آمار عملکرد بنادر استان خوزستان
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 75

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان. 1. تردد كشتي ها. تخليه و بار گ يري. 2. شماره سند. آمار عملياتي بنادر استان خوزستان. 3. DI-R01-00 مهر ماه – 1388 واحد طرح و توسعه. تخليه و بارگيري به تفكيك نوع كالا. 4. تردد كاميون و واگن. 5. پروژه هاي مهم اداره كل. 6. سرمايه گذاري و بازاريابي. 9.

Download Presentation

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7018653

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

1

تردد كشتي ها

تخليه و بارگيري

2

شماره سند

آمار عملياتي بنادر استان خوزستان

3

DI-R01-00

مهر ماه – 1388

واحد طرح و توسعه

تخليه و بارگيري به تفكيك نوع كالا

4

تردد كاميون و واگن

5

پروژه هاي مهم اداره كل

6

سرمايه گذاري و بازاريابي

9

7

درآمد و هزينه

مشخصات سند

8

آماده بكاري تجهيزات

آمار قراردادها و رسيدگي به شكايات

10

نظام پيشنهادات

11

نيروي انساني

12


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

واحد : تن

شاخصهاي عملياتي

ساير نمودارها

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

سال 1388

سال 1387

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

ساير نمودارها

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

سال 1387

سال 1388

سهم كشتيهاي

تجاري

در بندرامام

سال 1388

سال 1387

سهم كشتيهاي

تجاري و نفتي

در بندرامام

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

مقايسه تناژ حمل كاميون و واگن در هفت ماهه1388

مقايسه تناژحمل كاميون و واگن در هفت ماهه1387

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

واحد : هزار تن

بازگشت

بندر خرمشهر

رسوب كالا


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

واحد : تن

واحد : تن

بازگشت

بندر امام خميني

رسوب كالا


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

پروژه هاي مطالعاتي و بهبود روش

پروژه هاي فني

پروژه هاي IT

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

ارقام به ميليارد ريال

بازگشت


7018653

واحد : تن

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

جدول تجهيزات دريايي

جدول تجهيزات خشكي

جدول تجهيزات مخابرات

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

بازگشت


7018653

طرحهاي مصوب زودبازده بالاي يك ميليارد تومان

مجتمع بندري امام خميني (ره)

تقاضاهاي سرمايه گذاري در حال بررسي تا پايان مهر ماه 1388

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

قراردادهای منعقد شده تا پايان مهر ماه 1388

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

جدول قراردادها

ارقام :ميليون ريال

جدول رسيدگي به شكايات در مهر ماه 88

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

رتبه بندي واحد ها بر اساس درصد پيشنهادهاي داده شده

رتبه بندي واحد ها بر اساس ميزان مشاركت كاركنان

عملكرد هفت ماهه نظام پيشنهادها در سال 1388

بازگشت


7018653

مجتمع بندري امام خميني (ره)

جدول پراكندگي تحصيلي

جدول پراكندگي سنوات خدمت

آمار نيروهاي غيررسمي

بازگشت


  • Login