Uwarunkowania zwi zane z przy czaniem i wsp prac farm wiatrowych z sieci elektroenergetyczn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Uwarunkowania związane z przyłączaniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uwarunkowania związane z przyłączaniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Bielsko-Biała, 15 września 2010r,. Plan prezentacji. Planowany rozwój energetyki wiatrowej (FW). Planowanie rozwoju sieci przesyłowej. Koncepcja przyłączania FW.

Download Presentation

Uwarunkowania związane z przyłączaniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uwarunkowania związane z przyłączaniem i współpracą farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

Bielsko-Biała, 15 września 2010r,


Plan prezentacji

 • Planowany rozwój energetyki wiatrowej (FW).

 • Planowanie rozwoju sieci przesyłowej.

 • Koncepcja przyłączania FW.

 • Uwarunkowania techniczne przyłączania FW wynikające z IRiESP.

 • Uwarunkowania prawne przyłączania FW.

 • Wnioski.


Wydane warunki przyłączenia oraz podpisane umowy przyłączeniowe dla FW w sieci zamkniętej


Aktualne dane dotyczące przyłączania FW do sieci przesyłowej


Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do Krajowej Sieci Przesyłowej

Zgodnie z Art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy - Prawo energetyczne, PSE Operator S.A. udostępnia do publicznej wiadomości informacje dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Publikacja: strona PSE Operator S.A. – www.pse-operator.pl


Planowanie rozwoju sieci przesyłowej

 • Pokrycie zapotrzebowania na energię el. w przyszłości.

 • Przyłączenie do sieci nowych źródeł w tym OZE.

 • Przewidywane lokalizacje elektrowni jądrowych.

 • Rozwój połączeń transgranicznych.

 • Wzmocnienie układów zasilania aglomeracji.


Planowanie rozwoju sieci dla zapewnienia wyprowadzenia mocy z FW

 • Oszacowanie planowanego przyrostu mocy z FW w obszarach KSE.

 • Oszacowanie planowanego przyrostu mocy z FW w latach.

 • Uwarunkowania realizacyjne – bariery prawne, skorelowanie planu rozwoju sieci z planami inwestorów FW.

 • Uwarunkowania systemowe – stabilność pracy, rezerwy mocy, źródła interwencyjne.


Obszary lokalizacji farm wiatrowych do roku 2015

8


Obszary lokalizacji farm wiatrowych do roku 2020

9


Planowany przyrost mocy w farmach wiatrowych


Informacja o dostępności mocy przyłączeniowej do sieci przesyłowej

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 11 marca 2010 roku, nakłada na PSE Operator obowiązek sporządzenia i publikacji informacji dotyczących, między innymi, wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup, wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a także planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat, od dnia publikacji tych danych.

PSE Operator S.A. jest zobowiązany aktualizować powyższe informacje co najmniej raz w miesiącu i zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz udostępniać w swojej siedzibie do publicznego wglądu.

Publikacja: strona PSE Operator S.A. – www.pse-operator.pl


Uwarunkowania realizacyjne rozbudowy sieci

 • Bariery prawne w umieszczeniu inwestycji liniowych w Miejscowych Planach Zagospodarowania.

 • Bariery prawne w pozyskaniu prawa drogi.

 • Liczne utrudnienia z uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej dla inwestycji liniowych.

 • Protesty mieszkańców i procesy odwoławcze.

 • Wydłużona procedura przetargowa i uzyskiwania zgód korporacyjnych.


Uwarunkowania realizacyjne rozbudowy sieci cd.

 • Wspierające:

 • Współpraca z inwestorem FW w zakresie:

  • opracowywania dokumentacji przedinwestycyjnej,

  • wsparcia w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,

  • wspólnych wystąpień o zmiany w mpz-ach

 • Współpraca z OSD w zakresie:

  • budowy linii wielotorowych i wielonapięciowych,

  • kształtowania rozwoju sieci zamkniętej,

  • przyłączania i zarządzania pracą FW.


Plan działań w zakresie przyłączania FW do sieci przesyłowej

OSP określił harmonogram rozbudowy węzłów sieciowych, w których przewidziane jest przyłączenie FW.

OSP określił dostępne moce przyłączeniowe w węzłach sieciowych, w których możliwe jest dalsze przyłączanie FW. Wielkość mocy dostępnych została potwierdzona analizami systemowymi.

Na podstawie dostępnych mocy przyłączeniowych ogłoszenie przetargu na przyłączenie FW dla każdego węzła w sposób indywidualny. Zaproszenie do udziału w przetargu inwestorów posiadających ważne warunki przyłączenia, a w dalszej kolejności inwestorów, którzy złożyli kompletne wnioski o określenie warunków przyłączenia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym będzie m.inn. przedstawienie przez inwestorów realnych planów działań, w tym harmonogramu realizacji inwestycji.

Doprecyzowanie wymagań w zakresie budowy systemu monitorowania i sterowania pracą FW.

Uzgodnienie z URE kryteriów przeprowadzania i rozstrzygania postępowań przetargowych.

Ujęcie zakresu rozbudowy sieci przesyłowej związanej z wyprowadzeniem mocy z FW w programie rządowym jako realizacja celów Polityki Energetycznej Polski. Koszty rozbudowy sieci zamkniętej pozostają pod kontrolą URE.


Koncepcja przyłączania FW do sieci elektroenergetycznej

Określenie dostępnych mocy przyłączeniowych dla FW w sieci 110 kV nie powodujących jej przeciążeń: w stanie obecnym (stan 0 – ΣPFW0) oraz w perspektywie 5 letniej (etap 1 – ΣPFW1).

Aktualizacja dostępnych mocy przyłączeniowych dla węzłów sieci przesyłowej.

Wydzielenie sieci 110 kV dedykowanej FW – jest to przyłączenie do sieci przesyłowej w wielkościach wynikających ze zaktualizowanych dostępnych mocy przyłączeniowych dla węzłów sieci przesyłowej (etap 2 – ΣPFW2).

Wprowadzenie zasady grupowania FW.

Powiązanie powyższej koncepcji z proponowanym systemem przetargowym – wyeliminowanie patologii blokowania przyłączeń FW do sieci.

Powyższa propozycja zapewni optymalne kształtowanie KSE i efektywne wykorzystanie infrastruktury sieciowej.


Koncepcja etapowania rozbudowy węzłów

sieci przesyłowej dla przyłączenia FW

ETAP

1

ETAP

2

STAN

0

Sieć

Sieć

Sieć

przesyłowa NN

przesyłowa NN

przesyłowa NN

NN

/

110

kV

NN

/

110

kV

NN

/

110

kV

NN

/

110

kV

Sieć OSD

Sieć OSD

Sieć OSD

Sieć OSD

FW

FW

FW

FW

FW

FW

FW

OFW

?

P

?

P

?

P

?

P

FW

0

FW

1

FW

1

FW

2


Koncepcja zarządzania wydzieloną siecią dla potrzeb przyłączania farm wiatrowych

Zagrożenia – inwestorzy jako zarządzający:

Konieczność uzyskania koncesji na przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Obowiązek sporządzania projektów planu rozwoju uzgadnianych przez Prezesa URE.

Dezintegralność KSE – brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy i rozwój systemu elektroenergetycznego.

Rozwiązania – lokalny OSD jako zarządzający

- OSD spełnia wszelkie wymogi prawne.

- Zachowana zostaje integralność procesu planowania pracy i rozwoju sieci.

- Łatwość regulacji - zarządzanie poprzez umowy cywilne (np. umowy dzierżawy).


Uwarunkowania techniczne zgodnie z IRiESP

 • Zakończenie procesu konsultacji projektu IRiESP w dniu 25 maja 2010 r.

 • Uszczegółowienie wymagań technicznych i warunków pracy farm wiatrowych.

 • Przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu opracowanej IRiESP.

 • Przedłożenie do zatwierdzenia IRiESP wraz z raportem z konsultacji Prezesowi URE w dniu 11 czerwca 2010 r.

 • Zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej PSE Operator S.A.


Uwarunkowania prawne przyłączania FW

 • Wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia.

 • Określenie warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie


Wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

 • Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł.

 • Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa powyżej dołącza w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyj. jedn. wytw. o mocy nie większej niż 2 MW lub urz. odbiorczych o mocy nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.


Określenie warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne:

 • Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku źródła - od dnia wniesienia zaliczki.

 • Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie do której zawarcia jest zobowiązane przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.


Konsekwencje wejścia w życie ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Wnioski

 • Zagrożenie odstawienia z pracy źródeł konwencjonalnych spowodowane przyłączeniem do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej Farm Wiatrowych o mocy łącznej przekraczającej 6 000 MW, zwłaszcza w okresie doliny zapotrzebowania.

 • Zagrożenie wprowadzenia ograniczeń w pracy źródeł wytwórczych w tym FW skutkujące ponoszeniem przez OSP dodatkowych kosztów systemowych.

 • Konieczne zmiany w prawie energetycznym umożliwiające:

  • Wstrzymanie wydawania warunków przyłączenia przy określonym stanie rozwoju KSE (dotyczy OSP i OSD).

  • Wprowadzenie zasady grupowania FW – racjonalizacja kosztów przyłączenia do sieci.

  • Wprowadzenie obowiązku publikacji dostępnych mocy przez OSD.

 • Konieczny rozwój źródeł mocy o szybkim starcie dla współdziałania z FW

 • 5.Likwidacja barier prawnych ograniczających możliwości rozbudowy sieci w tym dla przyłączania źródeł wytwórczych.

24


Dziękuję

PSE Operator S.A.


 • Login