Vod do lexikol gie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Úvod do lexikológie PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Úvod do lexikológie. Štruktúra prednášky. Úvodné poznámky Členenie lexiky Vlastnosti lexiky Antropomorfizácia lexiky. Úvodné poznámky. lexikológia (gr. lexis – slovo, logos – vedenie, veda, náuka; lexikos – vzťahujúci sa k slovu) náuka o lexikálnej zásobe

Download Presentation

Úvod do lexikológie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vod do lexikol gie

Úvod do lexikológie


Trukt ra predn ky

Štruktúra prednášky

 • Úvodné poznámky

 • Členenie lexiky

 • Vlastnosti lexiky

 • Antropomorfizácia lexiky


Vodn pozn mky

Úvodné poznámky

 • lexikológia (gr. lexis – slovo, logos – vedenie, veda, náuka; lexikos – vzťahujúci sa k slovu)

 • náuka o lexikálnej zásobe

 • lexikálna zásoba – slovná zásoba – lexika


Lexik lna z soba lex ma

Lexikálna zásoba, lexéma

 • lexikálna zásoba(lexika) – vnútorne usporiadaný súbor jednoslovných a viacslovných jednotiek.

 • lexéma – základná jednotka LZ, napr. matka, otec, žiť, byť, vysoký, nízky, ja, ty, jeden, sedem, hore, blízko, zubná pasta, obdobie dažďov, podať sťažnosť, slamená vdova, prejsť niekomu cez rozum


Predmet lexikol gie

Predmet lexikológie

 • semiotický status lexikálnej jednotky

 • lexikálna paradigmatika

 • lexikálna syntagmatika

 • lexikálna pragmatika

 • dynamické procesy v lexike

 • kvantitatívne aspekty lexiky

 • vzťah lexiky k iným rovinám jazykového systému

 • vzťah lexiky k lexikám iných jazykov


Lex ma a slovo

Lexéma a slovo

 • slovo – základná jednotka jazykového systému

 • lexéma – základná jednotka lexiky


Lex ma a gramatick tvar

Lexéma a gramatický tvar

 • lexéma – súbor gramatických tvarov


Lex ma a slovo1

Lexéma a slovo

 • jednoslovnosť a viacslovnosť lexém

 • syntetické lexémy

  • syntetické GT (písať, píšem)

  • analytické GT (písal som, budem písať)


Lex ma a slovo2

Lexéma a slovo

 • analytické lexémy

  • jeden plnovýznamový komponent (báť sa)

   • syntetické GT (bojím sa)

   • analytické GT (bál som sa, budem sa báť)

  • viac plnovýznamových komponentov (dať prednosť, vysoká škola)

   • syntetické GT (dám prednosť, vysoké školy)

   • analytické GT (dal som prednosť)


Lex ma a lexia

Lexéma a lexia

 • lexéma – základná komplexná jednotka; abstrakcia, spojenie jednej formy s jedným alebo viacerými významami

 • lexia – základná elementárna jednotka; spojenie jednej formy s jedným významom


Lex ma a lexia1

Lexéma a lexia

1. lexéma = lexia (jednovýznamové jednotky):

penicilín „antibiotické liečivo vyrábané z niektorých druhov plesní“

bezpečie „bezpečné miesto“

2. lexéma > lexia (viacvýznamové jednotky),

jedna lexéma je zložená z viacerých lexií

kôš „nádoba upletená z prútia ale iného materiálu“

„vec podobná košu“ (hrudný kôš, basketbalový kôš)

„súbor podobných, príbuzných zložiek“ (spotrebný kôš)


Lex ma a lexia2

Lexéma a lexia

 • lexie jednej lexémy môžu vstupovať do rozličných paradigmatických vzťahov:

  mladý človek (syn. nedospelý, malý, detský, sopľavý)

  mladá tvár (syn. mladistvý, mladícky, svieži, rezký)


Lex ma a lexia3

Lexéma a lexia

 • lexie jednej lexémy sa môžu odlišovať komunikačnými, štylistickými, expresívnymi, časovými a i. príznakmi:

  klada

  1. skrátený a okresaný kmeň stromu, brvno (podoprieť múr kladami)

  2. hist. mučiaci nástroj na zaseknutie nôh medzi dve brvná

  komando

  1. voj. zastar. veliteľstvo

  2. hovor. expr. rozkaz; komandovanie (nebudem skákať na tvoje komando)

  3. špeciálna jednotka (prepadové komando)


Lex ma a lexia4

Lexéma a lexia

 • lexie jednej lexémy môžu mať odlišné gramatické stvárnenie:

  láska

  1. kladný citový vzťah, náklonnosť: rodičovská, materinská láska (iba sg.)

  2. náklonnosť jedného pohlavia k druhému, ľúbostný cit: telesná láska (iba sg.)

  3. milovaná osoba, milenec, milenka: stretnúť sa s bývalou láskou (sg. aj pl.)

  baránok

  1. malý baran (sg. aj pl.)

  2. drobné biele obláčiky na oblohe (iba pl.)


Lenenie lexiky

Členenie lexiky


Vn torn trukt ra lz

Vnútorná štruktúra LZ

 • jadro

 • prechodná sféra

 • preriféria


Jadro lz

Jadro LZ

 • ruka, hlava, matka, otec, žiť, byť, dobrý, veľký, hore, stále, ja, on, jeden, dva, a, ale, v, na

 • viacvýznamové, jednoslovné lexémy s vysokou frekvenciou, neodvodené (ale tvoria sa od nich mnohé slová), s rozvinutými synonymickými a inými systémovými vzťahmi, so širokým kontextovým využitím, štylisticky bezpríznakové, pomenúvajúce základné javy súvisiace so životom človeka


Jadro lz1

Jadro LZ

 • ide približne o 1 000 – 1 500 lexém, ktoré pokrývajú asi 73 % všetkých slovenských textov

 • Údaje J. Mistríka: prvých 10 najfrekventovanejších slov pokrýva 18,6 % textu, prvých 100 slov pokrýva 41,5 % textu a prvých 1000 najfrekventovanejších slov pokrýva 80 % textu.

 • napr. tzv. Basic English obsahuje 850 slov, Basic Slovak 800 slov.


Prechodn sf ra

Prechodná sféra

 • nerast, bádateľ, kaňon, futbal, revolúcia, materinský, otcovský, bezsenný, starostlivý, sledovať, zvýrazniť

 • LJ s obmedzenými slovotvornými možnosťami, môžu byť viacvýznamové (ale ich významová štruktúra nie je príliš zložitá), štylisticky príznakové (napr. expresívne), ale v rámci istého štýlu sú frekventované; viacslovné


Perif ria

Periféria

 • pachoľa, halapartňa, Jesenské, ad acta, old boys, nuansa, nohaviciarka

 • LJ – jednovýznamové, s obmedzeným kontextovým využitím, štylisticky alebo inak príznakové, príležitostné slová, slová cudzieho pôvodu, odborné termíny, vlastné mená, okazionalizmy


Relat vnos hran c v lexike

Relatívnosť hraníc v lexike

 • periféria  prechodná vrstva:

  • internet, mobil, SMS

 • prechodná vrstva  periféria:

  • pionier, iskrička


Vlastnosti lexiky

Vlastnosti lexiky

 • rozsiahlosť

 • otvorenosť

 • multištruktúrnosť

 • dynamickosť


Rozsiahlos

Rozsiahlosť

 • nemožnosť presnej kvantifikácie

 • porov. zvukový podsystém:

  • počet foném 42, počet fón: 49


Otvorenos

Otvorenosť

 • do lexiky neustále pribúdajú nové jednotky, v oveľa menšej miere jednotky ubúdajú

 • internet, mobilný telefón, čerešnička na torte, korčuliar, Tesco, Carrefour, Condoleeza Riceová

 • pionier, iskrička, miestny národný výbor, železnica „železná ruda“, „manželka obchodníka so železom“


Dynamickos

Dynamickosť

 • kvantitatívne súvislosti

 • kvalitatívne súvislosti – nové jednotky sa zaraďujú do lexikálneho systému

  • rap metal, cyber metal – heavy metal, speed metal, thrash metal, power metal, black metal, doom metal a pod.


Multi trukt rnos

Multištruktúrnosť

 • medzi lexikálnymi jednotkami sa realizuje veľké množstvo vzťahov a vytvára sa veľké množstvo štruktúr (napr. slovotvorné vzťahy, synonymické vzťahy, antonymické vzťahy)

 • každá lexéma vstupuje do rozličného množstva lexikálnych vzťahov, ktoré nemusia byť hierarchicky usporiadané


Multi trukt rnos1

Multištruktúrnosť

 • ruka – telo, noha, dlaň, plece...

 • ruka – ručný, ručička, rúčka, rukáv...

 • ruka – horná končatina, packa, laba, paprča...

 • ruka – muka

 • ruka – rukami-nohami, mať čisté ruky...


Al ie determinanty lenenia

Ďalšie determinanty členenia

 • význam

 • forma

 • motivovanosť

 • vzťah k mimojazykovej skutočnosti

 • rozšírenosť


Al ie determinanty lenenia1

Ďalšie determinanty členenia

 • frekvencia

 • čas

 • priestor

 • pôvod


Antropomorfiz cia lexiky

Antropomorfizácia lexiky

 • pripodobnenie lexémy k človeku a lexiky k ľudskej spoločnosti

 • nemožnosť presnej kvantifikácie

 • bilaterálnosť

 • neizolovanosť

 • jedinečnosť

 • vývinová determinovanosť


 • Login