Velkommen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Velkommen PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Velkommen. Kurs i avtaleverket NTL-Abelia 10.-11.4.2013. Sørmarka. Tema. Kort info om NTL og NTL Forskningsinstitutter Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia? Gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen LO-NHO § 2.3 og § 4.2.4. Ulike oppgjørsformer

Download Presentation

Velkommen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Velkommen

Velkommen

Kurs i avtaleverket NTL-Abelia 10.-11.4.2013.Sørmarka


Velkommen

Tema

 • Kort info om NTL og NTL Forskningsinstitutter

 • Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia?

 • Gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen LO-NHO § 2.3 og § 4.2.4.

 • Ulike oppgjørsformer

 • Hva har skjedd med overenskomsten siden 2002?

 • Nye forhandlingsbestemmelser i overenskomsten fra 2007

 • Gjennomgang av særavtalene og tariffrevisjonen 2013

 • NTL Forskningsinstitutters lønnsstatistikk

 • Verving


Kort info om ntl og ntl forskningsinstitutter

Kort info om NTL og NTL Forskningsinstitutter

 • Ny presentasjon..


Hvorfor overenskomsten ntl abelia

Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia?


Hvem er abelia

Hvem er Abelia?

 • Abelia er en landsforening i NHO som organiserer kunnskaps- og teknologibedrifter

 • Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med nesten 1200 medlemsbedrifter og 39.000 ansatte over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

 • Abelia ble stiftet i juni 2001 og har fått navn etter den norske verdenskjente matematikeren Nils Henrik Abel


Hvorfor overenskomsten ntl abelia1

Hvorfor overenskomsten NTL-Abelia

 • Siden 1986 har det vært arbeidet med en landsoverenskomst for Abelia virksomheter til erstatning for avtaleverk ved hver enkelt virksomhet

 • I 2000 avsa den faste tvistenemda mellom LO og NHO kjennelsen om Eksportrådet (LO tapte)

 • Arbeidet med landsoverenskomsten startet etter kjennelsen


Overenskomsten mellom ntl og abelia ble f dt

Overenskomsten mellom NTL og Abelia ble født..

 • Det ble gjennomført forhandlinger mellom NTL og Abelia i 2001 om ny landsoverenskomst

 • De bedriftsvise overenskomstene ble sagt opp med utløp 31. mars 2002

 • De lokale parter gjennomgikk og reviderte de bedriftsvise overenskomstene i forhold til den nye landsoverenskomsten innen 20. februar 2002. Disse overenskomstene ble da bedriftsvise særavtaler.

 • Uravstemning om ny landsoverenskomst ble gjennomført

 • Ny landsoverenskomst ble gjort gjeldende fra 1. april 2002 med utløp 30. juni 2002


Gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen lo nho 2 3 og 4 2 4

Gjennomgang av overenskomsten og hovedavtalen LO-NHO § 2.3 og § 4.2.4.

 • Tariffavtale for forskning og undervisning

 • Arbeidslivets grunnlov (hovedavtalen LO-NHO) er en del av denne avtalen

 • Utfylles ved lokale særavtaler

  • Særavtalene er sikret gjennom hovedavtalen


Ulike oppgj rsformer

Ulike oppgjørsformer


Ulike oppgj rsformer1

Ulike oppgjørsformer

 • Det er to oppgjørsformer og det er LOs representantskap som i februar hvert år bestemmer hvilken det blir:

 • Forbundsvise oppgjør (hovedoppgjør):

 • Hvert enkelt forbund bestemmer hvilke krav som skal reises og gjennomfører selv tariffrevisjonen for den/de tariffavtalene forbundet er part i. Vanligvis kombineres denne oppgjørsformen med at LOs representantskap vedtar noen felles krav som alle forbund blir pålagt å fremme eller at representantskapet vedtar hvilke rammer kravene skal holdes innenfor. Oppgjørsformen er først og fremst aktuell i privat sektor.


Samordnet oppgj r

Samordnet oppgjør

 • Samordnet oppgjør betyr at LO og NHO forhandler om revisjon av alle tariffavtalene i LO/NHO-området under ett. Denne oppgjørsformen gir vanligvis lite rom for å forhandle om endringer i teksten i den enkelte tariffavtalen. Normalt i mellomoppgjør.


Ulike oppgj rsformer2

Ulike oppgjørsformer

 • Overenskomsten kan i hovedsak bare revideres ved forbundsvise oppgjør

 • Men den kan revideres for forbundsvise tilpasningsforhandlinger ved samordnede oppgjør. Men da er det ikke rom for vesentlige endringer eller konfliktadgang


Ulike oppgj rsformer3

Ulike oppgjørsformer

 • Det er konfliktadgang på overenskomsten ved forbundsvise oppgjør

 • Forbundet sier opp alle sine tariffavtaler i januar/februar måned


Hva skjedde ved brudd i oppgj ret lo nho i r

Hva skjedde ved brudd i oppgjøret LO-NHO i år?

 • Tariffpolitisk uttalelse LOs rep.skap 19.2.

 • Forhandlinger LO-NHO fra 11.3, frist 1.4.

 • NTL begynte å planlegge en eventuell streik mht. hvem som skulle tas ut i første uttak.

 • Brudd 21.3.

 • Plassoppsigelse for ca. 160000 medlemmer sendt 21.3. 14-dagers frist før varsel om plassfratredelse kan sendes. Alle overenskomstene ble sagt opp.

 • Påskeferie


Hva skjedde ved brudd i oppgj ret lo nho i r1

Hva skjedde ved brudd i oppgjøret LO-NHO i år?

 • NTL tok kontakt med NIBR, TØI og NSD hvor vi avtalte møter den 3.4.

 • Plassfratredelse for 15560 medlemmer sendt 3.4.2013. 4-dagers frist før streik kan iverksettes.

 • Oppfølging av de tre virksomhetene den 4. og 5.4. og informasjon til alle medlemmene i NTL Forskningsinstitutter.

 • NTL forberedte seg på andre uttak den 7.4.


Hva har skjedd med overenskomsten siden 2002

Hva har skjedd med overenskomsten siden 2002?

 • Forhandlinger om overenskomsten foregår via NTLs forhandlingsutvalg


Forhandlingsutvalget 2012

Forhandlingsutvalget 2012

 • Forhandlingsutvalget får følgende sammensetning:

 • Tor Erik Granum Forbundskontoret Leder

 • Fredrik Oftebro Forbundskontoret

 • Pål Kjærstad NTL IFE

 • Steinar Johansen NTL NIBR

 • Vibeke V. Martens NTL NIKU

 • Bjørn Flatnes NTL SINTEF

 • Varamedlemmer for NTL Forskningsinstitutter

 • Thor Ofstad NTL NILU

 • Hebe Gunnes NTL NIFU

 • Ivar Lie NTL NORUT Alta

 • Reidun Dahl NTL NOFIMA

 • Administrasjonen får fullmakt til å vedta de endelige kravene når resultatet av frontfagsforhandlingene foreligger.


Resultatene fra de sentrale forhandlingene l nn

Resultatene fra de sentrale forhandlingene - lønn

 • 2002: Etter mekling 3,00% (LO/NHO KR. 2,75,-)

 • 2004: Brudd, men mekling ble unngått 1,00% + føringer på de lokale forhandlingene 65/35: «Dersom de lokale partene ikke blir enige om noe annet, skal det av potten først avsettes midler til alders- og kvalifikasjonstillegg (AK). De øvrige midler skal fordeles med 65 % til generelle tillegg og 35 % til individuelle tillegg». (LO/NHO kr. 1,-)


Resultatene fra de sentrale forhandlingene l nn1

Resultatene fra de sentrale forhandlingene - lønn

 • 2006: Etter mekling 0,70% + føringer på de lokale forhandlingene 55/45 (LO/NHO kr. 1,-)

 • 2008: Ingen forhandlinger om lønn med Abelia (brudd og seks av våre virksomheter måtte forberede seg på konflikt p.g.a AFP) Samordnet oppgjør


Resultater fra de sentrale forhandlingene

Resultater fra de sentrale forhandlingene

 • 2010: Brudd, men mekling ble unngått. Hovedårsaken til bruddet var problemstillinger rundt opprettelsen av nye særavtaler på fem virksomheter (Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste, Bergen vitensenter, UNI Research, Leser søker bok og Imente, Drammen)


Organisasjonsmessig behandling 2002 2011

Organisasjonsmessig behandling 2002-2011

 • 2002: SINTEF og IRIS (tarifftvist)

 • 2003: NBI og NIBR (overgang til HA LO/NHO)

 • 2004: NKI

 • 2005: Ingen

 • 2006: NINA, NILU, NA og NKI (tariffbrudd)

 • 2007: SINTEF brannlabbog Nofima

 • 2008: IFE og Nofima

 • 2009: NILU og SINTEF

 • 2010: NIKU

 • 2011: NINA, Havbruksstasjonen i Tromsø, IFE og TØI

 • 2012: Ingen


Overenskomsten mellom nho abelia og lo ntl

Overenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL

Nye forhandlingsbestemmelser i overenskomsten fra 2007


Mandat for utvalget

Mandat for utvalget

I henhold til Riksmeklingsmannens møtebok datert 19. og 20. september 2006:

”Utvalget skal i tariffperiode utarbeide et forslag til varig løsning mht. gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal legge vekt på bedriftens behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for rettferdig lønnspolitikk for sine medlemmer. Finner ikke partene en slik løsning har utvalget mandat til å foreslå endring/avvikling av partenes avtaleforhold”.


Strykninger i 23

Strykninger i § 23:

Pkt I. Sentrale/forbundsvise forhandlinger

Merknad: De lokale forhandlingene settes i gang når det sentrale/forbundsvise oppgjøret er vedtatt


Ny tekst i 23

Ny tekst i § 23

 • Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 15. september.


23 rlige forhandlinger

§ 23 Årlige forhandlinger

Forhandlingene starter på bedriften etter at LO-NHO oppgjøret er sluttført

Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlinger er 15. September

Resultatet (både enighets- og utenighetsprotokoller) av de lokale forhandlinger sendes innen fristens utløp til de sentrale parter


Revisjon av overenskomsten

Revisjon av overenskomsten

Revisjon av overenskomsten starter etter at fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger er utløpt

Dersom de sentrale parter ikke oppnår enighet om tekst i overenskomsten og eventuelt gjenstående lokale uenigheter i de sentrale forhandlinger, kan NTL og Abelia si opp plassene etter reglene i HA § 3-1


Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper

Forhandlings-resultatet er kjent når avstemning foretas.

Kan forhandle samtidig med andre forbund lokalt.

Streike-/meklings-grunnlag blir satt på spissen.

Kan tape mye lønn uten etterbetaling av lønn ved streik.

Vurdering av streik/mekling foretas når mange bedrifter er i havn.

Vanskeligere å få drahjelp av virksomheter som er i havn.


Ny forhandlingsmodell

Ny forhandlingsmodell

 • Forhandlinger om lønn på ett nivå (lokalt)

 • Etter at disse er gjennomført innen en gitt frist, forhandler man sentralt om de uløste lokale saker, og om tekst i overenskomsten

 • Deretter sendes resultatet ut til uravstemning eller området går til mekling


Uendrede forhold

Uendrede forhold

Særavtalenes status er den samme

Organisasjonsmessig behandling

Konfliktadgang på overenskomsten

Sosiale reformer forhandlet fram mellom LO/NHO eller frontfaget vil bli tatt inn i overenskomsten


Gjennomgang av s ravtalene

Gjennomgang av særavtalene

 • Vi har prioritert vår gjennomgang ved å se etter at særavtalen har de bestemmelser som overenskomsten tilsier, som er følgende:

  • Arbeidstidsbestemmelser

  • Lønn under sykdom

  • Permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming

  • Pensjon

  • Forsikringsordninger

  • Lønnssystem, stillings- og lønnsvurderinger


Gjennomgang av s ravtalene1

Gjennomgang av særavtalene

 • I tillegg har vi valgt å se etter disse bestemmelsene:

  • Når avtalen ble inngått, det vil si siste revisjon

  • Avtalens varighet

  • Utøvelse av tillitsverv

  • Drøftinger, forhandlinger og tvister


Gjennomgang av s ravtalene2

Gjennomgang av særavtalene

 • Generelle kommentarer:

  • Det bemerkes at mange av særavtalene er svært gamle og mange burde vært skrevet på nytt på grunn av lesbarheten på dokumentet. Videre har vi ikke fått tilgang til alle særavtalene.

  • Noen særavtaler er inngått med andre organisasjoner på den enkelte virksomhet, det bør vurderes om dette er juridisk riktig.

  • Noen virksomheter viser til virksomhetens egne regler og personalhåndbøker. Da er det avgjørende å vite om NTL har forhandlingsrett på det?


Veien videre

Veien videre..

 • Arbeide for at overenskomsten blir best mulig!

 • Etter tilbakemelding fra landsforeningen vil de virksomhetene som har feil og/eller mangler i særavtalen ta opp dette i de lokale forhandlingene

 • Tariffkonferanse og nettverkssamling 29.-30. mai


Ntl forskningsinstitutters l nnsstatistikk

NTL Forskningsinstitutters lønnsstatistikk

 • Ny presentasjon


Verving

Verving

 • NTL Forskningsinstitutter har utarbeidet en egen vervestrategi for 2013

 • Husk å velg en verveansvarlig . Enten en i styret eller en utenfor styret

 • Både NTL Forskningsinstitutter og forbundet har vervepremier


 • Login