จังหวัดปทุมธานี
Download
1 / 43

จังหวัดปทุมธานี - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

จังหวัดปทุมธานี.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' จังหวัดปทุมธานี' - jerold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ 1,525.9 ตร.กม. 7 อำเภอ60ตำบล 529 หมู่บ้านประชากร 826,869 คนสถานประกอบการ 9,872 แห่งนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งแรงงานในสถานประกอบการ~ 400,000คน(90%ของแรงงานมาจากต่างจังหวัด)เกษตรกร18,892ครัวเรือนแรงงานต่างด้าว21,269 คน


โรงพยาบาลปทุมธานี

เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ 3.1 ขนาด 385เตียง

พื้นที่ 25ไร่ บุคลากร 925คน

แพทย์ 54คน

เทคนิคการแพทย์ 8คน

ทันตแพทย์ 10 คน

เภสัชกร 21คน

พยาบาล 305คน

อื่นๆ 527คน


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลปทุมธานี

๏เดิมอยู่ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

๏เริ่มจัดตั้งกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ปี 2546


โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงาน

ผู้อำนวยการ

น.พ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ

น.พ.ปรีดา ตั้งจิตเมธี

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

แพทย์หญิงจิริสุดา ธานีรัตน์

หัวหน้างานอาชีวอนามัย

นางไพจิตร จรเกตุ

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ช่วยเหลือคนไข้


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโครงสร้างการบริหารงาน

ประกอบด้วย

๏ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 1 คน

๏ พยาบาลอาชีวอนามัย 2 คน

๏ นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน

(ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลอาชีวอนามัย)

๏ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2คน


เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ที่ใช้ปฏิบัติงานเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 2เครื่อง

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 2เครื่อง

เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 2เครื่อง

เครื่องวัดแรงบีบมือ 1เครื่อง

เครื่องวัดแรงเหยียดขา 1เครื่อง

เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง 1เครื่องจักรยานวัดงาน 1เครื่อง


เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ที่ใช้ปฏิบัติงานเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน

เครื่องวัดแสง 1 เครื่อง

เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง

เครื่องวัดความร้อน 1 เครื่อง


การส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องชันสูตรการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องชันสูตร

ด้านสุขภาพ

๏ โลหะหนัก

ปรอท ตะกั่ว สังกะสี แคดเมี่ยม

๏ สารตัวทำละลาย

โทลูอีน ทินเนอร์


การดำเนินงานให้บริการอาชีวอนามัยการดำเนินงานให้บริการอาชีวอนามัย

๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน

และเมื่อออกจากงาน แก่คนทำงานในทุกอาชีพ

๏ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล รับและส่งต่อผู้ป่วย

โรคจากอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

๏ ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินสถานที่ตั้งและระบบ

ของสถานประกอบการเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน


การดำเนินงานให้บริการอาชีวอนามัยการดำเนินงานให้บริการอาชีวอนามัย

๏ สนับสนุนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ผู้ป่วยจาก

การประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม ทั้งใน

โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

๏ ให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ผู้ป่วยจาก

การประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

๏ บริการตรวจชันสูตรสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย

และสนับสนุนการตรวจสิ่งแวดล้อมในกรณีจำเป็น


หน่วยงานที่ต้องประสานงานหน่วยงานที่ต้องประสานงาน

รังสี

พยาธิวิทยา

เวชระเบียน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

องค์กรแพทย์

ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายบริหารและการเจ้าหน้าที่

เวชกรรมสังคม

การเงิน


กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่ต้องประสานงาน

ประชากรวัยทำงาน

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม

ภาคบริการ

อื่นๆ (แรงงานนอกระบบ,SME,OTOP,

รับงานมาทำที่บ้าน,แรงงานต่างด้าว)


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมหน่วยงานที่ต้องประสานงาน

ภายนอก รพ.

ภายใน รพ.

ขึ้นกับ

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

 • คลินิคอาชีวเวชกรรม

  อาชีวอนามัยในบุคลากร


คลินิกอาชีวเวชกรรม หน่วยงานที่ต้องประสานงาน

(คลินิกโรคจากการทำงาน)

๏ ให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์-พุธ-ศุกร์

เวลา 8.30 – 12.00 น.

๏ บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างงาน

และเมื่อออกจากงาน แก่คนทำงานในทุกอาชีพ

๏ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล รับและส่งต่อผู้ป่วย

โรคจากอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม


2547 2550
จำนวนผู้รับบริการที่คลินิกอาชีวเวชกรรมจำนวนผู้รับบริการที่คลินิกอาชีวเวชกรรมปี2547 – 2550

จำนวน (คน)


2547 25501
รายรับจากงานบริการที่คลินิกอาชีวเวชกรรมรายรับจากงานบริการที่คลินิกอาชีวเวชกรรมปี2547- ปี 2550

รายรับ (บาท)


2547 25502
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกจำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกปี2547 – 2550

จำนวน (คน)


2547 25503
รายรับจากงานบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกรายรับจากงานบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกปี2547- ปี 2550

รายรับ (บาท)งานอาชีวอนามัยในบุคลากร ร.พ.

๏ ด้านสุขภาพ

๏ ความปลอดภัยในการทำงาน

๏ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน


ด้านสุขภาพ ร.พ.

การตรวจสุขภาพบุคลากร

๏ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับบุคลากรใหม่

๏ ตรวจตามระยะเวลาหรือตรวจสุขภาพประจำปี

ตามความเสี่ยงและตรวจสุขภาพทั่วไป

๏ จัดทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล


การตรวจสุขภาพบุคลากร ร.พ.

๏ ตรวจตามรายการที่กระทรวงการคลังอนุมัติ

ให้เบิกได้ โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ

๏ ตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน

 Infectius Disease

 Non-Infectius Disease


ตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงานตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน

๏Infectius Disease

1.โปรแกรมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่

2.โปรแกรมการเฝ้าระวังโรคอาหารและน้ำเป็นสื่อ

๏Non-Infectius Disease

1.โปรแกรมเฝ้าระวังโรคหูเสื่อมจากการทำงาน

2.โปรแกรมการเฝ้าระวังโรคปอดจากการทำงาน

3.โปรแกรมการเฝ้าระวังภาวะเสื่อมจากการมองเห็น


ร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่

ปี 2543-2550


โรคที่พบ ร้อยละการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่3 อันดับจากการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ร.พ.ปทุมธานี ปี 2549-2550

ปี 2550

ปี 2549

1. ไขมันในเลือดสูง

1. ไขมันในเลือดสูง

2.BMI เกินมาตรฐาน

2. โลหิตจาง

3. BMI เกินมาตรฐาน

3. โลหิตจาง


กลุ่มที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (58.86%)

๏ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

๏ร่วมกับคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ จัดเจ้าหน้าที่เข้าค่ายในโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

๏กลุ่มการพยาบาลมีการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง

๏ พบแพทย์ ตรวจเลือดซ้ำ


กลุ่มที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์กลุ่มที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (21.8%)

๏ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม

๏ร่วมกับคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ จัดเจ้าหน้าที่เข้าค่ายในโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

๏กลุ่มการพยาบาลมีการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง

๏ ติดตามและประเมินผล


กลุ่มที่มีภาวะโลหิตจางกลุ่มที่มีภาวะโลหิตจาง(17.18%)

๏ หาสาเหตุ

๏ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล / ให้ยาบำรุงโลหิต

๏กลุ่มการพยาบาลมีการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง

๏ พบแพทย์ ตรวจเลือดซ้ำ


กลุ่มที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกลุ่มที่มีน้ำตาลในเลือดสูง(8.57%)

๏ ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

๏ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายโภชนาการ, คลินิกโรคเบาหวาน โดยการให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติจริงในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ

๏ จัดเข้าค่ายในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้านสุขภาพ และติคตามผลต่อเนื่อง

๏ ติดตามและประเมินผล


จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ

ตามความเสี่ยง ปี 2550


ด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

๏ การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน

๏ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครอาชีวอนามัยใน ร.พ.

๏ จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน

๏ การสนับสนุนให้วัคซีนป้องกันตามความเสี่ยง

๏ จัดเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล


ร้อยละการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานร้อยละการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน


อัตราการเกิดโรคจากการทำงานและอุบัติเหตุในบุคลากรอัตราการเกิดโรคจากการทำงานและอุบัติเหตุในบุคลากร

ปี 2547 - 2550


การเกิดอุบัติเหตุในบุคลากร (ราย)

จำแนกตามสาเหตุปี2547-2550


การเกิดโรคในบุคลากร (ราย)

จำแนกรายโรคปี2547-2550


การให้บริการอาชีวอนามัยการให้บริการอาชีวอนามัยภายนอก รพ.


การให้บริการอาชีวอนามัยจัดนิทรรศการให้คำปรึกษา

ให้อาชีวสุขศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปี แห่ง/คน

2546 6/2,632

2547 9/3,500

2548 10/3,999

2549 4/2,000

2550 11/4,896


การให้บริการอาชีวอนามัยตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

ปี แห่ง

2546 5

2547 -

2548 -

2549 -

2550 4


การให้บริการอาชีวอนามัยเดินสำรวจสถานประกอบการ

(walk through survey)


การให้บริการอาชีวอนามัยตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ

และหน่วยงานราชการ

สถานประกอบการ หน่วยราชการ

ปี (แห่ง/คน)(แห่ง/คน)

25475/1,536 43/2,037

2548 8/1,697 37/2,302

2549 7/2,015 43/2,672

2550 12/3,515 39/2,339


การดำเนินงานอาชีวอนามัยในเกษตรกร (สวนผัก)

ม.3,4 บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 • จัดเก็บข้อมูลโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพเกษตรกร100 ราย

 • ตรวจสุขภาพเกษตรกร 100 ราย

 • ให้อาชีวสุขศึกษา 100 ราย

 • คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม/2 คน

 • เจาะเลือดเกษตรกรตรวจหาสารโคลีนเอสเตอเรส 100ราย

 • ติดตามเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่ผลตรวจเลือด มีความเสี่ยง

 • หรือ ไม่ปลอดภัย 11 ราย

 • ติดตามเจาะเลือดซ้ำ(ห่างจากครั้งแรก 1 เดือน) 11 ราย


ผลการตรวจเลือดหาโคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร

ม.3,4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จำนวนตรวจทั้งหมด 100ราย

ผลตรวจ จำนวน (ราย) ร้อยละ

 • ปกติ 51 51.00

 • ปลอดภัย 38 38.00

 • มีความเสี่ยง 9 9.00

 • ไม่ปลอดภัย 2 2.00


ผลการติดตามตรวจเลือดซ้ำในเกษตรกร

ที่ผลตรวจครั้งแรกมีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัย

จำนวนตรวจทั้งหมด 11 ราย

ผลตรวจ จำนวน (ราย) ร้อยละ

 • ปกติ 0 00.00

 • ปลอดภัย 436.36

 • มีความเสี่ยง 5 45.46

 • ไม่ปลอดภัย 2 18.18


ad