Název vzdělávacího materiálu: Český středověk - PowerPoint PPT Presentation

Nzev vzdlvacho materilu: esk stedovk
Download
1 / 27

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _10 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7 . ročník Téma : Vláda Karla IV.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Nzev vzdlvacho materilu: esk stedovk

slo materilu v sad, (ablona, sada): VY_32_INOVACE _10

Autor materilu: Mgr. Lucie Plechat

Vzdlvac oblast, vzdlvac obor, vyuovac pedmt, ronk/y:

lovk a spolenost, djepis, 7. ronk

Tma: Vlda Karla IV.

Anotace: ci se seznm s vvojem naich zem za Karla IV., vznikem univerzity, rozenm Prahy, povenm biskupstv na arcibiskupstv, atd.

Materil byl vytvoen (datum, obdob): 11. 2. 2012

Oven ve vuce: 23. 2. 2012, 7. B, Mgr. Lucie Plechat

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Vlda Karla IV.

1346 - 1378

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


Opakov n

Opakovn

 • Kdy a jak vymeli Pemyslovci?

 • Kte panovnci bojovali o esk trn?

 • Kter rod nastoupil na esk trn v roce 1310?

 • Pro za panovn Jana Lucemburskho vzrostla moc esk lechty?

 • Komu je pipisovna pamtn vta Toho, Boh d, nebude, aby esk krl z boje utkal?

 • Pi jak pleitosti ji dajn Jan Lucembursk vykl?

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Po smrti Jana Lucemburskho nastupuje na trn jeho nejstar syn Karel IV.

Jak jmno dostal Karel pi narozen?

Vclav

Kdo byla jeho matka?

Elika Pemyslovna, dcera Vclava II. a sestra poslednho Pemyslovce Vclava III.

Kde byl Karel vychovvn od roku 1323?

Na dvoe francouzskho krle.

Jak piel ke jmnu Karel?

Zskal ho pi bimovn po svm kmotru

francouzskm krli Karlovi IV. Slinm.

Na francouzskm dvoe se seznmil se svou

prvn manelkou Blankou z Valois, nete

fr. krle.

Versailles

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

V echch psobil u za vldy otce a roku 1334 dostal titul markrab moravsk.

Krom titulu krle eskho zskal i titul mskho krle a v roce 1355 byl korunovn v m na mskho csae, oznaen tvrt pochz z tohoto titulu.

Pestoe v echch narazil na pote kvli snaze vykoupit zastaven krlovsk majetek, podailo se mu upevnit svou moc na kor esk lechty.

esk krlovstv se stalo nejen zkladem rodovho lucemburskho panstv, ale i stedem Svat e msk.

Za sv sdlo si zvolil Prahu.

Praha

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Gotika

rozeta

S Karlem IV. do ech pichz gotick styl.

V kter zemi se gotika zrodila?

Ve Francii

Kter stavebn prvky jsou charakteristick pro tento styl?

lomen oblouk, ebrov klenba, vnj oprn systm zdoben filami a chrlii, rozeta (kruhov okno) -> stavby vy a mn mohutn ne romnsk

Kte vznamn architekti u ns psobili v tto dob?

katedrla

ebrov klenba

Maty z Arrasu

Petr Parl

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Nov Msto prask

Rozil Prahu o Nov Msto prask s prostornmi triti a irokmi ulicemi.

Vznikl Kosk (dnes Vclavsk nmst), Dobyt (dnes Karlovo nmst) a Senn trh .

Novomstsk radnice na Karlov nmst

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Hladov zeje opukov hradba na praskm Petn, kterou nechal v letech 1360 - 1362 postavit Karel IV., aby zeslil mstsk opevnn.

Hladov ze

Zdi se zaalo kat Hladov a za hladomoru v roce 1361. V t dob na stavb pravdpodobn nala obivu st nezamstnan mstsk chudiny.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Kamenn most

Karlv most nahradil pedchoz Juditin most, stren roku 1342 pi jarnm tn led.

Stavba novho mostu zaala za pzniv konstelace hvzd 9. 7. 1357, v 5 hodin a 31 minut pod ztitou krle Karla IV. Datum odpovd sledu lichch sel od jedn do devti a zpt.

Byla dokonena v roce 1402.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Prask arcibiskupstv

Pape Kliment VI. (bval Karlv vychovatel na fr. dvoe) povil prask biskupstv 1344 na arcibiskupstv (prvnm arcibiskupem se stal Arnot z Pardubic).

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Katedrla sv. Vta

21. 11. 1344 byla zahjena stavba metropolitn katedrly sv. Vta.

Souasn stavba vznikala v nkolika etapch, byla stavna v letech 13441419, 14901510, 15561593 a 18731929 (zpadn st).

Dekretem z roku 1997, k tisciletmu vro smrti sv. Vojtcha, byla katedrla zasvcena sv. Vtu, Vclavovi a Vojtchovi.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Prask hrad

U ve 30. l. 14. st. Zaala pestavba krlovskho palce podle vzoru francouzskch palc. Bylo pestavno romnsk patro a palc byl rozen arkdami smrem do hradu, kter tak umonily vybudovn dalho rozmrnho reprezentanho patra. Zde se nachzel pedevm tzv. Velk sl, pedchdce Vladislavskho a palcov arkov kaple, jej zbytky je mono spatit v jinm zdivu Vladislavskho slu.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Hrad slouil jako pevnost, kter mla chrnit korunovan klenoty Svat e msk a zem Koruny esk.

Mistr Theodorik, dvorn mal Karla IV., provedl celkovou uniktn vzdobu kaple sv. Ke na hrad Karltejn, se 129 deskovmi obrazy a nstnnmi malbami.

Karltejn

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Koruna byla ozdobena 20 perlami a 96 drahokamy (safry, smaragdy, rubny a spinely). Jeden ze safr je tetm nejvtm na svt.

esk korunovan klenotyse pouvaly pi korunovaci eskch krl. Nejstar soust souboru je Svatovclavsk koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pi pleitosti sv korunovace eskm krlem. Ostatn pedmty se staly soust pozdji.

VY 32 INOVACE 10 Vlda Karla IV.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

V politice dval Karel IV. pednost vyjednvn ped zbranmi.

Satky, smlouvami a koupmi rozil esk krlovstv o dal zem (zbytek Slezska, Luici, Branibory).

Dohromady spojovala tato zem panovnkova osobn moc, vyjden korunou.

Stt se nazval Koruna esk.

Korunu eskou prvn ustanovil Karel IV. na obranu ped zneuitm krlovsk moci sttn celek oficiln patil esk, tzv. Svatovclavsk korun. Krl si mohl korunu, a tm i vldu nad svou zem, jen vypjit od sv. Vclava.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Satky

m. Blanka z Valois (1316 1348)

-> dcery Markta a Kateina,

zemela na tuberkulzu

2. m. Anna Falck (1329 1353)

-> syn Vclav zemel ve 2 letech

3. m. Anna Svidnick (1339 1362)

-> dcera Albta, syn Vclav (IV.), zemela po porodu tetho dtte (syna) spolen s nm

4. m. Albta Pomoansk (1347 1393)

-> Anna, Zikmund Lucembursk, Jan Zhoeleck,

Markta mlad, Karel a Jindich zemeli jako batolata

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Vclav IV.

Nejstar Karlv syn se narodil 26. 2. 1361 v Norimberku (a v tetm manelstv s Annou Svidnickou).

astn otec vnoval zdejmu chrmu Panny Marie 16 hiven zlata = vha novorozence (nco pes 4 kg).

Norimbersk hrad

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Dal synov

Karlovi se narodilo celkem 8 syn v druhm manelstv syn Vclav (1350 1351), z tetho manelstv ml Vclava IV. asyna, jen zemel pi porodu, z tvrtho manelstv Zikmunda Lucemburskho, Jana Zhoeleckho a syny Karla (1372 1373) a Jindicha (1377 1378).

S francouzskou komtesou ml jet levoboka Guillauma (Vilma).

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

 • Vzdlanost csae obdivoval i italsk renesann bsnk Francesco Petrarca.

 • Karel uml st a pst, ovldal 5 jazyk (etinu, italtinu, latinu, nminu, francouztinu).

 • V ivotopisu Vita Caroli se prolnaj osobn proitky s csaovm veejnm psobenm, znan prostor zabraj nboensk a morln vahy. -> kniha mla poslouit kralevici Vclavovi jako urit model panovnickho chovn.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


Karlova univerzita

Byla zaloena Karlem IV. v roce 1348, jde o nejstar univerzitu ve stedn Evrop.

Je vak jen jednou z 10 univerzit, kter Karel zaloil bhem sv vldy.

Karlova univerzita

Aula Karolina

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Studenti se mohli vzdlvat na 4 fakultch artistick (svobodnch umn), teologick, lkask a prvnick.

Karlova univerzita

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Zlat bula Karla IV. i aureabullabyla vydna roku 1356 jako nejdleitj stavn dokument Svat e msk. Platila a do jejho zniku v roce 1806.

Potvrzovala vjimen postaven eskho krle v rmci e.

Podle eho zaaly bt listiny ve stedovku oznaovny bulami?

Bula pvodn oznaovala pee na listinch prvnho charakteru

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Vznam Karla IV. byl obrovsk za jeho vldy se z eskho krlovstv stalo modern centrum Evropy, Praha se stala sdelnm mstem panovnka Svat e msk, cel zem zavala hospodsk, umleck a kulturn rozvoj.

esk krlovstv dovedl k vrcholu, kter se pak u nikdy neopakoval. Proto je nazvn Otcem vlasti. Poprv ho tak nazvali u pi pohebn ei.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Karla trpila ve vym vku dna.

Kritickou se vak stala zlomenina krku stehenn kosti, kter ho upoutala na lko.

V dsledku toho v sobotu 29. 11. 1378 skonal na Praskm hrad ti hodiny po zpadu slunce na zpal plic.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


Vl da k arla iv 1346 1378 z pis

Vlda Karla IV. (1346 1378)zpis

 • 1346 Karel se ujm vldy po svm otci Janu Lucemburskm jako csa msk, krl esk

 • Z eskho krlovstv se stalo centrum Evropy, Praha byla sdelnm mstem panovnka Svat e msk, cel zem zavala hospodsk, umleck a kulturn rozvoj.

 • Do ech pichz gotick styl z Francie.

 • Vybudovno: Nov Msto prask, Karlv most, hrad Karltejn (pevnost na ochranu korunovanch klenot -> vyrobena Svatovclavsk koruna), pestaven Prask hrad, Hladov ze, katedrla sv. Vta

 • 1344 poveno prask biskupstv na arcibiskupstv

 • 1348 zaloena Karlova univerzita (nejstar univerzita ve stedn Evrop)

 • K zemm Koruny esk pat krom ech a Moravy i Luice a Slezsko.

 • Karel vak zskal pro sv potomky i Braniborsko a Zhoelecko.

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Pouit zdroje:

Obrzky. [cit. 2013-04-22].

Dostupn z:

Socha Karla IV. - soukrom archiv fotografi autorky prezentace

Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl.html

Versailles http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683|

Praha http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Praha&ex=1#ai:MP900427886|

Rozeta http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=katedr%C3%A1la&ex=1#ai:MP900426531|

Katedrla http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=katedr%C3%A1la&ex=1#ai:MP900402756|

ebrov klenba http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=katedr%C3%A1la&ex=1#ai:MP900400526|

Novomstsk radnice soukrom archiv fotografi autorky prezentace

V Novomstsk radnice - soukrom archiv fotografi autorky prezentace

Ze http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=ze%C4%8F&ex=1#ai:MC900345198|mt:1|

Karlv most - soukrom archiv fotografi autorky prezentace

Schody na Karlv most z Kampy - soukrom archiv fotografi autorky prezentace

Arcibiskup http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=arcibiskup&ex=1#ai:MC900310356|

Katedrla sv. Vta http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Praha&ex=1#ai:MP900407139|

Prask hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Pra%C5%BEsk%C3%BD%20hrad#ai:MP900427946|

Hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=hrad&ex=1#ai:MC900203472|mt:1|

Koruna http://www.clker.com/clipart-29959.html

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


N zev vzd l vac ho materi lu esk st edov k

Pouit zdroje:

Obrzky. [cit. 2013-04-22].

Dostupn z:

Svatebn dort http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=svatba&ex=1#ai:MC900185816|mt:1|

Mimino lec http://www.clker.com/clipart-14491.html

Norimbersk hrad http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=norimbersk%C3%BD&ex=1#ai:MC900429659|

Mimino sedc http://www.clker.com/clipart-14525.html

Mimino klec http://www.clker.com/clipart-14528.html

Mince s Karlem IV. http://www.clker.com/clipart-6229.html

Aula Karolina soukrom archiv fotografi autorky prezentace

Zapeetn listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pe%C4%8De%C5%A5&ex=1#ai:MC900199174|

Socha Karla IV. z Karolina - soukrom archiv fotografi autorky prezentace

Hrob http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smrt&ex=1#ai:MC900346649|

VY_32_INOVACE_10_Vlda Karla IV.


 • Login