Stavebn zak zky ve sv tle novely zvz
Download
1 / 33

Stavební zakázky ve světle novely ZVZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Tematické setkání AVZ 18. září 2012. Stavební zakázky ve světle novely ZVZ. Ing. Martina Rychecká. Finanční limity pro VZ na stavební práce . Platí Nařízení vlády č. 447/2011 Sb. Nadlimitní VZ pro stavební práce od 125.256.000,- Kč od 300 mil. Kč významná

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stavební zakázky ve světle novely ZVZ' - joella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stavebn zak zky ve sv tle novely zvz

Tematické setkání AVZ

18. září 2012

Stavební zakázky ve světle novely ZVZ

Ing. Martina Rychecká


Finan n limity pro vz na stavebn pr ce
Finanční limity pro VZ na stavební práce

Platí Nařízení vlády č. 447/2011 Sb.

 • Nadlimitní VZ pro stavební práce

  od 125.256.000,- Kč od 300 mil. Kč významná

  jednotný limit pro všechny zadavatele (složky státu)

 • Podlimitní VZ na stavební práce

  od 3.000.000,- Kč do 125.256.000,- Kč

  od 50 mil. Kč významná

  (od 1.000.000,- Kč od 1.1.2014 ) (územně samosprávné celky)

 • ZPŘ od 3.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč


Druhy zen hodn pro vz na stavebn pr ce
Druhy řízení hodné pro VZ na stavební práce

 • Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)

 • Otevřené řízení (OŘ)

 • Užší řízení (UŘ)

 • Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) – výjimečně

 • Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - pro vícepráce


Zjednodu en podlimitn 38 zvz
Zjednodušené podlimitní § 38 ZVZ

 • Zakázky do 10 mil. Kč

 • nevyžaduje předběžné oznámeníani odůvodnění zakázky!

 • výzva k podání nabídek min. 5 zájemcům + profil zadavatele

 • ZD povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání)

 • nabídku může podat i neoslovený zájemce/uchazeč

 • lhůta pro podání nabídek min. 15 dní

 • zjednodušené prokazování kvalifikace – v nabídce pouze ČP, vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy originály dokladů

 • vyloučení a výběr lze oznámit pouze na profilu ( výhrada v ZD) – den zveřejnění = den doručení

 • námitky do 10 dnů


Otev en zen 27
Otevřené řízení § 27

 • Zakázky od 3 mil. Kč

 • vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky!

 • oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ)

 • ZD i dodatečné info povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání)

 • Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu

 • lhůta pro podání nabídek

  • min. 22 dní podlimitní, min. 33 dní významná podlimitní

  • min. 52 dní nadlimitní, min. 78 dní významná nadlimitní

  • možnost zkrátit lhůty o 5 dnů - uveřejnění celé ZD na profilu


U zen 28
Užší řízení § 28

 • Zakázky od 3 mil. Kč

 • vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky!

 • oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ)

 • KD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ

 • ZD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ (netextová část ZD jako příloha výzvy k podání nabídek nebo na vyžádání)

 • Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu

 • Omezování počtu nepřípustné!! (obrana a sektoráři - mohou omezit dle kvalifikace)


U zen lh ty
Užší řízení - lhůty

 • lhůta pro podání žádostí (nelze zkrátit)

  • 15 dní u podlimitních, min. 23 dní významná podlimitní

  • 37 dní u nadlimitních, min. 56 dní významná nadlimitní

 • lhůta pro podání nabídek (lze zkrátit o 5 dnů - celá ZD na profilu)

  • min. 15 dní podlimitní, min. 23 dní významná podlimitní

  • min. 40 dní nadlimitní, min. 60 dní významná nadlimitní


Jednac zen s uve ejn n m
Jednací řízení s uveřejněním

 • využití pro stavební práce omezené

  • jako navazující na zrušené – v původním ZŘ nepřijatelné nabídky

  • veřzad výjimečně,

  • sektor kdykoliv

 • Povinné PO, pokud nejde o postup dle § 22 odst. 1 a 2 (navazující řízení)

 • zrušeno omezování počtu zájemců


Jednac zen bez uve ejn n 23
Jednací řízení bez uveřejnění §23

 • pro stavební práce lze použít

  • jako navazující , pokud v předchozím řízení -žádné nabídky nebo pouze nevhodné nabídky nebo žádné žádosti o účast

  • v krajně naléhavém případě (povodně)

  • pro dodatečné stavební práce (vícepráce)

  • pro nové stavební práce zadávané na základě opčního práva

 • není nutno PO ani odůvodnění VZ

 • možno zveřejnit v ISVZ oznámení o záměru uzavřít smlouvu 30 dnů předem

 • nutno zveřejnit výsledek v ISVZ do 15 dnů od uzavření smlouvy

 • písemná zpráva zadavatele do 15 dní od ukončení zadávacího řízení uveřejnit na profilu !


J bu pro dodate n stavebn pr ce
JŘBU pro dodatečné stavební práce

 • § 23 odst. 7 a) a 34 odst. 5 b)

 • NE písemná výzva k jednání, NE ZD, NE kvalifikace

 • ANO odůvodnění nezbytnosti zadávaných stavebních prací

  • zadavatel je nezpůsobil a nemohl je předvídat

  • jsou nutné pro dokončení původní stavby a nelze je od ní technicky či ekonomicky oddělit

  • vejdou se do 20% ceny původní stavby

 • ANO – písemný soupis prací – oceněný VV

  • Vyčíslit vícepráce i méněpráce – do limitu pouze vícepráce

 • Dodatek ke smlouvě ??? ANO/NE??

 • Rezerva ANO/NE??


Zd na stavebn pr ce
ZD na stavební práce

 • §§ 44 – 46, vyhláška č. 230 účinná od 1.9. 2012

 • ZD musí obsahovat (pro všechny VZ na stavební práce – ZMR?)

  • projektovou dokumentaci pro provedení stavby (RDS) – i v případě, že realizace VZ nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení

  • soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV , rovněž v elektronické podobě

  • obchodní podmínky min. v rozsahu dle vyhlášky

 • obchodní názvy v ZD ano, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, vždy nutno umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení

 • omezení subdodavatelů – ano ale pouze věcně

 • změna zadávacích podmínek = prodloužení lhůty pro podání nabídek, pokud má vliv na okruh dodavatelů, pak o celou lhůtu


Zd na stavebn pr ce rds
ZD na stavební práce - RDS

Dokumentace pro provedení stavby (RDS)

 • upravuje vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

 • členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory

 • zatřídění objektů dle klasifikace stavebních objektů

 • v podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět VZ – hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost

 • za úplnost a správnost odpovídá zadavatel!!!


Zd na stavebn pr ce soupis prac
ZD na stavební práce – soupis prací

Soupis prací - podrobně definován ve vyhlášce 230

 • podrobný popis všech stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci VZ

 • členění soupisu na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory

  • každý objekt vlastní položkový soupis prací s rekapitulací

  • povinná rekapitulace všech soupisů

  • definice položek a jejich obsahu, VV, elektronické podoby a ostatních pojmů

 • je možno vymezit odkazem na použitou cenovou soustavu

  • nutno zpřístupnit dálkově nebo jako součást ZD!

  • shodná alespoň pro 1 objekt, soubor

 • Tzv. preliminář – lze či nikoliv??


 • Zd na stavebn pr ce soupis prac1
  ZD na stavební práce - soupis prací

  • vedlejší náklady a ostatní náklady v samostatném soupisu jako samostatné položky

   • vedlejší náklady

    • zařízení staveniště

    • náklady na umístění stavby

    • náklady na provozní a dopravní opatření

   • ostatní náklady

    • dokumentace skutečného provedení

    • geodetické zaměření

    • publicita projektu


  Zd na stavebn pr ce soupis prac2
  ZD na stavební práce - soupis prací

  Elektronická podoba soupisu prací

  • otevřený, volně dostupný formát

  • musí umožňovat transfery dat a jejich zpracování různými SW produkty

  • jednotný formát pro celou VZ

  • musí umožnit doplnění údajů požadovaných ZD (cen položek)

  • pokyny pro zpracování musí být v ZD

  • MMR - vzor XML formátu


  Zd na stavebn pr ce obchodn podm nky
  ZD na stavební práce - obchodní podmínky

  • § 46d

   • obchodní podmínky v rozsahu dle vyhlášky 231/2012

   • mohou být vymezeny formou závazného návrhu SOD nebo v ZD

   • odpovědnost za správnost dokumentace (ZD) má zadavatel a nesmí ji přenášet na zhotovitele

   • jediná zákonná podmínka :

    • TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená!


  Zd na stavebn pr ce obchodn podm nky1
  ZD na stavební práce - obchodní podmínky

  • Vyhláška 231 účinná od 1.9.2012

   • platí pouze pro veřejné zadavatele

   • ukládá povinnost vymezit:

    • lhůty

    • předání a převzetí příslušné dokumentace??

    • podmínky předání a převzetí staveniště, jeho zabezpečení, odstranění a vyklizení

    • způsob předání a převzetí díla

    • podmínky pro změnu subdodavatele kvalifikace

    • způsob zajištění řádného plnění??

    • zásady kontroly , kontrolní dny

    • délku záruční doby

   • Je to dostatečné – co chybí?? Veřzad může stanovit i další podmínky, musí ale odůvodnit!


  Od vodn n vz na stavebn pr ce
  Odůvodnění VZ na stavební práce

  Odůvodnění VZ - § 156

  • zveřejní se do 3 prac. dní od uveřejnění OŘ nebo UŘ v ISVZ

  • obsahuje

   • odůvodnění účelnosti

   • přiměřenosti požadavků na TKP

   • vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám

   • zdůvodnění kritérií a způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám

  • u významných VZ

   • předkládá se vládě (s oponenturou) či zastupitelstvu,

   • u PO orgánu odpovědnému za hospodaření

   • schválení je podmínkou zahájení

    Neplatí pro ZPŘ, JŘSU u opakované VZ, některé JŘBU


  Od vodn n obchodn ch podm nek
  Odůvodnění obchodních podmínek

  Odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce

  • Vyhláška 232/2012

   • § 4 řeší pouze dodávky a služby – stavební práce výslovně vyjmuty

   • příloha č. 1 k vyhlášce – odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce neobsahuje

  • Vyhláška č. 231/2012

   • obchodní podmínky nad rámec této vyhlášky nutno odůvodnit

    • lhůty plnění, doba záruky se nezdůvodňuje???

    • předmět plnění, místo plnění, platební podmínky, cenová ujednání, sankce, pojištění – vše je nutné zdůvodnit ???

    • požadavek na předložení seznamu subdodavatelů – zdůvodnit?

    • je možné chtít v rámci obchodních podmínek ISO ???


  Od vodn n technick ch podm nek
  Odůvodnění technických podmínek

  Odůvodnění technických podmínek na stavební práce

  • Vyhláška 232 - §5

   • odůvodní se jen technické podmínky nad rozsah stanovený v § 44 odst. 4 ZVZ – nad rozsah RDS a soupisu prací ???


  Tkp a od vodn n p im enosti
  TKP a odůvodnění přiměřenosti

  Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

  • §56 odst. 3 – veřzad může požadovat:

  • obdobné zakázky za za posledních 5 let

   • prokázání seznamem a osvědčením objednatelů

    • může připustit i doklad o uskutečněném plnění??

   • jednotlivé obdobné zakázky max. do 50% PH VZ

   • v součtu max. dvojnásobek PH VZ – jinak odůvodnit

    (= 4*50%)


  Tkp a od vodn n p im enosti1
  TKP a odůvodnění přiměřenosti

  Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

  • veřzad může požadovat:

   • Seznam techniků a technických útvarů

    • nesmí omezit na vlastní zaměstnance

    • max. 3 – jinak musí odůvodnit

   • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace

    • max. 5 let odborné kvalifikace – jinak odůvodnit

   • Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců

    • nutno vždy odůvodnit


  Tkp a od vodn n p im enosti2
  TKP a odůvodnění přiměřenosti

  Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

  • veřzad může požadovat:

   • Přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení

    • vždy odůvodnit

   • Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – je-li to odůvodněno předmětem VZ – odkaz na EMAS

    • vyhláška neřeší (ISO ano či ne??)


  Tkp a od vodn n p im enosti3
  TKP a odůvodnění přiměřenosti

  Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky

  • veřzad nemůže požadovat: ???

   • Certifikát systému řízení jakosti dle norem ISO řady 9000

   • Certifikát systému řízení z hlediska bezpečnosti práce OHSAS

   • Certifikát systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ISO řady 14000

    ?? Může požadovat v obchodních podmínkách ??


  Zp sob hodnocen a od vodn n
  Způsob hodnocení a odůvodnění

  § 78 ZVZ a §6 vyhlášky č. 232

  • kritériem nemohou být

   • kvalifikační předpoklady

   • smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (sankce, bankovní záruky apod.)

   • platební podmínky

  • Kritériem mohou být

   • nejnižší nabídková cena (u staveb vhodné kritérium)

   • ekonomická výhodnost nabídky

    • dílčí kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny

    • musí se vztahovat k nabízenému plnění

    • cena musí mít alespoň 80% váhu, jinak nutno zdůvodnit


  Zp sob hodnocen a od vodn n1
  Způsob hodnocení a odůvodnění

  • Způsob hodnocení včetně metody je nutné uvést v ZD

  • Váhy jednotlivých kritérií je nutné uvést v oznámení či výzvě, nikoliv pouze v ZD

  • Kritéria hodnocení nutno odůvodnit vždy, i v případě hodnocení pouze ceny

  • Při otevírání obálek se čtou údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím!

  • Jako prostředek hodnocení nabídek nelze u stavebních prací použít elektronickou aukci ?


  Posouzen kvalifikace
  Posouzení kvalifikace

  Posouzení splnění kvalifikace

  • zadavatel, zvláštní komise nebo hodnotící komise

  • protokol o posouzení kvalifikace – nové náležitosti §59 odst. 5, 6

   • název dokladu, kterými uchazeč prokazuje TKP

   • označení osoby, která doklad vyhotovila

   • datum vyhotovení dokladu

   • označení obdobných dodávek, služeb a stavebních prací poskytnutých dodavatelem

   • identifikace subdodavatele, který prokazuje za dodavatele kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy s tímto subdodavatelem

   • jména dodavatelů, které zadavatel vyzval k doplnění a označení dokladů, které byly doloženy dodatečně

  • Lze vyzvat k doplnění, ale skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat ve lhůtě pro podání nabídek!


  Posouzen nab dek
  Posouzení nabídek

  kontrola úplnosti a posouzení splnění zadávacích podmínek

  • obsah nabídky

   • návrh smlouvy, VV + ostatní náležitosti dle požadavků

   • seznam „statutárů“ pracujících v posledních třech letech u zadavatele (co předkládá, když nepracovali?)

   • u a.s. – seznam vlastníků akcií nad 10% vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

   • ČP – o tom, že uchazeč neuzavřel zakázanou dohodu (bid rigging)

 • poslední tři uvedené lze na základě výzvy zadavatele doplnit

 • nově nutno posoudit podrobně úplnost soupis prací!


 • Posouzen nab dek1
  Posouzení nabídek

  Posouzení soupisu prací s výkazem výměr

  • kontrola souladu a úplnosti

  • kontrola výpočtu

  • kontrola cen jednotlivých položek

   • nulové položky - zdůvodnit/vyloučit?

   • mimořádně nízké ceny položek – zdůvodnit/vyloučit?

  • zjevná početní chyba

   • téměř vždy má vliv na celkovou cenu?

   • chybu způsobil zadavatel? (špatný vzorec) –??


  Hodnot c komise
  Hodnotící komise

  • požadavky na počet, složení a odbornost se nemění

  • rozšíření požadavků na nepodjatost – členové HK nesmí:

   • se podílet na zpracování nabídky

   • jim vzniknout osobní výhoda nebo újma se zřetelem k výsledku řízení

   • mít osobní zájem na zadání zakázky

   • je spojovat s uchazeči osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr

  • od 1.1.2014

   • povinně v HK u nadlimitních VZ osoba se zvláštní způsobilostí

   • povinně v HK u nadlimitních VZ na stavební práce osoba s odbornou způsobilostí (autorizací)

   • min. 9 členů u významných VZ státních zadavatelů, z toho 2/3 odborníci a 1 ze seznamu hodnotitelů – jmenuje ji vláda


  Uzav en smlouvy
  Uzavření smlouvy

  • uzavřená smlouva musí odpovídat návrhu z vítězné nabídky

  • o smlouvě není možno dále jednat s výjimkou JŘSU a JŘBU

  • zákaz podstatných změn smlouvy:

   • rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) x co zúžení předmětu VZ??

   • potenciální účast jiných dodavatelů

   • potenciální vliv na výběr

   • mění ek. rovnováhu ve prospěch dodavatele


  Zve ejn n smlouvy
  Zveřejnění smlouvy

  • §147a

  • na profilu zadavatele

   • smlouvy od 500.000,- Kč

   • celé znění smlouvy včetně příloh do 15 dnů od uzavření

   • všechny dodatky

   • skutečnou cenu zakázky do 90 dnů od splnění smlouvy nebo u smluv delších než 1 rok do 31.3. následujícího roku

   • seznam subdodavatelů nad 10% (VVZ 5% ) do 90 dnů nebo 31.3., které musí sdělit dodavatel do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28.2.

   • seznam vlastníků akcií subdodavatele nad 10% x seznam vlastníků akcií dodavatele se nezveřejňuje (je skryt v nabídce)?


  Děkuji za pozornost

  www.competconsult.cz


  ad