РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА.
Download
1 / 33

РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. План на лекцията:. 1. Изисквания при разкриване на дентална практика 2. Изисквания при сключване на договор с РЗОК 3. Трудово-правни взаимоотношения 4. Следдипломно обучение.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ' - jorden-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
РАЗКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА.ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ


План на лекцията: ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА.

 • 1. Изисквания при разкриване на

  дентална практика

 • 2. Изисквания при сключване на

  договор с РЗОК

 • 3. Трудово-правни взаимоотношения

 • 4. Следдипломно обучение


Алтернативи за новозавършилия дентален лекар:

 • 1. Свободен, частно-практикуващ

  професионалист

 • 2. Държавен служител – в здравната

  система на МС, МО, МВР, болници

  за лечение на дентални

  заболявания, преподаватели във

  висшите училища


Варианти за работа на частно-практикуващия лекар:

 • 1. В частен кабинет, узаконен

  и регистриран като лечебно

  заведение(собствен или под наем)

 • 2. В кабинет, предстоящ за узаконяване и

  регистриране (строеж или помещение,

  което има друг статут - апартамент,

  ателие, офис)


Нормативни документи, с които трябва да е съобразен кабинета:

 • 1. Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)

 • 2. Закон за устройство на територията (ЗУТ)

 • 3. Заповед РД № 09-325 от 04.04.2000г. на МЗ “Хигиенни изисквания към помещенията на медицински, стоматологични, медико-стоматологични и диагностично-консултативните центрове, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и за осигуряване на противоепидемичен контрол в тях”.

 • 4. Указание №1 от 21.04.2003г. на РИОКОЗ заразделно събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения.


Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 1. Необходими документи:

  - Нотариален акт

  - Акт 16 (Разрешително за ползване

  на сградата)

  - Нотариално заверено съгласие на

  съседите


Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 2. Изготвяне на проекти от

  оторизирана архитектурна

  фирма (в по 3 екземпляра):

  - Общ архитектурен проект

  - Проект за отопление и вентилация

  - Проект за водоснабдяване и

  канализация

  - Проект за електрическата инсталация


Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 3. Одобряване на проектите от:

  - РИОКОЗ

  - СДВР “Пожарна и аварийна

  безопасност”

 • 4. Представяне на всички

  документи в общината за

  издаване на “Разрешение за

  строеж”


Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 5. Две експертни комисии от РИОКОЗ:

  5.1. Дирекция “Лабораторен контрол”:

  - Протокол за изкуственото осветление

  - Протокол за микроклимата - t°, влага и

  др.

  - Протокол за шума

  5.2. Дирекция “Епидемичен контрол”:

  - Дезинфекция

  - Стерилизация

  - Разделно събиране на боклука


Последователност в процедурите при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • Разрешителното от общината, заедно със сертификатите от РИОКОЗ се подават в РИОКОЗ, откъдето се издава

  САНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО

  на лечебното заведение


Хигиенни изисквания за кабинет: при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 1. Площ

 • 2. Стени

 • 3. Под

 • 4. Изложение

 • 5. Осветеност

 • 6. Противопожарна охрана

 • 7. ВИК – изисквания

 • 8. Изисквания за електрическа инсталация

 • 9. Изисквания за дезинфекция и стерилизация

 • 10. Изисквания за разделно събиране на боклука

 • 11. Изисквания за мебели и оборудване


Разделно събиране на боклук: при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 1. Опасни отпадъци

 • 2. Неопасни отпадъци

 • 3. Остри инструменти


Документи за регистрация в РЦЗ: при узаконяване на помещение в лечебно заведение:

 • 1. Диплом за завършено образование

  по дентална медицина

 • 2. Диплом за придобита дентална

  специалност

 • 3. Свидетелство за съдимост

 • 4. Удостоверение за членство в БЗС

 • 5. Санитарно разрешително на кабинета

  (Хигиенно Заключение)

 • 6. Съдебно решение за регистрация


В 15 дневен срок от подаване на документите Директорът на РЦЗ на съответната територия издава Удостоверение за регистрация на лечебното заведение


Лечебното заведение може да бъде регистрирано по:

 • 1. Търговския закон – като ЕТ или ООД – групови практики, леч.заведение за извънболнична специализирана помощ, хосписи.

 • 2. Като свободна практика


След регистрацията в РЦЗ, в едноседмичен срок:

 • 1. Регистрация в НОИ – БУЛСТАТ

 • 2. В данъчно управление:

  - данъчен номер за регистрираните по

  търговския закон;

  - ЕГН – за работещите като свободна

  професия


Видове лечебни заведения: едноседмичен срок:

 • І. За извънболнична помощ:

 • 1. Амбулатории за първична

  медицинска помощ:

  - индивидуална практика;

  - групова практика.


Видове лечебни заведения: едноседмичен срок:

 • І. За извънболнична помощ:

 • 2. Амбулатории за специализирана медицинска

  помощ:

  - индивидуална практика;

  - групова практика;

  - центрове – медицински, стоматологичен,

  медико-стоматологичен, диагностично-

  консултативен.

 • 3. Самостоятелни медико-диагностични и

  медико-технически лаборатории.


Видове лечебни заведения: едноседмичен срок:

 • ІІ. За болнична помощ:

 • 1. Болница за активно лечение;

 • 2. Болница за долекуване и продължително

  лечение;

 • 3. Болница за рехабилитация;

 • 4. (нова - ДВ, бр. 65 от 2000 г.) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.


Лечебните заведения за едноседмичен срок:извънболнична медицинска помощ и хосписите се регистрират в РЦЗ в съответната територия, а лечебните заведения за болнична помощ се разрешават от Министърът на здравеопазването


Изпълнители на дентална помощ по договор със ЗОК:

 • 1. Индивидуални практики за първична помощ (независимо дали са ЕТ или свободна професия);

 • 2. Групови практики за първична помощ, независимо дали са ЕТ или ООД;

 • 3. Индивидуални и групови практики на специалисти по “орална хирургия”;

 • 4. Индивидуални и групови практики на специалисти по “детска стоматология”;

 • 5. Дентални и медико-дентални центрове, в които работят специалисти по “орална хирургия” и/или “детска стоматология”.


Документи за сключване на договор с РЗОК:

 • 1. Заявление по образец

 • 2. Удостоверение за актуално членство

  в БЗС

 • 3. Удостоверение за регистрация от

  РЦЗ

 • 4. Декларация, че е налице изискваното

  дентално и техническо оборудване

 • 5. Регистрация по БУЛСТАТ

 • 6. Банкова сметка, по която ще се изпращат

  възнагражденията от касата


Договорът със ЗОК: договор с РЗОК:

 • 1. Се сключва в срок до 1 месец след подаване на документите;

 • 2. Е действен 1 година (до сключване но нов рамков договор (НРД) или промяна на настоящия;


Контрол върху изпълнителите на договора с касата:

 • 1. Медицински контрол – относно спазване правилата за добра медицинска практика, вида и обема на помощта, вида и количеството на изписваните лекарства, болнични листове и др.

 • 2. Финасов контрол – относно изпълнение на финансовата част от договора и отчетната документация.


Прекратяване на договора с РЗОК: договора с касата:

 • 1. При изтичане на срока на договора.

 • 2. При заличаване на регистрацията на

  лечебното заведение в РЦЗ.

 • 3. При взаимно съгласие на страните с

  писмено извествие – с 3-месечно

  предизвестие за първичната и 1-

  месечно – при специализираната

  помощ


Наемане и уволняване на помощен персонал:

 • 1. Наемане на трудов договор

 • 2. Наемане на граждански договор

 • 3. Уволняване с предизвестие


Следдипломно обучение: персонал:

 • 1. Непрекъснато обучение

  (усъвършенстване, квалификация)

 • 2. Специализация:

  - клинична ординатура (заплащана

  от държавата)

  - специализация срещу заплащане


Непрекъснато обучение: персонал:

 • 1. Програма на БЗС за СДО

 • 2. Лекции, курсове на наши и чужди

  специалисти

 • 3. Конгреси, симпозиуми, конференции

 • 4. Монографии, учебници, статии,

  вестници, списания и др.


Ред на определяне на местата за специализация:

 • 1. До 20 януари – предложения в РЦЗ

  от здравните и лечебните заведения

 • 2. До 20 февруари – предложение от РЦЗ

  до Министъра на здравеопазването за

  броя на специалистите и начина на

  финансирането им.

 • 3. До 31 март - Министърът утвърждава

  местата за специализация.


Ред на определяне на местата за специализация:

 • 4. Висшите училища и ВМА обявяват дати за

  конкурс, не по-рано от 30 дни преди

  конкурса.

 • 5. Без конкурс, по документи, се зачисляват

  на специализация: асистенти,

  н.сътрудници, редовни докторанти,

  ординатори, назначени след конкурс и др.,

  като техния брой се включва в общия брой на

  специализациите.

 • 6. Провежда се писмен анонимен конкурсен изпит


Ред на определяне на местата за специализация:

 • 7. При спечелване на място за клинична

  ординатура, се сключва договор

  между спечелилия, висшето училище

  и Министерство на здравеопазването.

 • 8. При спечелване на място за

  специализация срещу заплащане, се

  сключва договор между спечелилия и

  висшето училище.


Ред на определяне на местата за специализация

 • 9. След изтичане срока на специализацията при спазване на необходимите изисквания, специализантът полага държавен изпит и при успешното му издържане – получава диплома за специалност.ad