Universiteti i Prishtin s Fakulteti Ekonomik
Download

Universiteti i Prishtin s Fakulteti Ekonomik

Advertisement
Download Presentation
Comments
johana
From:
|  
(4290) |   (0) |   (0)
Views: 329 | Added: 16-01-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Plan marketingu I kompanis
Universiteti i Prishtin s Fakulteti Ekonomik

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Universiteti i Prishtin?s Fakulteti Ekonomik L?nda:Strategjit? e Mraketingut Mentori: Prof.Nail Reshidi Punoi:Erlehta Simnica

2. Plan marketingu I kompanis? s? sigurimeve ?Siguria? Prishtin?,2010

3. Historiku i kompanis? Kompania e sigurimeve??Siguria???sht? krijuar ne vitin 2000 si organizat? me p?rgjegj?si t? kufizuar,bazuar n? ligjin mbi sigurimin e p?rkohsh?m te shoqerive tregtare. Fillimisht startoi punen me sigurimet qe njoheshin ne tregun tone so sigurime te detyrueshme dhe gradualisht,solli risi ne tregun tone duke e freskuar ate me sigurime te reja vullnetare krahas kompanive te tjera evropiane.Sot tregu I kesaj kompanie mbulon tere Kosoven me te gjitha qendrat e saj me intence te rritjes se veprimtarise edhe jashte kufijve te vet. Ne kete kompani jane te punesuar rreth 80 punetore ne zyre si dhe rreth 150 agjente qe veprojne ne kuader te ??Kompanise se Sigurimit Siguria??.

4. Klientet dhe preferencat Listes se gjate te emrave te klienteve te kompanise ?do dit? e m? shum? I bashkangjiten edhe emra t? rinj t? biznesit si? jan?: USAID MINISTRIA E EKONOMISE DHE FINANCAVE MINISTRIA E SHERBIMEVE PUBLIKE SHERBIMI DOGANOR KONTROLLI TRAFIKOR AJROR KUVENDI KOMUNAL I PRISHTINES BANKA EKONOMIKE E KOSOVES

5. Partner?t Si partner? t? kompanis? do ti ve?onim: MABETEX Gropu BANKA EKONOMIKE E KOSOVES TECHNOMARKET ATV MEDIA:Exclusive,Lajm TV ALSAT BMS Group CTC Servise(Charles Taylor Consulting PLC)

6. Strategjia dhe tregu Objektivat kryesore strategjike te kompanis? s? sigurimeve ??Siguria?? Faktor?t kryesor n? t? cilat mbeshteten objektivat e kompanise son? jan?: Ndryshimet e tregut Mundesit? q? ofron perspektiva e tregut P?rballimi i konkurrenc?s

7. Analiza e tregut Analiza e tregut mund t? jet? ?el?si kryesor I suksesit te ?do ndermarrjeje.Analiza e tregut ne vete perfshin? k?rkimet e tregut dhe te marketingut,q?llimet e studimit te tregut,studimin dhe analizen e konkurrences , m? pas analizen e informacioneve t? fituara dhe n? fund konkuzionet q? mund t? nxirren nga I t?r? kerkimi q? kemi b?r?.

8. K?rkimet e tregut K?rkimet e tregut na ndihmojn? ne mbledhjen,perpunimin dhe analizen e problemeve te tregut.N? baz? te ketyre informacioneve ne do te jemi ne gjendje te projektojm? kerkesen gjegj?sisht mund?sit? tona te shitjes ne treg. Variablat te cialt kerkohen permes kerkimeve te tregut jan?:konsumatoret,konsumi,produkti,?mimi,distribucione,promocioni etj.

9. Analiza e konkurrenc?s Duke u nisur nga fakti se ne Kosov? operojn? edhe 8 kompani te cialt pak a shum? ofrojn? t? njejtat sherbime ne duhet : T? krahasojm?sherbimin ton? me ate te konkurrenteve nga aspekti I cilesis?,?mimit Krahasojm? ?mimet qe ne I ofrojm? me ate te konkurrenteve Promocionin Dobesit? Pozicionimi ne treg etj.

10. Swot analiza Pizicioni konkurrues I biznesit vleresohet duke analizuar performansat dhe poziten ne krahasim me konkurrentet dhe mjedisin qe I takon.Ai shprehet me aftesin? qe biznesi ne menyr? te vazhdueshme t? s?ndertoj? rezultate financiare pozitive ne saje te shitjeve qe sigurojn? nje diferenc? pozitive midis te ardhurave te realizuara nga shitja dhe kostos se produkteve dhe sherbimeve te shitura. Faktoret e pozicionit konkurrues jan? t? shumt? dhe ata mund t? grupohen ne faktor? te brendshem dhe faktor? me ndikim nga mjedisi.

11. Swot analiza e komp.s? sigurimeve??Siguria?? P?rpar?sit?: cil?sia e sh?rbimeve, ?mime atraktive, komunikimi I mirfillt? ne mes personelit, aft?sit? profesionale t? personelit, shum?llojshmeri sh?rbimesh. Dob?sit?: mungesa p?r m? shum? informacion p?r ofertat e zbritjeve Mungesa p?r m? shum? fonde p?r promocion

12. ?vazhdim Mund?sit?: Mund?sit? q? ofron perspektiva e tregut P?rmir?simi I sherbimeve Shitjet nepermjet internetit Rreziqet: Hyrja e kompanive t? reja ne treg Tatimet e larta Infrastruktura ligjore e pakompletuar Kriza financiare globale

13. Segmentimi I tregut T? segmentosh do te thot ta ndash ne pjes? m? t? vogla ose ne segmente homogjene.Segmentimi I tregut n?nkupton orientimin e ndermarrjes kah tregu,sepse ndermarrja se pari duhet t?i identifikoj? nevojat e konsumatoreve ne secilin segment ne menyr? qe te pergatit programin e marketingut,I cili do te mundesoj t? plotesoj nj? nevoj? apo disa nevoja t? konsumator?ve. Segmentimi I sukseshem si parakusht ka njohjen e tregut apo transparencen e tregut.Transparenca e tregut arrihet at?her? kur I njohim mir? konsumatoret.Ndermarrja e cila e b?n? segmentimin e tregut e rrit? efi?enc?n.

14. Pozicionimi n? treg Pozicionimi ne treg paraqet qasjen e zenies se nje vendi te caktuar qarte dhe te deshirueshem te sherbimit ne mendjen e konsumatoreve cak ne raport me ate te konkurrences.Gjate pozicionimit te sherbimeve te saj kompania ne radh? te par? identifikon perparsite e mundshme te konkurrences mbi baz? te se ciles nderton pozicionin e vet konkurrues ne at? treg.Per te perfituar perparesi konkurruese ne ato segmente te caktuara te tregut kompania duhet te plasoj? sherbime me vler? me te madhe ose permes ofrimit te sherbimeve me ?mim me te ulet se konkurrenca ose permes ofrimit te beneficioneve me te medha per te arsyetuar ?mimin e lart?.

15. Tregu cak Kjo kompani num?ron rreth 42.000 klient? ne mesin e te cileve: Perve? personave fizik ka edhe klient? gjigant? q? veprojne ne Kosov? Institucione Organizata Banka

16. Marketing miksi Marketing miksi definohet si grup I instrumenteve taktike dhe te kontrolluara te marketingut,te cilat kompania I kombinon me qellim te plotesimit te nevojave dhe k?naqjes se konsumatoreve te saj. 4P-t? jan?: Produkti-Product Promocioni-Promotion Distribuimi-Place Cmimi-Price

17. Produktet(sherbimet) Produktet e kesaj kompanie jan?: Sigurimi I autopergjegjesis? Mjetet motorike kasko Aksidentet personale Shendeti ne udhetim Sigurimi I prones Sigurimi I baneses-shtepis? Sigurimi I rreziqeve ne ndertim Sigurimi I parave ne kasafort? dhe ne transport

18. Distribucioni dhe ?mimi Distribucioni si aktivitet afarist perfshine te gjitha ato veprime te cilat jan? te nevojshme qe produkti prej prodhuesit te arrij te konsumatori.Kompania e sigurimeve??Siguria?? veprimtarine e saj e ushtron ne keto qytet te Kosoves:Prishtin?,Gjakov?,Pej?,Prizren,Ferizaj,Gjilan dhe Mitrovic?. Cmimi paraqet sasin? e parase qe jepet per blerjen e nje produkti.Cmimi ?sht? element I marketingut miks qe ??prodhon te ardhura??elementet e tjera prodhojn? kosoto. P?r caktimin e ?mimeve kompania duhet te mbaj parasysh shum? faktor?:vendndodhjen e bleresit dhe te shitesit,menyren se si paguhet.

19. Promocioni Promocioni ?sht? proces permanent I komunikimit te ndermarrjes me bleresit ekzistues dhe ata potencial. Nepermjet promocionit ndikohet ne efikasitetin e afarizmit te ndermarrjes. ??Siguria?? I kushton nje rendesi te ve?ant? promocionit dhe formave kryesore te tij.Nga buxheti I saj shpenzon nje shum te madhe qe konsumatoret te jen? sa me te informuar ne lidhje me sherbimet qe ajo ofron.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro