ยุทธศาสตร์ การ
Download
1 / 53

ยุทธศาสตร์ การ แก้ไขปัญหาโรค อ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) ปี ๒๕๕๖ - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

ยุทธศาสตร์ การ แก้ไขปัญหาโรค อ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) ปี ๒๕๕๖. พัชรี วงศ์ษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. วิสัยทัศน์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (Healthy Life Style for People NO BELLY). เป้าประสงค์ : ประชาชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ยุทธศาสตร์ การ แก้ไขปัญหาโรค อ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) ปี ๒๕๕๖' - jett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง) ปี ๒๕๕๖

พัชรี วงศ์ษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี


Healthy life style for people no belly
วิสัยทัศน์ :ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี(Healthy Life Style for People NO BELLY)

เป้าประสงค์ :

ประชาชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย และอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดโรควิถีชีวิต

2


ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงบริหารจัดการ)

มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการทั้งส่วนกลางและพื้นที่

มีระบบการบริหารจัดการและประสานงานภาคีเครือข่าย

มีระบบสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

มีระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้ที่ทันสมัย

ระดับรากฐาน (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา)

มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Health Model)

บุคลากรขององค์กร มีความรู้ ทักษะและความสามารถ

ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้

จุดหมายปลายทางการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

ระดับประชาชน / ชุมชน (มุมมองเชิงคุณค่า)

 • ชุมชน/องค์กร มีแกนนำคนไทยต้นแบบไร้พุง

 • ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านพฤติกรรมตามหลัก3 อ.2ส.

 • ประชาชนประเมินและเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย และอารมณ์ได้ด้วยตนเอง

  ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

 • สถานบริการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบDPAC(คลินิกไร้พุง)

 • หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน สามารถบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้

 • ชุมชน องค์กร/ผู้ผลิต ผู้ค้า ทุกระดับทุกภาคส่วน ได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ

 • องค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วน มีนโยบาย/มาตรการทางสังคม/กฎระเบียบ และนำไปใช้สู่การปฏิบัติ

 • ชุมชน องค์กร/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ ทุกภาคส่วน มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมคนไทยไร้พุง


การดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกินการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกิน

สร้างนโยบายสาธารณะ

และสิ่งแวดล้อมที่ลด

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ

ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อิทธิพลสิ่งแวดล้อม/สังคม - การตลาดด้านอาหาร - กระแสตะวันตก

- สื่อที่หลากหลาย

- ปัจจัยเอื้อทางกายภาพ

เช่น สถานที่ออกกำลังกาย

การเข้าถึงแหล่งอาหาร

ขาดการออกกำลังกาย

Energy out (-)

ปัจจัยด้านชีวภาพพันธุกรรมทัศนคติ

อ้วนลงพุง

ปัจจัยด้านพฤติกรรม

Energy in (+)

ระบบบริการสาธารณสุข

-การให้คำปรึกษา

-การรณรงค์ PR

-คลินิก DPAC

-ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง

-พัฒนาองค์ความรู้

-สร้างพันธมิตร

ภาคีเครือข่าย

ขับเคลื่อนในระดับชาติ

การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม

กินปริมาณมาก

กินหวาน/มันมาก


ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ

ตามหลักการ 3 อ. 2 ส.

ประชาชนประเมิน และเฝ้าระวังพฤติ

กรรมด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย

และอารมณ์ได้ด้วยตนเอง

ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

ด้านพฤติกรรมตามหลัก 3 อ.2 ส.

ชุมชน / องค์กร มีแกนนำ

คนไทยต้นแบบไร้พุง

ชุมชน องค์กร ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ

ทุกภาคส่วน มีการผลิตเทคโนโลยี

นวัตกรรม คนไทยไร้พุง

หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / รร.

สามารถบริหารจัดการสู่

องค์กรต้นแบบไร้พุง

องค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วน

มีนโยบาย มาตรการทางสังคม กฎ

ระเบียบ และนำไปใช้สู่การปฏิบัติ

ชุมชน องค์กร ผู้ผลิต ผู้ค้าทุกระดับ

ทุกภาคส่วน ได้รับการถ่ายทอดแผน

ยุทธ์ศาสตร์/องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

สถานบริการพัฒนาสู่การเป็น

ต้นแบบ DPAC (คลินิกไร้พุง)

มีระบบการบริการจัดการ และ

ประสานงานภาคีเครือข่าย

มีระบบเฝ้าระวังระบบข้อมูล

สารสนเทศ และการจัดการความรู้

ที่ทันสมัย

มีระบบสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพ

และต่อเนื่อง

มีแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย

ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงได้

สมรรถนะของบุคลากร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

วัฒนธรรมที่ดี


ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง)ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง)

โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

Thailand Healthy lifestyle strategic plan

แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(DM$HT)


กลุ่มเสี่ยงสูงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง)

Pre-DM/Pre-HT

พฤติกรรมสี่ยง

กลุ่มปกติ

- FCG 100 - 125

- BP 120/80 – 139/89

ป่วย

 • -ภาวะอ้วน (BMI  25 กก./ม.2)

 • - การดื่มสุรา สูบบุหรี่

 • การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม

 • ออกกำลังกายน้อย

- FCG < 100

- BP < 120/80

- FCG ,FPG > 126

- BP >140/90

พิการ

ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน

 • - ตา

 • - ไต

 • เท้า

 • สมอง

 • หัวใจ

กรอบแนวคิดการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง


เป้าหมายการดำเนินงานยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง)

ปรับพฤติกรรม 3อ. + 2ส.

1. ลดป่วย

ลดพฤติกรรมเสี่ยง

หมู่บ้านต้นแบบ (SRM)

2. ควบคุมโรค

(good control)

ลดพิการ

ลดภาวะแทรกซ้อน

คุณภาพชีวิตที่ดี


1. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง)Approachกลุ่มประชาชนทั่วไป

กลุ่มเสี่ยงสูง

กลุ่มป่วย

กลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้อน

 • FCG 100 - 125

 • BP 120/80 – 139/89

 • FPG > 126

 • BP >140/90

 • ตา

 • ไต

 • เท้า

 • ลงทะเบียน

 • 3อ. 2ส. เข้มข้น

 • DPAC

 • ลงทะเบียน

 • 3อ. 2ส.

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/DPAC

 • ลงทะเบียน

 • 3อ. 2ส.

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/DPAC

 • รักษาดู HbA1C

 • ค้นหาภาวะแทรกซ้อน

 • ถ่ายภาพจอประสาทตา

 • microalbuminuria

 • ตรวจเท้า

 • รักษาโรคและ

 • ภาวะแทรกซ้อน

1. คัดกรองเบื้องต้นโดย อสม. (6ข้อ)

2. คัดกรองโดย จนท.สาธารณสุข

กลุ่มปกติ

 • FCG < 100

 • BP < 120/80

3อ. 2ส.


การตรวจสุขภาพเชิงรุกยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย(คนไทยไร้พุง)


โครงการหมู่บ้าน / ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค


หมู่บ้าน / ชุมชน ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

ทำไมทำ

พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม

 การบริโภคอาหารไม่สมดุล

 ออกกำลังกาย น้อย

 เครียด

มหันตภัยเงียบ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ มะเร็ง


เด็ก ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคอ้วน..สู่..ผู้ใหญ่อ้วน

 • โรคเบาหวาน

 • โรคหัวใจ

 • และหลอดเลือด

 • ความดันโลหิตสูง

30%-80%

ที่มา รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโภชนาการในเด็กฯ. วันที่ 15 มิ.ย.2552


ทำไม... เด็กไทย ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

พันธุ์ใหม่อ้วนเตี้ยปัญญาทึบ???


เด็กไทย .... ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

 • ขาดภูมิคุ้มกันทางปัญญา

 • ตัดสินใจกินอาหารตามความรู้สึก

 • คาดไม่ถึงว่า ผลการกินไม่เป็น จะวกกลับมาทำลายชีวิตตัวเอง


ความจริงของเด็กไทย ... ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

 • ไม่ได้กินอาหารเช้า

 • กินอาหารเช้าที่ขาดคุณภาพ / ไม่พอ

 • กินอาหารกลางวันคุณภาพต่ำ

 • กิน – ดื่ม อาหารว่าง หวาน – มัน เค็ม จัด

 • ปฏิเสธกินผัก

 • ละทิ้งอาหารไทย


ความจริงที่ค้นพบ ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

ห่างกัน 5 ปี

เด็กไทยวัยก่อนเรียน

อ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40


อีก ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค10 ปี

เด็กไทย 1 ใน 5

จะเป็นโรคอ้วน !!!


เด็กไทยวัยเรียน ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

เดินมา 10 คน

จะอ้วน – ท้วม 3 คน


เด็กไทยวัยเรียน ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

ร้อยละ 49.6

กินขนมกรุบกรอบประจำ

ห่างกัน 3 ปี

กินเพิ่ม 2 เท่า


เด็กไทย ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี

ซื้อขนมด้อยคุณค่า

เฉลี่ยคนละ 9,800 บาทต่อปี

จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท


เด็กไทย ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค1 ใน 3

กินอาหารประเภท

แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม

สูง

เป็นประจำ


หมู่บ้าน / ชุมชน ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 •  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัด ดำเนินงาน หมู่บ้าน ชุมชน ลดหวานมันเค็ม ลดอ้วน ลดโรค อย่างมีประสิทธิภาพ


Dm ht 2556
หน่วยงาน ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคบูรณาการแผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(DM$HT)ปี 2556

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมสุขภาพจิต

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สปสธ.


แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวีถีชีวิตไทย

เพิ่มวิถีชีวิตที่พอเพียง การบริโภคที่เหมาะสม

การออกกำลังกายที่เพียงพอ

การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม

ลดปัญหาโรควิถีชีวิต เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

หัวใจ

หลอดเลือดสมอง

มะเร็งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทยยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทย


ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทยยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทย


ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทยยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนคนไทย


พฤติกรรมปัจจัยเสี่ยงโรควิถีชีวิต


การดำเนินงานในชุมชนที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงมีหลายรูปแบบ โดยหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย

กรมอนามัย

องค์กรและชุมชนไร้พุงต้นแบบ

กรมควบคุมโรค

ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค


Dm ht 25561

แผนงานป้องกันควบคุม และโรคความดันโลหิตสูงมีหลายรูปแบบ โดยหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM, HT) ปี 2556


1. ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร/ ชุมชน

1.1 การบริโภคอาหาร “หวาน มัน เค็ม”

1.2 การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

1.3 การบริโภคยาสูบ

1.4 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1.5 ภาวะอ้วน/ น้ำหนักเกิน

1.6 ภาวะเครียดและซึมเศร้า

2. ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย

2. ลดการเกิดโรค DM & HT รายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (Pre-DM & Pre-HT)

3. ลดภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต ตีน) การบริโภคยาสูบ สุรา และโรคซึมเศร้าในผู้ป่วย DM & HT

เป้าประสงค์ (Goal)


 • คัดกรองประชาชน ( ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร/ ชุมชน DM, HT, อ้วน/ น้ำหนักเกิน)

  • ประชากร อายุ 15-34 ปี

  • ประชากร อายุ 35 ปี- 59 ปึ และ 60 ปีขึ้นไป

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คลินิกให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือDPAC)

  • กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง (อ้วน/ น้ำหนักเกิน) กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย

 • การจัดการโรค (NCD คลินิกคุณภาพ)

 • การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

  • ชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย

  • ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

 • การสื่อสารความเสี่ยง/ การสื่อสารสาธารณะ (3อ 2ส)

 • การใช้มาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และมาตรการทางสังคม

 • การพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน (ระบบข้อมูล การบริหารจัดการ)

กลวิธีการดำเนินงาน


ตัวชี้วัดการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตัวชี้วัดการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


การขับเคลื่อนตำบลจัดสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

มีความรู้

ตำบลจัดสุขภาพดี

วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชน

รพ.สต.

อปท.

ภาคประชาชน(อสม. บวร.)

มีสุขภาพดี

มีรายได้


สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิดการบูรณาการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

 • เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

 • (DHSA : District Health System Appreciation)

 • เอกภาพของทีมสุขภาพระดับอำเภอ (Unity of District Health Team)

 • บริการพื้นฐานที่จำเป็น (Essential Health Care)

 • การดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care)

 • งบประมาณ, ทรัพยากรต่างๆ และโครงสร้างองค์กร

 • ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น ทีมสุขภาพเป็นสุข และชุมชนไม่ทอดทึ้งกัน

 • การประเมินผล และเรียนรู้ตามบริบท

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

 • ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรควิถีชีวิต

 • ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

 • นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดี

 • ชุมชนสุขภาพดี (Healthy community)

 • สิ่งแวดล้อมดี พลังงานสะอาด (Green community)

 • แก้ไขปัญหาความยากจน(Poverty Eradication)

 • ภาครัฐ

 • มหาดไทย

 • พลังงาน

 • เกษตร

 • ศึกษาธิการ

 • พัฒนาสังคมฯ

 • สาธารณสุข

 • เอกชน

 • หน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำบลจัดการสุขภาพดี

วินิจฉัย/รักษา

 • Tele Medicine

 • [Web Camera]

 • Family Folder

 • Home Health Care

 • Home ward

 • HealthScreening

 • Curative

 • Referral System

การก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ

โรคไร้เชื้อเรื้อรัง/โรคติดต่อทั่วไป

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพ

สร้างรายได้

แก้ไขปัญหาความยากจน

แผนสุขภาพตำบล

วิสาหกิจชุมชน

รพ.สต.

 • กองทุนในพื้นที่ (กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนสัจจะ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ฯลฯ)

 • กองทุน CSR

 • กองทุนมูลนิธิ

ภาคประชาชน(อสม. บวร.)

อปท.

 • * กระบวนพัฒนาบทบาทภาคประชาชน

 • หมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ

 • หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

  • ภาคีเครือข่ายต่างๆบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกัน

  • : SRM PLA AIC

  • การพัฒนาศักยภาพ อสม.

 • การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

 • * รร.วัตกรรมสุขภาพชุมชน / รร.อสม.

 • กำหนดนโยบาย/ข้อบังคับ

 • - กระบวนการมีส่วนร่วม

 • - สอดคล้องกับท้องถิ่น

 • หาแนวร่วม/สร้างทีม/คณะทำงาน

 • จัดทำแผนสนับสนุนแผน

 • สนับสนุนการเรียนรู้

  • ร่วมกำหนดนโยบายท้องถิ่น

 • สะท้อนข้อมูล

 • ร่วมในกระบวนการทำแผน

 • ร่วมปฏิบัติ/ดำเนินการ


 • ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจยั่งยืน

  สุขภาพดี

  มีตังค์

  ยั่งยืน


  ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา


  นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดี(Healthy public Policy)

  ชุมชนมีสุขภาพดี(Healthycommunity)

  สิ่งแวดล้อมดี พลังงานสะอาด (Green community)

  แก้ไขปัญหาความยากจน(Poverty Eradication)

  ผลลัพท์จากการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  ๑ ) นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดีการพัฒนาทีมสุขภาพตำบล(ระดับพื้นฐาน)

  ๑.๑ มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพตำบลจากหลายภาคส่วน

  ๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตำบลโดยกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

  ๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตำบล ในเรื่อง การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

  หรือการทำแผนอย่างมีส่วนร่วมและใช้เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา)

  ๑.๔ มีการพัฒนาความรู้ อสม.ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ)

  ๑.๕ มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน(เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม)

  เกณฑ์การประเมิน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  ๒) นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดีการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนสุขภาพตำบล(ระดับพัฒนา(ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานทุกข้อ)

  ๒.๑ มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล

  ๒.๒ มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา/ร่วมจัดทำแผน/โครงการและกิจกรรม เพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการชุมชน

  ๒.๓ มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนโครงการ

  ๒.๔ มีการสื่อสารแผนงาน โครงการ เพื่อการรับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

  ๒.๕ มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน(เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนาธรรม/ทุนทางสังคม)

  เกณฑ์การประเมิน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  ๓.นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดีการขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ(ระดับดี)(ผ่านระดับพื้นฐาน/ระดับพัฒนา)

  ๓.๑ มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบล/โครงการ/กิจกรรม(ความเป็นเจ้าของ)

  ๓.๒ มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน/ตามแผนสุขภาพชุมชน

  ๓.๓ มี อสม. นักจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการอบรมและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ของที่ได้รับการอบรม

  ๓.๔ มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพดี ร้อยละ ๗๐

  ๓.๕ มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปเพื่อดำเนินการวิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค้า/การให้บริการหรือการอื่นๆ)

  เกณฑ์การประเมิน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  ๔. นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดีตำบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง(ระดับดีมาก)ผ่านพื้นฐาน/พัฒนา/ดี

  ๔.๑ มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๔.๒ มีกระบวนการติดตามและควบคุมกำกับ การบริหารจัดการ การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ

  ๔.๓ มีการสรุปประเมินผล เพื่อปรับกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ

  ๔.๔ มีผลลัพธ์ของการพัฒนาเช่น มาตรการทางสังคม/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

  ๔.๕ มีวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน(การดำเนินการเพื่อการกิน เพื่อการใช้ในชุมชน เพื่อครอบครัว

  พึ่งตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายรับ)อย่างน้อย ๒ แห่งต่อตำบล

  เกณฑ์การประเมิน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  ๕.นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพดีตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ(ระดับดีเยี่ยม)ต้องผ่านระดับพื้นฐาน/พัฒนา/ดี/ดีมาก

  ๕.๑ มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นครู ก หรือ วิทยากรกระบวนการ

  วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ๕.๒ มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู้ และนัวตกรรมสุขภาพชุมชนที่นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

  ๕.๓ มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม.ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน

  ๕.๔ มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน ตำบล

  ๕.๕ มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า(การนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เข้าสู่ตลาด มีการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต หีบห่อ สามารถแข่งขันได้ อย่างน้อย ตำบลละ ๑ แห่ง

  เกณฑ์การประเมิน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  มีเป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก

  ๑) นำร่องในทุกตำบลของจังหวัดน่าน

  ๒) บูรณาการพื้นที่ร่วมกันในตำบลที่มีการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพและพื้นที่ที่มีการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHSA-District Health System Appreciation) ๒๐๐ ตำบล

  ๓) พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)เป้าหมายการพัฒนาอำเภอละ ๒ ตำบล(๑๗๕๗ ตำบล)

  เป้าหมายการดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน


  ขอบคุณและสวัสดี ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก

  สฤษดิ์ ผ่องแผ้ว

  ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น

  โทร.๐๘๑-๗๐๘๑๔๑๙


  ความหมาย ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก

  AIC : Appreciation Influence Control คือ เทคนิคกระบวนการวางแผนการมีส่วนร่วม

  PLA : Participatory Learning Approachคือ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  SRM : Strategic Route Map คือ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

  CSR : Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคม


  ad