organiza n formy a met dy v u by
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organizačné formy a metódy výučby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Organizacn formy a met dy v ucby - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

Organizačné formy a metódy výučby. PhDr. Eva Fülöpová, CSc. Teoretické východiská v pedagogike . Humanistická pedagogika - individuálny prístup, partnerský vzťah, tvorivosť, samostatnosť a aktivita, dôvera a spolurozhodovanie,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacn formy a met dy v ucby' - jerzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organiza n formy a met dy v u by

Organizačné formy a metódy výučby

PhDr. Eva Fülöpová, CSc.

teoretick v chodisk v pedagogike
Teoretické východiská v pedagogike

Humanistická pedagogika - individuálny prístup, partnerský vzťah, tvorivosť, samostatnosť a aktivita, dôvera a spolurozhodovanie,

Otvorené vyučovanie - výchova celistvej osobnosti, schopnej slobodného sebarozvoja, kvalitná komunikácia na základe partnerstva,

Globálna výchova - celistvosť v procese výchovy a vzdelávania,

Tvorivo-humanistická výchova - tvorivý a ľudský prístup k výchove žiaka a potom aj k jeho vzdelávaniu.

slide3

Modernizáciu školského vyučovania chápeme komplexne, nestačí zmeniť len jeden prvok, je potrebné uskutočniť zmeny v základných prvkoch výchovno-vzdelávacieho procesu (ďalej VVP):

 • modernizácia cieľov VVP – kľúčové kompetencie,
 • modernizácia obsahu vzdelávania,
 • modernizácia foriem a metód vzdelávania,
 • modernizácia materiálno technickej stránky výučby.
v te rii vyu ovania rozli ujeme tieto hlavn oblasti
V teórii vyučovania rozlišujeme tieto hlavné oblasti:
 • organizačné formy výučby
 • metódy vyučovania
 • didaktické prostriedky.
organiza n formy a met dy vyu ovania
Organizačné formy a metódy vyučovania

1. vzdelávacie metódy vo VVP

2. učebné štýly žiakov a učebné štýly učiteľov

3. učebné stratégie

4. formovanie triednej klímy

kategoriz cia a klasifik cia met d v chovno vzdel vacej innosti
Kategorizácia a klasifikácia metód výchovno-vzdelávacej činnosti

Vzdelávacie metódy systematicky triedime podľa:

 • zdroja poznania a druhov poznatkov
 • aktivity a samostatnosti účastníkov
 • logických postupov
 • fáz vzdelávacieho procesu
 • podľa spôsobu interakcie
1 vzdel vacie met dy pod a zdroja poznania a druhu poznatkov len me na
1. vzdelávacie metódy podľa zdroja poznania a druhu poznatkov členíme na:

I. a/ Slovné metódy – monologické (výklad, prednáška, inštruktáž, vysvetľovanie) a dialogické (rozhovor, diskusia, dramatizácia)

b/ Písomné – písomné práce, práca s textom

II. Demonštračné metódy

III. Praktické metódy - nácvik zručností

2 pod a aktivity resp miery samostatnosti u iaceho sa iaka v procese v u by
2. Podľa aktivity, resp. miery samostatnosti učiaceho sa žiaka v procese výučby:

Ide o metódy výhradne realizované pedagógom až po metódy autodidaktické, kde je najvyššia miera samostatnosti žiaka:

 • oznamovacie
 • problémové
 • tvorivé

napr. Brainstorming a jeho 12 možných variant, Naivné otázky, Záujmoví experti, Myšlienkové mapy, Asociačné učenie, Učenie štruktúrovaním, Učenie vhľadom,

3 logick postupy
3. Logické postupy
 • používajú sa metódy logiky – induktívne, deduktívne, analytické, syntetické
4 pod a f z vyu ovacieho procesu
4. Podľa fáz vyučovacieho procesu
 • metódy motivačného charakteru,
 • fixačného charakteru,
 • expozičného charakteru,
 • diagnostické metódy
5 pod a sp sobu interakcie
5. Podľa spôsobu interakcie
 • metódy frontálne,
 • skupinové a 
 • individuálne
motiv cia
Motivácia

V rámci výchovy a vzdelávania hrá dôležitú úlohu motivácia k učeniu, ktorú podporujú:

 • vhodné učebné prostredie,
 • vhodné a primerané učebné pomôcky,
 • striedanie foriem a metód výučby,
 • osobnosť učiteľa a učiaceho sa.
hodnotenie
Hodnotenie

Pedagogické zásady pri konkrétnych formách hodnotenia:

 • Zásada pozitívnosti
 • Zásada netransparentnosti
 • Zásada individuálneho prístupu
 • Zásada novosti

Konkrétne formy hodnotenia:

 • slovné,
 • znakové,
 • bodové.
2 u ebn t ly iakov a u ebn t ly u ite ov
2. učebné štýly žiakov a učebné štýly učiteľov
 • Učebné štýly žiakov - vizuálne, akustické a motorické
 • Iné delenie štýlov učenia sažiakov: Imaginatívny štýl,Analytický štýl, Praktický štýl, Dynamický štýl
 • Žiaci podľa druhov inteligencie
u ebn t ly u ite ov
Učebné štýly učiteľov

8 typov  nepokojných učiteľov:

 • Hypermotorický učiteľ
 • Vnútorne napätý učiteľ
 • Úzkostlivý, bojazlivý a neistý učiteľ
 • Agresívny, strach šíriaci učiteľ
 • Vnútorne neprítomný učiteľ
 • Nepripravený, nepozorný učiteľ
 • Učiteľ uprednostňujúci výkon
 • Preťažený a preťažujúci učiteľ
in t ly u ite ov
Iné štýly učiteľov:
 • Učiteľ „úradník“
 • Učiteľ „dozorca“
 • Učiteľ „tyran“
 • Učiteľ „predstierajúci prácu“
 • Učiteľ „falošný priateľ“
 • Učiteľ „starý chytrák“
 • Učiteľ „majster – odborník“
 • Učiteľ „priateľ“
 • Učiteľ „sprievodca“
 • Učiteľ „rodič“
 • Učiteľ „dobrý ujo“ alebo „dobrá teta“
3 u ebn strat gie
3. učebné stratégie

1.Kognitívne učebné stratégie

2. Metakognitívne učebné stratégie

3. Automanagerské stratégie - SQ4R

4. Pamäťové stratégie

5. Kompenzačné stratégie

6. Afektívne učebné stratégie

7. Voľné učebné stratégie

8. Sociálne komunikatívne stratégie

9. Stratégia EUR

4 formovanie triednej kl my
4. formovanie triednej klímy

Podľa výchovných štýlov rozlišujeme:

- autoritatívnu školskú klímu – chladné vzťahy medzi žiakmi a učiteľom, napätá atmosféra,

- liberálna školská klíma – nízka osobná angažovanosť učiteľa, nízka miera disciplíny, nedostatočné požiadavky na žiaka v rámci výučby, nezodpovedný postoj žiakov k vlastnému učeniu,

- demokratický typ školskej klímy – dobrý vzťah žiakov k učiteľovi, dôvera, primeraná dávka tolerancie, vzájomný rešpekt a objektívne hodnotenie. Ide o vysokú mieru spolupatričnosti medzi žiakmi, podporuje sa ich spolupráca a upevňujú kladné vzájomné vzťahy, eliminovaný je stres aj u žiakov aj u učiteľa.

slide19

Podľa cieľového zamerania školy rozlišujeme:- školská klíma s výchovno-vzdelávacím cieľovým zameraním- škola s kustodiálnymi cieľovými aspektami

Podľa správania sa učiteľov v konflikte so žiakmi rozlišujeme:

 • konzervatívna školská klíma
 • progresívna školská klíma
met dy na rozvoj kolskej optim lnej a tvorivej kl my
Metódy na rozvoj školskej optimálnej a tvorivej klímy

Niektoré aktivity, hry alebo cvičenia, pomocou ktorých môžeme vytvoriť v skupine pozitívnu alebo tvorivú klímu:

☺ Pravidlá v skupine

☺ Vytváranie menších skupín

☺ Vzájomné ocenenie

slide21

Pedagóg ovplyvňuje svojich žiakov, s ktorými pracuje aj bez toho, aby si to uvedomoval.

Mladí ľudia sú k opakovaniu svojich vzorov veľmi vnímaví, hoci nie sú vždy schopní rozlišovať vzory pozitívne a negatívne.

Učiteľ, pedagóg, vychovávateľ, formuje, rozvíja svoje pedagogické spôsobilosti celý svoj profesionálny život.

Vychovávať a vzdelávať môže najprv seba a potom tých, ktorých mu zverila spoločnosť.

ad