Іменник. Nomen substantivum . Τ ὸ ὄνομ α οὐ σιαστικόν - PowerPoint PPT Presentation

Nomen substantivum
Download
1 / 28

 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Іменник. Nomen substantivum . Τ ὸ ὄνομ α οὐ σιαστικόν. Граматичні категорії іменника. Рід ( genus, τ ὸ γένος ). Чоловічий ( masculinum , ἀ ρσενικόν ) - Назви осіб чоловічої статі: ὁ ἀνήρ чоловік ὁ στρατιώτης воїн ὁ ναύτης моряк ὁ ἀδελφός брат - Назви місяців: ὁ μήν місяць

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Іменник. Nomen substantivum . Τ ὸ ὄνομ α οὐ σιαστικόν

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nomen substantivum

Іменник.Nomensubstantivum.Τὸ ὄνομα οὐσιαστικόν


Nomen substantivum

Граматичні категорії іменника.


Genus

Рід (genus,τὸγένος)

Чоловічий (masculinum,ἀρσενικόν)

- Назви осіб чоловічої статі:

ὁ ἀνήρ чоловікὁ στρατιώτης воїн

ὁ ναύτης морякὁἀδελφόςбрат

- Назви місяців:

ὁ μήνмісяць

ὁ Ποσειδεών посидеон (грудень-січень)

ὁ Πυανεψιών піанепсіон (жовтень-листопад)

 • Назви вітрів:

  ὁ ἄνεμος вітер

  ὁ Νότος нот, південний вітер

  ὁ Βορέας борей, північний вітер

 • Назви річок:

  ὁποταμόςрічка

  ὁ Νεῖλος Ніл

  ὁ Τίγρης Тигр


Genus1

Рід (genus,τὸ γένος)

Жіночий (femininum, θηλικόν)

- Назви осіб жіночої статі:

ἡἀδελφήсестраἡ γυνή жінка

ἡ γραῦς стара жінкаἡ ἑταίρα подруга

- Назви країн та міст:

ἡπόλιςмісто ἡ χώρα країна

ἡ Αἴγυπτος Єгипетἡ Λακεδαίμων Лакедемон

- Назви островів:

ἡνῆσος острівἡ Σικελία Сицилія

ἡΛέσβοςЛесбосἡΚρήτηКрит

- Назви дерев та рослин:

ἡ δρῦς дубἡ ἄμπελος виноград

- Абстрактні назви, які позначають якість або стан:

ἡ δύναμις силаἡ δίκη справедливість


Genus2

Рід (genus,τὸ γένος)

Середній (neutrum, οὐδέτερον)

- зменшувальні назви на ‑ιον:

τὸ ἀνθρώπιον людинкаτὸ παιδίον дитятко

τὸ γύναιον жіночка

- цитати, назви літер:

τὸ γνῶθι σεαυτόν вислів “пізнай себе”

τὸ Α καὶ τὸ Ω альфа і омега

- інфінітиви, невідмінювані іменники:

τὸ ποιεῖν робити

τὸ χρεών доля, необхідність


Genus3

Рід (genus,τὸ γένος)

Іменники спільного роду (commune, κοινόν)(залежно від статі, можуть вживатися у чоловічому або жіночому роді)

- назви осіб: ὁ / ἡ μάντις віщун(ка); ὁ / ἡ κάσις брат /сестра

- назви тварин: ὁ / ἡ βοῦς бик / корова; ὁ / ἡ ἵππος кінь / кобила.

Іменники сумісного роду (promiscuum, ἐπίκοινον)(незалежно від статі, можуть вживатися лише у чоловічому або жіночому роді)

- деякі назви тварин: ἡ ἀλώπηξ лисиця, ὁ λαγώς заєць.


Numerus

Число (numerus, ὁ ἀριθμός)

- однина (singularis, ἑνικός)

- множина (pluralis, πληθυντικός)

- двоїна (dualis, δυϊκός)


Casus

Відмінок (casus, ἡ πτῶσις)

- Називний (nominativus, ὀνομαστική)

- Родовий(genetivus, γενική)

- Давальний(dativus, δοτική)

- Знахідний(accusativus, αἰτιατική)

- Кличний (vocativus, κλητική)

Непрямі відмінки (casus obliqui, αἱ πτώσεις πλάγιαι)

Прямі відмінки (casus recti, αἱ πτώσεις ὀρθαί)


Declinatio

Відміна (declinatio, ἡ ἔγκλισις)

(залежно від кінцевого звука основи)

- prima, πρώτη (основа на -a);

- secunda, δευτέρα (основа на -o);

- tertia, τρίτη (основа на інші звуки).


Nomen substantivum

Словниковий запис іменника

1) Форма іменника у Nominativussingularis.

2) Закінчення або повна форма іменника уGenetivussingularis.

3) Артикль.

4) Переклад.

σφαῖρα, ας ἡ м’ячἄνθρωπος, ου ὁ φλέψ, φλεβός ἡ жила

ἄγκυρα, ας ἡ якірἀγρός, οῦ ὁ полеἌραψ, αβος ὁ араб

δόξα, ηςἡ славаλόγος, ου ὁ словоκόραξ, ακος ὁ ворон

γλῶττα, ης ἡ моваδοῦλος, ου ὁ рабαἶξ, αἰγός ἡ коза

μάχη, ηςἡ битваνῆσος, ου ἡ острівσῶμα, ατος τό тіло

ἀρχή, ῆς ἡ влада νόσος, ου ἡ хворобаἆσθμα, ατος τό дихання

δικαστής, οῦ ὁ суддя ὁδός, οῦ ἡ шляхσωτήρ, ῆρος ὁ рятівник

μνᾶ, ᾶς ἡ міна δένδρον, ου τό деревоἀγών, ῶνος ὁ зібрання

γῆ, ῆς ἡ земляφάρμακον, ου τό лікиγέρων, οντος ὁ старець

Ἑρμῆς, οῦ ὁ Гермесνύξ, νυκτός ἡ ніч


Articulus

Артикль (articulus, τὸ ἄρθρον)

Артикль вживається: на позначення вже відомого предмета.

Артикль може вживатися або не вживатися:

- для вказівки на клас предметів;

- при власних іменах;

- при абстрактних поняттях (чесноти, вади, науки, заняття, речовини).

Артикль не вживається:

- при іменній частині присудка;

- у прислів’ях, ідіоматичних зворотах, стійких виразах.


Nomen substantivum

Універсальні правила відмінювання іменників

1.Nom. pl. = Voc. pl.

2. У іменників середнього роду Nom. = Acc. = Voc. (у множині це завжди закінчення -ᾰ).

3. Іменники Іта ІІ відмін, які у початковій формі є окситони, у Gen. та Dat. sing. та plur. є периспоменами.

4. Наголос залишається на тому самому складі, що й у початковій формі, якщо це не суперечить правилам наголошення.


Declinatio prima

Перша віміна.Declinatio prima.Ἡπρώτη ἔγκλισις.


Nomen substantivum

І відміна

 • Іменники жіночого роду з основою на -ᾰ або -ᾱ :

  ἀρχή, ῆς ἡвлада ἀλήθεια, ας ἡістина

 • Іменники чоловічого роду з основою на -ᾱ, які позначають назви професій, рід занять, етнічну приналежність:

  πώλης, ου ὁпродавець νεανίας, ου ὁюнак

 • Іменники жіночого та чоловічого роду з основою на -α, у яких при відмінюванні відбувається злиття (контракція) кінцевого голосного звука основи та голосного звука закінчення (контраговане відмінювання):

  γῆ, ῆς ἡ земляἙρμῆς, οῦ ὁ Гермес


Nomen substantivum

Типи іменників І відміни

NB!!! Деякі іменники мають -ηзамість -ᾱ або, навпаки, -ᾱзамість -η:

κόρηдівчина, δέρηшия, АЛЕ στοάколонада, χρόαшкіра.


Nomen substantivum

Універсальніправиладля іменників І відміни

1.Кінцевий голосний -η та -α після -ρ-, -ε-, -ι- зберігається у всіх відмінках однини (за винятком родового відмінка однини іменників чоловічого роду).

2.У множині та двоїні всі іменники І відміни відмінюються однаково.

3.Форми родового відмінка множини завжди є періспоменами, незалежно від положення наголосу у початковій формі.

4.Якщо у nominativussingularis-αу закінченні коротка, то вона буде коротка і у accusativussingularis.

5.Закінчення nominativuspluralis -αιвважається коротким.

6. Voc. та Nom. sing. співпадають (крім νύμφη – voc. sing. νύμφᾰ).


Nomen substantivum

Іменники жіночого роду на -η

μάχη, ης ἡ битваἀρχή, ῆς ἡ влада

γνώμη, ης ἡ думкаτιμή, ῆς ἡ пошана

νίκη, ης ἡ перемогаψυχή, ῆς ἡ душа


Nomen substantivum

Іменники жіночого роду на -η

μάχη, ης ἡ битваἀρχή, ῆς ἡ влада

γνώμη, ης ἡ думкаτιμή, ῆς ἡ пошана

νίκη, ης ἡ перемогаψυχή, ῆς ἡ душа


Purum

Іменники жіночого роду на -α purum

ἡμέρα, ας ἡ деньἄγκυρα, ας ἡ якірθεά, ᾶς ἡ богиняσφαῖρα, ας ἡ м’яч

οἰκία, ας ἡ житлоἀλήθεια, ας ἡ істинаοὐρά, ᾶς ἡ хвістμοῖρα, ας ἡ доля

θύρα, ας ἡ дверіβασίλεια, ας ἡ царицяστρατιά, ᾶς ἡ військо

πέτρα, ας ἡ скеляμάχαιρα, ας ἡ ніжἀγορά, ᾶς ἡ ринок


Purum1

Іменники жіночого роду на -α purum

ἡμέρα, ας ἡ деньἄγκυρα, ας ἡ якірθεά, ᾶς ἡ богиняσφαῖρα, ας ἡ м’яч

οἰκία, ας ἡ житлоἀλήθεια, ας ἡ істинаοὐρά, ᾶς ἡ хвістμοῖρα, ας ἡ доля

θύρα, ας ἡ дверіβασίλεια, ας ἡ царицяστρατιά, ᾶς ἡ військо

πέτρα, ας ἡ скеляμάχαιρα, ας ἡ ніжἀγορά, ᾶς ἡ ринок


Impurum

Іменники жіночого роду на -α impurum

δόξα, ηςἡ славаθάλαττα, ης ἡ мореγλῶττα, ης ἡ мова, язик

λύττα, ης ἡ лютьτράπεζα, ης ἡ стілμοῦσα, ης ἡ муза

πίττα, ης ἡ смолаμέλισσα, ης ἡ бджолаἧττα, ης ἡ поразка

βόλβα, ης ἡ оболонкаἄμαξα, ης ἡ візокαἶσα, ης ἡ доля

βύρσα, ης ἡ шкіраθύελλα, ης ἡ буря


Impurum1

Іменники жіночого роду на -α impurum

δόξα, ηςἡ славаθάλαττα, ης ἡ мореγλῶττα, ης ἡ мова, язик

λύττα, ης ἡ лютьτράπεζα, ης ἡ стілμοῦσα, ης ἡ муза

πίττα, ης ἡ смолаμέλισσα, ης ἡ бджолаἧττα, ης ἡ поразка

βόλβα, ης ἡ оболонкаἄμαξα, ης ἡ візокαἶσα, ης ἡ доля

βύρσα, ης ἡ шкіраθύελλα, ης ἡ буря


Nomen substantivum

Іменники чоловічого родуІ відміни


Masculina

MasculinaІвідміни

 • позначають професію, рід занять або етнічну приналежність;

 • Nominativussingularisутворюють сигматично (за аналогією до іменників чоловічого роду другої відміни): закінчуються на -ας,-ης (αзберігається після ρ, ε, ι, у всіх інших випадках – на -ης);

 • відмінюються за зразком іменників жіночого роду, за винятком nominativus, genetivus, vocativussing.;

 • genetivussingularisмаєзакінчення -ουза аналогією до іменників чоловічого роду другої відміни;

  NB! За зразком іменників першої відміни відмінюються також деякі складні прикметники, вживані лише у формі чоловічого роду:

  ἀνθοσμίαςзапашний

  ὠκυπέτηςстрімкий

  μυκητίαςтой, що реве, гуде.


Masculina1

MasculinaІвідміни

Vocativussingularis може мати закінчення:

-ᾰ– іменники на -της (πολίτης), назви народів на -ης (Σκύθης), а також іменники складені з

 • - μέτρης (від μετρέωвимірювати, e.g. γεωμέτρης, ου ὁ геометр, σιτομέτρηςситометр– посадова особа, яка слідкувала за правильністю продовольчих мір та пайків;

 • -τρίβης (від τρίβωпривчати, e.g. παιδοτρίβηςвикладач гімнастики, φαρμακοτρίβης який натирає пахощі;

 • - άρχης (від ἄρχωправити, починати, e.g. ἀγελάρχηςвожак стада,γυμνασιάρχηςгімнасіарх; начальник гімнасія; ἀγωνάρχηςагонарх; γενάρχηςродоначальник;

 • -πώλης (від πωλέωпродавати, πώληςпродавець, e.g. ἀλλαντοπώλης продавець ковбас, ἁλουργοπώλης торговець пурпуром, αὐτοπώλης продавець власних виробів, βιβλιοπώλης книготорговець);

 • - ώνης(від ὠνέομαι купувати, e.g. ἀνδραποδώνης работорговець, (ἀρχι)τελώνης(головний) збирач податків, βοώνης(в Афинах) закупщик биківдля громадських жертвоприношень, δημοσιώνηςвідкупщик державних податків;

 • - λάτρης(від λατρεύωслужити, e.g. εἰδωλολάτρηςідолопоклонник).

  -ᾱ (або -η) – всі інші іменники чоловічого роду.

  NB! Форма vocativussingularis від іменника ὁ δεσπότης звучить ὦ δέσποτα.


Nomen substantivum

Іменники чоловічого роду

δικαστής, οῦ ὁ суддяγεωμέτρης, ου ὁ землемір νεανίας, ου ὁ юнак

ποιητής, οῦ ὁ майстер, поетΕὐκλείδης, ου ὁ ЕвклідἈδρίας, ου ὁ Адріатичнеморе

μαθητής, οῦ ὁ ученьπολίτης, ου ὁ громадянинἀκοντίας, ου ὁ аконтій (вид змії)

εὑρετής, οῦ ὁ винахідникοἰκέτης, ου ὁ мешканецьἈλεξίας, ου ὁ Алексій

πώλης, ου ὁ продавецьΠυθαγόρας, ου ὁ Піфагор


Nomen substantivum

Іменники чоловічого роду

δικαστής, οῦ ὁ суддяγεωμέτρης, ου ὁ землемір νεανίας, ου ὁ юнак

ποιητής, οῦ ὁ майстер, поетΕὐκλείδης, ου ὁ ЕвклідἈδρίας, ου ὁ Адріатичнеморе

μαθητής, οῦ ὁ ученьπολίτης, ου ὁ громадянинἀκοντίας, ου ὁ аконтій (вид змії)

εὑρετής, οῦ ὁ винахідникοἰκέτης, ου ὁ мешканецьἈλεξίας, ου ὁ Алексій

πώλης, ου ὁ продавецьΠυθαγόρας, ου ὁ Піфагор


Nomen substantivum

Зведена таблиця закінчень іменників першої відміни


 • Login