Klinik ara t rmalara temel bilimsel ara t rmalar n katk s ve nemi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Klinik Araştırmalara Temel Bilimsel Araştırmaların Katkısı ve Önemi PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klinik Araştırmalara Temel Bilimsel Araştırmaların Katkısı ve Önemi. Prof.Dr . Neşe Atabey Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı İzmir. Konuşma Planı Temel Bilimsel Araştırmalar Neden Yapılır ? Translasyonel Araştırmalar Gerekli mi?

Download Presentation

Klinik Araştırmalara Temel Bilimsel Araştırmaların Katkısı ve Önemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klinik Araştırmalara Temel Bilimsel Araştırmaların Katkısı ve Önemi

Prof.Dr. Neşe Atabey

Dokuz EylülÜniversitesi Tıp Fakültesi

TıbbiBiyolojiveGenetikAnabilim Dalı

İzmir


KonuşmaPlanı

 • TemelBilimselAraştırmalarNedenYapılır?

 • TranslasyonelAraştırmalarGerekli mi?

 • TemelBilimlerKlinikUygulamalara, TanıveTedaviyeKatkıSağlarmı?

  Örnekler

  • İnsanGenomProjesi

  • İndüklenmiş Pluripotent KökHücre Nobel Ödülü

  • KişiselDeneyim (Grb2 inhibitörükanserdetedavisindekullanılabilir mi?


NedenTemelBilim?

 • Temelbilimcilerbiyomedikalaraştırmalarınveürünlerinanakaynağıdır.

 • İnsanlıktarihiboyuncabilimselkeşiflerpratiğeuygulandığızaman, tam veyararlıolarakkabuledilmektedir. Tıp alanında da bukuralgeçerlidir.

 • Başlangıçtabirtemelbilimlerlaboratuvarındakimolekülerveyahücreseldüzeydekibirkeşif , yavaşyavaşfarklıdüzeylerdeilerlemekteveklinikkullanımageçenekadarçoksayıdaaşamayıgeçmesigerekmektedir (veya tam tersi) .


TranslasyonelAraştırmalarNedenÖnemlidir?

 • TranslasyonelTıp son yıllardagelişentemelveklinikbilimlerarasındakibuboşluğudoldurmaya, yönelikbirbilimalanıdır.

 • TranslasyonelBilimyapankişitemelveklinikbilimlerarasındaköprüolan, birdiliöbürüneçevirmeyisağlayankişidir.

 • Akademikortamda, laboratuvarlardagerçekleştirilir, ancaktemelbilimselsorununklinikbirürünilesonuçlanmasıhedeflenir.

 • Ancaktranslasyonelbilimyapmakkolaydeğildir, çünkütoplum, sanayi, projefonları, üniversiteler, temelaraştırmacılarveklinisyenlerinarasındagüventemellibirişbirliğikurulmasınıgerektirir (genişanlamdauluslararasıanlamdaişbirlikleride gereklidir).


1.Klinik ProbleminTanımlanması

(klinik)

2.Araştırma hipotezininOluşturulması

(çevrimsel)

TranslasyonelAraştırmaDöngüsü

1Pratik KullanımaAktarım

(klinik)

3.Araştırma StratejisininOluşturulması

(temel, klinik, çevrimsel)

Hasta-Toplum

Biyomedikaltopluluk

Yöneticiler-SağlıkSistemi

UluslararasıOrganizasyonlar

BağımsızGözlemKurulları

SağlıkileİlişkiliEndüstri

4. AraştırmaStratejisininGerçekleştirilmesi

(temel, klinik, çevrimsel)

9.Sanayiyi veİlhgiliKruluşlarileEtkileşim

(çevrimsel )

5.In vitro çıktılar

(temel

8.Randomize KlinikÇalışmalar

(klinik)

6.In vivo çıktıları

(temel)


NedenTranslasyonelBilim?

10 000’DE

1

15

YIL

 • Tıp alanındateorikbilgininvedeneyselverilerinklinikuygulamayagirmesi her zamanzorolmuştur, üretilenbilimselverininmiktarınınvekarmaşıklığınınartması, yasaldüzenlemelervemalikaynaklarınkısıtlılığıeklendiğindetranslasyondaha da zorbirboyutkazanmaktadır.

>1 MİLYAR $

BİR YENİ TEDAVİYİ LABORATUVARDAN KLİNİK UYGULAMAYA TAŞIMANIN MALİYETİ

BİR BİLİMSEL KEŞFİN İNSAN SAĞLIĞINI GELİŞTİREN HAYAT KURTARAN BİR TIBBİ UYGULAMAYA DÖNÜŞMESİ İÇİN GEREKEN SÜRE

BİLİMSEL KEŞİFLERİN PİYASAYA GİRME OLASILIĞI


NedenTranslasyonelBilim?

 • NIH verilerinegöretemelaraştırmalarileeldeedilenpotansiyelbirterapötiğinfazçalışmalarınagirmedenprekliniktestlerindebaşarısızlıkoranı %80-90.

 • Hızıartırmakiçinulusalvekurumsaldüzeydeçoğunluklaklinikaraştırmacılararacılığıileklisyenleritemelaraştırmalarilekeşfedilenbilgileri hasta tanıvetedavisindekullanmayayönelikkeşifleryapılmasıhedefleniyor.

 • Bu aşamadatemelbilimleregösterilenilgitümdünyadaoldukçadüşük.

GELİŞTİRİLEN İLAÇLARIN

% 80-90’I

İNSAN ÇALIŞMALARINA GEÇİLMEDEN ÖNCE BAŞARISIZ OLMAKTA


TemelBilimlerinKatkıları

 • Buna karşın son yıllardagerçekleştirilentemelaraştırmalarhastalıklarınmekanizmalarınınanlaşılması, önlenmesi, tanısıvetedavisineyönelikönemligelişmelersağladı.

 • Bu gelişmelerdeinsangenomunundizilenmesi, kanserhücrelerineözgüyenihedeflenmiştedavileringeliştirilmesivekökhücrelerinhastalıklarıntedavisindekullanılmayabaşlanmasısayılabilir.


İnsanGenomProjesi (HGP)

-1986 da ABD EnerjiBakanlığıradyasyonunnedenolduğu DNA hasarının DNA düzeyindebelirlenmesiamacıylabaşlattı, 1990 da 18 ülkeninkatılımıileuluslararasıbirboyutkazandı, Dizilemesonuçları 2003 de yayınlandı

-Günümüzde 1000 genomprojesitamamlandıve 2500 genomadoğruilerlemekte


ToplamEkonomikİmpakt

1988-2012 arasında

İnsangenomunundizilenmesiprojesidirektveyaindirektolarakaraştırma, geliştirmeveticariaktivitelerile 2012 yılınakadardolarbazında:

• Toplam 1 trilyondolarayakınekonomikimpakt

• Yılda 4.3 milyoniş

• Genomikalanındaçalışmayabaşlayansektördeneldeedilenvergigelirleriile 54.8 milyar dolar gelir


ToplamEkonomikİmpakt

 • ABD hükümeti HGP ye tamamlananakadar (2003) 3.8 milyardolarharcadı,

 • 2012 ye kadarbu 5.4 milyardolarıbulduvebuprojesonundakiyatırımlar da ek 8.5 milyardolaroldu(24 yıllıkbusüreçte HGP için her ABD vatandaşınınyılda 2 dolarverdi, geridönüşü 1 trilyondolarekonomikgirdi)


HGP ProjesininBiyomedikalUygulamaları

 • Tek Gen hastalıklarınınTanısı

 • 3000 Mendelyantek gen hastalığının

 • genikeşfedildi

 • Nadir hastalıklarıntanısınayönelik

 • tanıtestleri (yanlıştanınınönlenmesi)

 • Prenatal tanıtestleri

 • Gelecektekişiselleştirilmiştedavileriçinönbilgiler

 • HastalıklaraYatkınlıklarınBelirlenmesineYönelikBilgiler

 • Kanser, Nörolojikveprikiyatrikhastalıklarayatkınlığınöngörülmesineyönelikmarkerlarbelirlendi

 • Gelecektekişiyeözgüyaşamtarzıbeslenmeönerileri, çevreselfaktörlerinhastalıklarınbelirlenmesindekirolleri

 • GenomikTemelliİlaçlarınGeliştirilmesi

 • Gleevek (KML), Herceptin (Meme Ca), Tarceva(AkcCa) and Avastin(Kolon, AkcvedigerCa) vb.

 • Gelecekteyenihedeflereyönelikyeniilaçlarıngeliştirilmesi


HGP ProjesininBiyomedikalUygulamaları

 • Varolanilaçlarıngenomikbilgiler

 • doğrultusunda belli alt populasyonlarda

 • yenidenkullanımı

 • Örn: EGFR mutasyonlarıpozitifolanolgulariçinIressakullanımıvb

 • Yenitaramalarileyeniilaçlarınbelirlenmesi

 • Genomikbilgilerinenfeksiyonlarlasavaşiçinkullanılması

 • -Birçokmikroorganizmadizilendi, Örn HIV/AIDS hastalarındagenetiktaramalaruygulanmayabaşladı

 • -Gelecekteetkeneözgütedavi, DNA aşıları

 • KalıtsalHastalıklariçin gen tedavilerisi

 • Adrenolökodistrofiliçocuklardabaşarılısonuçlar

 • GelecekteDefektifgenleringenomikprofillemeilebelirlenmesiveonarımı


 • HGP başladığında 61 hastalığıngenetiknedenibelirlenmişti, şimdi 4850 hastalığıngeneiknedenibiliniyor


İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPSC=iPS -2012 Nobel Tıp Ödülü)

Sir John Gordon- UK- Cambridge Ün-40 yılönceki (1962) çalışmalarınedeniyle (kurbağayumurtasınınçekirdeğiniçıkararakyerinebarsakhücresiçekirdeğiyerleştiriyorvebuyumurtadan tam birerişkinkurbağaoluştuğunukanıtlıyor)

Shinya Yamanaka–Japonya-KyotaÜn—6 yılöncekiçalışmaları(2006) nedeniyle (fare derihücrelerininükleustransferiyapmadan 4 genini (cMyc, Oct4, KLF4, SOX2) değiştirerekkökhücreyedönüştürüyor, biryılsonraaynıişlemiinsanderihücreleriilegerçekleştiriyor)


Neden Nobel Aldı?

İnsanembriyonikkökhücreçalışmalarındaortayaçıkanetiksorunlarıortadan

kaldıranbuyöntemilehücreseltedavilerverejeneratif tıp alanınasağladığıönemli

katkılarnedeniyle


SonrasındaNelerGerçekleşti?

 • 2013: 3 boyutluprinterda

  organ basılmasıvebuyapıdakökhücrelerinüretilmesigerçekleştirildi.

 • 2013: iPSCtedavileri- JaponyadayapılançalışmariPSCnininsanlardakullanımınıngüvenliolduğunukanıtladı, ilk insançalışmasıiçinetikizinalındı.

 • 2013: 3000 sağlıklıve hasta kişidenalınanörneklerileDünyanın en büyükiPSCbanlasıkuruldu

 • Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Market 2014 Report (http://www.reportsnreports.com/reports/206575-complete-2012-13-induced-pluripotent-stem-cell-industry-report.html)


TemelBilimselAraştırmamı? KlinikAraştırmamı?

 • “I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply.Being willing is not enough; we must do!”

  Bir şey yapmanın aciliyeti beni etkiler.

  Bilmek yeterli değil; uygulamalıyız.

  İstek yeterli değil; yapmalıyız!

  Leonardo da Vinci (1452-1519)


If you think research is expensive, try disease

Mary Woodward Lasker(1901-1994)

Teşekkürler


 • Login