Realismen og naturalismen
Download
1 / 50

Realismen og naturalismen - PowerPoint PPT Presentation


  • 484 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Realismen og naturalismen. ABI – 10. april 2013 – HR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Realismen og naturalismen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Realismen og naturalismen

ABI – 10. april 2013 – HR


«During the 1800s wife beating was extremely common and only caused outrage if it was exceptionally brutal or endangered life. There was a widespread belief among ordinary people, male and female, that it was every man's 'right' to beat his wife so long as it was to 'correct her' if she did anything to annoy or upset him or refused to obey his orders. The editor of the Hull Packet (7 Oct 1853) remarked that wife-beating was 'being accepted as the habit of the nation'»

(http://www.historyofwomen.org/wifebeating.html;

lesedato 09.04.13)


Presenter først sentrale kjennetegn ved realismen som litterær retning slik den fungerte på 1800-tallet (ca. 2 sider).

Drøft om Leo Tolstojs roman Anna Karenina (1873-78) er en realistisk eller en naturalistisk roman.


Realisme og realismen …

«mimesis» (Aristoteles)

Sosialrealisme

Skittenrealisme

Magisk realisme

«Subjektiv realisme»

«Ekstremrealisme»


Realisme innebærer mimetisk (etterlignende) representasjon av virkelighet – uten at gjengivelsen forskjønnes eller forklares, snarere avdekkes og vises

Målet: «to give a truthful, objective and impartial representation of the real world, based on meticulous observation of contemporary life»(Linda Nochlin: Realism, 1971)


Skrivestilen kan være estetisk elegant, men ikke i

høystileller spesielt blomstrende språk

Ikke vektlegging av forfatteren eller fortelleren som tilrettelegger, «konstruktør» eller fortolker av virkelighetsframstillingen

«objektivt», «nøytralt», «virkelig»


Roland Barthes: «Realitetseffekten» (1968)

Forfattere kan bruke små, «overflødige» detaljer for å gi leserne en opplevelse av at det de leser er virkelighet

Metonymi


«Realisme» ble av noen kritikere brukt nærmest som et skjellsord, bl.a. om den franske maleren Gustave Courbets bilder (f.eks. Steinhuggerne, 1849)

Gustave Flauberts roman Madame Bovary (1857) ble oppfattet som en litterær parallell til Courbetsstil

For sann til å være god (eller vakker)


Den franske forfatteren og kritikeren Champfleury var på 1850-tallet redaktør for tidsskriftet Realismen

«Det avgjørende er den metode som følges, at også dikterne bygger på iakttagelser og erfaring. De stoler ikke lenger blindt på inspirasjonen, nei, de studerer grundig de ting de skal tale om, enten det nå er bestemte lag av samfunnet, kjøpmannsstanden, advokatstanden, bøndene, industriproletariatet, eller det er stedet, den vekslende skueplass for handlingen, kvistkammeret, rikmannsboligen, kontorene, rettssalen, fabrikken, overalt er de på ferde, ser alt, merker seg alle enkeltheter»


Joris-Karl Huysmans:

«Grønne kviser eller rosenrød hud spiller ingen rolle for oss; vi beskriver begge deler fordi begge deler eksisterer, fordi lømmelen fortjener like mye å bli studert som det mest perfekte menneske, fordi det kryr av fortapte jenter i våre byer og de har samme borgerrett som de anstendige jentene»


Mennesket framstilt i en sosial sammenheng, som et samfunnsvesen

Mennesker avspeiler trekk ved det sosiale og politiske i samfunnsutviklingen


Etiske problemstillinger

Egenverdi – bruksverdi

Klassemotsetninger


Klassesamfunnet på 1800-tallet blir tydelig tematisert

Fattigdom

Barnearbeid


Pengenes og maktens forgreninger innen politikk, selskapslivet, kulturliv osv.

Grådighet er drivkraften i samfunnsmaskineriet

Historiske personer og hendinger opptrer ofte i bakgrunnen for fiktive personer og hendinger

Mange detaljer fra dagliglivet

Honoré de Balzac

Romanserien Den menneskelige komedie


Et kolossalt tekst-nettverk som belyser ulike miljøer og sosiale klasser i samfunnet

Intertekstualitet

Marx’ yndlingsforfatter


Over 100 romaner, noveller/fortellinger og essays

Ca. 2000 romanpersoner og 460 av dem forekommer i mer enn én av romanene

I en av romanene er det 150 personer som også forekommer i andre bøker


«Realismens prisme»


Multatuli (psevdonym for Eduard Douwes Dekker)

Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company (1860)


Tendenslitteratur

Bruke litteraturen til å påpeke problemer og forandre samfunnet

Viser en klar løsning (eller løsningsmulighet)

«Blir opposisjonslitteratur fra autoritære regimer fort dårlige bøker utfra formelle kvalitetskriterier? Eller, for å si det på en annen måte: Hva skjer med aktivistiske romaner når de underlegges Vestens mondene krav til nyanser, kompleksitet og nyskapning?» (Morgenbladet 11. – 17. februar 2011 s. 38)


Determinisme

Den naturalistiske trekanten


Menneskets drifter er sterkere enn etikken

Livets grusomhet og tilfeldighet

Menneskene er styrt av sin natur og bakgrunn, og er kasteballer for blinde krefter


  • Lars-Åke Skalin: Den bundna viljan: Till determinationens problem i skönlitterär naturalism (1983)

  • genetisk determinisme

  • sosial determinisme (miljøpåvirkning)

  • biologisk determinisme (drifter)


Dyret i mennesket

Homo-homini-lupus-motivet


Destruksjonsmekanismer: hvordan noe ødelegges – prosessen, forløpet, stadiene i forfallet

Fattigdom, alkoholisme og andre sosiale onder er i en viss forstand arvelig

Onde sirkler


Sjelelig tilfrysing og selvmord – livet blir umulig

Nedbryting, destruksjonsprosess

«En gammel historie nok en gang»

Element av «case study», et nytt tilfelle, et mønster


«[M]ålet for naturalistiske forfattere er å skape en litteratur uten verken myter eller tabuer» (Chevrel 1982 s. 60)


Darwin fokuserte på livskampen i naturen, men også på utviklingen mot høyere, mer komplekse og bedre tilpassete former


Émile Zola

Den eksperimentelle roman (1880)

«Litteraturen skal formulere sosiale og menneskelige lovmessigheter, virke inn på samfunnet, bevare det friske og foreslå hjelp mot det syke»


Naturalismen er en litterær «parallell»til naturvitenskapen – idealer: objektivitet, nøyaktighet, mekanismer/lover

Vise hvordan arv og

miljø preger generasjon

etter generasjon av

mennesker

Krefter som vi ikke kan unnslippe


Rougon-Macquart: romanserie på 20 bøker

En slekt med opprinnelse fra både borgerskapet og arbeiderklassen

Forfall gjennom generasjoner

En av romanene har tittelen Menneskedyret


«Overflødige» kvinner i den realistiske og naturalistiske litteraturen:

Gustave Flaubert: Madame Bovary

Amalie Skram: Constance Ring

August Strindberg: Fröken Julie

Henrik Ibsen: Hedda Gabler

Theodor Fontane: EffiBriest


«Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte»

«I Anna Karenina elsker jeg familien»

Tolstoj leste Arthur Schopenhauers tekster


Problemer under debatt?

Konflikter i ekteskapet

Utroskap

Hykleri

Barn som lider

Sykdom

Togulykke

Narkotikamisbruk

Smertefulle barnefødsler

Selvmord


Anna motsetter seg ektemannens undertrykkelse – optimisme

Hun går til grunne – pessimisme

Hvem er tapere? Hvem er vinnere?

Personene blir stadig mer isolerte, særlig Anna


Vronskij er grunnleggende egoistisk, og det er kanskje Anna også?

Overflatiske?

Bruker tårer og trusler for å holde på han

«En gammel historie nok en gang»

Bevare sin personlige integritet i et moralsk korrupt samfunn


Handler mot sin vilje?

«There is even a kindofGreekfatality to thecharacter and outlookof Anna.» (Robert Louis Jackson)

Skjebne

Tilfeldigheter

Sykelig sjalusi

Opprør, motstand mot konvensjonene

Samfunnets fordømmelse og indre fordømmelse

Selvmordet er delvis en hevn mot Vronskij

Gåtefull skyld – metafysisk

Demonisk


Hennes to menn heter begge heter Alexei

Alternativene forsvinner ett etter ett

Ønske om uforbeholden kjærlighet – urealiserbart mellom mann og kvinne?


«Naturalismens historie er også, i stor grad, historien om rettssaker, beslagleggelser, debatter om sensur, om forbud … Eksemplene er tallrike […]. De ansvarlige for bibliotekene i Dresden ble i 1883 dømt for ha lånt ut Zolas bøker …» (Chevrel 1982 s. 184-185)

Guy de Maupassants roman Bel-Ami(1885) ble sensurert og ble publisert uten noen avslørende dialoger om Frankrikes koloni-politikk som opprinnelig var i teksten

Det var særlig anklager om usedelighet som førte til fellende dommer i rettssaker


Poetokrati

Forfattere/diktere styrer den offentlige oppmerksomheten, er moralske og politiske premissleverandører

«Spydspisser»i samfunnsdebatten

Involverer seg i innen- og utenrikspolitiske saker (sosial lovgivning, rasisme, miljødebatt, rettssaker og lignende)

Intellektuelle

Vaktbikkje-funksjon

Fokus på forfattere i mediene, deres uttalelser er viktige for opinionen

Det progressive i kritikk, den kritiske samfunnsborger er nødvendig, ikke en pest og en plage


Nye maskiner og produkter

Elektrisitet

Bedre kommunikasjoner (jernbane, telegraf)

Sterk befolkningsøkning

Urbanisering

«Litteraturens industrielle revolusjon»: Bedre skolegang for den unge befolkningen (synkende analfabetisme), damppresse og parafinlamper


Det litterære marked utvides og institusjonaliseres

I Norge: J. W. Cappelen (1829), N. W. Damm (1843), Aschehoug (1872)

Samlaget (1868)

Bokhandlere og bokhandlerkjeder

I Norge: Den norske Bokhandlerforening (1851)

Folkebibliotek

I Norge: statsstøtte fra 1836

Forfatterforening (den norskegrunnlagt 1893)

Tydeligereopphavsrettigheter


Friedrich Engels i 1888:

«Den realismen som jeg snakker om, kan til og med vise seg på tross av forfatterens meninger [...] fra denne har jeg, til og med i de økonomiske detaljene (for eksempel den nye fordelingen av reelle og personlige eiendommer etter revolusjonen) lært mer enn av alle profesjonelle historikere, økonomer og statistikere fra denne tiden til sammen. [...] [at forfatteren] ble tvunget til å handle mot sine klassesympatier og politiske fordommer … – det anser jeg som en av realismens største triumfer og en av de mest storartete trekkene»


Den ungarske filosofen og marxistiske litteraturforskeren GyörgyLukács utviklet på grunnlag av Engels’ synspunkter en teori om realismen som ble kalt «realismens seier» (eller «realismens triumf»)


  • Login