginyadaripadabahaya. Meninggalkanseseorangkanak-kanakadalahbentukpengabaian yang ekstrem, danbolehmembawakepadakerosakanpsikologidanfizikal yang amatbesar.

Kurangpenyeliaanadalahsebablazimkanak-kanakbolehmatimengejutataucederaakibatkemalangan di rumah. Pengabaianjugabolehmembahayakan mental, semangat, moral danpembangunansosialseseorangkanak-kanak, danmenyumbangkepadapenglibatankanak-kanakkepadaaktivitibahayasepertipenyalahgunaandadahdanaktivitiseksualpra-matangdantanpaperlindungan.


Pengabaian PENDERAAN (1999-2008adalahkegagalanmenyeliadenganbaikdanmelindungikanak-kanaksekali pun merekatahucaranya, mempunyaipengetahuandanakseskepadaperkhidmatan yang bolehmelakukannya. Inibermaksudkeluarga yang miskin, dankurangakseskepadaperkhidmatankebajikan, tidakakandituduhmengabaikandengansengaja. Di Malaysia, kes-kespengabaian yang dilaporkanadalah di semuaperingkatmasyarakat, tanpamengiratahappendidikanataupendapatan.

Ibubapa yang mengabaikanataumeninggalkananak-anakmerekamungkinberadadalamkeadaanterdesakataukesukaranyang tidakdapatdibantu. Masyarakatseharusnyalebihmenyokongdenganmemberikanjalanpenyelesaiandanmengambilberatpadaperingkatawalsebelummasalahekstremberlaku.


Tahap PENDERAAN (1999-2008permasalahan

Sedikitdiketahuitentangpengabaiankanak-kanaktetapiiadilihatsebagaisatukebiasaansepertikeganasanfizikal. Dalamtahun 2008, terdapatsebanyak 952 kes-kespengabaian yang direkodkanolehJabatanKebajikanMasyarakat (JKM), berbandingdengan 863 kes-keskeganasanfizikalpadatahun yang sama.1Angkatersebutmeningkatsejaktahun 2002.

JKM danpihak polis jugamenerimalaporanbayi-bayi yang ditinggalkansetiaptahun. Menurut JKM, terdapat 58 kesbayi yang ditinggalkandalamtahun 2008. Rekod polis menunjukkanterdapat 470 bayi-bayi yang telahditinggalkandaritahun 2005 sehinggaOgos 2010, di manalebihseparuhdaripadanyaditemuimati.2

1Laporan Statistik Malaysia 2008, JabatanKebajikanMasyarakat

2Dilaporkandalam “Porn a major reason behind baby dumping, say cops”, The Star, 17 August 2010


DALAM LAPORAN BERITA PENDERAAN (1999-2008

TerjatuhMaut

24 Mei 2010, seorangkanak-kanakperempuanberusia 6 tahuntelahterjatuhdariberanda unit pangsapurimakciknya di tingkat 12 di Kepong, Selangor. Neneknyatelahkeluarmembelibaranganruncitdanmeninggalkankanak-kanaktersebutbersendirian di rumah. Beliautelahlupauntukmenutuppintujeriji di beranda. (“6-year-old girl dies in fall from flat”, New Straits Time, 24 May 2010)

Bayi yang ditinggalkan

Mayatbayi yang berusiasatuharidengantalipusat yang masihelok, telahdijumpaidisumbatkedalamsebuah bag danditinggalkan di sebuahsungai di Kota Damansara, Petaling Jaya. (“Angler’s horror find”, The Star, 16 August 2010)

Di manakesilapankita?

Pengabaian, sepertisemuabentukkeganasanterhadapkanak-kanak, adalahhasildaripadagabunganfaktor-faktorberkaitankeluarga, masyarakat, ekonomidanbudaya.


Kanak-kanak PENDERAAN (1999-2008 yang paling terdedahkepadapengabaianadalahbayi, kanak-kanakperempuan (dalambudaya di manakanak-kanaklelakiadalahlebihunggul), kanak-kanakkurangupayadankanak-kanak yang sukaruntukdijaga, sepertimereka yang menghidappenyakitkronikatautingkahlaku yang bermasalahserius.

Ibubapadenganlemahkawalandorongan, rendahdiri, masalahkesihatan mental, danpenyalahgunaanbahan (alkoholdandadah) adalahlebihcenderunguntukmengabaikananakmereka. Sebahagiandaripadaibubapamengabaikananakmerekadisebabkanterlibatdalamkonflikundang-undang, penyalahgunaandadah, HIV dan AIDS, kewangan yang tidakkukuh, tiadakeupayaanmenanganicabaran mental danfizikalkanak-kanak, kurangsokongan, atau stigma mengandung di luarnikah.

Kanak-kanak yang tinggal di dalamkeluarga yang berpecahataukeluargatertekandisebabkanfaktorkewangandansosial, adalahberisikountukdiabaikan. Perundangandanpolisi yang lemahmemburukkanlagitekanan, dankeluargatidakdapatkeluardaripadakitaran yang kejam.


Apa PENDERAAN (1999-2008 yang bolehkitalakukan?

Kita perlumelaksanakanundang-undang, polisidan program-program yang menguatkandanmenyokongkekeluargaan, padamasa yang samamenanganifaktor-faktorasasmasyarakatdankomuniti yang bolehmembawakepadapengabaian.

Pencegahanbermuladarirumahdankeluarga. Perkhidmatankebajikanperlumemasukkan program-program kesuburan, keibuandankesihatankanak-kanak, latihandanbantuankeluarga yang memerlukan, sepertimereka yang mempunyaianakkeperluankhas.

Lawatankerumahdanpendidikankekeluargaan, menumpukankepadapengurusankeluarga, penyelesaianmasalah, danamalankeibubapaan, akandapatmembantumenyelesaikanmasalahdalamkeluargadankeupayaankeluargatersebutmenanganituntutanluaran.


Bagaimana PENDERAAN (1999-2008kitadapatmembantukanak-kanak yang terbabit?

Barisanpertamatindakanialahuntukmengesankes-keskanak-kanakterabai – di manaprofesionalkesihatan, pekerjakebajikanatauahlimasyarakat (cth: majlisdesa, ketua agama atau guru) perlulebihsensitifdengankeadaankanak-kanakdanberusahauntukmembawanyakepadaperhatianpihakberkuasa.

Sebaiknya, perkhidmatanperlulahsediauntukmenyokongibubapa yang tidakmampumemenuhikehendakkekeluargaan. Mengeluarkanseseoranganakdaripadakeluarganyaadalahtindakancampurtangan yang terakhir. Kanak-kanak yang ditempatkan di bawahpenjagaanpilihanseperti di pusatjagaanataurumahahlisaudaramara, perlulahdipantauberterusan, danpusatpenjagaanharuslahdidaftarkandandikawalselia.


Demi PENDERAAN (1999-2008keselamatankanak-kanak, kebimbangandanpendapatnyaharuslahdipertimbangkandahulu. Tiadapenyelesaianungguluntuksemua, dansebarangcampurtanganharuslahbersesuaiandenganperingkatperkembangankanak-kanak, kesihatanemosidanikatankekeluargaan.

Kita memerlukanlebihbanyak data berhubungdengantahapsebenarkanak-kanakterabaidalamnegara. Pengumpulan data dananalisaberterusanadalahpentingbagimemberikanbuktiuntukmenyokongkepadapengubalpolisibahawatindakbalassegeradiperlukandalambentukpembangunanpolisi, memperuntukkansumberdanmelaksanakan program.

Isukanak-kanakterbiarharuslahdibawakepadalingkunganawam agar dapatdibincangkandanmencaripenyelesaianuntukmelindungikanak-kanakdaripadaterabai. Kecuaiantingkahlakuterhadapkanak-kanak, atau stigma dandiskriminasidalamsesebuahbudaya, hanyadapatdihapuskanmelaluiperubahanberpanjangandalampengetahuan, kepercayaan, sikapdanamalanmasyarakat.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apadewanundangannegeridanahlinyabolehlakukan:

 • Melaksanakanundang-undang, polisidan program bagimenyokongkeluarga;

 • Menggalakkankomunitisetempatuntukmembinapersekitaran yang melindungikanak-kanak;

 • Menyiasatsamaadasistem yang bertindakbalaskepadapenganiayaankanak-kanakmemberikantanggungjawab yang jelaskepadapemberiperkhidmatannyadanpihakberkuasa;

 • Menyokongpengumpulan data dananalisis yang lebihbaiktentangkes-kespengabaian;

 • Meningkatkantahapperbincanganmasyarakattentangmengapakanak-kanakdiabaikan.


Keganasan PENDERAAN (1999-2008fizikalselalunyamengambilbentukhukumanderabertujuansebagaidisiplin. Kebanyakanhukumaninimelibatkansepakandanmerotankanak-kanakdengantangan, rotan, kayu, talipinggangdansebagainya. Kanak-kanakjugaditendang, digegarkan, dihumban, dicakar, dicubit, digigit, ditarikrambutatauditekuptelinga, dipaksaberadadalamposisi yang tidakmenyenangkan, ataudimarahi. Bentukhukumansebegituadalahmerendahkan, memalukandanmengajarkanak-kanakbahawakeganasanadalahpenyelesaiankepadamasalah.


PENDERAAN FIZIKAL PENDERAAN (1999-2008

Penderaanfizikalkeataskanak-kanakadalahantarajenayah yang lazimdilaporkanterhadapkanak-kanak.

Terdedahdisebabkan status mereka di dalammasyarakatdankeluarga, kanak-kanakselalunyamenempuhikeganasanfizikaltermasuklahdipukuldalampelbagaibentuk, dibakar, dicekik, diracun, disesaknafasdankeganasanseksual, yang manasemuanyabolehmembawamaut, kecacatan, ataukecederaanfizikal yang parahdan trauma .

Bayidankanak-kanakkeciladalahlebihramaimenjadimangsaolehpenjagautamadanjugaahlikeluarga yang lain, tetapiapabilamerekameningkatdewasa, merekaakanlebihbanyakmeluangkanmasa di luarrumahdanakanlebihmudahmenjadimangsaoleh orang yang bukanahlikeluarga.


Tahap PENDERAAN (1999-2008permasalahan

Antaratahun 2005 sehingga 2008, bilangankes-kespenderaanfizikal yang dilaporkankeJabatanKebajikanMasyarakatkekalkonsisten, denganperbezaankecilantarakanak-kanaklelakidanperempuan.

Laporan-laporanpenderaanfizikaltidaktermasukdenganhukumandera di sekolah-sekolah, yang manaadalahsah di bawahsistempendidikankebangsaankita, walaupundenganbatasan yang ketat. Kajiankecilmendapatibahawahukumandera di sekolah-sekolah, dalambentukrotan, adalahsuatukebiasaan, walalupuntidakterdapat data kebangsaan.


DALAM LAPORAN BERITA PENDERAAN (1999-2008

Kematiananakkecil

Kanak-kanakperempuanberusia 3 tahuntelahdijumpaitidaksedarkandiri di rumahibunya di Selangor. Laporanbedahsiasatmenunjukkanbahawaterdapatlebihdaripada 30 kesankecederaan di badannya. Ibunya yang berusia 24 tahundantemanlelakinya yang tinggalserumahtelahdituduhberhubungkematiantersebut. (The Star: ‘Girl’s parents test positive for syabu’, 16 April 2010; ‘Mum and lover charged over toddler’s death’, 24 April 2010)

Disiplin di sekolah

Ibukepadapelajarberusia 9 tahunmendakwaanaknyatelahditamparoleh guru disiplindisebabkandatanglewat, menyebabkanmukanyabengkak. (‘Student slapping case resolved’, 5 Nov 2009, The Malay Mail)


Bagaimana PENDERAAN (1999-2008kitabolehtersilap

Adalahmudahuntukmenyalahkanibubapa, penjagaatau guru apabilamenyebabkankekerasankeataskanak-kanak, tetapifaktor-faktorluaransepertirangkaperundangan yang lemah, polisidansikapmasyarakatbolehmenyumbangsecaratidaklangsungkepadakeganasanfizikalterhadapkanak-kanak.

Pembangunan bandar yang pesattelahmembawaperubahandalaminstitusikekeluargaan, dengankemiskinan, penggangguran, tahappendidikan yang rendah, tempattinggal yang sesakdantekananekonomimenyebabkanstreskepadakeluarga-keluargasertakehilanganrangkaiansokongansosial.


Faktor-faktor PENDERAAN (1999-2008tekanandiburukkanlagidenganpolisi yang lemahmeninggalkankanak-kanakdankeluargatanpajaringanekonomidansosial. Kanak-kanakdalamkeluargainiberdepandenganrisikokeganasan yang tinggi.

Undang-undang di beberapanegaradantradisibeberapabudayamasihmembenarkan, atautidakmenghukum, penggunaankeganasankeataskanak-kanak. Sebagaicontoh, penerimaanmeluashukumanfizikalsebagaikaedahuntukmendisiplinkankanak-kanak di Malaysia – baik di rumahatau di sekolah.


Apa PENDERAAN (1999-2008 yang bolehkitalakukanuntukmencegahnya?

Ibubapa yang menderaanaknyasecarafizikaladalahbermungkinanmengalamiataumenyaksikansendirikeganasansewaktukanak-kanak. Olehitu, adalahmustahakrantaiankeganasaninidipecahkan.

Keganasanmestilahdiatasisebelumiaberlaku, denganmenanganikeadaanasas yang menyebabkanekonomidanemosiekstremmenekankeluarga. Polisisepatutnyamenyokongkeluarga, denganmenyediakankemudahanpusatpenjagaan yang berkualiti, memperkayakan program pra-sekolah, program keibubapaan, program penangguhantempohkepadakeluarga yang menghadapikeadaan yang sukar, ataumeningkatkanekuitidalampendidikan, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain peluang.

Lebihdaripadaitu, perluadaundang-undangdanpolisiuntukmenghalangsegalabentukkeganasanterhadapkanak-kanakdalamkeluargadanmasyarakat, termasuklahsegalaamalantradisi yang merbahayadanamalanhukumandera.


Pada PENDERAAN (1999-2008peringkatkomunitidanmasyarakat, perluada program berskalabesaruntukmeningkatkankesedaranhakkanak-kanak, disasarkankepadasemuakumpulan yang terlibatdalamkehidupankanak-kanaktersebut, termasuklahkakitangan-kakitangansistemperundangandankepolisian, pendidikan, pekerjakesihatan, sektorswasta, sertaibubapadan orang ramai.

Kita perluberhentimelayankanak-kanaksepertisebuahobjekdanbukansebagaimanusia, danmulamengiktiraf status merekasebagaiseseorangdenganhak yang saksamadalammasyarakatkita.


Bagaiman PENDERAAN (1999-2008kitabolehmembantukanak-kanak yang terbabit?

Untukmelindungikanak-kanaksecaraefektif, terdapatkeperluanperkhidmatanmelindungikanak-kanaksecaraberterusan; iaituinisiatifpencegahanutamabagimenguatkankapasitikeseluruhanmasyarakatdalammelindungikanak-kanak; pencegahansekunder, atauperkhidmatancampurtanganawal, ditujukankepadakanak-kanakdankeluarga yang dikenalpastisebagaiterdedahatauberisikopenganiayaanataudiabaikan, dancampurtanganlebihtinggi (tertiari) untukbertindakbalas di manakanak-kanakberadapadarisiko yang serius, atausedangdideraataudianiayadalamapacara.

AktaKanak-Kanak Malaysia 2001 mentakrifkandanmeyediakangarispanduanasasstatutoribagitindakbalaskeatasmangsakanak-kanak yang didera, diabaikandandieksploitasikan. Bagaimanapun, menjadikeperluanuntukmeningkatkankesedarantentangperanandantanggungjawabperundangankepadaanggotakeluarga, penyediapusatjagaankanak-kanakdanpengamalperubatan agar memaklumkanpihakberkuasaapabilamengesyakiseseorangkanak-kanakdidera.


Sesebuah PENDERAAN (1999-2008sistemperlindungan yang profesionaluntukkanak-kanakadalahkuncikepadaperlaksanaanAktaKanak-Kanak 2001. Adalahperlumengadakansebuahpelaburan yang besardanperuntukansumber, bagimemastikanpakarterlatihdanpekerjasosial yang mencukupiuntukmemberikanperkhidmatankeatassistem yang beroperasisepenuhnyamenjaminpiawaian yang samadalampenjagaan di kawasan-kawasanbaikdalamatauluarbandar.

Sisteminijugamemerlukanstruktur yang dibangunkansebaiknyabagimenyediakanperlindungan, sokongandanlayanankepadakanak-kanakdankeluarga, bermuladaripadawaktupenderaandilaporkan, sepanjangsiasatan, penguatkuasaanundang-undang, sehinggalah proses pertuduhandanperundangan.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan

 • Memulakan program-program sokongankewangandansosialkepadakeluarga yang beradadalamkeadaan yang sukar;

 • MemantaupelaksanaandanpenguatkuasaanAktaKanak-Kanak 2001;

 • Menggalakkanprofesionalismasektorkebajikansosial, danlatihan-latihan yang lebihbaikkepadapegawai-pegawaikebajikandanpakar-pakarperlindungankanak-kanak;

 • Menyediakanruangbagimasyarakatmembincangkanhukumanderadanpenderaanfizikalkanak-kanak, danmencaripenyelesaianbersama, denganmerujukkepadakanak-kanakdananakmuda.


PENDERAAN SEKSUAL DAN SUMBANG MAHRAM PENDERAAN (1999-2008

Penderaanseksualkeataskanak-kanakadalahmasalah yang berkembang di seratadunia, tetapi yang paling mencabaradalahuntukmenanganiisu-isuinidisebabkankerahsiaandanpantanglarang yang menyelubunginya.

Apajuajenishubunganseksualdengankanak-kanak di bawahusia 18 tahunadalahdianggappenderaanseksual, sekalipunkanak-kanakatauremajatersebutdilihatsebagaisukarelaataurakan yang memulakan.


Tahap PENDERAAN (1999-2008permasalahan

Daripadatahun 2005 sehingga 2008, JabatanKebajikanMasyarakatmerekodkanpeningkatankes-kespenderaanseksualdansumbangmahram, yang manakes di kalangankanak-kanakperempuanmelebihikanak-kanaklelaki. Sumbangmahram, khususnya, menjadipermasalahan di kawasanluarbandar.

Peningkatankes-kes yang dilaporkanmungkinmenunjukkankesedaran orang ramai, kesediaanuntukmelapor, pengiktirafanrasmikeatasisuinisertapeningkatansistemlaporan.

Sebahagianbesardarikeganasanseksualdilakukanolehahlikeluargaatau orang lain yang tinggalbersamaataumelawatrumahkeluargakanak-kanak – mereka yang dipercayaiolehkanak-kanakdandipertanggungjawabkanuntukmenjagamereka. Di Malaysia, hampir 59% daripelakupenderaanseksualdalamtahun 2007 adalahahlikeluargaterdekat, saudaramara, atauahlikeluargaangkat. Bagaimanapun, predator ataupedofiliajugamenculikkanak-kanakuntukpenderaanseksual.


Bagaimanapun PENDERAAN (1999-2008, kes-kes yang dilaporkanadalahdipercayaihanyalahsebilangankecildaripadabilangankes yang sebenar. Apabilapenderaanseksualseringberlakudalamprivasipersekitaranrumahataukawasanterpencil, inimenyebabkaniatidakdapatdikesanatautidakdilaporkan. Kanak-kanakmungkintidakmelaporkannyadisebabkanmerekatakutdipersalahkanatauterusdianiaya, sementarasaudaramara, jiranatau orang dewasa lain keberatanberhadapandenganakibatmelaporkannya.

DALAM LAPORAN BERITA

Dirogololehkekasihibu

Seorangkanak-kanakperempuanberusia 13 tahundariKlangtelahdiacuhujungpisau, ditampardanmukanyadiselibungdenganbantalketikadiadirogol, dandipaksamelakukanseks oral olehkekasihibunya. Pelakutersebuttelahdijatuhkanhukumanpenjaraselama 38 tahundengan 16 sebatanrotan. (‘Rapist who preyed on lover’s kid gets 38 years jail’, 23 June 2010, New Straits Times)


Di PENDERAAN (1999-2008manakesilapankita?

Keganasanseksualadalahsangatberkaitdenganfaktor-faktorkeluargadansosial, seperti stress disebabkankemiskinan, pengganggurandanpengasingansosial. Kanak-kanak yang tinggaldengankeluargabersamadenganfaktor-faktoriniadalahsangatterdedahkepadarisikoapabilakurangmendapatkansokongandaripadamasyarakat.

Sumbangmahram di kawasanpertanianluarbandarbolehdikaitkandengankediaman yang keciluntukkeluargadengananak yang ramai, ketidakupayaanibubapamenyeliaanak-anakdisebabkanwaktukerja yang panjang, kekuranganpendidikanseksdanterasingdaripadamasyarakat yang lebihbesar.

Kita perlulebihlantangtentangrisikokanak-kanakterhadappenderaanseksual di rumahdandalamkontekskekeluargaan. Menanganipenderaanseksualsebagaisubjekpantanglarangakanmenggalakkanbudayaberdiamdiri, di manakanak-kanaktidakbolehbercakaptentangpenderaanseksual yang merekaderitai, orang dewasatidakmahubercakaptentangrisikopenderaanseksual di rumah, dan orang dewasatidaktahuapa yang perludilakukansekiranyamerekamencurigaiseseorang yang merekatahumenderakanak-kanaksecaraseksual.


Apa PENDERAAN (1999-2008 yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Tidaksemuakeluargadenganfaktor-faktorrisiko yang diterangkan di atasmenjadipersekitaran yang ganasuntukkanak-kanak. Keluargaadalahmasihmerupakansumberterkuatuntukmelindungidanmenyokongkanak-kanak. Mengelakkanpenderaanseksualdansumbangmahrambermuladenganmenggalakkanamalankeibubapaan yang baikdanmemupukdanberpegangteguhantaraibubapadananak-anak.

Masyarakat yang rapatantarasatusama lain, mempunyaijaringansosialdanhubungankejiranan yang kuatmampumelindungikanak-kanakdanmengurangkanrisikokeganasanwalaupunwujudnyafaktor-faktorrisiko, sepertikemiskinan, pengganggurandankesaratan.

Keluarga yang berisikotinggimemerlukansokongandaripadaKerajaanmelalui program-program danpolisi, sepertiperkhidmatanmerancangkeluarga, penjagaansebelumdanselepasbersalin, keselamatansosial, kesihatan mental danrawatanpenyalahgunaanubatan, pendidikankeibubapaan, pendidikanberasaskanskilkehidupanuntukkanak-kanak, dansokongansekiranyamerekamempunyaianak yang kurangupaya.


Masyarakat PENDERAAN (1999-2008jugaperlumenuntutperubahandalamsikapdantingkahlaku yang bertolakansurdenganmenyalahgunakanhakkanak-kanak. Kita mestimencabarbudaya yang malu, berahsiadanmenafikan, danberhadapansecaraterbukapuncasebenarpenderaanseksual.

Media, masyarakatdanketua agama, sertakanak-kanakdanremajasendiri, memainkanperananpentingdalammemecahkankesunyian agar orang ramaibolehberhentibersembunyi di belakangpantanglarangmasyarakat.


Bagaimana PENDERAAN (1999-2008kitabolehmembantukanak-kanak yang terbabit?

Membantukanak-kanak yang menjadimangsapenderaanseksualbermuladenganmemecahkankesunyiandanmemberikanmerekatempat yang selamatatausaluranuntukmeluahkanperasaanmereka.

Talianbantuankanak-kanak yang bolehdipercayaimemberikankanak-kanakruanguntukmelaporkanpenderaandenganlebihyakindanmenerimakauselingmelaluitelefon. Di Malaysia, kanak-kanakbolehmendail 999 untukmelaporkankepada polis atau 15999 Childline, iaituperkhidmatantalianbantuankebangsaan 24-jam TalianNur di bawahKementerian Pembangunan Wanita, KeluargadanMasyarakat. Kanak-kanak yang memerlukanmaklumat, perlindungandanpenjagaanakandisambungkankeperkhidmatan-perkhidmatancampurtanganjangkapendekdanpanjangsertapemulihanmelalui 15999 Childline.


Apabila PENDERAAN (1999-2008keganasanseksualtelahdisyakiatauditemui, tindakanmestilahdilakukanuntukmelindungikanak-kanakdaripadarisikoterusdidera, danjugamerawatkecederaandan trauma psikologikanak-kanaktersebut. Penyiasatandanlangkah-langkahperundanganharuslahdilaksanakanseiringdenganpendekatansokongankesihatandansosial.

Mengeluarkankanak-kanakdaripadakeluarganyaseharusnyamerupakancampurtangan yang terakhir, hanyasekiranyakanak-kanaktersebuttelahmenderita, ataupadaberisikomenderitadankemudaratanketara. Keluargaadalahtempatterbaikuntukkanak-kanakmembesar, tetapisekiranyaibubapatidakbertindakbalaskepadaperkhidmatansokonganatau lain-lain campurtangan, makapilihansepertipupukanjangkapanjangatauanakangkatperludipertimbangkan.

Semuacampurtanganuntukmelindungikanak-kanakperlumenitikkankepentingankanak-kanak di hati, agar hakkanak-kanakuntukprivasi, keselamatandankeluargaakandilindungidandipertimbangkanterhadapkebimbangandankeinginankanak-kanak.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan

 • Memantautalianbantuan yang ada di Malaysia untukmenilaisamaadakanak-kanakdanmerekamelaporkanpenderaankanak-kanakmenerimabantuan yang bersesuaiandantindakansusulan.

 • Memastikansistemperlindungankanak-kanakmenyediakanperkhidmatansokonganpsikologimesrakanak-kanak, termasuklahkaunselingdanrawatanpsikiatriuntukkanak-kanakdankeluarga.

 • Memantausistem yang meletakkankanak-kanak di jagaanpupukan, keluargaangkatataurumahjagaan, keranakanak-kanakiniberhakkepadaperlindungandanbantuankhas.


PEMERDAGANGAN KANAK-KANAK PENDERAAN (1999-2008

Dijanjikandenganpendidikan, peluangpekerjaandankehidupan yang lebihbaiktelahmenarikramaikanak-kanakkeluardaripadarumahmerekadanmemasukiduniagelappemerdagangan yang haram danganas.

Pemerdagangankanak-kanakadalahtertaklukkepadapelacuran, kahwinpaksaataudijualuntuk proses anakangkat haram. Ada juga yang digunakanuntukburuhmurahatautidakdibayar, bekerjasebagaihambaataupengemis, direkrutuntukkumpulanbersenjatadandigunakanuntuktujuansukan.

Pemerdaganganadalah haram dansangatmerbahayakeranaiamenderadanmengeksploitasikanak-kanaksecarafizikaldanseksual. Kanak-kanakakanterdedahkepadajangkitan HIV, dandirompakhak-hakmerekauntukdilindungi, membesardalampersekitarankekeluargaandanuntukmendapatkanpendidikan.


Tahap PENDERAAN (1999-2008permasalahan

Pemerdagangankanak-kanakadalahsatutindakanjenayah. Iabersifattidakkelihatandankekurangankutipan data yang baikmenyebabkaniasukaruntukmengetahuibilanganmangsakanak-kanak di seluruhdunia. Bagaimanapun, dianggarkanseramai 1.2 jutakanak-kanakdiperdagangkan di seluruhduniasetiaptahun.

Di Malaysia, sejumlah 1,930 mangsapemerdagangantelahdiselamatkanantaratahun 2008 sehinggaDisember 2010.3Bagaimanapun, tidakada data mengenaiberaparamai yang dilaporkantersebutberusia 18 tahunkebawah. Tambahankepadabilanganini, berkemungkinanjugakanak-kanak yang dilaporkanhilangadalahdiperdagangkan. Menurut Polis Di Raja Malaysia, 4kes-kes yang dilaporkantelahberkurangandaripada 1,803 dalamtahun 2005 kepada 564 dalamtahun 2008, tetapiantarasatupertigadanseparuhdaripadakanak-kanakinimasihlagihilang.


Pada PENDERAAN (1999-2008 Jun 2010, ParlimentelahmeluluskanpindaankeatasAktaAntipemerdagangan Orang 2007. Aktatersebut yang jugadikenalisebagaiAktaAntipemerdagangan Orang danAntipenyeludupanMigran 2007, kinilebihmenyeluruhdalammenanganijenayahpemerdaganganmanusiadanpenyeludupanmigran, termasuklahhukuman yang lebihberatkeatasindividudanorganisasi yang terlibatdalampemerdaganganmanusiadanpenyeludupanmigran.

MajlisAntipemerdagangan Orang (MAPO) melaporkanbahawasejumlah 492 orang telahditangkapkeranamemperdagangkanmanusiaantara 2008 sehinggaJulai 2011.5Sehingga Januari 2010, KementerianDalamNegerimenyatakan 10 kestelah disabitkan.6


DALAM LAPORAN BERITA PENDERAAN (1999-2008

Bayiuntukdijual

PadaDisember 2009, sebuahsindiketmemperdagangkanbayitelahditemui di Selangor di manawanita-wanita Filipina, Vietnam dan Indonesia telahdiupahuntukmelahirkananakdanbayi-bayitersebutdijualsebanyak RM15,000 ataulebihsetiapseorangkepadapasangan yang mahumengambilanakangkat. Ketuasindiketdipercayaiseorangdoktordaripadasebuahpusatperubatanswasta. (‘Cops bust baby-selling syndicate, rescue five infants’, The Star, 14 December 2009)


Di PENDERAAN (1999-2008manakesilapankita?

Sebab-sebabpemerdagangankanak-kanakadalahkompleksdanjarangsekaliberlakusendirian. Kebanyakannyaadalahkeadaanterdesakdankemelaratan yang menyebabkankeluargaterdedahkepadaeksploitasi. Kanak-kanakmudahdiperdagangkanapabilaterdapatpermintaanuntukburuhkanak-kanak, seksdengankanak-kanakatauanakangkattidaksah, danbekalan yang sediaada. Faktor-faktorsepertikemiskinan, penderaan, pengabaian, pengasingan, danmengambilkesempatankeataskanak-kanakdankeluargamenciptapermintaandanpembekalan.

Kekuranganakseskepadapendidikan, kekuranganpersekitaransosialdanperundangan, sikap-sikapsosialdanbudayasepertidiskriminasijantina, jugabolehmenyebabkankanak-kanakdankeluargamudahtertarikuntukmemikirkanbahawa “dunia di luaradalahlebihbaik”.


Selari PENDERAAN (1999-2008dengankebanyakankes-kespemerdaganganbermuladengantipudayadanpengambilanpalsu, iajugamungkinmelibatkanpenculikan, terutamanyabayi-bayi. Kanak-kanak yang hidup di jalanan, kurangpenjagaandansokongandarikeluargaataumereka yang tidakdiseliadenganbaik, menjadisasaranmudahpenculikan.

Satulagifaktor yang membuatkankanak-kanaklebihmudahdiperdayakankepadapemerdaganganialahketiadaansijillahir. Apabilakanak-kanaktiadadokumenpengenalansepertisijillahirataukadpengenalan, dantidakdidaftarkan di dalamapa-apasistem, merekamudahmenjadisasaranuntukdiperdagangkan, danapabiladiperdagangkanmerekasecaraefektifnyatelah ‘lenyap’.


Apa PENDERAAN (1999-2008 yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Melindungikanak-kanakdaripadadiperdagangkanbermuladenganpencegahandanmengurangkanpuncaasasnya, sepertikemiskinantegar, penderaan, pengabaian, peminggiran, kekuranganpendidikandankekurangandokumentasi yang sah.

Padamasa yang sama, negaradanmasyarakatperlumenghapuskan “permintaan” kepadaeksploitasisekskeataskanak-kanak, pengantinkanak-kanak, buruhkanak-kanak yang murahdanpengambilananakangkat yang tidaksah, melaluiperundangandanpolisi yang ketat, danperubahansikap.

Masyarakatdansistemkebajikansosialmemainkanperananpentingdalammelindungikanak-kanak, keranaibubapadankeluargatidakselalunyacukupkuatuntukmemastikankanak-kanakselamat. Kaumkeluarga, rakan-rakan, jiran-jirandanahlimasyarakatharusbertanggungjawabuntukberwaspadakepadaanak orang lain seolah-olahanakmerekasendiri.


Bagaimana PENDERAAN (1999-2008kitamembantukanak-kanak yang terbabit?

Di sebalikmenjadikanmangsakanak-kanak yang diperdagangkansebagaipenjenayahataumigran haram, aksespenuhkepadaperkhidmatankebajikan, kesihatandanpendidikankanak-kanakharuslahdiberikankepadamereka, yang sememangnyaadalahhakmereka. Kanak-kanakiniberhakkepadaperkhidmatandanpenjagaandalampersekitaran yang menggalakkankepadakesihatan, hormatdiridanmaruahseseorangkanak-kanak.

Mangsakanak-kanakharusnyamempunyaiseorangpenjaga yang dilantikuntukkebajikanmerekadanmembantumenempuhi proses pemulihandanintegrasisemula. Mangsa yang diselamatkanperludiberikanbantuanuntukmengintegrasisemulakedalamkeluargadanmasyarakat.

Semualangkah, sepertipenyatuandengankeluarga, penghantaransemulakenegaraasaldanprosidingundang-undang, perludiambilhanyauntukkepentingankanak-kanaktersebutdanmestidipastikankanak-kanakitutidakmenjadimangsaselanjutnyaataudiletakkandalamkeadaanbahaya.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan

 • MemantaupenguatkuasaanAntipemerdagangan Orang danAntipenyeludupanMigran 2007, bagimemastikanAktatersebutmendakwapedagangkanak-kanak.

 • Menilaitahapkemiskinankanak-kanakdalamkawasanandadanmengenalpastipenyelesaian yang dapatmengurangkankekurangankeluargaini.

 • Mengadakan dialog terbukatentangpencegahanpemerdagangankanak-kanak, terutamanyabekerjasamadengankanak-kanakdan orang muda, termasukjugapihak-pihakberkuasa, NGO dansektorswasta.

 • Memantausamaadaterdapatkanak-kanakdalamkawasanandatelahdidaftarkansejaklahir, danbekerjasamadenganPihakBerkuasaTempatandanmasyarakatuntukmeningkatkanakseskepadakemudahanpendafataran.

 • Melihatkepadaperlindungankepadamangsakanak-kanakakibatpemerdagangandanmemastikanmerekamempunyaiaksespenuhkepadakebajikansosial, perubatandanperkhidmatanundang-undang.


 • BURUH PENDERAAN (1999-2008KANAK-KANAK

 • Berjutakanak-kanak di seluruhduniadipaksamelakukankerja yang merbahaya, memudaratkankesihatan, danmenggangupelajaranmereka. Tiadakeseronokandalamalamkanak-kanaksekiranyatenagadankemahiranmerekadieksploitasikan.

 • Buruhkanak-kanakditakrifkanoleh UNICEF sebagaikerja yang melebihiwaktu minima, bergantungkepadausiakanak-kanakdanjeniskerja, sepertiberikut:

 • Usia 5-11: Sekurang-kurangnyasatu jam kerjaekonomikatau 28 jam kerjarumahseminggu

 • Usia 12-14: Sekurang-kurangnya 14 jam kerjaekonomikatau 28 jam kerjarumahseminggu

 • Usia 15-17: Sekurang-kurangnya 43 jam kerjaekonomikataukerjarumahseminggu


Kebanyakan PENDERAAN (1999-2008kanak-kanakiniterlibatdalamsituasiataukeadaanmerbahaya, sepertibekerja di lombong, denganbahankimiaatauracunperosakdalampertanianataumesinberbahaya. Merekaada di mana-manatetapitidakkelihatan, membantingtulangsebagaipembanturumah, buruh di bengkel, terselindungdaripadapandangan di ladang-ladang.

Kanak-kanak yang tinggaldalamrumahtermiskindanluarbandaradalahberkemungkinanbesarterbabitdalamburuhkanak-kanak. Berjutakanak-kanakperempuan yang bekerjasebagaipembanturumahadalahterdedahkepadaeksploitasidanpenderaan.

KonvensyenmengenaiHak-HakKanak-Kanaktidakmelarangkanak-kanakdaripadamembantuibubapamereka di rumahatauperniagaankeluargadalamkaedahselamat, bersesuaiandenganusiamereka, dantidakmenghalangmerekakesekolahsertamenikmatiaktivitialamkanak-kanak.


Tahap PENDERAAN (1999-2008permasalahan

Di Malaysia, AktaKanak-Kanakdan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350-Pindaan 1988) mentakrifkan ‘kanak-kanak’ adalahseseorang yang belummencapaiusia 14 tahun, dan ‘orang muda’ sebagaimereka yang belummencecahusia 16 tahun.

Aktainitidakmengharamkanburuhkanak-kanaktetapimenuntutpengawalseliaankeataskanak-kanakdan orang muda yang bekerja. Undang-undangtidakmenyatakanumur minima untukpekerjaan yang sah, menetapkankanak-kanakbolehdiambilbekerjauntukkerjaringandalamkeluarga, hiburanawam yang ditetapkan, perantisan, dankerja yang ditajaolehKerajaan. Bagaimanapun, merekadilarangbekerjamalam, di bawahtanahdanmelepasi jam kerja yang ditetapkan.


Menurut PENDERAAN (1999-2008KajiSelidikTenagaKerjaKebangsaan (JabatanStatistik), terdapat 247,900 lelakidan 127,500 perempuanberusia 15-19 tahunbekerjadalamtahun 2010, di manaberkuranganberbandingdengantahun-tahun sebelumnya.7Hampir 30% bekerjasebagaipekerjaperkhidmatandankedaidanjurujual, diikutioleh 16% sebagaipekerjamahirdalampertaniandanperikanan. Bagaimanapun, tidakbanyakdiketahuiberkenaandengantempattinggaldankeadaankerjamereka.

Data yang adahanyalahuntukkes-kes yang berdaftardansektorrasmi, tetapitidakuntuksektortidakrasmi, sepertikanak-kanakdiambilbekerjauntukrumahtangga, industridesadanperniagaan haram (termasukperniagaanseks) dankanak-kanakjalan yang mengemisataudipaksabekerja.

7JabatanStatistik, PerangkaanTenagaBuruh, Malaysia, 2010


DALAM LAPORAN BERITA PENDERAAN (1999-2008

JabatanTenagaKerja Sabah akanmemantaudanmenjalankanpenguatkuasaan yang ketatkeatasmajikan yang mengambilkanak-kanakdanremaja di tempatkerjamereka, mengikutkepadakeadaan yang ditetapkan di bawahOrdinanBuruh (Bab 67 Sabah). Setakatini, jabatantelahmembawa 15 keskemahkamah, di manamajikan yang melanggarperaturanburuhkanak-kanak di bawahOrdinan. (‘Watch on hiring child labour’, Daily Express, 21 April 2010)


Di PENDERAAN (1999-2008manakesilapankita?

Buruhkanak-kanakbolehdikesankepadakemiskinan, di manamenjuruskepadakanak-kanakmenyumbanguntukekonomikeluarga.

Kemiskinan yang berpanjangan, terutamanya di kawasanterpencildanmasyarakatluarbandar, kehilangansalahseorangataukedua-duaibubapa, HIV di kalanganahlikeluarga, ataukejutankrisisekonomi, bolehmenjuruskepadasituasiterdesak di manaprospekpendidikandankeselamatandirikurangbermaknaselaindaripadakelangsunganhidupkeluarga.

Sikapiniterutamanya di manakualitidan yang berkaitanpersekolahanadalahrendah. Kanak-kanakperempuanadalahberkemungkinanberisikountukdihantarbekerjadanbukannyakesekolah, terutamanyadalambudaya di manaperempuandilihatlebihrendahdaripadalelaki.


Apa PENDERAAN (1999-2008 yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Pendidikanadalahkaedahterbaikuntukmengelakkanburuhkanak-kanak. AdalahtangggungjawabKerajaanuntukmenyediakansemuakanak-kanakakseskepadapendidikanpercuma, wajib, berkaitandankualiti yang melibatkankanak-kanaksecaralangsung, agar merekakurangcenderunguntukkembalikepadapengaruhnegatifatautercicirsekolahdisebabkantekananrakanataukeluarga.

Kerajaanjugaperlumenyokongkeluarga yang miskinmelaluiinisiatifperlindungansosial, termasukmemastikansumber yang mencukupidiperuntukkanuntuk program-program kebajikansosialsampaikepadakeluarga di kawasansetingganbandar, danluarbandarsertakawasanterpencil.


Undang-undang PENDERAAN (1999-2008melarangburuhkanak-kanakdanmendakwamajikan (daripadasektorrasmidantidakrasmi) yang mengambilkesempatankeataskanak-kanakperluditempatkandandikuatkuasakanseketat-ketatnyadenganhukuman yang berat.

Ibubapadanmasyarakatperlufahammanfaatdaripendidikan, bangunmenentangmajikan yang mengeksploitasi. Ahli-ahli lain dalammasyarakat, sepertiketuaulama, wakilsekolah, kesatuansekerjadan NGO, bolehmemainkanperananpentingdalammenunjukkanbantahansosialkuatkepadaburuhkanak-kanak.


Bagaimana PENDERAAN (1999-2008kitabolehmembantukanak-kanakterbabit?

Salah satuperkarasukar yang dihadapiolehkanak-kanak yang terlibatdalamburuhialahmenarikperhatianterhadappencabulanhakmereka, danmelepaskandiridaritempatkerja. Ramaikanak-kanaktidaksedarbahawamerekasedangdieksploitasi, olehituperkhidmatanuntukmelaporkanperluseiringdenganpembelaankeatashakkanak-kanak.

Talianbantuan Polis danJabatanKebajikanMasyarakatadalahbertujuanuntukkanak-kanak yang dipaksabekerjamelaporkaneksploitasidanmendapatkanbantuan. Kanak-kanakinibolehdiberikanbantuan di bawahsistemperlindungankanakdalamusahauntukmeninggalkantempatkerjamereka, mendapatkanpenjagaankecemasanataumemperolehikeadilan, sambildilindungidaripadakezalimanmajikanmereka.


Pada PENDERAAN (1999-2008waktu yang sama, kanak-kanak yang bekerjaperludiberiakseskepadasekolahataulatihanvokasional, dan program peralihanpendidikanperludisediakanuntukmembantumerekapulangkesistempendidikan.

Situasikeluargamerekajugaperluditingkatkan, ataukanak-kanakiniakanberakhirdihantarpulangbekerjakeranamerekatiadapilihansumberpendapatan.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan

 • Mulakankempendalamkawasanandauntukmendidik orang ramaitentangapa yang menyebabkanburuhkanak-kanakdanbetapasedihnyaiamembabitkanhakkanak-kanak.

 • Menyokongkesatuansekerjauntukmemasukkanperlindungankanak-kanakdidalam manifesto mereka.

 • Bekerjasamadenganperniagaantempatanmembangunkantanggungjawabsosialkorporat, termasuklahmembangunkankodtingkahlakudanmemantauburuhkanak-kanak di sepanjangrantaipembekalan.

 • Menyokongsekatanjenayahkeatasmajikan yang memaksakanak-kanakbekerja.


KANAK-KANAK YANG BERMASALAH DENGAN UNDANG-UNDANG PENDERAAN (1999-2008

Kanak-kanakadalahdikatakanbermasalahdenganundang-undangapabilamerekabertembungdengansistemkeadilanakibatdaripadadisyakiataudituduhmelakukansesuatukesalahan, padausiabawah18 tahun.

Kebanyakankanak-kanak yang bermasalahdenganundang-undangtelahmelakukankesalahanataujenayahkecilsepertibergelandangan, ponteng, mengemisataumenggunakanalkohol. Sesetengahkanak-kanakmulaberkonflikdenganundang-undangdisebabkanmerekaterlibatdenganperbuatanjenayahtermasukmencuri, pergaduhankumpulan, menjualataumenggunakannajisdadahataumencederakanseseorang.

MenurutKonvensyenHakTerhadapKanak-Kanak, kanak-kanak yang melanggarundang-undangseharusnyadilindungiolehdaripadadiseksa, dandizalimi, tidakberperikemanusiaanataulayanan yang merendahkandiri. Merekajugaharusmenerimabantuanperundangan, danhukumanpenjaraperludielakkansebolehmungkin.


Kanak-kanak PENDERAAN (1999-2008 yang bertembungdenganundang-undangbiasanyaterdedahkepadapenderaandankeganasan, yang kadangkaladilaporkansewaktukanak-kanakberada di institusikeadilanataujagaan polis.

Tahappermasalahan

Dalamtahun 2010, JabatanKebajikanMasyarakatmelaporkanseramai 4,030 kanak-kanakberusiadiantara 10 tahundan 17 tahuntelahbermasalahdenganundang-undang, dengankesalahan-kesalahandaripadajenayahkecilandanlaridarirumahkepadamencuri, memilikisenjatadannajisdadah.8

Majoritikanak-kanaklelakidanperempuan di dalamtahananakandidakwadengankesalahan or jenayahkecil, dankebanyakannyakesalahan yang pertama. Jenayah “hartabenda” adalahlebihbiasadaripadajenayahseriusataukekerasan, di manasetiapempatkesalahandalamtahun 2007 dan 2008 adalahmencurimotorsikal, yang digunakanuntukberlumba haram, meragutdanjenayah lain. Mencuridanmenyalahgunakandadahadalahjenayahterbanyak yang dilaporkandalamtahun 2010.

8LaporanStatistik Malaysia 2010, JabatanKebajikanMasyarakat


Dalam PENDERAAN (1999-2008beberapakesvandalisma, kumpulansamsengdanpenjualanbahan haram dandadah, kanak-kanakdan orang mudamelakukanjenayahinibersama-samadenganataudipengaruhioleh orang dewasa. Kebanyakannya, kanak-kanakiniditahansebab status jenayahmereka (perbuatan yang tidakdianggapsebagaikesalahansekiranyadilakukanoleh orang dewasa), sepertimelarikandiridarirumah, berlumbamotorsikaldanmelakukanhubunganseksual.

Tiadastatistikbagiinsidenpenderaanataukeganasankeataskanak-kanak yang dalampenjagaanatautahanan di Malaysia.


Di PENDERAAN (1999-2008manakesilapankita?

Kanak-kanak yang melakukankesalahantidakmemintauntukberada di dalamposisisebegini. Iaseringberlakuakibatdaripadakeganasan di rumahdantekanandarikemiskinantegar, ditambahdengankekurangansistem-sistempenjagaandanperlindungan.

Keganasankeluargadanpenganiayaankanak-kanakadalahfaktorutamayang mendorongkanak-kanakuntukhidup di jalanan, di manamerekaterlibatdengantingkahlakuyang berisikolalumenjurusmerekabertembungdenganundang-undang, termasuklahmengemis, berkeliaran, memerangkap, mencurikecilandanmelacur. Ramaikanak-kanakmelakukanjenayahsebabmerekaterdesak, dantiadajalan lain untukmemenuhikeperluanmereka.

Kanak-kanak yang kurangintelekdanmempunyaimasalahkesihatan mental adalahlebihberisikountukbertembungdenganundang-undang, danbiasanyadigunakansebagaicagaranoleh orang lain. Merekaadalahlebihmudahmenjadimangsaapabilamerekaberadadalampenjagaanatautahanandisebabkanmerekakurangberupayamelindungidirimereka.


Keganasan PENDERAAN (1999-2008terhadapkanak-kanak yang melakukanjenayahdipengaruhiolehtanggapanbahawakanak-kanakiniadalah “jahat” atauancaman.

Apa yang perlukitalakukanuntukmengelakkannya?

Kita perlumengelakkankanak-kanakinidaripadabertembungdenganundang-undangsejakawallagi. Initermasukmasyarakatpadakeseluruhannya, bukansahajaKerajaan, yang menyokongibubapadankeluarga agar kanak-kanaktersebuttidakmenjadimangsatekanansosialdankewangan.

Kita perluterbukamencabarstereotaipnegatiftentangkanak-kanakbertembungdenganundang-undang, agar orang ramaidapatmemahamiisuinidanmenyokongpenubuhanmekanisma yang efektifuntukmenegakkanundang-undang, di sampingmemastikanhakkanak-kanakterpelihara.


Bagaimana PENDERAAN (1999-2008kitabolehmembantukanak-kanak yang terbabit?

Keadilankepada kana-kanak yang bertembungdenganundang-undangseharusnyaberlakudalamduaperingkat: mencegahkanak-kanakdariditempatkan di institusi, danmemberikankeadilan yang menghormatimaruahkanak-kanaktersebut.

Kanak-kanakhanyabolehditahanataudiinstitusisebagailangkahterakhir, danuntuktempohmasa yang paling singkat. Untukkesalahan-kesalahantertentu, kanak-kanaktersebutbolehdirujukkeagensikebajikankanak-kanak, bukannya di tahanan.

Daripadamenghukumkanak-kanakdengantempohpenjaraataurotan, merekasepatutnyadigalakkanuntukmemperbaikikesalahan yang telahdilakukan (memulihkankeadilan) melaluipampasankepadamangsa, khidmatmasyarakat, khidmatnasihatrakansebayaatautempohpercubaan. Kaedah-kaedahkeadilaniniperlumelibatkankanak-kanak, ahlikeluarga, mangsajenayah, danmasyarakat.


Dengan PENDERAAN (1999-2008menggalakkanpendamaiandantanggungjawab, kitadapatmengelakkankanak-kanakinidaripadaterjerumuskejenayahsemuladisebabkanmerekatidakbersosiallagidenganpenjenayahtegardantidakterdedahkepadainstitusipersekitaran yang ganas, di manakebenciandankemarahanmembara.

 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan

 • Memerlukanundang-undang yang melarangsegalakeganasandalamsistemkeadilan, termasuklahkepekaan polis, agensirujukan, peguam, hakim dankakitanganinstitusihakkanak-kanak.

 • Mengetuaipembaharuanuntuksistemkeadilanjuvanamenfokuskankanak-kanak, bagimengurangkanpenahanandanhukumanberatkepadakanak-kanak.

 • Mendesaklebihbanyaksumberuntukdilaburkandalamkeluargaalternatifdan program-program pemulihandanintegrasisemula.

 • Menganjurkankempen-kempenawambagimenggalakkanhak-hakkanak-kanak yang bertembungdenganundang-undangdanmenangkisstereotaip yang negatif.


APA YANG ANDA BOLEH PENDERAAN (1999-2008LAKUKAN


Parlimen-parlimen PENDERAAN (1999-2008dandewan-dewanundangannegeriberkuasauntukmenciptaperubahansebenardankekaluntukkanak-kanak.

Melaluiperundangan, pemantauandanfungsi-fungsiwakil, ahli-ahliparlimendandewanundangannegeribolehmemperuntukkansumber-sumberdaripadabelanjawankebangsaan, menwujudkanarahpolisi yang kukuh, berdebat, membentukdanmenguatkuasaundang-undang yang melindungikanak-kanak; danmenggerakkanpendapatumum. Merekabolehmenanyakansoalan-soalansukar, menuntutjawapandanmempertahankanKerajaan, industridanmasyarakatuntukbertanggungjawab.

Apabilaparlimendandewan-dewanundangannegeribersuarabagipihakkanak-kanak, suaramerekabergema.


“Kita PENDERAAN (1999-2008adalah 44,098 ahliparlimen di seluruhdunia. Takbolehkahkitamelakukansesuatusamaadasecaraindividuataubersama-sama yang mampumengubahkehidupanibu-ibudankanak-kanak? Kita mempunyaikuasa. Kita mempunyaisuara. Adakahkitamempunyaikekuatan?”

Dr. Gertrude Mongella, Presiden, Parlimen Pan-African


MENGGUBAL UNDANG-UNDANG PENDERAAN (1999-2008

Melaluifungsimenggubalundang-undangmereka, parlimen-parlimendandewan-dewanundangannegeribertanggungjawabuntukmenerimapakaiundang-undang yang mentadbirmasyarakatdalamperadaban yang berstruktur. Merekamempunyaikuasauntukmenelitiderafundang-undangdanmemastikanbahawaundang-undangtersebutmenawarkanperlindungan yang terbaikkepadakanak-kanakdaripadakeganasan, penderaandaneksploitasi.

Pembaharuanundang-undangadalahasaskepadamatlamat yang selarasdanlebihluasdalammelindungihakkanak-kanak, termasuklahhakuntukdilindungi.


 • SENARAI SEMAK UNTUK TINDAKAN – PENDERAAN (1999-2008Apa yang dewanundangannegeridanahli-ahlinyabolehlakukan

 • Mengesahkan instrument-instrumenundang-undangantarabangsa

 • Ketika Malaysia mengesahkanKonvensyenHak-HakTerhadapKanak-Kanak, Kerajaanmempunyai 5 bakiketidakpastian, iaituPerkara 2, 7, 14, 28(1) dan37

 • Menentukanataumengkajikesahihanketidakpastian.

 • Menggalakkandebatparlimenbagiperkaraketidakpastiantersebut.

 • MenggerakkanpendapatumumbagimenggalakkanKerajaanmengkajiketidakpastiankearahmatlamatmemartabatkanmereka.


 • Dalam PENDERAAN (1999-2008tahun 2011, Malaysia bersetujuuntukmengesahkanduaProtokolPilihankepada CRC, iaituProtokolPilihandalamPembabitanKanak-kanakdalamKonflikBersenjatadanProtokolPilihankeatasPenjualanKanak-kanak, PelacuranKanak-kanakdanPornografiKanak-kanak. SetelahProtokol-protokolinidisahkan:

 • MemantaupelaksanaanProtokol-protokolPilihan (OPs), untukmemastikanKerajaanmengambillangkah-langkahefektifbagimemenuhitanggungjawabmereka di bawah OPs tersebut.

 • Melobipembaharuanundang-undangdenganpenubuhandanpembiayaanuntukperkhidmatanatau program-program. Perkhidmatandan program sebeginimemerlukansokongandenganpelantindakankebangsaandanmekanismakoordinasi.

 • Mengkajiundang-undangpenjenayah yang sediaada, sepertiundang-undang yang menjadiseseorangpenjenayahpelacurankanak-kanak di bawah “usia yang membenarkan”, ataumenakrifpelacurandalamtermajantinatertentu, ataumengecualikanakta-aktaseksual yang tertentu.


 • Memantau PENDERAAN (1999-2008penguatkuasaanundang-undangterhadappenjualankanak-kanak, pelacurankanak-kanakdanpornografikanak-kanak, terutamanya di kalanganpenguatkuasaundang-undang, peguamcaradan hakim danmenghapuskanbudayamenghukumsewenang-wenangnya.

 • BekerjadenganPihakBerkuasaTempatan, NGO danorganisasiakarumbiuntukmengutip data berkenaanaktiviti yang melanggarhakkanak-kanak di bawah OP ini.

 • Menyeragamkanundang-undangkebangsaanbersama CRC:

 • MemastikanParlimenmenggunapakaiperundangankebangsaan yang sejajardenganKonvensyenHakTerhadapKanak-kanak (CRC), KonvesyenMembasmiSemuaBentukDiskriminasiTerhadapWanita (CEDAW).

 • Memastikanperundangan yang sediaadadikajisemula – olehperkhidmatanberkelayakandariKerajaan, jawatankuasakhasparlimenatau lain-lain badanrasmi – bagimenentukansamaada yang diperuntukkanadalahselarasdenganKonvesyenHakTerhadapKanak-Kanak.


 • Di PENDERAAN (1999-2008manaperlu, gunakanprosidurparlimenuntukmemastikanbahawaKerajaanmenghantarderafperundangan, ataupindaankepadaperundangansediaada, kepadaParlimen.

 • Memastikanperundangankebangsaandiiringiolehperaturansepadandanlangkah-langkahpentadbiranbagimenjaminperlaksanaan yang secukupnya.

 • Memastikanperlaksanaan CRC dipencar (decentralized) keperingkatnegeri, denganperuntukkansumber yang bersesuaian.

 • Memastikankosperlasksanaanuntukperundanganbarutelahdiambilkiradalambelanjawankebangsaan.

 • Bertukar-tukaramalan-amalanterbaik (best practice sharing) bersamanegara-negarajirandan lain-lain negara.


 • Membantu PENDERAAN (1999-2008merangkapelantindakankebangsaan

 • Dalamusahameningkatkansistemperlindungankanak-kanak, Malaysia telahmembangunkanpolisidanpelantindakankebangsaanmenentangpenderaan, pengabaiandaneksploitasi.

 • Memastikanpelan-pelaniniadalahdiberikansumbersewajarnyadanmencerminkankeperluandankehendak orang ramai.

 • Memastikankoordinasi yang mencukupi di kalanganjabatan-jabatandanbadan-badanKerajaan – termasukkeadilan, kewangan, kesihatandanpendidikan – terlibatdalammelaksanakanpelandanmenyepadukanlangkah-langkahkedalam proses perancangankebangsaan.

 • Bertanyasamaadapolisiperlindungankanak-kanakdanpelantindakankebangsaantelahdikajidaripadaperspektifjantina? Adakahpelantindakantersebutmengambilkiraisu-isutertentu yang dihadapiolehgadis-gadis?


 • Membantu PENDERAAN (1999-2008dalammemenuhitanggungjawablaporankebangsaanJawatankuasaHakTerhadapKanak-KanakmengkehendakiKerajaan Malaysia mengemukakanlaporantindakansecaraberkalabagimelaksanakan CRC.