Hasta haklari uygulama y nerges
Download
1 / 49

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 318 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (3 MAYIS 2005) ‏ Hazırlayan: Hemş. Kamuran Yılmazgür (İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım) ‏. HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(3 MAYIS 2005)‏

Hazırlayan: Hemş. Kamuran Yılmazgür

(İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım)‏

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ


Sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde insan onurunun güvence altına alınması için, hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair esas ve usulleri belirlemek ve sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Yönergenin Amacı


Kurum odaklı hizmet sunumundan hasta odaklı hizmet sunumuna geçilmesi

Hasta hakları uygulamalarını etkin hale getirmek için yeni kurul ve birimler

Temel Yaklaşım


Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşları

Yönergenin Kapsamı


Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

S. B. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

Hasta Hakları Yönetmeliği

Yönergenin Dayanakları


Hasta Hakları Şubesi (Bakanlık)‏

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü (Müdürlük)‏

Hasta Hakları Kurulu ( Hastane, SGB)‏

Hasta Hakları Birimi (Hastane, SGB)‏

Hasta Hakları İletişim Birimi (Ayaktan teşhis ve tedavi yapan sağlık kuruluşları, İlçelerde 100 yataktan az yatak kapasitesine sahip hastaneler)‏

Oluşturulacak Kurul ve Birimler


Tüm hasta hakları uygulamalarında ve başvuruların değerlendirilmesinde ilk basamaktır ve sistemin temelidir. 100 yatak ve üzeri Hastaneler ile Sağlık Grup Başkanlıkları'nın bünyesinde kurulur.

Birim kolayca ulaşılabilecek yerlerde, tercihen yönergede yer alan yerleşim planına uygun olarak kurulur.

Uygulamanın Temeli;Hasta Hakları Birimleri


Hastane Hasta Hakları Birim Sorumlusu; sosyal hizmet uzmanı, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, hemşire (fakülte mezunu) ünvanına sahip kişiler arasından Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile görevlendirilir.

SGB'nda Hasta Hakları Birim Sorumlusu; tercihen lisans ya da önlisans mezunu bilgisayar kullanmayı bilen personel arasından Sağlık Grup Başkanlığının teklifi ve Kaymakamlığın onayı ile görevlendirilir.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu


Hasta Hakları Eğitimi alarak görevlendirilen birim sorumlusu tayin, nakil v.b. gibi işlemlerde öncelikle hastane hasta hakları birimi olan yerlerde görevlendirilir.

Birim sorumlusu görevlendirildikten sonra kendi istekleri dışında başka bir kurum, kuruluş veya ünitede görevlendirilemezler.

Ancak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile görevden alınabilir, yeri değiştirilebilir.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu


Hasta Hakları İletişim Birimleri

100 yataktan daha az yatak kapasitesine sahip ilçe hastanelerinde ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında (Sağlık Evi, Sağlık Birimi, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı ve 112 Acil Hizmetleri Birimi ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları ifade eder) kurulur.


Hasta Hakları İletişim Birimleri

Hasta Hakları İletişim Birimi olan kurumlarda hasta hakları kurulları oluşturulmaz. Başvurular Sağlık Grup Başkanlıklarında oluşturulacak Hasta Hakları Kurullarında belirlenen esas ve usullere göre değerlendirilir.

100 yataktan az yatak kapasitesine sahip ilçe hastanelerinde Yönergede belirlenen şekilde hasta hakları kurulu ve hasta hakları birimi oluşturabilenler bu şekilde hizmet de sunabilir. Hasta Hakları Kurul Başkanı olan Başhekim Yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterir.


İletişim Birimi Fiziki Nitelikler

Hasta Hakları İletişim Birimleri kolayca ulaşılabilecek mekanlarda,

hastanelerde mahremiyeti sağlayabilmek için bir oda sağlanarak,

ayakta teşhis ve tedavi yapan sağlık kurum ve kuruluşlarında ise Kurumun fiziki şartlarına göre gizlilik esasına uygun bir düzenleme yapılacak şekilde,

oluşturulur.


Hasta Hakları Kurulu; Üyeleri

Hasta Hakları Kurul Başkanı

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hakkında başvuru yapılan personelin birim sorumlusu

Hasta Hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi

Varsa hastanın avukatı

4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre o kurumda yetki almış sendika temsilcisi


Hasta Hakları Kurulu; Üyeleri

Hastanelerde Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş, SGB'lerde kaymakamlığın belirleyeceği bir vatandaş

Hastanelerde İl Genel Meclis Üyeleri arasından Vali tarafından seçilecek bir üye, SGB'lerde Belediye Encümeni seçilmiş üyelerden Kaymakamca belirlenecek bir üye


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapan hasta hakları birim sorumlusu, birime başvuran hasta yada hasta yakını ile ilk görüşmeyi yaparak başvuruyu alır.

Başvuru sahibinin eleştiri ve önerilerini dinler. Konu hakkında bilgi verir, danışmanlık yapar.

Sorun yerinde çözülmüş ise yerinde çözülenler defterine kaydedilir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Yerinde çözülemeyen sorunlar için ise başvuru formu doldurulur.

Acil bir durum sözkonusu ise çözülmesi için hastane idaresi bildirilir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

İNTERNET BAŞVURU MODÜLÜ

http://sbu.saglik.gov.tr/sbhastahaklari/ adresinden başvuru formu internete aktarılır.

Hasta hakları internet başvuru modülüne her gün girilerek yapılan başvurular düzenli olarak takip edilir. Birime yapılan yazılı başvurular internete aktarılır ve daha önceden girilen başvuruların süresi içinde hangi aşamada olduğu muhakkak belirtilmelidir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

İNTERNET BAŞVURU MODÜLÜ

Kurum Yetki Bilgileri doldurularak, değişiklikler zamanında güncellenmelidir.

Yerinde çözülen başvuruların aylık toplam dökümünün her ay düzenli olarak girilmesi gerekmektedir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuruda ismi geçen hastane çalışanından Hasta Hakları Kurul Başkanının imzası ile aynı gün bilgi istenir. (Çalışan iki gün içinde cevap vermek zorundadır.)‏

Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa iki gün içinde onlardan da bilgi istenir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Alınan tüm bilgi ve belgeler hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak dağıtılır (üçüncü günün sonunda)‏

Kurulda görüşülen dosyalarda geçen isimler yerine “ Çalışan” ve “Başvuran” ibareleri kullanılır.

Kurul haftada en az bir defa toplanır, görüşülecek dosya olmadığı durumlarda en fazla 15 günde bir toplanır. Dosyaları değerlendirir, oy çokluğu ile karar verilir. Oylama gizli yapılır. Oylama eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Alınan kararlar ve belirlenen öneriler ilgili formlara kaydedilerek üyeler tarafından imzalanır.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Adli yargıya intikal eden, muhakkik tayin edilen, idari soruşturmaya konu olduğu halde kurula intikal eden başvurular kurulda görüşülmez.

Teknik bilgi veya uzmanlık isteyen konularda kurum dışında bir bilirkişinin incelemesi için kurul, başvuru dosyasını gerekli işlemler için idareye gönderir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Hasta hakları birim sorumlusu, Kurulda alınan kararları başvurana ve çalışana alınan önerileri ise idareye üç iş günü içinde resmi olarak bildirir.

Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirir.


Hasta Hakları UygulamalarıİŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvurunun birim tarafından alınmasından sonra karar verme süresi on beş iş günüdür.


İstatistiki Çalışmalar

Yerinde Çözülen Sorunlar istatistik Formu

Kurulda Çözülen Sorunlar İstatistik Formu

Hasta Hakları İhlalleri Formu

Yatan Hasta Bilgilendirme Formu

Not: İlgili formlar her ALTI AYDA bir doldurulur


Eğitim Projeleri

Hastanelerde;

Hasta Hakları Toplum Eğitimi Projesi

Sağlık Çalışanları Hasta Hakları Hizmetiçi Eğitimi

Sağlık Grup Başkanlıklarında;

Liselerde Hasta Hakları Eğitimleri


Yönerge;

Muhtelif ve Son

Hükümler


Müeyyideler ve Sorumluluklar

Hasta hakları ihlalleri nedeniyle Hasta Hakları Kurulunca kusurlu bulunan sağlık çalışanı hazırlanan öneriler ile idareye bildirilir ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

İdari ve adli sürecin en geç 30 gün içinde başlatılması gerekir. İşlem başlatılmasından ita amiri sorumludur. Bu süreye uymayanlar hakkında Bakanlıkça genel hükümlere göre işlem yapılır.


Müeyyideler ve Sorumluluklar

Hakkında disiplin soruşturması açılıp 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesine göre ceza alanlar hakkında uygulama “Sağlık Bakanlığı'na Bağlı ikinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede” belirtildiği şekilde yapılır.


Müeyyideler ve Sorumluluklar

Hasta ve yakınlarının başvurularını almayan, başvuruları belirlenen usul ve esaslara göre işleme koymayan, Kurul Başkanının imzası ile istenen bilgi ve belgeleri vermeyen personel ve yöneticiler hakkında mevzuata göre işlem yapılır.


Sivil Toplum Örgütlerinin Kurullarda Görevlendirilmesi

İlllerde Hasta Hakları Kurulllarında görev almak isteyen sivil toplum kuruluşu yetkili temsilcileri Valiliğe başvurur ve Valilik tarafından görevlendirmesi yapılır, İlçelerde ise Kaymakamlık Onayı ile görevlendirilir.

Dernek adına kurula katılan temsilci görüşülen dosyalar ile ilgili bilgileri kurul dışında kişilerle paylaşamaz.


Hizmet Alımı

Hastaneler halkla ilişkiler, rehberlik ve hosteslik hizmetlerini gördürmek üzere ilgili mevzuata göre hizmet alımı yapabilir.


Sorumluluk

Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta hakları mevzuatı kapsamında sağlık hizmetlerine ulaşma ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının engellenmesi durumundan kurum veya kuruluşun amiri sorumludur.


Başvuru Kabul Şartları

Başvurunun Hasta Hakları Birimlerince kabul edilmesi için şu bilgileri içermesi gerekmektedir:

Başvuranın; adı, soyadı, iletişim adresi, birimden başvuru yapılmışsa imzalı başvuru belgesi

Başvuruya konu olan kurumun; ili, ilçesi, kurumun ismi, başvuruya konu olan birim

Başvuru yapılan personelin; adı, soyadı


Katılımınız İçin Teşekkür Ederim.

Kurumlarımızda

Hasta Hakları Gününden

Birkaç Kare


HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TEL: (0212) 453 08 57

E-MAİL: hastahaklari@sm34.gov.tr

WEB SİTESİ: www.istanbulsaglik.gov.tr

(hastahakları butonuna tıklanacak)‏


ad
  • Login