Soci lais mened ments organiz cijas uzved ba
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība. 3.kurss, 5.semestris Atvēlēto stundu skaits – 16 Lektore mg., Jekaterina Vozņuka Rēzekne 2008. Ieskaite. Rakstiskais tests – maks. ..... Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks. .... Seminārs – maks.

Download Presentation

Sociālais menedžments. Organizācijas uzvedība

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Socilais menedments. Organizcijas uzvedba

3.kurss, 5.semestris

Atvlto stundu skaits 16

Lektore mg., Jekaterina Vozuka

Rzekne 2008


Ieskaite

 • Rakstiskais tests maks. .....

 • Praktiskie uzdevumi lekciju laik maks. ....

 • Seminrs maks. ....


Socil menedmenta un organizcijas uzvedbas btba

 • No menedmenta viedoka: cilvku motivana, lai sasniegtu organizcijas mrus

 • :

 • No ekonomikas zintnes viedoka: pamiens, lai iegtu ekonomisko rezulttu ar vismazkajiem izdevumiem

 • :

 • No jurisprudences viedoka: valsts regulana ar likumu paldzbu

 • :

 • No politoloijas viedoka: valsts ietekme uz sabiedrbu ar politiskajm metodm

 • :


.

Vadana vienmr eksistja:

:

 • Socilaj sfr,

 • Ekonomiskaj sfr,

 • Aizsardzbas sfr


Socil menedmenta un organizcijas uzvedbas btba

Socilais menedments => sistma

Jebkuras socils sistmas elementi

Vados apaksistmas

Vadmsapaksistmas

Subordincijas attiecbas


Mri un

funkcijas

Motivana

Stimulana

Rezulttu

efektivitte

Pazmes

Socil vide

Socils

grupas

Statuss

Normas

Attiecbas

Organizcijas socils pazmes


Cilvks organizcij

Darbinieks

Cilvks

Personba

Sistmas elements


Organizcijas nodaa organizcij

Funkcionl vienba

Nodaa

Socil grupa

Organizcijas

apaksistma


Mris

Sistmu veidojos

pazmes

Mijiedarbba

Vadana

Struktra, hierarhija

Sistmas pazmes organizcij


.

 • Organizcijas uzvedba pta cilvku uzvedbu organizcijs, lai noteiktu visefektvks vadanas metodes


konfrontcija

sadarbba

Organizcijas uzvedbas objekts un priekmats

 • Objekts organizcijas darbinieki

 • Priekmets: darbinieku uzvedba, mijiedarbba utt

 • , ..


Organizcijas uzvedbas attstbas posmi

 • Darba produktivitte

 • Darba produktivitte un attstba

 • Kvalitte


Cilvku uzvedbas teoriju evolcija

 • Ekonomiskais cilvks

 • Psiholoiskais cilvks

 • Tehnoloiskais cilvks

 • tiskais cilvks


rj vide

Iekj vide

Faktori, kuri ietekm uzvedbu,


Organizcijas vide

Stimuljo iedarbba

Cilvks

Reakcija uz stimulu

Darbba, uzvedba

Rezultti

Cilvka un organizcijas mijiedarbba (3 pieejas)

1)

No cilvka viedoka


2)

 • ..

 • -

 • ,


Cilvka un organizcijas mijiedarbba

3) Lomu pieeja/

 • Lomas skaidrba

 • Lomas piemums

 • Statuss


:

- ;

- ;

-

 • , :

 • - ;

 • - ;

 • -


Cilvks gaida

Darba saturs, jga un nozmgums

,

Darba oriinalitte un radoais raksturs; darba aizrautba un intensitte

;

Organizcija gaida

Specilists ar noteiktm zinanm un kvalifikciju

,

Organizcijas loceklis, kas veicina organizcijas veiksmgu darbbu un attstbu

,

Galvens cilvka gaidas no organizcijas un organizcijas no cilvka


Neatkarbas, tiesbu, atbildbas un riska pakpe dotaj darb

, ,

Darba prestis un statuss

Apstku droba un komforts

Cilvks, kuram piemt noteiktas personisks un morls pabas

,

Kolektva loceklis, kas ir spjgs uzturt labas attiecbas ar koliem

,


Cilvks gaida

Darba alga, prmijas un atzinba par labu darbu

. , ,

Socil aizsargtba

Karjeras izaugsmes iespjas

Attiecbas starp organizcijas locekiem

Organizcija gaida

Darbinieks, kur cenas labk izpildt savas funkcijas

,

Cilvks, kas ir uzticgs organizcijai un gatavs aizstvt ts intereses

,

Organizcijas loceklis, kas atbalsta ts vrtbas

,

Galvens cilvka gaidas no organizcijas un organizcijas no cilvka


Cilvks tiek meklts, lai veiktu noteiktu darbu, funkcijas

Darba izpte

Darba apraksts

,

Kvalifikcijas prasbu noteikana

Kandidtu atlase pc kvalifikcijas prasbm

Cilvka norkoana attiecgaj darb

Cilvka un organizcijas mijiedarbbas noteikanas pamieni


 • Login