Kommunkompassen Sundsvall - PowerPoint PPT Presentation

Kommunkompassen sundsvall
Download
1 / 25

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kommunkompassen Sundsvall. Oktober 2012. Kommunkompassen. Offentlighet och demokrati Tillgänglighet och brukarorientering Politisk styrning och kontroll Ledarskap, ansvar och delegation Resultat och effektivitet Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik Verksamhetsutveckling

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kommunkompassen Sundsvall

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kommunkompassen sundsvall

KommunkompassenSundsvall

Oktober 2012


Kommunkompassen

Kommunkompassen

 • Offentlighet och demokrati

 • Tillgänglighet och brukarorientering

 • Politisk styrning och kontroll

 • Ledarskap, ansvar och delegation

 • Resultat och effektivitet

 • Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik

 • Verksamhetsutveckling

 • Kommunen som samhällsbyggare

8 x 100 p = 800 p


Bed mning

Bedömning


Sundsvall 482 p

Sundsvall – 482 p


Sundsvall en j mf relse

Sundsvall - en jämförelse


1 offentlighet och demokrati

1. Offentlighet och demokrati

 • Strategi for demokratiutveckling och information

 • Information till medborgare

 • Dialog och medborgarmedverkan

 • Etik – motverkan av korruption


1 offentlighet och demokrati1

1. Offentlighet och demokrati

Styrkor

 • Kommunikation av fullmäktigebeslut på nätet

 • Webb-TV och Twitterföde i realtid från fullmäktigemöte

 • Allmänhetens frågestund, öppna nämndsmöten och dialogforum

 • Tydliga riktlinjer för att motverka mutor och korruption


1 offentlighet och demokrati2

1. Offentlighet och demokrati

Förbättringsmöjligheter

 • Ökad systematik kring Facebook, ”filmsnuttar”, Twitter, bloggar, etc.

 • Arbeta vidare med att utveckla och bredda medborgardialog

 • Ökad systematik kring medborgarundersökningar

Svagheter

 • Saknar tydlig strategi kring demokratiarbete och medborgardialog

 • Handlingar är inte tillgängliga via webben

 • Nästan ingen kommunikation av resultat till medborgarna

 • Lättlästa populärversioner av ”tunga” dokument saknas

 • Whistleblower – funktion för korruption (intern och externt) finns ej


2 tillg nglighet och brukarorientering

2. Tillgänglighet och brukarorientering

 • Strategi för brukarorientering

 • Tillgänglighet och bemötande

 • Information om service och tjänster

 • Valfrihet

 • Brukarundersökningar

 • Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering


2 tillg nglighet och brukarorientering1

2. Tillgänglighet och brukarorientering

Styrkor

 • Värdskapsarbete

 • Visionen ”vi ska göra det goda livet möjligt”

 • Synpunkter och klagomålshanteringssystem

 • Strukturerat utvärderings- och förbättringsarbete av de egna hemsidorna

 • Flertal e-tjänster


2 tillg nglighet och brukarorientering2

2. Tillgänglighet och brukarorientering

Förbättringsområden

 • ”Kontaktcenter”, ”Frontdesk”, etc.

 • Ökad valfrihet

 • Ökad systematik kring förbättringsarbete utifrån brukarunderökningar

 • Ökad systematik kring förbättringsarbete utifrån synpunkter

 • Utveckla fler servicegarantier

Svagheter

 • Bemötande som viktig del i rekrytering saknas

 • Inga jämförelser av enheter på hemsidan


3 politisk styrning och kontroll

3. Politisk styrning och kontroll

 • System för styrning och uppföljning

 • Politiska mål

 • Uppföljning och rapportering

 • Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän

 • Samspel och dialog


3 politisk styrning och kontroll1

3. Politisk styrning och kontroll

Styrkor

 • RIKARE, En hållbar tillväxtstrategi till år 2021

 • Tydligt politiskt anslag i MRP

 • Gemensam värdegrund

 • Tydlig processtyrning

 • Tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän


3 politisk styrning och kontroll2

3. Politisk styrning och kontroll

Förbättringsområden

 • Stärk uppföljning av övergripande mål

Svagheter

 • Avsaknad av resultatstyrning/uppföljning

 • Nästan inga resultatindikatorer

 • Inga jämförelser med andra kommuner i styr-/uppföljningsdokumenten

 • Inga nöjd politikerenkäter


Sundsvalls rsredovisning 2011

Sundsvalls årsredovisning 2011


Vad styr och f ljer ni upp i sundsvall

Vad styr och följer ni upp i Sundsvall?

?

?

Resurser

Resultat

?

Arbets-processer


Godtagbar uppf ljning

Godtagbar uppföljning?


Vad f r vi f r skattepengarna

Vad får vi för skattepengarna?

Att jämföra är att skaffa sig en skala!


5 resultat och effektivitet

5. Resultat och effektivitet

 • Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling

 • Kostnader och resultat i budgetprocessen

 • Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll

 • Kommunikation kring resurser och resultat

 • Jämförelser

 • Extern samverkan


5 resultat och effektivitet1

5. Resultat och effektivitet

Styrkor

 • Systematiskt arbete med övergripande processer

 • Både ekonomi och resultat diskuteras lokalt bland chefer och medarbetare

 • Tydlig uppföljning av ekonomi under budgetåret

 • Många exempel på extern samverkan för att förbättra service


5 resultat och effektivitet2

5. Resultat och effektivitet

Förbättringsområden

 • Förtydliga effektivitetsstrategin i organisationen

 • Ingen enhetlig avvikelsehantering avseende verksamhetsresultat

 • Fler verksamheter som arbetar med förbättring av lokala arbetsprocesser

Svagheter

 • Ingen tydlig strategi för resultatstyrning

 • Finns inget IT-baserat verksamhetsuppföljnings-system

 • Inga dokumenterade jämförelser av resultat i styrning och uppföljning


8 kommunen som samh llsbyggare

8. Kommunen som samhällsbyggare

 • Strategier för samhällsbyggande

 • Samarbete med civilsamhället

 • Samarbete med kulturlivet

 • Stöd till näringslivet

 • Internationella kontakter

 • Hållbar utveckling


8 kommun som samh llsbyggare

8. Kommun som samhällsbyggare

Styrkor

 • Strategier kring de flesta områden inom samhällsbyggande

 • Många kontaktytor med civilsamhället

 • Flera former av stöd till förenings- och kulturstöd

 • Många former av kontakter och stöd till näringslivet

 • Energieffektiviseringar

 • Mycket information till medborgare/brukare kring miljöarbete

 • Socialt projekt Back2Basics


8 kommun som samh llsbyggare1

8. Kommun som samhällsbyggare

Förbättringsområden

 • Fler kontaktytor för dialog med föreningslivet

 • Stärk samverkan mellan förvaltningar och näringsliv

 • Utveckla fler internationella kontakter

Svagheter

 • Ingen koppling till internationell strategi i MRP


Desmond tutu sa

”Det bästa sättet att äta upp en elefant är att dela upp den i små, små bitar”

Desmond Tutu sa:


 • Login