Aliran pemikiran semasa dialog peradaban
Download
1 / 24

ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN. Kapitalisme Sadiq Jalal al-’ Azm iaitu seorang pemikir Syria mengatakan kapitalisme ialah dekad peralihan manusia seluruhnya kepada gaya hidup ala Amerika dari segi politik , ekonomi , budaya , pemikiran dan kelakuan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ALIRAN PEMIKIRAN SEMASA/DIALOG PERADABAN' - jerod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kapitalisme

 • SadiqJalal al-’Azmiaituseorangpemikir Syria mengatakankapitalismeialahdekadperalihanmanusiaseluruhnyakepadagayahidup ala Amerikadarisegipolitik, ekonomi, budaya,pemikirandankelakuan.

 • Prosesmelaksanakanperencanaannyaadalahdengan

  menggunakansyarikatgergasimultinasional, institusikewangan, tabungmatawangantarabangsa, agensi PBB yang bergerakdalamlapanganpembangunandankebudayaandll.

 • Iamerupakanpembangunan yang mementingkankeperluan material, fizikal, kemudahandankeselesaansemata-mata.


 • Kesanfahamankapitalismekepadaekonomidankehidupanrakyatkhususnyanegara yang barumembangunialahmerekaterusbergantungkepadanegara-negaramaju Barat dalamsegalahaltermasuklah yang berkaitandengankewangan.

 • Jugaterjadikepadanegara-negara Islam yang manapengabaianterhadapajaran-ajaran Islam yang sebenartelahberleluasatelahberlakudan paling awalialahselepaskewafatanRasulullahs.a.w. Demisesungguhnyapengamalan Islam yang sebenar-benarnyaakanmelayakkan Islam untukterusberadadipersadaduniaini.


Islam Liberal

 • MenurutKurzman, Islam liberal merujukkepadapentafsiran Islam yang lebihterbukakepada idea-idea demokrasi, pengasingan agama daripadapolitik, hak-hakwanita, kebebasanberfikirdankemajuanmanusia.

 • Di Malaysia, golongan liberal telahmulamengkritikundang-undangkeluargadanjenayah Islam yang merekalihatbertentangandenganprinsip-prinsiphakasasimanusiadanbersifatdiskriminatifterhadap Islam.


 • Umat Islam perlumendalamidanmengikuti Islam yang sebenardanperluberhati-hatidenganinisiatifpihak yang cubamentafsirkanhukumhakam Islam secara liberal denganmenggunakanayat-ayat al-Quran dan al-Hadith yang telahdicampuradukkandenganperspektifsekularmengenainilaidanprinsiphakasasimanusiasejagat.

 • Sebagaicontohpihak yang berfahaman Islam liberal telahmengadakanKempen Anti Kawalan Moral olehpihakberkuasa agama dankerajaantempatandenganmenggunakanayat al-Quran iaitu “wahaiorang-orang yang beriman, janganlahkamumasukkedalammana-manarumah yang bukanrumahkamu, sehinggakamulebihdahulumemintaizinsertamemberisalamkepadapenghuninya” danjugaayat “janganlahkamumengintipataumencari-carikesalahandankeaibanorang”


Sekularisme

 • Kamus Oxford mentaaarifkansekularismeialah yang bersifatkeduniaanataumaterialisme, bukankeagamaanataukerohaniansepertipendidikansekular, seni, muziksekular, pemerintahansekular, pemerintahan yang bertentangandengangereja.

 • Dr. Yusuf al-Qardhawi pula menyatakanistilahsekularismedalambahasaarabnyaialah ‘LaaDiniyyah’ iaitubukanhanyalawanukhrawisahajamalahmemilikimaknalebihspesifikyaknisesuatu yang tidakadakaitandengandien/agama atausesuatu yang hubungannyadengan agama adalahhubunganlawan.

 • Muhammad al-Bahi pula mengatakanbahawasekularismeadalahsuatukepercayaanataufahaman yang menganggapurusankeagamaanatauketuhananataugerejatidakharusdicampurkandenganurusannegara, politikataupentadbiran.


 • DefinisiHagemoni:

 • BerasaldaripadaperkataanYunani, hegemon, yang bermaksudketua. Mengikutkamusdewaniamerujukkepadapengaruhataudominasisesebuahnegaraatasnegaranegara lain.

 • Daripadadiatas, hegemonibolehdifahamisebagaipencengkamanataudominasisesuatupihakkeataspihak lain yang secararelatiflebihlemah, darisegiekonomi, politik, dansosial.

 • Merujukkepadapenguasaanmenyeluruh (domination) ataukepimpinansatunegaradansebagainyakeatasnegara yang lain.


Hagemoni Barat

 • Merupakansatukeadaanpengaruhpemikiranmasyarakat Barat dalamsemuaperkara.

  - kepimpinanmasyarakat Barat dalamsistem

  perniagaan.

  - penggunaanbahasapenghantar – Bahasa

  Inggeris.

  - Nilai-nilaibudayadancarahidup Barat

 • Hegemoni Barat di Malaysia adalahkesansejarahpembentukannegara Malaysia yang banyakdipengaruhinegara Great Britain telahmenguasaiseluruh Malaysia sebagaitanahjajahannya.

 • Great Britain telahmemperkenalkansistem-sistem Barat kepada Malaysia sepertisistemekonomi, politikdanpentadbiran.


Globalisasi

 • Permasalahanmasyarakathariiniberpuncadaripadaprosesglobalisasi.

 • Globalisasimembawamaklumatbaruygberpotensiuntukmengubahnilai-nilaikebudayaantempatan.

 • Perubahannilai-nilaikebudayaansecaratidakterkawalbolehmembawakepadakeruntuhansesuatukebudayaandantamadun.


 • Idea tentangduniatanpasempadanseolah-olahnyaiamenjadisatuwalaupunpendudukberadapadatempat yang berlainanataujauh. Istilahinitelah popular sejak 45 tahun yang lalu.

 • Satu era barudalamsejarahmanusia yang membawakepadaterhapusnyakepentingansempadannegaradanseterusnyamenjadikanbirokrasi, golonganahlipolitikdanketenteraansebagaiinstitusi yang tidaklagipenting.

 • MenurutAnthony Giddens, globalisasibolehdidefinisikansebagai “The intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occuring many miles away and vice versa”.

 • Martin Albrowmendefinasikanglobasasisebagai “prosesdimanapendudukduniadiperbadankandibawahsatumasyarakat global”.


 • Inibermakna , globalisasimerupakankonsep yang ideal baginegara-negaramajutapiimpakkeatasnegaramembangumasihsamar-samar.

 • Justeru, ASEAN telahmenubuhkanblokkawasandaganganseperti Asian Free Trade Agreement (AFTA) padatahun 1992.

 • Ekonomi yang diperlukanadalahberdasarkannilai-niaikerohaniandan moral sepertikeadilandankemakmuranbersama yang ialebihmerujuksebagaiekonomi Islam.

 • Barat sendiripernahmengadakanwacanamengenaikonseppembangunanberasaskankeimanandankepercayaan agama (Faith-Based Development). Inimembuktikan idea pembangunanekonomiberasaskanislambolehditerimapakaiolehmasyarakat global.


PetandaGlobalisasi

 • Lebih 400 ribuorangpelajardaripada 150 buahnegarabelajardi AS.

 • Lebih 100 buahnegaradiduniamenjadikanbahasainggerissebagaibahasautamaataubahasakedua.

 • Syarikat Mc Donald beroperasidilebih 10,500 restorandi 50 buahnegaradidunia.

 • Syarikat gergasi ‘multinational’ dansyarikatkecilmulaikehilanganidentitikebangsaansepertihasilciptaan, pembuatan, penjualandanperkhidmatandiintegrasikandandiselaraskandengankehendakdunialuar.

 • Pasarankewangandibuka 24 jam seharididunia.


 • Faktor-faktorGlobalisasi

 • KelumpuhanSoviet Union ( blokkomunis )

 • Tiadapersaingansesamakuasa Barat

 • Kemudahansistemperhubungandankomunikasi

 • Peradabanbukanbarattertarikdengannilaibarat.


 • GlobalisasiEkonomi

 • Globalisasiekonomibanyakmeninggalkankesannegatifdalamkehidupanmanusiasejagat.

 • Ekonomikapitalis – menekankan idea danamalanperdaganganbebas, liberalisasipasarankewangandanpengaliranbebas modal tidakbanyakmendatangkanmanfaatkepadamanusiasejagat .

 • Globalisasiekonominegarasedangmembawaperubahanekonominegara-negaraluarterutamanya yang sedangmembangun.

 • Prosesdanperkembanganglobalisasidipengaruhidenganproses yang dinamakan the internalisation of economy ataupengantarabangsaanekonomi.

 • Dalam era kapitalismoden, walaupunpemerintahtempatanmembuatdasarekonominamundasartersebutsesetengahnyadibayangiinstitusi-institusiantarabangsa World Trade Organisation (WTO) dansebagainya.


 • Globalisasipolitik

 • Lebihmerujukkeadacabaranpenyebaran idea-idea sepertidemokrasi,pluralismedanhak-hakasasimanusia yang kesemuanyabekiblatkankepadacarabarat.

 • Sistemdemokrasi yang adapadahariinibolehdipertingkatkanlagidengan yang lebihbaikdanserasi .

 • isupluralismesepertikeagamaan,kebudayaandanideologipolitikjugaperludilihatdalamsituasisebenar yang dituntut .

 • Suatukonflikataupermasalahantidakakanberjayatanpapenglibatan AS.

 • Apabila AS memasuki Bosnia perperangandihentikandanapabila AS camputangandiTimur Tengah keadaanmenjadilebihbaik.

 • AS jugamenentukankeputusanperluasan NATO danmenentukannegara-negaraanggotabarunya.


 • Globalisasibudaya

 • Perubahanbudaya yang berlakuterutamanyadinegara-negaradunia ke-3 memperlihatkanprosesamericanizationsepertipenghasilanbudayaMcDonald, Coca-Cola danMariah Carey

 • Perubahanmeliputiaspek-aspek :

 • -Bahasa

 • -Gaya hidup

 • -Makanan, pakaian, muzikdanfilem


GlobalisasiBahasaBahasaInggerismerupakanbahasa global padamasakinikeranabolehdigunakanmerentasibatasgeografi .Didefinisikansebagaikedominanansatubahasa yang bolehdigunakanmerentasibatasgeografi yang dinamakanbahasa global.Peranannyaamatpentingdalamhubunganantarabangsatelahmeletakkannyaditempat yang unggulsebagaibahasaibunda


 • Globalisasimaklumatdanilmu

 • Kesanterburukialahpembanjiranmaklumat yang tidakberguna. Bahayailmudanmaklumat yang tidakbergunainiperludiatasisegerakeranabo;ehmerencatkanusahauntukmelahirkanmanusia yang benar-benarberilmudanmerosakanusahamewujudkanbudayailmu yang sihat.

 • Masalahjurangperbezaanpeluanguntukmengaksesmaklumatjugamerupakanimpak yang perludiambilperhatian.

 • Dari sudut media, padamasakini,mediadalamraglobalisasibertindaksebagaiagenberita, maklumat, pndidikan, hiburanatau propaganda.

 • Malaysia telahbertindaksecaraagresifdenganmewujudkan MSC atau MIMOS. Peranansyarikatseperti Maxis, NTV7, ASTRO menjadikanmalaysiaantaranegara-negara yang agresifdalamenghadapiglobalisasi media.


 • Kerajaanmalaysiasanggupmelaburdalamjumlahbanyakuntukmewujudkan media sendiri.

 • Keadilandalambidangilmupngetahuanperlumenjaditunjangdalamusahamenyebarkanilmukpadasemualapisanmasyarakatkeranapermasalahaninimembabitkanperbezaanantarakaumdanetnik, antarabandardanluarbandar.

 • Justeru, tradisiilmuislam yang positifperludihayati.

 • Pakaian,muzik,filemdanmakanan

 • Anak-anakmudamasakinisukamemakaibaju T-shirt danseluar Levi’s

 • Merekajugamenontonfilemdan video yang menonjolkanidentitibarat

 • Komunikasi global memberipeluangkepada AS menyebarkankepentingan,budaya, dannilai-nilainyakeseratadunia


Pembinaan Negara BangsaDalamCabaran

Globalisasi

 • Prosesglobalisasisendiriberupayamenghancurkandanmenghakisnilaisosial.

 • Budayaadalahsalahsatuaspek yang menerimakesanlangsungdaripadaprosesglobalisasi

 • Informasi yang masukdenganmudahkedalamseluruhjaringankehidupandenganpelbagaibentuknyaakanmenjejaskan set nilai yang pentinguntukpembinaandanpengukuhannegara-bangsa.

 • Salahsatuinformasi yang mudahdiperolehidanbolehmerosakkan moral ialahinformasibudaya.

 • Budayaialahsalahsatuaspek yang menerimakesanlangsungdaripadaprosesglobalisasi

 • Budayaadalahaspekpentingdalampembinaannegara-bangsa.


 • Budayalebihcepatmeresapmerentasisempadannegaradalamduniatanpasempadan

 • Negara mengenakanbentukbudayadannilaiterhadapmasyarakatuntuktujuanpembinaannegara-bangsa


 • Kesanpositifglobalisasi

 • MenurutCandraMuzaffar :

 • Perananpelaburasingdalammewujudkanpekerjaandanmengurangkankemiskinandisebilangannegara.

 • Peningkatanmobilitisosialdanpengukuhankelasmenengah.

 • Peluangluasuntukmendapatkanmaklumatdanmenyebarkanilmupengetahuan.

 • Komunikasi yang murahdanmudah.

 • Peluang yang lebihluasuntukberinteraksidaipelbagaikumpulanetnik, budayadan agama.

 • Peluanglebihluasuntukmenzahirkansimpatidanperikemanusiananterhadapmangsa-mangsabencanaalamdantragedibuatanmanusia.

 • Penonjolan idea danamalanpemerintahan yang baik.

 • Penonjolanhak-hakasasikaumwanita.


 • Kesannegatifglobalisasi

 • Kualitialamsekitar yang semakinmerosot.

 • Pembangunan yang tidakseimbangdanjurangperbezaanekonomi yang semakinmelebar.

 • Penyebaranbudayapengguna yang bertentangandengannilai-nilaikerohaniandan moral murni.

 • Penyebaranbudaya pop yang menyegarakanpancainderadanmematikanroh.

 • Kecenderunganpusat-pusatpengajiantinggimemberikeutamaankepadakursus-kursusilmupengurusandantekniksertamengabaikankursus-kursusilmukemanusiaandankemasyarakatan .

 • Pembanjiranmaklumat-makumat yang tidakberguna.

 • Kecenderunganpembentukanbudaya global yang homogenmenerusiperanankomunikasi.


Kesimpulan
Kesimpulan

 • Gelombangglobalisasikontemporariadalahterbesardanterkuatpernahmelandaduniadanimpaknyamempengaruhisemuaaspekperadaban.

 • Demimenjaminkelangsungan(survival) sesebuahperadaban,setiaptamadun yang berpaksikan agama sertaberlandaskankerohaniandanmoral,penilaianbaikdanburukfenomenaglobalisasiiniperluditeliti.Kebaikannyaperludimanfaatkandankeburukannya pula perludihindarisebaikmungkin.

 • Untukberjayakitaperlumenggunakansegalakekuatandankekayaanterutamanyakakayaandalaman(inner riches) yagadadalam agama dantradisi,termasuklahkeintelektualandankeilmuan.

 • Kesanglobalisasi - kelahiransebuahkebudayaansejagat, iaitusemuanilai-nilaimanusia yang sama.


ad