TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvost o ARENE ry.:n tavoitteet). Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014.

Download Presentation

Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.:n tavoitteet)


Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014

 • Suomessa on kansainvälisestikilpailukykyinenjatunnustettuammattikorkeakoulutus, jokamahdollistaaalueidensosiaalisen, taloudellisenjakulttuurisenhyvinvoinninkehittymisen

 • Ammattikorkeakouluilla on vahvaroolityöelämälähtöisenuudentiedontuottajanajasoveltajanasekäkaupallistamisenjayrittäjyydenedistäjänä

 • Ammattikorkeakoulu on arvostettuopiskelu- jatyöpaikka


Korkeakoulutuksen tavoitteet (ARENE)

 • Kehittämisessä koko korkeakoulujärjestelmää tulee tarkastella sekä alakohtaisesti että alueellisesti

 • Palvelujen saatavuus tulee turvata tasavertaisesti koko maassa

 • Jokaisessa maakunnassa oltava toimivat ja kilpailukykyiset korkeakoulujen toiminnot

 • Duaalisuus ja omaleimaisuus näkyvät tutkintojen tavoitteissa ja sisällöissä

 • Alueilla, joilla pienehköjä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja tulee mahdollistaa uudentyyppisten korkeakoulujen syntyminen vahvempia liittoumia muodostamalla

 • Yliopistokeskuksia tulee kehittää yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa hallinnollisesti yhtenäisiksi korkeakouluiksi

 • Ammattikorkeakoulujen rahoitus 100%valtiolta ylläpitojärjestelmää muuttamatta


Perusta turvattava – uusi osaaminen varmistettava, ARENEn hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015 (www.arene.fi/tietopankki/julkaisut)

 • Varmistamme yhteiskunnan perusosaamisen

 • Kannamme vastuuta koko maasta

 • Edistämme toiminta-alueidemme kansainvälistymistä

 • Selkeä rooli ja työnjako suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi

 • Innovatiivinen rakenteellinen kehittäminen varmistaa toiminnan ja tehokkuuden


Hallitusohjelmatavoitteet (2)

VI) Strategialähtöinen TKI-toiminta turvattava

VII) Malttia AMK-lain uudistamiseen

VIII) Selkeään ja kannustavaan rahoitukseen

IX) Osaamista vietävä, globaalia vastuuta kannettava

X) Opiskelijaterveydenhuolto saatava kuntoon


Selvityshenkilöiden esitys 01.12.2010 (www.minedu.fi/OPM/Julkaisut)

 • Tärkeimpiä esityksiä:

 • Ammattikorkeakoulut ja ylläpitäjät yhdistetään, muoto osakeyhtiö

 • Ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä oikeushenkilöitä

 • Perusrahoitus 100% valtiolle (kunta-valtio –suhteen tasapaino kompensoidaan muualla); tuloksellisuusrahoitus nostetaan 40-50%:n tasolle

 • Kaikki ammattikorkeakoulut hakevat uutta toimilupaa

 • Tuloksellisuusmittareita tarkennetaan

 • Joitakin esityksiä uuteen ammattikorkeakoululainsäädäntöön

 • Kahden vuoden poissaolo-oikeuden poistaminen, maksullisen koulutusviennin esteiden poistaminen, palvelusetelien käyttöönotto TKI- ja palvelutoiminnassa pk-sektorin yrityksille


ARENEn lausunto 25.1.2011www.arene.fi/tietopankki/lausunnot ja kannanotot

 • Talouden ja hallinnon uudistusta ei tule käyttää välineenä ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksen leikkaamiseen

 • Itsenäinen oikeushenkilöasema tulee turvata selvityshenkilöiden esittämään tapaan (lainuudistuksessa ammattikorkeakoulujen autonominen asema on turvattava)

 • Toimilupien uusiminen ei ole perusteltua. Tasa-arvoperiaatteen mukaan ammattikorkeakoulut kirjattava lakiin kuten yliopistotkin

 • Rahoitusmallin tulee tukea kaikkien ammattikorkeakouluille asetettujen tavoitteiden toteuttamista (tutkintoon johtava koulutus, TKI-toiminta, elinikäisen oppimisen toteutukset, aluekehitystyö)


ARENEN LAUSUNNON YKSITYISKOHTAISET LINJAUKSET (1)

 • Perusrahoitus 100% valtiolle; rahoituksessa turvattava jatkuvuus; uuteen malliin siirrytään asteittain

 • Ammattikorkeakoulut itsenäisiksi oikeushenkilöiksi; juridinen muoto pääsääntöisesti osakeyhtiö; muutkin mahdollisia (tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa on mahdollistettava)

 • Ammattikorkeakoulut kirjataan lakiin

 • Tuloksellisuusmittareita tulee kehittää (pääalueina suoritetut tutkinnot, TKI-toiminta, työllistyminen, amkin oman profiilin mukainen kehitys; ks. lausunnon rahoituksen uudistamista koskeva liite)

 • Ammattikorkeakoulussa juridisen muodon lainsäädännön edellyttämä hallitus sekä sisäisenä päätöksentekoelimenä kollegio, jossa mukana johto, henkilöstö ja opiskelijat


ARENEN LAUSUNNON YKSITYISKOHTAISET LINJAUKSET (2)

6) Opiskelijoiden 2 vuoden poissaolo-oikeutta muutetaan selvityshenkilöiden esittämään tapaan

7) Koulutusviennin esteet poistetaan

8) PK-yritysten palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön (jakoperusteet tarkennetaan)

9) AMK-laki uudistetaan ensi hallituskaudella (valmistelussa vahvasti mukana ammattikorkea-koulujen edustus)


 • Login