Vod do lexikol gie
Download
1 / 32

Úvod do lexikológie - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Úvod do lexikológie. Štruktúra prednášky. Úvodné poznámky Členenie lexiky Vlastnosti lexiky Antropomorfizácia lexiky. Úvodné poznámky. lexikológia (gr. lexis – slovo, logos – vedenie, veda, náuka; lexikos – vzťahujúci sa k slovu) náuka o lexikálnej zásobe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Úvod do lexikológie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Úvod do lexikológie


Štruktúra prednášky

 • Úvodné poznámky

 • Členenie lexiky

 • Vlastnosti lexiky

 • Antropomorfizácia lexiky


Úvodné poznámky

 • lexikológia (gr. lexis – slovo, logos – vedenie, veda, náuka; lexikos – vzťahujúci sa k slovu)

 • náuka o lexikálnej zásobe

 • lexikálna zásoba – slovná zásoba – lexika


Lexikálna zásoba, lexéma

 • lexikálna zásoba(lexika) – vnútorne usporiadaný súbor jednoslovných a viacslovných jednotiek.

 • lexéma – základná jednotka LZ, napr. matka, otec, žiť, byť, vysoký, nízky, ja, ty, jeden, sedem, hore, blízko, zubná pasta, obdobie dažďov, podať sťažnosť, slamená vdova, prejsť niekomu cez rozum


Predmet lexikológie

 • semiotický status lexikálnej jednotky

 • lexikálna paradigmatika

 • lexikálna syntagmatika

 • lexikálna pragmatika

 • dynamické procesy v lexike

 • kvantitatívne aspekty lexiky

 • vzťah lexiky k iným rovinám jazykového systému

 • vzťah lexiky k lexikám iných jazykov


Lexéma a slovo

 • slovo – základná jednotka jazykového systému

 • lexéma – základná jednotka lexiky


Lexéma a gramatický tvar

 • lexéma – súbor gramatických tvarov


Lexéma a slovo

 • jednoslovnosť a viacslovnosť lexém

 • syntetické lexémy

  • syntetické GT (písať, píšem)

  • analytické GT (písal som, budem písať)


Lexéma a slovo

 • analytické lexémy

  • jeden plnovýznamový komponent (báť sa)

   • syntetické GT (bojím sa)

   • analytické GT (bál som sa, budem sa báť)

  • viac plnovýznamových komponentov (dať prednosť, vysoká škola)

   • syntetické GT (dám prednosť, vysoké školy)

   • analytické GT (dal som prednosť)


Lexéma a lexia

 • lexéma – základná komplexná jednotka; abstrakcia, spojenie jednej formy s jedným alebo viacerými významami

 • lexia – základná elementárna jednotka; spojenie jednej formy s jedným významom


Lexéma a lexia

1. lexéma = lexia (jednovýznamové jednotky):

penicilín „antibiotické liečivo vyrábané z niektorých druhov plesní“

bezpečie „bezpečné miesto“

2. lexéma > lexia (viacvýznamové jednotky),

jedna lexéma je zložená z viacerých lexií

kôš „nádoba upletená z prútia ale iného materiálu“

„vec podobná košu“ (hrudný kôš, basketbalový kôš)

„súbor podobných, príbuzných zložiek“ (spotrebný kôš)


Lexéma a lexia

 • lexie jednej lexémy môžu vstupovať do rozličných paradigmatických vzťahov:

  mladý človek (syn. nedospelý, malý, detský, sopľavý)

  mladá tvár (syn. mladistvý, mladícky, svieži, rezký)


Lexéma a lexia

 • lexie jednej lexémy sa môžu odlišovať komunikačnými, štylistickými, expresívnymi, časovými a i. príznakmi:

  klada

  1. skrátený a okresaný kmeň stromu, brvno (podoprieť múr kladami)

  2. hist. mučiaci nástroj na zaseknutie nôh medzi dve brvná

  komando

  1. voj. zastar. veliteľstvo

  2. hovor. expr. rozkaz; komandovanie (nebudem skákať na tvoje komando)

  3. špeciálna jednotka (prepadové komando)


Lexéma a lexia

 • lexie jednej lexémy môžu mať odlišné gramatické stvárnenie:

  láska

  1. kladný citový vzťah, náklonnosť: rodičovská, materinská láska (iba sg.)

  2. náklonnosť jedného pohlavia k druhému, ľúbostný cit: telesná láska (iba sg.)

  3. milovaná osoba, milenec, milenka: stretnúť sa s bývalou láskou (sg. aj pl.)

  baránok

  1. malý baran (sg. aj pl.)

  2. drobné biele obláčiky na oblohe (iba pl.)


Členenie lexiky


Vnútorná štruktúra LZ

 • jadro

 • prechodná sféra

 • preriféria


Jadro LZ

 • ruka, hlava, matka, otec, žiť, byť, dobrý, veľký, hore, stále, ja, on, jeden, dva, a, ale, v, na

 • viacvýznamové, jednoslovné lexémy s vysokou frekvenciou, neodvodené (ale tvoria sa od nich mnohé slová), s rozvinutými synonymickými a inými systémovými vzťahmi, so širokým kontextovým využitím, štylisticky bezpríznakové, pomenúvajúce základné javy súvisiace so životom človeka


Jadro LZ

 • ide približne o 1 000 – 1 500 lexém, ktoré pokrývajú asi 73 % všetkých slovenských textov

 • Údaje J. Mistríka: prvých 10 najfrekventovanejších slov pokrýva 18,6 % textu, prvých 100 slov pokrýva 41,5 % textu a prvých 1000 najfrekventovanejších slov pokrýva 80 % textu.

 • napr. tzv. Basic English obsahuje 850 slov, Basic Slovak 800 slov.


Prechodná sféra

 • nerast, bádateľ, kaňon, futbal, revolúcia, materinský, otcovský, bezsenný, starostlivý, sledovať, zvýrazniť

 • LJ s obmedzenými slovotvornými možnosťami, môžu byť viacvýznamové (ale ich významová štruktúra nie je príliš zložitá), štylisticky príznakové (napr. expresívne), ale v rámci istého štýlu sú frekventované; viacslovné


Periféria

 • pachoľa, halapartňa, Jesenské, ad acta, old boys, nuansa, nohaviciarka

 • LJ – jednovýznamové, s obmedzeným kontextovým využitím, štylisticky alebo inak príznakové, príležitostné slová, slová cudzieho pôvodu, odborné termíny, vlastné mená, okazionalizmy


Relatívnosť hraníc v lexike

 • periféria  prechodná vrstva:

  • internet, mobil, SMS

 • prechodná vrstva  periféria:

  • pionier, iskrička


Vlastnosti lexiky

 • rozsiahlosť

 • otvorenosť

 • multištruktúrnosť

 • dynamickosť


Rozsiahlosť

 • nemožnosť presnej kvantifikácie

 • porov. zvukový podsystém:

  • počet foném 42, počet fón: 49


Otvorenosť

 • do lexiky neustále pribúdajú nové jednotky, v oveľa menšej miere jednotky ubúdajú

 • internet, mobilný telefón, čerešnička na torte, korčuliar, Tesco, Carrefour, Condoleeza Riceová

 • pionier, iskrička, miestny národný výbor, železnica „železná ruda“, „manželka obchodníka so železom“


Dynamickosť

 • kvantitatívne súvislosti

 • kvalitatívne súvislosti – nové jednotky sa zaraďujú do lexikálneho systému

  • rap metal, cyber metal – heavy metal, speed metal, thrash metal, power metal, black metal, doom metal a pod.


Multištruktúrnosť

 • medzi lexikálnymi jednotkami sa realizuje veľké množstvo vzťahov a vytvára sa veľké množstvo štruktúr (napr. slovotvorné vzťahy, synonymické vzťahy, antonymické vzťahy)

 • každá lexéma vstupuje do rozličného množstva lexikálnych vzťahov, ktoré nemusia byť hierarchicky usporiadané


Multištruktúrnosť

 • ruka – telo, noha, dlaň, plece...

 • ruka – ručný, ručička, rúčka, rukáv...

 • ruka – horná končatina, packa, laba, paprča...

 • ruka – muka

 • ruka – rukami-nohami, mať čisté ruky...


Ďalšie determinanty členenia

 • význam

 • forma

 • motivovanosť

 • vzťah k mimojazykovej skutočnosti

 • rozšírenosť


Ďalšie determinanty členenia

 • frekvencia

 • čas

 • priestor

 • pôvod


Antropomorfizácia lexiky

 • pripodobnenie lexémy k človeku a lexiky k ľudskej spoločnosti

 • nemožnosť presnej kvantifikácie

 • bilaterálnosť

 • neizolovanosť

 • jedinečnosť

 • vývinová determinovanosť


ad
 • Login