Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp.
Download
1 / 62

Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp. Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne. Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ Tidligere avd.sjef for PKO i VVHF (24 PK).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jan Morten Engzelius Fastlege, Nesbru legesenter i Asker 50 % stilling spesialrådgiver HSØ' - jin-garrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Utfordringer i overføring av behandler- og omsorgsansvar i et pasientforløp.Samarbeid med 2. linjetjenesten sett med PKO-øyne

Jan Morten Engzelius

Fastlege, Nesbru legesenter i Asker

50 % stilling spesialrådgiver HSØ

Tidligere avd.sjef for PKO i VVHF (24 PK)


Pko praksiskonsulentordningen
PKO - et pasientforløp.PraksisKonsulentOrdningen

 • PKO består av fastlegersomarbeiderismåstillingerpåsykehus.

 • De jobber systematisk for å fremmesamarbeidmellomsykehusogprimærhelsetjenesten

 • “Brobyggere” med fokuspåkomunikasjonogpasientlogistikk


Pko i norge
PKO i Norge et pasientforløp.

 • Forankreti “Rammeavtalen” mellom de RHF og Dnlf fra 2005

 • Idag ca 120 fastleger + mindreantallsykepleiereogfysioterapeuterertilknyttetordningen

 • Mestutbygdi HSØ; ca 14 legeårsverkfordeltpå 90 stillinger

 • Somatikk, psykiatri (DPS), sykehjem


Pko organisering
PKO organisering et pasientforløp.

 • Oftestplassertisykehusenessamhandlingsenheter

 • Leder for PKO = Praksiskoordinator

  20-30% stilling

 • Praksiskonsulenter 10-20% stilling

  - Avdelingstilhørighet

  - Prosjektgrupperpåtvers av avdelinger


Hvor er min tilh rlighet
Hvor er min tilhørlighet? et pasientforløp.


Hva er dette
Hva er dette? et pasientforløp.


Pko forankring
PKO forankring et pasientforløp.

 • Sykehusledelsen

  - Kortveitilbeslutningsdyktignivå

 • I primærhelsetjenesten

  - ALU møter

  - Møterarrangert av PKO for fastlegene

 • Kommunehelsetjenesten

  - “Missing link”


Organisering av helsetjenesten
Organisering av helsetjenesten et pasientforløp.

 • I stor grad preget av administrative ogpolitiskebeslutninger

 • Behovet for fagligsamarbeidompasientforløpetermindrevektlagtinntil SAMHANDLINGSREFORMEN bleiverksatt 01.01.12

 • Hvemivaretarpasientperspektivet? Et helhetligpasientforløp


Samarbeid
Samarbeid et pasientforløp.

 • Å arbeidesammenpåkoordinertvis

 • Egeninnsatstilpassesandrepartersbehovogtjenester

 • Tilstrebeutbytte for flereparter

  - Bedrehelsetilbudettilbefolkningen

  - Bedreutnyttelsen av tildelteresurser


Samarbeid1
Samarbeid et pasientforløp.


Samhandling
Samhandling et pasientforløp.

 • Den samledeinnsatsmellomlikeverdigeparterbestående av :

  - Avtaleverk

  - Møter

  - Samarbeidsrutiner

  - Praktiskdagligsamarbeid

  - Felleskompetanseutvikling

  Med PKO-øyne: Et robust rammeverkrundtpasienten


Forutsetninger for lykkes
Forutsetninger for å lykkes et pasientforløp.

 • Skape dialog

 • Etablere “Møteplasser”

 • Utvikleforståelse for hverandrestankesett

 • Sørge for solid forankringavPKOibegge “leire.”

 • “Go for low hanging fruits”Ikke alltid like enkelt
Ikke alltid like enkelt et pasientforløp.


Sentrale pko arbeidsoppgaver
Sentrale PKO arbeidsoppgaver et pasientforløp.

 • Henvisningskvalitet

 • Epikrisekvalitet

 • Ventetid (Poliklinikk, Fastlege, Epikriser)

 • Utskrivningsklarepasienter

 • Reinnleggelser

 • Nettverksamarbeidrundtpasienter med kroniskelidelser

 • Hvemskalgjørehva? Når? Hvorofte?


Henvisninger
Henvisninger et pasientforløp.

 • Årlig ca 2 mill henvisningermellomkommunehelsetjenestenogsykehusene

 • Utgjør en av de viktigstesamhandlingsflateneihelsevesenet med konsekvenser for:

  - livog helse

  - utnyttelse av ressurseneihelsevesenet.


Dette er v rt ansvar
Dette er vårt ansvar! et pasientforløp.

 • GOD KVALITET PÅ HENVISNINGER FRA 1. TIL 2. LINJETJENESTEN ER HELT AVGJØRENDE FOR RIKTIG PRIORITERING, PLANLEGGING OG RESURSUTNYTTELSE


Henvisninger n kkelpunkter
Henvisninger - nøkkelpunkter et pasientforløp.

 • Spissetformulering

 • Aktuellproblemstilling

 • Funn (kliniskefunn, lab, rtg, EKG, spiro)

 • Tidligeresykdommer

 • Familie / Sosialt / Kommunaletjenester

 • Din vurdering av hastegrad

 • Oppdatertliste over fastemedisiner (Husk CAVE)


Haukeland 2009 pop up reminders i edi henvisning
Haukeland 2009 – et pasientforløp.”pop-upreminders” i edi-henvisning

 • Total tidsbesparelsepå 34% ivurderingsarbeidethosoverlegene

 • Fastlegene skrevbedrehenvisningeruten at dettokmertid, når de brukteskreddersyddedataverktøy for den enkelte diagnose


Epikriser
Epikriser et pasientforløp.

 • En fastsattfellesepikrisemalkvalitetssikrer at viktiginformasjonikkemangler

 • Medisinoversikt

  - Endringeristyrke / dosering

  - Seponering

  - Nye medisiner

 • Oppfølgning av pasienten.

  Hvemgjørhva – oghvorofte?


3 p topp diagnoser reinnleggelser
3 på topp diagnoser reinnleggelser et pasientforløp.

 • KOLS

 • Hjertesvikt

 • Pneumoni

  Til sammen > 2/3 av alle reinnleggelser i Norge

  Hver 6. pasient over 65 år reinnlegges


Hvor svikter det
Hvor svikter det? et pasientforløp.

 • På sykehuset?

  • Medicare’s sanksjoner mot sykehus i USA med reinnleggelses frekvens over gjennomsnittet.

  • Kortere liggetid på sykehus en vesentlig faktor?

 • I kommunehelsetjenesten?

  • Kommunal PLO

  • Fastleger

  • Legevakt

Verdens beste stafettlag
Verdens beste stafettlag et pasientforløp.


Pr ving og feiling
Prøving og feiling et pasientforløp.Hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede suksesskriterium nr 1
Hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede? et pasientforløp.Suksesskriterium nr 1

 • God og kvalitetssikret informasjon mellom alle ledd i behandlingskjeden og til pasienten.

 • Nytteverdi for pasienten:

  • Kunnskap om og forståelse av egen sykdom

  • Trygghet

  • Evne til å mestre egen sykdom


Formidlingsevne
Formidlingsevne et pasientforløp.

 • Sagt er ikke nødvendigvis hørt

 • Hørt er ikke nødvendigvis forstått

 • Forstått er ikke nødvendigvis omsatt i handling

 • Handling er ikke nødvendigvis riktig utført

 • Utførelsen er ikke nødvendigvis kontrollert


Slik ? et pasientforløp.


Eller slik
Eller slik ? et pasientforløp.


Suksesskriterium nr 2
Suksesskriterium nr 2 et pasientforløp.


Hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede
Hva sikrer en sammenhengende behandlingskjede ? et pasientforløp.

 • God kommunikasjonmellom utøverne på ”stafettlaget”.

  • Pasient

  • Pårørende

  • Sykepleier på sykehus

  • Lege på sykehus

  • Sykehjem

  • Hjemmesykepleien

  • Fastlegen


Suksesskriterium nr 3
Suksesskriterium nr 3 et pasientforløp.


Tilgjengelighet
Tilgjengelighet et pasientforløp.

 • Et resultat av etablerte kommunikasjonskanaler

 • PASIENTvs fastlege, hjemmesykepleie, sykehus

 • HJEMMESYKEPLEIE vs fastlege

 • FASTLEGE / SYKEHJEMvs sykehus

 • SYKEHUS vs fastlege og kommunal PLO


Prosjekt reinnleggelser b rum sykehus
Prosjekt REINNLEGGELSER et pasientforløp. Bærum sykehus

 • Et samhandlingsprosjekt mellom sykehuset og Asker og Bærum kommuner

 • Basert på:

  • Gjensidig tillit og respekt

  • Strukturerte og godt planlagte pasientforløp

  • De 3 nevnte suksessfaktorer

   • Informasjon

   • Kommunikasjon

   • Tilgjengelighet


3 viktige prosjektfaser
3 viktige prosjektfaser et pasientforløp.

 • ”Base-line” registrering av pasienter med ”Hjertesvikt” som hoved- eller relevant bidiagnose som ble utskrevet fra Bærum sykehus i 12 mndr forut for oppstart av prosjektet

 • Implementering av en tiltakspakke med enkle og praktiske forbedringstiltak, samt en monitorering av om tiltakene faktisk blir gjennomført

 • En brukerundersøkelse for å kartlegge pasientenes erfaringer og hvilke tiltak som av dem ble vurdert som mest betydningsfulle


Informasjon
Informasjon et pasientforløp.

 • Utskrivningssamtalen med pasient / pårørende deles i to

  Samtale med sykepleier dagen før utskrivning

  Samtale med lege samme dag som utskrivning.

 • Skriftlig sykepleierrapport til kommunal PLO

 • Elektronisk epikrise med oppdatert medikamentliste ”samme dag” til fastlege / sykehjemslege


Kommunikasjon
Kommunikasjon et pasientforløp.

 • Etablerte elektroniske kommunikasjonslinjer mellom sykehus, kommunal PLO og fastleger

 • Direkte kommunikasjon ved fastlagte kontroller hos enten fastlegen eller på Hjertesviktpoliklinikken. Gjelder både pasient, pårørende og helsepersonell. Danner basis for god kompetanseoverføring. (Veiledningsplikten satt i system)

 • Telefon ved behov for beslutningsstøtte


Tilgjengelighet1
Tilgjengelighet et pasientforløp.

 • Timeavtale for pasienten til kontroll innen 1 uke hos fastlege eller hjertesviktpoliklinikk er ordnet FØR pasienten skrives ut av sykehuset. (timeavtale i hånden)

 • Direkte tlf.nr til fastlege til bruk for pasient og hjemmesykepleie de første 30 dgr etter utskrivelse

 • Direkte tlf.nr til cardiologisk bakvakt til bruk for fastlege / sykehjemslege ved behov for beslutningsstøtte


Andre effekter av prosjektet
Andre effekter av prosjektet et pasientforløp.

 • Kompetansehevning i hjemmesykepleien

  • Kurs om hjertesvikt for kommunal sykepleiertjeneste i regi av Hjertesviktpoliklinikken, Bærum sykehus

 • Kompetansehevning hos fastlegene

  • Emnekurs i Hjertemedisin (21 timer) med > 60 deltagende fastleger fra Asker og Bærum

 • Utarbeidelse av sjekkliste for hjemmesykepleien i nært samarbeid mellom medisinsk avdeling Bærum sykehus og kommunene – til bruk ved observasjon av hjertesviktpas.


Hvor langt har vi kommet
Hvor langt har vi kommet? et pasientforløp.

 • Ca 150 inkluderte pasienter

 • Foreløpig kun 50 pasienter som har svart på ”Brukerundersøkelsen”

 • Begynner å få en oversikt over hvem som legger inn pasientene og hvor de sendes ut.

 • Begynner å ane en økt grad av oppfyllelse i forhold til endringstiltak. Økt endringskompetanse i de kliniske miljøene.


Hva m les i prosjektet spc reg
Hva måles i prosjektet? ( et pasientforløp.SPC-reg)

Følgende parametre kartlegges:

 • Hvem legger inn pasienten

 • Foreligger legemiddelliste

 • Aldersfordeling

 • Liggetid

 • Pasientløp – etter utskrivelse

 • Når fikk pasienten kontrolltime

 • Hvor ofte fulgte hjemmesykepleier pasienten til kontroll

 • Programoppfyllelse på med. avd.

 • Brukerundersøkelsen – svarprosent

 • Reinnleggelser


Aldersfordeling reinnleggelser
Aldersfordeling reinnleggelser et pasientforløp.


Prosessens stemme
Prosessens stemme et pasientforløp.
Pasientl p inn
Pasientløp et pasientforløp. inn


Pasientl p inn1
Pasientløp et pasientforløp. inn


Pasientl p ut
Pasientløp et pasientforløp. ut


Prosjekt reinnleggelse hjertesvikt har et evidensbasert program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging


Total tilfredshet
Total tilfredshet program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging


Erfaringer s langt
Erfaringer så langt program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging

 • Forbedringsarbeide tar tid

 • Monitorering løfter forbedringsarbeide

 • Endringskompetanse må styrkes i alle ledd

 • Etablering av en endringskultur danner grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid i daglig drift

 • Forståelse for hverandres betydning i et helhetlig pasientforløp er en viktig forutsetning for å lykkes


Gjensidig respekt og forst else
Gjensidig respekt og forståelse program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging


Gj r vi dette bra
Gjør vi dette bra…… program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging


S f r vi forn yde pasienter
... så får vi fornøyde pasienter program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging


 • TAKK FOR MEG program for informasjon, opplæring, støtte og oppfølging


ad