גאומטרייה
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

גאומטרייה לכיתה ב מדידת משקל PowerPoint PPT Presentation


  • 187 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

גאומטרייה לכיתה ב מדידת משקל. הפרק הנוכחי מדידת משקל מורכב משני נושאים: א. השוואה של עצמים שונים במאזני כפות כדי למצוא מה כבד יותר - השוואה ישירה. ב. שקילה ביחידות משקל שרירותיות (גולות , חרוזים ומהדקים) - מדידה ביחידות מידה שרירותיות.

Download Presentation

גאומטרייה לכיתה ב מדידת משקל

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3238601

גאומטרייה לכיתה ב מדידת משקל


3238601

הפרק הנוכחי מדידת משקל מורכב משני נושאים:

א. השוואה של עצמים שונים במאזני כפות כדי למצוא מה כבד יותר - השוואה ישירה.

ב. שקילה ביחידות משקל שרירותיות (גולות, חרוזים ומהדקים) - מדידה ביחידות מידה שרירותיות.

בפרק הנוכחי, בכיתה ב', עוסקים בהשוואה ישירה ובמדידה ביחידות

מידה שרירותיות בלבד, מכיוון שעדיין אין לומדים את יחידות

המידה המוסכמות המקובלות במשקל - גרם, קילוגרם וטונה – יחידות

אלה יילמדו בכיתה ג'.


3238601

מהלך ההוראה בפרק מדידת משקל

  • השוואות משקל (עמ' 128-126)

  • יחידות משקל שונות (עמ' 139-129)

  • סיכום הפרק (עמ' 140)


3238601

להשוואת עצמים ישתמשו התלמידים במאזני הכפות שהם בונים

מסרגל ומחק ומשתי כוסות פלסטיק שוות.

כאשר המאזניים מאוזנים, אפשר לומר שמשקל העצם המונח על כף אחת שווה למשקל העצם המונח על הכף האחרת.


3238601

פעילות 1

את המושגים כבד וקל התלמידים מכירים מחיי היום-יום.

יש תפיסה מוטעית שחפץ גדול יותר הוא תמיד כבד יותר.

למשל,בלון מנופח קל יותר מאבן קטנה.


3238601

ניתן להשתמש ביישומון לתרגול נוסף של השוואת משקל.


3238601

פעילות 2

בפעילויות 2 ו- 3מדגימים את פעולת המאזניים.

מומלץ לא לדלג על פעילויות אלה משום שהן חשובות להבנת הנושא.

בדיון שבכל סעיף מבקשים מהתלמידים לשער מה יקרה למאזניים אם...

אחר כך מדגימים במאזניים ומשווים להשערה.


3238601

  • פעילות3

התלמידים לומדים שכאשר המאזניים אינם מאוזנים,מסיקים מזה שהחפץ שעל הכף התחתונהכבד יותר מהחפץ שעל הכף העליונה.


3238601

  • פעילות 4

האיור שבפעילות זו מזמן דיון על הסיבות לכך שאנחנו שוקלים. כאשר המלפפונים אינם שווים בגודלם,כיצד נדע מי קנה כמות גדולה יותר?

מצד אחד - רינה קנתה מספר מלפפונים גדול מזה שקנה דביר,

ומצד אחר - המלפפונים שקנה דביר גדולים יותר.

לפיכך שקילה תוכל לעזור לנו להחליט מי מהם קנה כמות גדולה יותר.

כפי הנראה אחת הסיבות לכך שמחיר הירקות שאנחנו קונים נקבע לפי קילוגרם ולא לפי יחידההיא שלירקות יש גדלים שונים.


3238601

הצעה לפעילויות נוספות

א.המורה מציגה לכיתה בכל פעם זוג עצמים ומבקשת לשער איזה מהם כבד יותר.כל תלמידכותב לעצמו על דף את השערתו ,ולאחר מכן המורה מניחה את העצמיםעל כפות המאזנייםוכל תלמיד בודק את השערתו.חשוב להציג מקרים שבהם עצם שנפחו גדול יותר הוא העצםהקל יותר.

ניתן לבדוק גם

בעזרת היישומון

ב. עבודה בזוגות:תלמידי הכיתה ימצאו בחצר אבנים קטנות (או עצמים קטנים אחרים).כל אחד מבני הזוג יבחר אבן אחת והם ינסו לשער איזו משתי האבנים קלה יותר.לאחר מכן הם יבדקו את השערתם בעזרת המאזניים.


3238601

ג. משימות נוספות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי במתמטיקה


3238601

כאן לראשונה שוקלים חפצים ביחידות מידה שרירותיות, משתמשים במהדקים.


3238601

התלמידים לומדים לתאר באופן מילולי את מה שהמאזניים מראים.

כאשר על כף אחת של המאזניים יש עיפרון ועל הכף האחרת יש 7 גולות והמאזניים מאוזנים - נאמר שמשקל העיפרון הוא 7 גולות.


3238601

בקישור בכותר (עמ' 131 בחוברת) אפשר למצוא חידות מקוונות של השוואת משקל המשמשות להעשרה.


3238601

הפעילות עוסקת באדיטיביות (חיבוריות) של המשקל:

כאשר יש חפצים על המאזניים והמאזניים מאוזנים,אם לכל אחת מכפות המאזניים נוסיףחפצים השווים במשקלם או נחסיר חפצים כאלה מכל כף - האיזון יישמר.

משקלם של שני חפצים שווה לסכום המשקלים של כל אחד מהם בנפרד.

נעזרים בציורים ומחשבים את משקל החפצים.


3238601

דגשים לסיום

אנחנו מאמינים כי הבנה ושליטה בעקרונות של ההשוואה בעזרת מאזניים מסייעות לפיתוח כישורים לוגיים ויכולת להסקת מסקנות.יש דגש מיוחד בפרק על שאלות המפתחות את הכישורים האלה.

בפעילויות רבות מוצגים מאזניים המאוזנים על ידי חפצים שונים,והתלמידים מתבקשים להסיק מסקנות הנוגעות למצבים שאינם מוצגים.


3238601

לדוגמה:

כדי שיובנו עקרונות ההשוואה בעזרת מאזניים חשוב לא לדלג על הפעילויות שביחידה א.


  • Login