Riskide hindamine ja juhtimine - PowerPoint PPT Presentation

Riskide hindamine ja juhtimine
Download
1 / 40

 • 235 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riskide hindamine ja juhtimine. Uus käsitlusviis Inglismaa ja Wales. Sisukord. 1. Patrick Carter i aruanne ja uus käsitlusviis 2. Riskide käsitlusviis ja riskide hindamise vahendid 3. Karistuse määramise protsess ja riskide juhtimine. Patrick Carter i aruanne ja uus käsitlusviis.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Riskide hindamine ja juhtimine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riskide hindamine ja juhtimine

Riskide hindamine ja juhtimine

Uus käsitlusviis

Inglismaa ja Wales


Sisukord

Sisukord

1. Patrick Carteriaruanne ja uus käsitlusviis

2. Riskide käsitlusviis ja riskide hindamise vahendid

3.Karistuse määramise protsess ja riskide juhtimine


Patrick carter i aruanne ja uus k sitlusviis

Patrick Carteri aruanne ja uus käsitlusviis


Patrick carteri aruanne 2003

Karmimatel karistustel on kuritegevusele piiratud mõju (CJA 1991 „Just Desert”)

Karistused on kehvasti planeeritud

Erinevused karistuse määramise tavades on piirkonniti liiga suured

Kohtunikel puudub piisav teave vanglakaristuse ja tingimisi karistuse parimaks võimalikuks rakendamiseks

Patrick Carteri aruanne(2003)


Riskide hindamine ja juhtimine

Joonis 1. Kriminaalhooldustalituse ja vanglate koormus 1996-2006


Uus k sitlusviis

Uus käsitlusviis

 • Sihipärased ja täpsed karistused

 • Karistuste määramise uued põhimõtted kohtusüsteemis

 • Uus käsitlusviis õigusrikkujate kohtlemisel

 • Suurem kontroll ja järelevalve korduvalt õigusrikkumisi toime pannud inimeste üle

 • Ohtlike õigusrikkujatele vangistuse kohaldamine

 • Riskide hindamine on karistuspraktikas keskse tähtsusega


Riskide k sitlusviis ja riskide hindamise vahendid

Riskide käsitlusviis ja riskide hindamise vahendid


Riskide hindamise k sitlusviisid

Aktuaarne

Kliiniline

Riskide hindamise käsitlusviisid


Aktuaarne k sitlusviis

Aktuaarne käsitlusviis

 • Rühmade teadmiste prognoosimine

 • N-ökindlustuslik käsitlusviis

 • Täpsem, kuid piiritletum

 • Kõrvalekallete ja vigade oht


Kliiniline k sitlusviis

Kliiniline käsitlusviis

 • Viivad läbi n-ö praktikud, kes tuginevad oma professionaalsele hinnangule, mille aluseks on isiklikud teadmised, sotsiaalne minevik, õigusrikkuja eneseanalüüs, vaatlused ja kogemused

 • Kõrvalekallete ja vigade oht


Riskide hindamise vahendid

Riskide hindamise vahendid

 • OGRS

 • OASys

 • ASSET

 • Risk Matrix 2000

 • SARN

 • SARA


Offender group reconviction scale igusrikkujate r hma korduva s dim istmise skaala ogrs

Offender Group Reconviction Scale (õigusrikkujate rühma korduva süüdimõistmise skaala, OGRS)

 • OGRS on statistiline vahend, mis töötati välja 1995. aastal läbiviidud ja 30 000 õigusrikkujat hõlmanud uuringu tulemusel.

 • OGRS kasutab n-ö riskiennustajaid, et hinnata, millise tõenäosusega õigusrikkuja kahe aasta jooksul uuesti süüdi mõistetakse.

 • OGRS põhineb üksnes õigusrikkujate staatilistel omadustel, mis on muutumatud


Igusrikkujate hindamise s steem oasys

Õigusrikkujate hindamise süsteem (OASys)

 • Briti Siseministeeriumi riskide prognoosimise vahend kriminaalhooldustalitusele (2001)

 • Tugineb sotsiaalse õppimise teooriale

 • Hinnatakse riskitegureid eri valdkondades ning ühendatakse staatilised ja dünaamilised riskitegurid

 • Riskide juhtimine 18-aastaste ja vanemate õigusrikkujate puhul


Oasys on kavandatud selleks et

OASys on kavandatud selleks, et:

 • hinnata, kui tõenäoliselt õigusrikkuja uuesti süüdi mõistetakse

 • teha kindlaks ja liigitada õigusrikkumisega seotud vajadused

 • hinnata tõsise kahju riski, riske üksikisikule ja muid riske

 • aidata riskide juhtimisel

 • siduda hindamine kriminaalhoolduse või vangistuskavaga

 • hinnata muutuseid kriminaalhoolduse või vangistuse ajal


Kuriteo raskusastme hindamine

Kuriteo raskusastme hindamine

 • Lähtekoht kohtuliku karistuse määraja jaoks

 • Piiritleb selle, milliseid künniseid ületatakse

 • Viitab vangistusele, ühiskondlikule tööle vms

 • Raskusastme määravad kindlaks kaks parameetrit: õigusrikkuja süülisusjaõigusrikkumisega tekitatud kahju või tekitatav võimalik kahju oht


Kriminaalse s lisuse tasemed

Kriminaalse süülisuse tasemed

 • Kavatsustekitadavigastusi

 • Hoolimatuskahju taseme suhtes

 • Teadminetahtmatu kahju riskist

 • Hooletusseoses kahju võimalikkusega

  Raskendavad ja kergendavad asjaolud


Mida me juba teame

Tulevase käitumise parim näitaja on varasem käitumine

Varasemad kriminaalsed harjumused

Sarnased asjaolud, mis korduvad

Sarnased käitumismallid, mis korduvad

Sarnased mõjud, mis korduvad

Keskkonna või võrgustikuga seotud ajaolud on sarnased või võivad korduda

Mida me juba teame


Karistuse m ramise n uandekogu

Karistuse määramise nõuandekogu

 • Eesmärk edendada karistuse määramise järjepidevust ja suurendada üldsuse usaldust

 • Jätkab ja täiendab apellatsioonikohtu ja karistuse määramise nõuandekomisjoni tööd


Karistuse m ramise protsess ja riskide juhtimine

Karistuse määramise protsessja riskide juhtimine


Riskide hindamine ja juhtimine

Vabastamine

Trahv

Muu

Ühiskondlik töö

Vangistus

Karistus

Ei ole süüdi

Ei ole süüdi

Magistraadid loobuvad

pädevusest

Lühimenetlus

magistraadis

Kroonikohus

Lihtmenetlusega

õigusrikkumised

Kohtumõistmisele kuuluvad

õigusrikkumised, mida

võib käsitleda kroonikohtus

või magistraadis

Raskemad

õigusrikkumised

Magistraadikohus


Riiklik kriminaalhooldustalitus

Riiklik Kriminaalhooldustalitus

 • 42 piirkonda

 • 21 000 töötajat

 • Riiklik kriminaalhooldustalitus teostab järelevalvet 190 000 õigusrikkuja üle

 • 70% - ühiskondlik karistus

 • 30% - vabastamine loa alusel

 • 246 000 karistuse määramisele eelnevat aruannet aastas


Kriminaalhoolduse roll kohtuprotsessis

Kriminaalhoolduse roll kohtuprotsessis

 • Koostada enne karistuse määramist kohtute jaoks aruanded

 • Kontrollida ja hallata õigusrikkujaid, kellele on määratud ühiskondlik karistus

 • Teostada järelevalvet vanglast loa alusel vabastatud õigusrikkujate üle

 • Kaitsta üldsust ja teostada järelevalvet potentsiaalselt ohtlike isikute üle


Karistuse eesm rgid

Karistamine

Kuritegevuse vähendamine (“hirmutamine”)

Ümberkasvatamine ja rehabiliteerimine

Üldsuse kaitsmine

Reparatsioon

Karistuse eesmärgid


Kriminaalkohtu seadus 2003 n uded

Kriminaalkohtu seadus 2003 - nõuded


Riskide hindamine ja juhtimine

Karistuse määramise ettepanekute maatriks


National offender management model noms riiklik igusrikkujate haldusmudel

National Offender Management Model (NOMS)(Riiklik õigusrikkujate haldusmudel)

 • Tervet süsteemi hõlmav käsitlusviis

 • End-to-end põhimõte

 • Igale õigusrikkujale on üks haldur

 • Tiering (kurjategijate klassifitseerimine)


Igusrikkujate haldusmudel

Õigusrikkujate haldusmudel


Riskide hindamine ja juhtimine

Tiering


Ohtlike igusrikkujate karistamise uued p him tted

Ohtlike õigusrikkujate karistamise uued põhimõtted


T sise kahju oht

Tõsise kahju oht

Tõsist kahju võib määratleda sündmusena, mis ohustab elu ja/või on traumeeriv ning millest füüsiline või psühholoogiline taastumine võib olla raske või võimatu


T sise kahju riski tasemed

Tõsise kahju riski tasemed

 • Madal: praegused tõendid ei viita tõsise kahju tekitamise tõenäosusele.

 • Keskmine: on kindlad näitajad, mis viitavad tõsisele kahjule. Õigusrikkuja võib sellist kahju tekitada, kuid tõenäoliselt ta ei tee seda, kui asjaolud ei muutu.

 • Kõrge: on kindlad näitajad, mis viitavad tõsisele kahjule. Kahju tekitav sündmus võib leida aset igal ajal ja selle mõju oleks tõsine.

 • Väga kõrge: on teada, et tõsise kahju oht on ähvardavalt lähedal. Kahju tekitamise võimalus on tõenäolisem kui selle mittetekitamise võimalus ning kahju mõju oleks tõsine.


P him isted

Põhimõisted

 • Määratletud kuritegu (specified offence)(maksimumkaristus kaks aastat või enam)

  • määratletudvägivaldne kuritegu

  • määratletudseksuaalkuritegu

 • Tõsine kuritegu (serious offence) – määratletud kuritegu, mille puhul on maksimaalne karistus eluaegne vangistus või vähemalt kümneaastane vangistus

 • Tõsine kahju (serious harm) – surm või tõsine füüsiline või psühholoogiline tervisekahjustus


 • Ennet htaegne vabastamine automaatne vabastamine ja j relevalveperioodid

  Ennetähtaegne vabastamine, automaatne vabastamineja järelevalveperioodid


  Risk ja asutustevahelised ldsuse kaitsmiseks loodud n uandekogud

  Risk ja asutustevahelised üldsuse kaitsmiseks loodud nõuandekogud


  Mappa

  MAPPA

  • MAPPA - Multi-Agency Public Protection Arrangements (asutustevahelised avalikkuse kaitsmise meetmed, kriminaalkohtu jakohtuteenistuse seadus 2000)

  • MAPPA – selle mõistega kirjeldatakse meetmeid, mis on kohalikul tasandil võetud selleks, et hinnata ja hallata õigusrikkujaid, kes kujutavad endast tõsist ohtu


  Mappa p him tted

  MAPPA põhimõtted

  • Tuvastada isikud, kes on ohtlikud ühiskonnas ja kelle tegevus võib kaasa tuua olulise kahju

  • Jagada nende isikute kohta olemasolevat asjakohast teavet

  • Hinnata selle riski olemust ja ulatust

  • Otsida viise tõhusaks riskide juhtimiseks

  • Kaitsta ohvreid ja vähendada lisakahju

  • Kehtestada tõhus riskide juhtimise kava


  Haldustasandid

  Haldustasandid

  1. tasand

  Hõlmab tavalist asutusepoolset haldust, s.t kohtuasjad,

  mille puhul ei ole vajalik pidev asutustevaheline arutelu või

  mitme asutuse aktiivne kaasamine

  2. tasand

  Kui ühe või mitme asutuse aktiivset kaasamist on vaja

  selleks, et juhtida õigusrikkuja põhjustatavat riski

  3. tasand

  Siia suunatakse need vähesed kohtuasjad, mis puudutavad

  õigusrikkujaid, kes kõige tõenäolisemalt põhjustavad tõsist

  kahju


  Riskide hindamine ja juhtimine

  Kuidas MAPPA toimib

  Kohtumised toimuvad vajaduse korral kord kuus. Tõsise kahju tekke oht on väga suur. Halduse järelevalve kõrgemal tasandil.

  3. tasand

  Asutustevaheline

  üldsuse kaitsmise

  nõuandekogu

  Need kogud kogunevad kord kuus.Alati on kohal tähtsamad asutused.Enamik ohtlikke õigusrikkujaid puudutavatest kohtuasjadest läbivad selle kogu kontrolli.

  2. tasand

  Kohaliku riskide juhtimisega

  tegeleva kogu koosolek

  1. tasand

  Tavaline riskide juhtimine

  Kohtuasjad, milles õigusrikkuja põhjustatavat ohtu saab juhtida tavalise riskijuhtimisega või järelevalvekavaga, teisi asutusi kaasamata.


  Strateegiline partnerlus

  Strateegiline partnerlus

  • Kohaliku ametiasutuse sotsiaalhoolekandetalitused

  • Hertfordshire’ipolitsei

  • Esmatasandi arstiabiasutused, muud riiklikud tervishoiuametid ja strateegilised tervishoiuasutused

  • Tööhõiveamet Jobcentre Plus

  • Youth Offending Team

  • Registreeritud sotsiaalmajad, milles majutatakse MAPPA õigusrikkujaid

  • Kohalikud majutusasutused

  • Kohalikud haridusasutused

  • Elektroonilise järelevalveteenuse pakkujad


 • Login