kommunkompassen sundsvall
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kommunkompassen Sundsvall

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kommunkompassen Sundsvall - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Kommunkompassen Sundsvall. Oktober 2012. Kommunkompassen. Offentlighet och demokrati Tillgänglighet och brukarorientering Politisk styrning och kontroll Ledarskap, ansvar och delegation Resultat och effektivitet Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik Verksamhetsutveckling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommunkompassen Sundsvall' - john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunkompassen
Kommunkompassen
 • Offentlighet och demokrati
 • Tillgänglighet och brukarorientering
 • Politisk styrning och kontroll
 • Ledarskap, ansvar och delegation
 • Resultat och effektivitet
 • Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
 • Verksamhetsutveckling
 • Kommunen som samhällsbyggare

8 x 100 p = 800 p

1 offentlighet och demokrati
1. Offentlighet och demokrati
 • Strategi for demokratiutveckling och information
 • Information till medborgare
 • Dialog och medborgarmedverkan
 • Etik – motverkan av korruption
1 offentlighet och demokrati1
1. Offentlighet och demokrati

Styrkor

 • Kommunikation av fullmäktigebeslut på nätet
 • Webb-TV och Twitterföde i realtid från fullmäktigemöte
 • Allmänhetens frågestund, öppna nämndsmöten och dialogforum
 • Tydliga riktlinjer för att motverka mutor och korruption
1 offentlighet och demokrati2
1. Offentlighet och demokrati

Förbättringsmöjligheter

 • Ökad systematik kring Facebook, ”filmsnuttar”, Twitter, bloggar, etc.
 • Arbeta vidare med att utveckla och bredda medborgardialog
 • Ökad systematik kring medborgarundersökningar

Svagheter

 • Saknar tydlig strategi kring demokratiarbete och medborgardialog
 • Handlingar är inte tillgängliga via webben
 • Nästan ingen kommunikation av resultat till medborgarna
 • Lättlästa populärversioner av ”tunga” dokument saknas
 • Whistleblower – funktion för korruption (intern och externt) finns ej
2 tillg nglighet och brukarorientering
2. Tillgänglighet och brukarorientering
 • Strategi för brukarorientering
 • Tillgänglighet och bemötande
 • Information om service och tjänster
 • Valfrihet
 • Brukarundersökningar
 • Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering
2 tillg nglighet och brukarorientering1
2. Tillgänglighet och brukarorientering

Styrkor

 • Värdskapsarbete
 • Visionen ”vi ska göra det goda livet möjligt”
 • Synpunkter och klagomålshanteringssystem
 • Strukturerat utvärderings- och förbättringsarbete av de egna hemsidorna
 • Flertal e-tjänster
2 tillg nglighet och brukarorientering2
2. Tillgänglighet och brukarorientering

Förbättringsområden

 • ”Kontaktcenter”, ”Frontdesk”, etc.
 • Ökad valfrihet
 • Ökad systematik kring förbättringsarbete utifrån brukarunderökningar
 • Ökad systematik kring förbättringsarbete utifrån synpunkter
 • Utveckla fler servicegarantier

Svagheter

 • Bemötande som viktig del i rekrytering saknas
 • Inga jämförelser av enheter på hemsidan
3 politisk styrning och kontroll
3. Politisk styrning och kontroll
 • System för styrning och uppföljning
 • Politiska mål
 • Uppföljning och rapportering
 • Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän
 • Samspel och dialog
3 politisk styrning och kontroll1
3. Politisk styrning och kontroll

Styrkor

 • RIKARE, En hållbar tillväxtstrategi till år 2021
 • Tydligt politiskt anslag i MRP
 • Gemensam värdegrund
 • Tydlig processtyrning
 • Tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän
3 politisk styrning och kontroll2
3. Politisk styrning och kontroll

Förbättringsområden

 • Stärk uppföljning av övergripande mål

Svagheter

 • Avsaknad av resultatstyrning/uppföljning
 • Nästan inga resultatindikatorer
 • Inga jämförelser med andra kommuner i styr-/uppföljningsdokumenten
 • Inga nöjd politikerenkäter
vad styr och f ljer ni upp i sundsvall
Vad styr och följer ni upp i Sundsvall?

?

?

Resurser

Resultat

?

Arbets-processer

vad f r vi f r skattepengarna
Vad får vi för skattepengarna?

Att jämföra är att skaffa sig en skala!

5 resultat och effektivitet
5. Resultat och effektivitet
 • Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling
 • Kostnader och resultat i budgetprocessen
 • Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll
 • Kommunikation kring resurser och resultat
 • Jämförelser
 • Extern samverkan
5 resultat och effektivitet1
5. Resultat och effektivitet

Styrkor

 • Systematiskt arbete med övergripande processer
 • Både ekonomi och resultat diskuteras lokalt bland chefer och medarbetare
 • Tydlig uppföljning av ekonomi under budgetåret
 • Många exempel på extern samverkan för att förbättra service
5 resultat och effektivitet2
5. Resultat och effektivitet

Förbättringsområden

 • Förtydliga effektivitetsstrategin i organisationen
 • Ingen enhetlig avvikelsehantering avseende verksamhetsresultat
 • Fler verksamheter som arbetar med förbättring av lokala arbetsprocesser

Svagheter

 • Ingen tydlig strategi för resultatstyrning
 • Finns inget IT-baserat verksamhetsuppföljnings-system
 • Inga dokumenterade jämförelser av resultat i styrning och uppföljning
8 kommunen som samh llsbyggare
8. Kommunen som samhällsbyggare
 • Strategier för samhällsbyggande
 • Samarbete med civilsamhället
 • Samarbete med kulturlivet
 • Stöd till näringslivet
 • Internationella kontakter
 • Hållbar utveckling
8 kommun som samh llsbyggare
8. Kommun som samhällsbyggare

Styrkor

 • Strategier kring de flesta områden inom samhällsbyggande
 • Många kontaktytor med civilsamhället
 • Flera former av stöd till förenings- och kulturstöd
 • Många former av kontakter och stöd till näringslivet
 • Energieffektiviseringar
 • Mycket information till medborgare/brukare kring miljöarbete
 • Socialt projekt Back2Basics
8 kommun som samh llsbyggare1
8. Kommun som samhällsbyggare

Förbättringsområden

 • Fler kontaktytor för dialog med föreningslivet
 • Stärk samverkan mellan förvaltningar och näringsliv
 • Utveckla fler internationella kontakter

Svagheter

 • Ingen koppling till internationell strategi i MRP
ad